ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ТЕМА 4, 5, 6. МАКРОЕКОНОМІЧНА НЕСТАБІЛЬНІСТЬ: ЦИКЛІЧНІСТЬ, БЕЗРОБІТТЯ, ІНФЛЯЦІЯПИТАННЯ СЕМІНАРУ

1. Циклічні коливання як об’єктивна риса ринкової економіки. Характеристика фаз економічного циклу.

2. Причини і наслідки циклічних коливань. Акселератор.

3. Види циклів. Теорія довгих хвиль Кондратьєва.

4. Ринок праці та його рівновага. Зайнятість. Безробіття, його причини та основні форми. Природний рівень безробіття, ціна безробіття. Закон Оукена.

5. Економічна нерівність в умовах ринку. Крива Лоренца. Соціальний захист населення.

6. Суть інфляції, її вимірювання, причини і види. Механізм інфляції: інфляція попиту та інфляція пропозиції.

7. Взаємозв’язок інфляції та безробіття. Крива Філіпса. Соціально-економічні наслідки інфляції.

8. Особливості та причини інфляції в Україні.

9. Антиінфляційна політика уряду.

2. Термінологічний словниК

Антиінфляційна політика

Безробіття

Відставання ВВП (ВВП-розрив)

Галопуюча інфляція

Гіперінфляція

Депресія

Дефляція

Економічний (діловий цикл)

Закон Оукена

Інституціональне безробіття

Інфляція

Інфляція витрат

Інфляція попиту

Криза (падіння)

Неочікувана інфляція

Неповна зайнятість

Очікувана інфляція

Піднесення

Повна зайнятість

Пожвавлення

Помірна (повзуча) інфляція

Потенційний ВВП

Природне безробіття

Рівень безробіття

Робоча сила

Стагфляція

Структурне безробіття

Фрикційне безробіття

Циклічне безробіття

3. Практичні завдання

Завдання 1. Розрахувати згідно із законом Оукена відставання фактичного ВВП від потенційного ВВП за таких умов: фактичне безробіття = = 8 %; фрикційне безробіття = 2 %; структурне безробіття = 4 %.

Завдання 2. Розрахувати згідно із законом Оукена втрати реального ВВП внаслідок циклічного безробіття за таких умов: циклічне безробіття = 2 %; фактичний номінальний ВВП = 120 грн.; індекс цін = = 120 %.

Завдання 3. Розрахувати темп інфляції у другому році за таких умов: індекс цін у першому році = 110 % ; індекс цін у другому році = 120 %.

Завдання 4. Розрахувати циклічне безробіття за таких умов: чисельність робочої сили = 200 чоловік; чисельність зайнятих = 184 чоловіка; природне безробіття = 6 %.

Завдання 5. Розрахувати темп інфляції у другому році за таких умов: номінальний ВВП у першому році = 1200 грн.; у другому = 1400 грн.; реальний ВВП у першому році = 1100 грн.; у другому = 1200 грн.

Завдання 6. Чисельність населення країни дорівнює 50 млн. осіб; 12 млн. осіб – діти до 16 років, а також люди, які перебувають у тривалій ізоляції; 15 млн. осіб – вибули зі складу робочої сили (пенсіонери, студенти, домогосподарки); 3 млн. осіб – безробітні; 1 млн. осіб – працівники з неповним робочим днем, які шукають кращу роботу.

Розрахуйте: а) чисельність робочої сили; б) рівень безробіття.

Завдання 7. Природний рівень безробіття в країні В у 2000 р. становив 6%, фактичний – 15%.

Розрахуйте: а) відносне відставання фактичного ВВП від потенційного; б) втрати ВВП, спричинені циклічним безробіттям, якщо фактичний ВВП становив 150 млрд. євро.

Завдання 8. Розрахуйте згідно із законом Оукена відносне відставання фактичного ВВП від потенційного за таких умов: фактичне безробіття – 9%, фрикційне безробіття – 2%, структурне безробіття – 4%.

Завдання 9. Ви вклали 1 тис. дол. У комерційний банк при 5%-ній ставці на один рік. Індекс цін за цей рік склав 103%. Як і на скільки змінилась реальна вартість ваших заощаджень через рік?

Завдання 10. У таблиці наведено дані про трудові ресурси і зайнятість працездатного населення країни у 1-му та 5-му роках (млн. осіб).

Показник 1-й рік 5-й рік
Робоча сила 84,889 95,453
Зайняті 80,796 87,524
Безробітні - -
Рівень безробіття, % - -

Розрахуйте чисельність безробітних і рівень безробіття у 1-му і 5-му роках. Чим можна пояснити одночасне зростання зайнятості і безробіття?

Завдання 11. У 1990 р. економіка країни розвивалась в умовах повної зайнятості (при природному рівні безробіття 6%). Фактичний ВВП дорівнював потенційному і становив 3000 млрд. дол. США. У 2000 р. фактичний ВВП становив 3712 млрд. дол., потенційний – 4125 млрд. дол. США.

За даними 2000 р. розрахуйте:

а) різницю між фактичним і потенційним ВВП в абсолютному і відносному вираженні;

б) використовуючи закон Оукена, визначте рівень фактичного безробіття (при b = 2,5).

Завдання 12. В останньому році економіка країни А характеризувалася такими показниками: номінальний ВВП становив 200 млрд. євро, індекс цін ВВП – 135%, циклічне безробіття – 4%. Згідно із законом Оукена розрахуйте втрати реального ВВП унаслідок циклічного безробіття.

Завдання 13. В країні Б чисельність робочої сили у попередньому році становила 75 млн. осіб, чисельність зайнятих – 68 млн. осіб.

Розрахуйте циклічне безробіття і втрату потенційного ВВП у відсотках.

Завдання 14. Розрахуйте темп інфляції для поточного року за таких умов: у попередньому році номінальний ВВП становив 155 млрд. грн., реальний ВВП – 118 млрд. грн.; у поточному році очікується одержати номінальний ВВП 190 млрд. грн. при індексі цін ВВП 152%.

Завдання 15. Визначте середньорічний темп інфляції для умов поточного року, якщо відомо, що середньомісячний темп інфляції у цьому році становитиме 3%.

 

4. Тести для самоперевірки знань

1. Якщо людина втратила роботу у зв’язку із скороченням сукуп­ного попиту, то виникає безробіття:

А. Природне.

Б. Циклічне.

В. Структурне.

Г. Фрикційне.

 

2. Повна зайнятість забезпечується в умовах:

А. Раціонального розподілу робочої сили.

Б. Використання робочої сили за її професією.

В. Відсутності безробіття.

Г. Відсутності циклічного безробіття.

 

3. Природне безробіття включає такі види безробіття:

А. Циклічне + структурне.

Б. Фрикційне + структурне.

В. Фрикційне + циклічне.

Г. Циклічне + фактичне.

 

4. Фактичний ВВП = потенційному ВВП за наявності лише:

А. Фрикційного й циклічного безробіття.

Б. Структурного безробіття.

В. Структурного і фрикційного безробіття.

Г. Природного безробіття.

 

5. Якщо людина звільнилася з роботи за власним бажанням, то виникає безробіття:

А. Структурне.

Б. Фрикційне.

В. Циклічне.

Г. Природне.

 

6. Темп інфляції в аналізованому році визначається таким чином:

А.

Б.

В. .

Г.

7. Якщо людина втратила роботу у зв’язку зі зменшенням попиту на її професію, то виникає безробіття:

А. Структурне.

Б. Фрикційне.

В. Природне.

Г. Циклічне.

8. Інфляція витрат виникає в умовах, коли:

А. Збільшуються сукупні видатки в економіці.

Б. Зростають ціни на енергоресурси.

В. Збільшуються середні витрати на виробництво продукції.

Г. Всі відповіді правильні.

Д. Всі відповіді помилкові.

 

9. Якщо виникає загальне падіння попиту в економіці, то:

А. Фактичне безробіття більше за природне.

Б. Циклічне безробіття більше фактичного.

В. Фактичне безробіття менше від природного.

Г. Фактичне безробіття дорівнює природному.

 

10. Відставання фактичного ВВП від потенційного ВВП викликається безробіттям:

А. Циклічним.

Б. Природним.

В. Структурним.

Г. Фрикційним.

 

11. Інфляція викликає в економіці такі наслідки:

А. Підвищення інвестиційної активності.

Б. Збільшення попиту на матеріальні активи.

В. Підвищення реальних доходів.

Г. Зниження реальних доходів.

 

12. Яке твердження визначає термін «дефляція»:

А. Тенденція до зростання загального рівня цін.

Б. Тенденція до зниження загального рівня цін.

В. Уповільнення темпів зростання цін.

Г. Прискорення темпів зростання цін.

 

13. Стагфляція відбувається за умов:

А. Зростання обсягів виробництва та зниження безробіття.

Б. Падіння обсягів виробництва та зниження безробіття.

В. Падіння обсягів виробництва та зростання безробіття.

Г. Зростання обсягів виробництва та зростання безробіття.

 

14. Безробіття, пов’язане з невідповідністю між пропозицією праці та попитом на робочу силу, визначається як:

А. Фрикційне.

Б. Структурне.

В. Циклічне.

Г. Сезонне.

 

15. Циклічне безробіття визначається як:

А. Різниця між фрикційним та структурним безробіттям.

Б. Сума між природним та структурним безробіттям.

В. Різниця між фактичним та природним рівнем безробіття.

Г. Сума фрикційного та структурного рівнів безробіття.

 

16. До робочої сили відносять:

А. Зайнятих.

Б. Зайнятих та безробітних.

В. Економічно активне та економічно неактивне населення.

Г. Усе населення без тих, хто є безробітним.

 

17. Матеріальною основою середніх циклів є:

А. Необхідність оновлення основного капіталу.

Б. Необхідність відновлення рівноваги на споживчому ринку.

В. Процеси, що відбуваються на грошовому ринку.

Г. Необхідність оновлення об’єктів інфраструктури.

 

18. За кейнсіанською теорією, найбільш сильний вплив на хід економічних циклів справляє динаміка:

А. Споживчих витрат.

Б. Чистих інвестицій, спрямованих у виробництво товарів довготривалого використання.

В. Чистих інвестицій, спрямованих на збільшення товарно-матеріальних запасів.

Г. Державних витрат.

 

19. Повна зайнятість забезпечується в умовах:

А. Раціонального розподілу робочої сили.

Б. Використання робочої сили за професією.

В. Відсутності безробіття.

Г. Відсутності циклічного безробіття.

 

20. За яких умов виникає безробіття?

А. Збігання пропозиції робочої сили з попитом на неї.

Б. На ринку праці попит на робочу силу менший від пропозиції.

В. Економіка країни перебуває у кризовому стані.

Г. Міграція робочої сили.

 

21.Якщо працівник втратив роботу у зв’язку зі скороченням обсягу виробництва, то виникає безробіття:

А. Природне.

Б. Циклічне.

В. Структурне.

Г. Фрикційне.

 

22.Інфляція попиту виникає в умовах, коли:

А. Зростання сукупного попиту випереджає зростання сукупної пропозиції.

Б. Темпи зростання сукупного попиту і сукупної пропозиції однакові.

В. Зростання сукупної пропозиції випереджає зростання сукупного попиту.

Г. Усі відповіді неправильні.

23.Крива Філіпа показує взаємозв’язок між:

А. Інфляцією витрат і безробіттям.

Б. Природним і циклічним безробіттям.

В. Фактичним безробіттям і витратами економіки.

Г. Інфляцією попиту і безробіттям.

 

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-08-16; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.200.252.156 (0.012 с.)