ТОП 10:

Лексичне оточення нумеральних одиницьКатегорія кількості виражає зовнішні, формальні взаємовідношення предметів, їх частин, а також їх величину, число, ступінь прояву тієї чи іншої властивості . Функціонально-семантичне поле кількості як категорія знаходить відображення на морфемному, граматичному, лексичному, фразеологічному рівнях.

Кількість, як і якість, є однією з найбільш загальних властивостей буття, що відображається у розумових категоріях. Категорія кількості – це результат осмислення кількісної визначеності буття, що, з одного брку, постає як дискретна кількість, а з іншого – недискретна та безперервна. Перша з них визначається за допомогою лічби, а друга – за допомогою вимірювання. У логічній категорії кількості виділяються два основні аспекти – число та величина.

Мова – найважливіше знаряддя мислення, засіб категоризації когнітивних пошуків. Це стосується й категорії кількості, де число та міра, виконуючи функції обчислення та вимірювання, є метакатегоріями (метамовою). Елементи зазначеної тріади взаємозв'язані та взаємообумовлені. Ще Бодуен де Куртене відзначав, що виявлення та вербалізація кількісних відношень у всіх галузях мовного мислення мають велике значення. Процес позначення дійсності відбувається за допомогою мови, в якій результати пізнання знаходять свою категоризацію. Таким чином, мова стає невід’ємною частиною процесу пізнання реального світу.

Слова міри та ваги функціонують для позначення як кількісних оцінок, так і того, що вимірюється. При вимірюванні встановлюються числові відношення між вимірюваною величиною і обраною одиницею вимірювання – еталоном. Вимірювання може мати безпосередній характер, тобто відбуватися за допомогою простого зіставлення еталона і вимірюваного, а також бути опосередкованим процесом із застосуванням спеціальних приладів, лічильних машин тощо.

Вимірювання відіграє важливу роль у житті соціуму. Ми стикаємося з вимірюванням майже на кожному кроці своєї діяльності, починаючи з вимірювання відстаней на око та закінчуючи складними процесами, функціонування яких неможливе без втручання людини, без виконання наукових досліджень.

Розвиток науки невід’ємно пов’язаний з вимірюванням як одним із способів пізнання. Наука починається з вимірювання; точна наука немислима без міри.

Предмети та явища об’єктивного світу характеризуються кількісною визначеністю. Вивчення кількісних характеристик об’єктивного світу має велике значення у процесі пізнання та цілеспрямованої зміни людиною природного середовища.

Визначне досягнення людства – пізнання кількості та кількісних відношень – віддзеркалюється в мовах по-різному. В англійській мові кількісна визначеність предметів відображається морфологічними, лексичними, словотвірними та синтаксичними засобами, які тісно пов’язані та взаємообумовлені, пронизують всю систему англійської мови.

До морфологічних засобів позначення кількості в англійській мові відносять категорії числа іменника, займенника, дієслова, ступенів порівняння прикметників та прислівників.

Морфологічні ознаки числа мають в англійській мові певні групи невизначених (one-ones), вказівних (other-others), зворотних та підсилювальних (myself, yourself, himself, ourselves, yourselves, themselves) займенників.

Форми дієслова можуть також указувати на відношення процесу до одиничного або неодиничного суб’єкта. Формант –(е)s 3-ї особи однини теперішнього часу протистоїть формам однини та множини, оформлених нульовим суфіксом. Дієслово to be виділяється вигідніше в плані протиставлення у теперішньому часі (група Indefinite). До морфологічних засобів позначення кількісного значення в англійській мові тяжіють до форми порівняння. Якісні характеристики, що виражаються прикметниками та прислівниками, варіюються, а їх кількісні зміни фіксуються формами ступенів порівняння. Поєднання кількісних та якісних сторін становить міру предмета, явища.

Кількісні характеристики можуть передаватись і лексико-морфологічними засобами. Так, в англійській мові є група афіксів – носіїв визначеного та невизначеного кількісного значення: uni- «один», mono- «один», bi-, di- «два», tri- «три», quadr- «чотири», quint- «п’ять», penta- «п’ять», hez- «шість», hept- «сім», octo- «вісім», deci- «десять», heet- «сто», cent- «сто», poly- «багато».

Пор.:англ. monocle, bicycle, trilogy, pentagon, decimal, octopus, polyglot.

У сучасній англійській мові виокремлені частиномовні групи, що виражають кількісну оцінку, наприклад: прислівники – twofold, threefold, once, twice, piecemeal, much; займенникиboth, several, all, each other, one another; прикметники – double, little, bipartisan, tripartite; дієслова– to ten, to double, to pair, to couple; іменники – score, dozen, couple, yard, mile, pound, ton; числівники– three, four, five, hundred.

Конкретно та уніфіковано кількісні характеристики в англійській мові передаються лексичною групою числівників.

Синтаксичні сполучення є також одним із засобів передачі кількісних відношень у мові. Порівняйте сполучення числівник-іменник (NumN), займенник-іменник (PrN), прикметник-іменник (AdjN), наприклад: three books, four pages, а million pens – NumN, all students, much knowledge, many children – PrN, double task, bipartisan policy, tripartite system – AdjN. Означуваним у кількісному відношенні є іменник, але англійській мові притаманні й інші синтаксичні сполучення, де кількісним модифікатором є іменник, наприклад: a group of students, a pair of persons, a couple of chairs, a cup of coffee, yards of silk, miles of road – N1 of N2. Тут N1 є кількісним означенням N2. Іменники не тільки кількісно детермінуються, але й виступають засобами номінації кількісних оцінок.

Так, серед іменників англійської мови виділяються дві групи слів, які відповідно позначають числові та вимірювальні характеристики предметів. Іменники, які використовуються для номінації числових оцінок дискретних предметів, називаються лічильними словами. До таких слів відносять одиниці типу score, dozen, couple, thousands та ін. У цих словах поєднуються ознаки іменника (позначають предмети, мають граматичні ознаки іменника) та числівника (є носіями семи квантитативності). Лічильні слова поділяються на такі:

а) іменникову групу типу score, pair, couple, brace, yoke;

б) групу слів, утворених від числівників, денумеративів типу thousands, millions, dozen, etc.

Іменники, що використовуються у мові для номінації вимірювальних оцінок предметів та явищ, називаються словами-вимірювачами. До них в англійській мові належать слова типу mile, yard, ton, bushel, volt, ampere та ін.

Аналіз слів міри та ваги в англійській мові допомагає:

а) глибше проникнути в систему мови і на конкретних прикладах з’ясувати характер зв’язку та взаємообумовленості окремих елементів мовної структури;

б) проаналізувати засоби номінації кількісних оцінок предметів та явищ об’єктивного світу;

в) розкрити на матеріалі досліджуваних слів взаємодію лінгвістичних та екстралінгвальних факторів;

г) з’ясувати семантичні закономірності та лексико-граматичні межі тематичного ряду слів;

д) простежити процес становлення терміна і контактування загальновживаної та термінологічної лексики;

е) розкрити сутність процесу детермінологізації на конкретному матеріалі слів міри та ваги.

Поняття міри та ваги виникло на початку розвитку людського суспільства та відіграло значну роль у його повсякденній діяльності. Без вимірювання неможливо було обійтися ні при створенні засобів праці, ні при будівництві помешкань та доріг. Для задоволення потреб суспільства велике значення мало використання вимірювання в усіх його формах.

Життя викликало у людей потребу у лічбі, числах та їх найменуваннях. Поняття числа виникло ще в давній період із переліку уособлених предметів. Система лічби була в багатьох мовах пов’язана з рукою, про що свідчать елементи десятеричної та п’ятеричної систем числення в окремих мовах. У французькій мові мають місце елементи і двадцятеричної системи, де, наприклад, число 80 передається через «чотири-двадцять» (quatre-vingts), 90 – через «чотири – двадцять – десять» (quatre-vingts-dix). Гренландці до 10 лічать за допомогою пальців рук, а до 20 – ще за допомогою пальців на ногах; 20 у них має значення «людина» (innuk), власник 20 пальців на ногах і руках.

Є й інші способи конкретизації при обчисленні. Малайці рахують коней, птахів по хвостах: «5 хвостів коней» = «5 коней», «8 хвостів буйволів» = «8 буйволів».

На особливу увагу заслуговує словотворча, граматична та лексична валентність слів міри та ваги, процес їх термінологізації та детермінологізації.

Слова міри та ваги цікавлять істориків як віхи пізнання цивілізації суспільства. Дані метрології (метрон – «міра», логос – «слово, вчення, знання») слугують не тільки аутентичним джерелом пізнання минулого, еволюції виробництва, контактів народів, але також і засобом встановлення локальних та часових факторів і стандартів.

Слова міри та ваги вивчаються різними за характером дисциплінами, серед яких особливе місце займає і мовознавство. Покровський М.М. зазначає, що слова міри та ваги можуть функціонувати для позначення як кількісних оцінок, так і самого вимірюваного.

Слова міри та ваги вивчаються у працях Філіна Ф.П., який вказує на їх тісний зв’язок з побутовою лексикою. Бондарчук Н.С. відзначає, що джерелом вимірювальної лексики у різних говірках є побутова лексика. Сіно вимірюється «возами» та «купами».

Арнольд І.В. обґрунтовує висновок про термінологічність вказаних слів.

Худаш М.Л., досліджуючи лексику документів 16-17-го сторіч, приділяє особливу увагу метрологічним і нумізматичним термінам. Шах-Назарова В.С. вказує на метонімічне походження вимірювачів. Пор.: бочка, бочонок → «одиниця вимірювання об’єму, вантажу», «міра ваги», англ. peck «пак, пакет» → «міра ваги».

Патридж З. вивчає витоки слів-вимірювачів. Бредлі Г. серед латинських запозичень виокремлює вимірювачі pound, inch, mile.

Есперсен О. аналізує генетичні витоки слів acre (раніше означало «поле»), fathom, foot, hogshead, mile, ton, yard.

Цікавими є думки Б.Уорфа про розподіл іменників на дві групи: до першої входять слова типу a man, a hill, a stick, а до другої – номінації предметів однорідної, аморфної маси, що не має меж, типу water, air, rain, snow, rock, grass, meat, glass.

Кількісна конкретизація другої групи слів відбувається за рахунок першої, наприклад: a stick of wood, a cake of soap, a glass of water, a cup of coffee. Взаємозв’язок та взаємообумовленість процесів лічби та вимірювання, на думку Б.Уорфа, обумовлюються іманентністю мови.

Менделєєв Д.І., який багато зробив для введення метричної системи мір у Росії, стверджував, що будь-яка наука починається з вимірювання, а точні науки взагалі неможливі без міри. Вимірювати довжину, поверхню, об’єм, ємність предметів, порівнювати результати цих операцій людина змушена повсякденно. При вимірюванні встановлюється числове відношення між вимірюваною величиною та вибраною одиницею вимірювання, еталоном. Вимірювання може мати неопосередкований характер, тобто здійснюватися за допомогою простого зіставлення еталона та вимірюваного, а також бути складним опосередкованим процесом із застосуванням спеціальних приладів, обчислювальних машин.

Еталоном вимірювання може бути будь-який предмет об’єктивного світу. Але у своєму прагненні до зручності та простоти людина використовує підручні засоби побуту. У давні часи у вимірюванні людина, як правило, використовувала з цією метою своє тіло, що підтверджується наявністю еталонів вимірювання антропометричного походження. Пор.: укр. лікоть, крок, палець, фут, долоня; англ. ell, foot, fathom. Використання частин тіла при вимірюванні предметів знаходить підтвердження також у дослідженні тематичного ряду слів англійської мови.

Вихідним значенням слова hank, як зазначає В.Скіт, були «моток», «талька ниток або пряжі». Слово датується 14-м сторіччям і належить до скандинавських запозичень: нім. Henkel «ручка»,«кільце», «гачок», ісл. hanki «тиск», hönk «моток», «виток»,швед. hank «мотузка», «вузол»[104].

B OED фіксується ланцюжок значень цього слова: «виток», «кільце», «міра пряжі» (моток бавовняної пряжі = =840 ярдів, вовняної = 540 ярдів). To reill tair hankis…of reid gold wyir [OED]. For sixe hanckes and 3 cutts of yarne [OED]. The steme were coiled in great hanks round the trawlbeam [OED].

В OED наводяться приклади, що ілюструють функціонування слова heer у вимірювальній лексиці. Вихідним значенням цього слова є «моток». Слово-вимірювач heer має значення «міри пряжі» та «міри ниток». It was so coarse that they could not understand to draw above ‘forty hleres’ from a pound of it [OED]. A woman could spin at an average only 3 ½ hiers in a day. – A heir is 240 threads, or rounds of the reel, each… 91 inches long [OED].

Слова міри та ваги вступають у синтаксичний зв’язок із іншими словами. Виокремлюються чотири моделі словосполучень слів міри та ваги з іншими словами, а саме:

1) іменник1 + прийменник + іменник2 (N1 of N2);

2) кількісне слово + іменник1 + прийменник + іменник2 (Num N1 of N2);

3) кількісне слово + іменник (Num N1);

4) «нульове сполучення», тобто самостійне вживання слів міри та ваги (N1).

Незмінним компонентом зазначених словосполучень є слово-вимірювач (N1).

Словосполучення типу іменник1 + прийменник + +іменник2можна проілюструвати такими прикладами: a barrel of tallow, an ounce of silver, a gill of spirit, a load of wheat, a ton of coal, a yard of copper-wire, a gallon of beer, a pint of porter, a mile of ground, a bushel of oysters та ін.

There were bull-fights in the Flasa – this very one – for five days, and to each of his temants-in-chief, De La Cuesta gave a horse, a barrel of tallow, an ounce of silver, and a half an ounce of gold dust (F. Norris).

У сполученнях N1 of N2 перший іменник виступає кількісним означенням другого та сполучається з ним за допомогою прийменника of. Прийменник of є не тільки інтегруючим елементом сполучення, але також вказує на кількісну партитивність, частину N1 від цілого N2.

Словосполучення N1 N2 (без прийменника) являють собою різновид англійської моделі типу Stоne Wаll та вживаються для передачі кількісної визначеності предметів. Пор.: pint bottle, pint mug, hundredweight sacks, quart bottle, mile trасk.

Словосполучення типу «кількісне слово + іменник1 + прийменник + іменник2» можна проілюструвати такими прикладами: three inches of paper, ten pounds of potatoes, ten yards of silk, thirty yards of bread fence, half a mile of water, a few bushels of food, sixty bushels of flower, twenty foot of ground та ін.

У словосполученнях (NumN1 of N2) у препозиції до вимірювача (N1) вживається кількісне слово (Num), в постпозиції – номінація вимірюваного (N2). Зв’язок компонентів даних сполучень можна зобразити схематично:

 
 

 


ten yards of silk

 

Сукцесивність компонентів свідчить про залежність іменників типу silk (N2) від слів-вимірювачів (N1), які, у свою чергу, визначаються словами, що позначають лічбу (Num).

Опущення слів-вимірювачів (N1) робить ці словосполучення немаркованими. Пор.: *ten silk, *a few wood, *many ground. Подібна залежність компонентів (Num N1 of N2) характерна для аналогічних сполучень російської мови: «Особую группу составляют имена существительные с вещественным значением, т.е. такие, которые являются наименованием веществ или материалов, как, например, молоко, глина, свинец, известь, калий, йод, золото, дрова, отруби, чернила и т.д. «Вещи» эти не распадаются на единичные предметы, а потому по самой природе своей не могут быть исчислены, так что при соответствующих существительных имена числительные невозможны. Но они могут быть измерены какими-либо мерами, а уж эти последние поддаются счету: например, два литра молока, один воз глины, три килограмма свинца, пять бутылок чернил и т.п.» (Финкель, Баженов).

У сполученнях (Num N1 of N2) прийменник of може опускатися, при цьому модель контексту фіксується як NumN1 N2. Пор.: a fifty pound sack, a three-gallon jug та ін. Each fortnight Mrs.Down buys 7 lb. flour. Mrs.Down uses 4 lb.potatoes.

Релевантною є дистрибуція елементів моделі N2 of Num N1, наприклад: a circuitof twelve miles, the rate of six miles and a half, a matter of fifty yards, the long journey of four thousand mile, a stretchof six and a half miles, space of a mile, a distance of between twenty or thirty miles та ін.

У моделях Num N1 of N2 та N2 of Num N1 компоненти лівої та правої сторін змінюються місцями. Але в обох випадках Num N1 виступає кількісним атрибутом N2, наприклад: I’ve been swimming for my life in two feet of water (Jerome K. Jerome). It was a walk of two miles and the evening was wet (Ch. Bronte).

У порівнюваних словосполученнях (two feet of water, a walk of two miles) вимірюваним компонентом є N2 – water, walk. Кількісний атрибут (Num N1) може функціонувати як у препозиції, так і в постпозиції. (В останньому випадку, як показує дослідження, – рідко). Низька частотність функціонування N2 of Num N1 свідчить про специфічні тенденції та авторські преференції.

Сполучення третього типу «кількісне слово + іменник» (Num N1) можна проілюструвати такими прикладами: about five mile, eighteen pounds, three or four inches, a hundred yards, ninety-two ounces та ін.

We got fifty ounces there in three days (Prichard). Take it for about three hundred yards then turn left, and you’ll find a chump of tree (St. Heym).

Серед 3077 прикладів не знайдено N2 у сполученнях NumN1. Виникає запитання: Якими засобами заповнюється цей пропуск? Звернення до прикладів в англомовному дискурсі служили ідентифікації замінників S2.

По-перше, N2 може вживатись у близькому контексті з Num S1. Пор.:

I measured the chainninety-eight feet (M. Twain).

In the centre of the inner circle, on a specious platform, six feet high. I’ve grouped a battery Gasling guns, and provided plenty of ammunition (M. Twain).

У цих прикладах сполучення NumN1 служать графічно маркованими прикладами. Пор.: надпис типу Depth of water is 16 feet.

По-друге, N2 може імплікуватися словами типу high, wide, long, deep, down, up, away, from, below, above, behind, які вказують на те, що вимірюються довжина, висота, ширина, глибина і т.д., наприклад: a good two mile off, many miles away, fifty feet deep,three inches deep, a mile from, miles on, many a mile round, a few yards betweenthree feet thick,three hundred miles north, miles around,tenyards down,a half-inch long,two inches across, half a mile further,some miles behind,some twenty miles outside,about a mile beyond,about two hundred years long, etc. Наприклад: Shut into the drawing-room, the pair took seats, each in an arm-chair, placed opposite, a few yards between them (Ch. Bronte). The moor is before us now, and there is no life for many a mile round (Ch. Bronte).

По-третє, вимірюване може імплікуватися контекстом. Oliver walked twenty miles that day (Ch. Dickens). You look three-quarters of an hour to walk a mile (Ch. Dickens). В обох реченнях мається на увазі відстань S2, що дорівнює двадцяти та одній милі відповідно. Слово, яке мається на увазі, distance можна вставити у речення, розширивши рамкову схему останніх. Oliver Twist walked the distance of twenty miles that day – N2 of Num N1 або the twenty mile(s) distance NumN1 N2. You took three-quarters of an hour to walk (cover) the distance of a mile – N2 of Num N1 або a mile distance – Num S1N2.

Опущення N2 можна також розглядати як один із випадків згортання, компресії. (Пор.: Wounded people àwounded, the daily paper à daily; the mile distanceà the mile; the yard measure à the yard; the gallon measure à the gallon).

Незважаючи на кількісну перевагу структур Num N1 над структурами Num N1 of N2, є модель Num N1 of N2, оскільки відсутній компонент N2 має тенденцію до субституції, заміни або імплікації.

Аналіз фактичного матеріалу свідчить, що означеннями слів-вимірювачів можуть бути:

1) числівники – three or fourmiles, hundredmiles distant, fiveinches thick, tenthpint;

2) неозначені займенники many miles away, a few yards from, some inches further, several miles down, each mile forward;

3) вказівні та присвійні займенники – these acres, mypint of porter, mypound of flesh, thesemiles of meadow land, his pint;

4) прикметники – a singleyard of carpet, a stretch of hundred oddacres, twenty odd miles, the nextmile off, the lasthundred yards;

5) іменники (лічильні слова) – a dosen yards, acoupleof fifteen hundredweight, a coupleof inches;

6) конвертовані в іменники числівники – hundreds of miles, thousands of billions of pounds,by hundreds millions of tons of dumped along.

У сполученнях «кількісне слово + іменник» (Num N1) простежується процес згортання, що підтверджується не тільки зі сполученнями, що аналізуються (N1 of N2, Num N1 of N2), але також тим, що слова міри та ваги можуть вживатись і в «нульових сполученнях» (термін Супруна А.Є.) без кількісних слів та означуваного іменника.

«Нульові сполучення»трапляються у дефініціях слів міри та ваги, у рекламах, колоквілізмах.

I think this Italian up here on the corner sells coal at twenty five cents a bushel (Th. Dreiser). – How much do you want? – A pound,please (P. Abrahams).

Форми однини слів-вимірювачів «нульового сполучення» вказують на їх кількісну визначеність, одиничність. Пор.: a pound – одинфунт, by bushel – по одномубушелю, not a mile – не однамиля і т.д.

Основною моделлю сполучень слів міри та ваги з іншими словами є модель «кількість +субстанція», а основною функцією досліджуваних слів функція кількісного означення вживаних (або тих, що маються на увазі) іменників. Залежно від оточення слова міри та ваги можуть позначати точні або приблизні кількісні оцінки. Наприклад: They had a five foot fuse (D. Carter). Thirty yards of broad fence nine feet high (Th. Hardy). That is a hundred milesoff (Ch. Bronte). You can’t travel a milewithout that in this damned cold climate (Ch. Bronte).

У наведених прикладах числова константа вимірювачів омовлюється за допомогою числівників, неозначеного артикля або нульового артикля. The woman stood a footaway from Arthur (Al. Sillitoe). She bought a pound(P. Abrahams). That about the price of wheat per bushel, I modestly felt was too much for my strength, and quite settled the question (Ch. Dickens). Two half-quartern brans; pound of fresh; piece of double Glo’ster; and, to wind up all, some of the richest sort you ever lushed (Ch. Dickens).

Точність вимірюваних характеристик може інтенсифікуватися словами типу just, only, but, every, що вживаються у препозиції до зазначених структур. (Пор.: but a mile, just a mile and a half, only three miles long, only forty miles from, every twenty yards along, only another ten yards, etc.), але лівий індикатор досліджуваних словосполучень разом зі словами міри та ваги може вказувати й на приблизні кількісні (вимірювальні) характеристики, наприклад: many miles away; a good two mile off; more than twelve miles; many and mаny a mile; a few yards away; less than twenty pints; almost three miles; a little short of four miles; may be twenty feet; say, three thousand miles; under six feet long; many tons of flesh; some yards distance; a few feet of the space; a good pound of cheese; about a quarter of pint; several miles of pedestrian descent; nearly half a mile of distance; much more than five foet four in height. Наприклад: Not so far – happen three miles (Ch. Brontе). I urged upon George, however how much pleasanter is would be to have Harris clean and fresh about the boat, even if we did have to take a few more hundredweight of provisions (Jerome K. Jerome).

Одним із мовних засобів номінації приблизності є сполучуваність слів, далеких за своєю семантикою від числової точності (more than, many, odd, almost, a few, several, unaccountable, etc.), зі словами-носіями числових констант (twelve, miles, six, feet, half a mile та ін.).

Наступним лексичним засобом позначення приблизної міри у мові є набір декількох числівників, що вказують на неточні межі вимірюваного, наприклад: two or three pounds of cold beef, a barrel or two, three or four miles of stream, distance of six or seven thousand miles, from ninety-five to a hundred pounds, three or four feet about та ін., наприклад: They stood now, on the summit of a little hill, commanding the open fields in every direction for three or four miles (Ch. Dickens). In such a neighborhood, beyond Dock head in the Borrough of Southwarm, stands Jacob’s Island, surrounded by a muddy ditch, six or eight feet deep and 15 or 20 wide (Ch. Dickens).

Конвертовані в іменники числівники у словосполученнях з вимірювачами служать засобом номінації приблизних мезуративних оцінок, наприклад: hundreds of ounces of gold, hundreds of miles of dry, almost waterless wilderness; millions of pounds of felled rock; millions thousands of feet, etc. Наприклад:

Everything is such a size that is dwarfs even the horrors of nightmare. In this cave every year rock by the thousands of billions of pounds is transported into metal (D. Carter). His wife led a similar existence some hundreds of miles away – he did not visit her, owing to the expense of the railway ticket (E.M. Foster).

Якщо в однині слова міри та ваги є засобом вираження точності, то у множині досліджувані слова (за умов відсутності числівників у препозиції) вказують на приблизні квантитативні характеристики, наприклад: miles round, fathoms deep, pints of beer, tons of powder, bushels of litters, yards of silk та ін. Наприклад: Every shot seemed like an explosion of tons of powder (F. Norris). In all the stores of the large cities were tons of food and clothing; but only the rich could buy this (J. Campbell). They were warmed up to the argument supping at pints and friendly in their speculations, each full of hope that he would be the man with the right prophecy (Al. Sillitоe).

Приблизні кількісні параметри у мові можуть визначатися заперечними словами. Пор.: Not five feet apart, not ten feet from, no more than twenty-three feet wide, warn’t sixty yards long, not twenty yard away, not an acre of land, not a mile та ін.

Приблизність кількісних оцінок омовлюється комплексно за допомогою декількох зазначених вище засобів, наприклад: about five or six inches deep; an inch., perhaps, two; maybe a mile or two; not more than, a two or three mile current та ін.

Маркером переносного вживання вимірювачів є контекст, його лексичне наповнення, наприклад:

Her feet carried her mechanically forward, every feet of her progress being a satisfacoty portion of a flight which she gladly made (Th. Dreiser).

She was able to get every ounce of humour out of the semicolon and no one else could get within a mile of her (W.S. Maugham).

Слова міри та ваги вживаються у переносному значенні в художньому дискурсі.

У технічних текстах досліджувані слова позначають в основному точні оцінки.

Аналіз дистрибуцій слів міри та ваги свідчить, що ці слова характеризуються морфологічними ознаками іменника. Досліджувані слова мають категорії числа та відмінка. Категорія числа даної групи вказує на опозицію «один» та «не один», оформлюється суфіксальним способом (бінарне протиставлення нульового і -(е)s суфіксів), рідко чередуванням голосних типу foot, feet). Наприклад: That means nearly forty bushels of wheat to every acre (F. Morris). The enclosures numbered fifty acres instead of ten, the farm-stead’s were more extended, the groups of cattle formed tribes hereabout, there only families (Th. Hardy). Well, then, let his creep twenty feet underground and stay there (J. Conrad).

В англомовному дискурсі трапляються сполучення типу twenty foot of ground, twenty five foot from, five mile of more, two or three foot from, a hundred mile or two, a few mile та ін. Використання форм однини замість множини можна експлікувати тенденцією кількісних слів до уніфікації.

Партрідж Е. пояснює використання форми mile в обох числах впливом діалектизмів та вульгаризмів.

Показовим для слів-вимірювачів є їх вживання у формі множини при позначенні неодиничності, наприклад: seven thousand miles away, a few miles further, three miles off, fifty miles or so, thirty feet of it, five feet deep, six feet tall, eight feet from, thirty feet long, six feet tall, eight feet from, thirty feet long, six ounces, eleven hundred tons an hour, twenty-six tons of ore, five pounds of oats та ін.

Партрідж Е. зазначає, що ця лексема ton рідко використовується у формі однини при вираженні множинності. Однак слова-вимірювачі stone, hundredweight трапляються тільки у формі однини.

I went along delicately (as a man who has learned to wrestle can do, although he may weigh twenty stone), following carefully the light brought by the traitorous servantmaid, and shaking in her dishonest hand (R.D. Blackmore).Who weighs about twelve stone (Jerome K.Jerome). He was a big man (six feet and over fourteen stone) but he hadn’t the ponderous clussiness of most big man (John Braine). I don’t think that he could have weighed much more than ten stone (John Braine). I urged upon George, however, how much pleasanter it would be to have Harris clean and press about the boat, even if we did have to take a few more Hundredweight of provision (Jerome K.Jerome).

Тенденції омонімічного оформлення однини та множини даних слів підтверджуються лексикографічними джерелами: «Hundredweight…The pl. is unchanged after a numeral or an adj.expressing plurality, as many». Stone – «Collective pl. usu. Stone»,«with plural unchanged».

Пор. And a hundred acre of good free land,

An’ it please you go for to see.

В одному із словників читаємо: six etc. fathom, rather than fathoms. «Words of number or amount that when used after definite or indefinite numerals have often or usually the singular instead of the plural form, e.g. brace, dozen, hundred, fathom, pound, hundredweight. (we shot 20 brace; six fathom deep; a few hundredweight of coal; six pound of land)».

Автори OED морфологічні ознаки вимірювача foot характеризують таким чином: «Often in singular when preceded by numerals»[OED].

Гарольд Пальмер висловлює аналогічну думку про це слово: «Foot is often used instead of feet. A man six foot two»(Palmer). Oсобливістю слова footє нульова оформленість та кореляція з вимірювачем inch, наприклад: He was five foot nine and a half, and he lays in five and twenty foot of ground (Ch. Dickens).

Слова-вимірювачі, позначаючи кількісну визначеність предметів, наближаються до числівників. Обидві групи (вимірювачі та числівники) мають спільну квантитативну функцію. При цьому числівники досягли найвищого ступеня абстракції та втратили ознаки предметності, яка є прозорою у слів-вимірювачів.

Омонімія форм однини та множини слів міри та ваги знаходить своє пояснення у нестандартному узусі (сленг, вульгаризм та у стилістичній забарвленості контексту). Так, слова-вимірювачі вживаються у формі однини, коли вони виступають компонентами атрибутивних сполучень. «In combination, however, the uninflected pl. is SS.: e.g. «a four pound trout»(Partridge). Наприклад: three-mile tramp, the sixty-milе speed, three-mile walk, a starve-acre place, a five-foot fuse, a five ton crane, hundred-ton steamer, hundred-ton tank, a two-dollar-a-ton-rise, 3 ½ pound package, a hundred-foot drop, six-foot man, a forty-pound sturgeon, fifty-pound sack. Пор.:

Wouldn’t you like to be a whale and sail serenely by,

An eighty-foot whale

From your tip to your tail

And a tiny, briny eye?

Слова-вимірювачі у морфологічному плані характеризуються також наявністю категорії відмінка, наприклад:

A thing like that ruins a thousand square miles of country (D. Carter). They plunged into the chilly equinoctial darkness as the clock struck ten, for her fifteen miles’ walk under the steely stark (Th. Hardy). Southerly, at many miles’ distance, and over the hills and ridges coastward, she could discord a surface like polished steel (Th. Hardy).

Протиставлення на векторі загального та родового відмінків представлено значною перевагою першого.

Категорія числа зазначених слів виражає подібно до всієї групи іменників протиставлення за значенням «один»– «не один» і оформлюється за допомогою валідних засобів мови. При цьому певні слова-вимірювачі мають тенденцію до нульової оформленості.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-08-16; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.172.213 (0.024 с.)