ТОП 10:

Нумеративні прикметники-дериватиСемантичне поле – це об’єднання навколо ядерного елемента слiв, що перебувають у синонiмiчних стосунках з ним та з однокореневими йому словами, тобто пов’язаних з ядром опосередковано. В поле входять i слова, похiднi вiд усiх вищезгаданих одиниць, а також вiдповiднi словосполучення. Всi цi елементи рiзною мiрою мiстять значення ядерного елемента.

Беручи до уваги склад мiкрополiв нумеральностi та квалiтативностi, можна зробити висновок, що кiлькiсно-якiсне значення притаманне вiдносним прикметникам – нумеративним дериватам типу double, treble, three-part, two-tongued, first-class. Цi одиниці входять до периферiї лексико-семантичного поля кiлькостi i є носiями ознаки точного числа, яка передається на морфемному рiвнi. Серед них можна видiлити двi групи: афiксальнi похiднi (double, octagonal) та складнi слова (two-appartment, first-rate, third-class) (див. табл. 7).

Таблиця 7 - Частотність вживання афіксальних та складних нумеративних прекметників-дериватів

Тип похідної одиниці Середня частота Частка у вибірці, %
АФIКСАЛЬНА 1,75 ± 0,9 11,1
СКЛАДНА   88,9
З компонентом кiлькiсним числiвником 6,35 ± 1,2
З компонентом порядковим числiвником 3,2 ± 0,66

У ад’єктивно-нумеральних складних одиницях твiрними виступають повнi основи слiв, якi спiввiдносяться зi сполученнями, побудованими за типами пiдрядного зв'язку. Їх словотвiрну структуру складають мiнiмально два компоненти. Другий (останнiй) компонент – це iменникова основа. Щодо першого, то, як показує матерiал дослiдження, вiн представлений:

а) кiлькiсним числiвником або нумеральним сполученням, наприклад: My three-day journey was almost over (L. Lee);

б) порядковим числiвником, наприклад: It was a tawdry affair, all Cupidas and cornucopias like a third-rate wedding-cake (O.Wilde).Складнi слова функцiонують у тiсному зв’язку iз системою словосполучень, якi стають основою їх творення. В дослiдженнi бере участь концепцiя складних слiв, згiдно з якою прикметники-композити являють собою своєрiднi синонiми вiльних словосполучень. Тому препозитивні атрибути типу nine o’clock у структурі іменникового словосполучення a nine o’clock breakfast вважаються актуалізаторами кількісно-якісних відношень, аналогами ад’єктивно-нумеральних складних слів, пор.: I hate getting up for a nine o’clock breakfast to eat things I have no mind to (W.S. Maugham).

Рiзновиди ад’єктивно-нумеральних композитiв можуть з’являтись у текстi, зникати, знову з’являтися. Вони створюються кожного разу, коли виникає потреба. Як i iншi вiдноснi прикметники, нумеративнi деривати виражають поза контекстом найзагальнiше, абстрактне вiдношення до того, що назване первинним словом. Конкретизацiя загального словотвiрного значення вiдносних прикметникiв вiдбувається у вузькому чи широкому контекстi, що й приводить до необхiдностi розгляду словосполучень, в структуру яких входять цi похiднi.

Семантична основа нумеративних прикметникiв-дериватiв - поняття якостi, властивостi, що й об’єднує їх в одну функцiонально-семантичну категорiю з iншими групами прикметникiв. Нумеративні прикметники вiдповiдають на питання ЯКИЙ?, а ЯКИЙ? є питанням про якiсть незалежно вiд його граматичної форми. Проте вiдповiдь на це питання у даному випадку, як i саме питання, не втрачає зв’язку з поняттям кiлькостi. Пор.: Most of its space was occupied by a double bed (W.S. Maugham). I had won a heat in the hundred-yard race in the sport, and I had been second in the hurdles (W.S. Maugham). Можна поставити такi питання i дати на них такi вiдповiдi: лiжко (яке?, на скiлькох осiб?) – на двох; змагання з бiгу (якi?, на скiльки ярдiв?) – на сто. Пор.: ... the time was approaching when Edward Driffield, like a runner in a long-distancerace breaking away suddenly from the little knot of plodding athletes, must forge ahead (W.S. Maugham). Слово «long-distance», як i слово «hundred-yard» у попередньому прикладi, крiм якiсного, передає й кiлькiсне значення, але й вiдрiзняється вiд нього. Якщо у першому випадку ознака виражається через певне число (100), то у другому – через поняття невизначеної кiлькостi.

Нумеративнi прикметники виражають ознаки за вiдношенням до предмета чи явища, людини чи тварини, абстрактного поняття, часу з обов’язковою вказiвкою на числове поняття (кiлькiсної, порядкової, iндексної, градуйованої ознаки). Наприклад: double (things, parts,persons та two), nine-o’clock (time та nine), first-rate (rate та мiсце в цьому розрядi first), five-star (субстрат частини star та iнтенсивнiсть ознаки five (5>4)). У даних похiдних ад’єктивних одиниць виявляється категорi­альна семантика числiвникiв, яка асоцiюється у бiльшостi дослiджень з абстрактним числом, кiлькiстю предметiв та їх порядком пiд час лiчби.

Числова ознака, вступаючи у взаємодiю з ознаками iнших частиномовних категорiй, наявна вже не у «чистому» виглядi, а у складi комплексних концептiв, якi мiстять рiзнопланову iнформацiю про феномени предметного свiту. Числовий концепт, вийшовши за межi одвiчного когнiтивного простору числа, вiддаляється вiд нього та обростає на своєму шляху все новими й новими «чужими» категорiальними ознаками, що постiйно вiдсувають число углиб концептуальної моделi похiдного [9:158]. Це пояснює те, що вихiдне значення числiвникiв знаходиться на рiзнiй глибинi лексичного значення похiдної одиницi.

Значення кiлькостi виступає на перший план у афiксальних похiдних типу double, tripartite та у складних словах типу four-o’clock (train), чого не можна сказати про одиницi типу first-rate. Рiзниця мiж ними вже помiтна i в їх словникових визначеннях, пор.: double «combining two things, qualities, etc.; made for two persons or things» (Hornby, Cowie); octagonal «eight-sided» (Hornby, Cowie); second-class «of the class next after the first» (op.cit.); second-rate «not of the best quality; inferior» (op.cit.:264); third-rate «of the poor quality» (op.cit.:395); first-class «of the first class; excellent» (Hornby, Cowie); first-rate «of the best class; excellent» (op.cit.).

До семантики похiдних типу first-class додається ще й значення оцiнки. Мiсце в лiчильному рядi асоцiюється з досконалiстю / недосконалiстю якоїсь ознаки. Числове поняття, звичайно, не втрачається, а вiдсувається все глибше в лексичному значеннi. Пор.: The worst of it is that the poor boy will keep on this way until he deteriorates into a first-class newspaper man and also a first-class scoundrel (J. London).

Перехiдну групу складають похiднi типу the seventeenth-century. Вони утворенi вiд порядкового (неоцiнного) числiвника, до семантичної структури якого входять значення кiлькостi i якостi. Так, у наступному прикладi розвиток кiлькiсно-якiсного значення можна уявити у виглядi ланцюга перетворень: число (17) ® ознака предмета, зумовлена його мiсцем в лiчильному рядi (the seventeenth) ® ознака, характерна тiльки для елементiв певного лiчильного ряду (centuries), що асоцiюється з мiсцем у ньому (the seventeenth-century). Наприклад: Pop Basset had left the blunt instrument propped against a seventeenth-century chair...(J. Wodehouse)

Число може знаходитися на рiзнiй глибинi лексичного значення слова не тiльки у похiдних рiзних груп, також у структурно подiбних, що належать до однiєї групи. Так, вiдбувається зрушення спiввiдношення кiлькiсного та якiсного компонентiв значення даних одиниць у бiк якостi. Наприклад.: five-o’clock (tea) – пиття чаю мiж другим снiданком та обiдом (а не чаювання о п’ятiй годинi); eight-hour (movement)рух за встановлення восьмигодинного робочого дня (а не рух, що тривав вiсiм годин).

Числiвником, який входить до структури аналiзованих прикметникiв, iнодi передається значення iнтенсивностi, наприклад: He joined dining clubs where in the basement of a hotel in Victoria Street or Holborn men of letters, young barristers and ladies in Liberty silks and strings of beads, ate a three-and-sixpenny dinner and discussed art and literature (W.S. Maugham). У семантицi подiбних мовних одиниць виявляється особливiсть числової iєрархiї. Цей складник передбачає вiдношення мiж числами, що спостерiгаються при побудовi числового ряду, де елементи розміщенi у порядку збiльшення (1 < 2 < 3 < 4 i т.д.). Бiльше число уявляється як «краще», бiльш «значуще».

Ономасiологiчним базисом для нумеративних прикметникiв є статична якiсна ознака предмета, ономасiологiчною ознакою - складенiсть предмета (1) чи його елементiв (2) з певного числа частин; оцiнка предмета з точки зору його мiсця в рядi слiдування (3). Пор.: 1 In the drawing-room, when the guests were variously disposed, - chiefly upon the three-piece suite, it was plain that music was expected in the order of the evening (A.J. Cronin).

2 Inclined to corpulence and double-breasted suits of a blue lighter than normal, he had an oddly consequential kind of walk... (A.J. Cronin).

3 A little party of seven youths in cloth caps, half in and half out of a third-class carriage, were keeping up their spirits in truly English fashion... (J. Galsworthy).

Порядковi числiвники i нумеративнi прикметники-деривати виступають носiями квантитативно-квалiтативної семантики. Лексичне значення кiлькiсно-якiсних слiв складається з речового значення кореня та словотвiрного значення. Вiдмiнною рисою таких найменувань є чiтко виражений вторинний характер: вони сприймаються носiями мови як одиницi залежнi, семантично пов'язанi з вихiдними одиницями.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-08-16; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.172.213 (0.007 с.)