ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ТЕМА. 7. ВПЛИВ СПОЖИВАННЯ, ЗАОЩАДЖЕНЬ ТА ІНВЕСТИЦІЙ НА МАКРОЕКОНОМІЧНУ РІВНОВАГУ1. ОСНОВНІ ПИТАННЯ СЕМІНАРУ

2. Класична модель макроекономічної рівноваги:

а) закон ринків Сея;

б) рівновага на грошовому ринку;

в) модель рівноваги за класиками.

3. Неокейнсіанська теорія макроекономічної рівноваги:

а) критика класичної теорії;

б) модель рівноваги за Кейнсом.

4. Вплив споживання та заощаджень на макроекономічну рівновагу за Кейнсом. Середня та гранична схильність до споживання та заощадження.

5. Значення інвестицій для макроекономічної рівноваги та фактори інвестування.

 

2. Термінологічний словник

Автономне споживання та.

Автономні інвестиції.

Бісектриса.

Валовий прибуток.

Відсоткова ставка.

Гранична схильність до заощаджень.

Гранична схильність до споживання.

Заощадження.

Інвестиції.

Мультиплікатор видатків.

Номінальна відсоткова ставка.

Очікуваний чистий.

Реальна відсоткова ставка.

Середня схильність до споживанння та заощадження.

Споживання.

Чинники автономного інвестування.

Чинники автономного споживання.

Чистий прибуток.

 

 

3.Практичні завдання

Задача 1. У приватній економіці закритого типу маємо умови ВВП: у попередньому році = 80 грн., в аналізованому = 90 грн., споживання у попередньому році = 60 грн., в аналізованому = 67 грн. Обчислити граничну схильність до споживання.

Задача 2. Дохід збільшився на 100 грн., автономне споживання — на 5 грн., гранична схильність до споживання 0,6. Обчислити приріст споживання згідно з функцією споживання.

Задача 3. У базовому періоді інвестиції = 1000 грн., реальна відсоткова ставка дорівнює 10%, b – (коефіцієнт еластичності інвестицій за відсотковою ставкою) = 0,4. В аналізованому періоді автономне інвестування збільшилося на 10 грн., а реальна відсоткова ставка зменшилася на 5 %. Обчислити приріст інвестицій в аналізованому році.

Задача 4. Розрахувати граничну схильність до заощаджень за умов, що післяподатковий дохід збільшився на 50 грн., а споживання — на 52 грн.

Задача 5. Фактичне безробіття = природному, номінальний ВВП збіль­шився від 600 до 660 грн., номінальна відсоткова ставка = 12 %. Обчислити реальну відсоткову ставку.

Задача 6. Обчислити очікуваний чистий прибуток за наступних умов: вартість інвестиційного проекту = 1000 грн., норма прибутку = 50 %, податок на прибуток = 30 %, номінальна відсоткова ставка = 12 %, темп інфляції = 4 %.

Задача 7. Розрахувати сукупний попит на інвестиції за таких умов: номінальна відсоткова ставка = 14 %, темп інфляції = 4 %, податок на прибуток = 30 %. За цих умов економіка пропонує чотири інвестиційних проекти, які розрізняються вартістю та нормою прибутку: 1) 1000 грн., норма прибутку = 100%; 2) 2000 грн., норма прибутку = = 50 %; 3) 3000 грн., норма прибутку = 30 %; 4 ) 4000 грн., норма прибутку = 10 %.

Задача 8. В умовах приватної економіки закритого типу Yb = 1000 грн., а інвестиції початково зросли на 40 грн. Розрахувати зміну реального доходу, якщо при цьому ціни зростуть на 2 %, а гранична схильність до заощадження = 0, 75.

Задача 9. Економіка країни А характеризується такими даними (млрд. євро): Y = C + I + G; C = 100 + 0,8Y; I = 50; G = 50. Визначте рівноважний обсяг національного виробництва (ВВП), величину заощаджень і споживання.

Задача 10. Економіка країни Б в короткостроковому рівноважному стані характеризується такими даними (млрд. євро): сумарні автономні витрати становлять 200, рівноважний обсяг національного виробництва (ВВП) – 1200. При збільшенні автономних витрат на кінець року на 50 ВВП збільшився до 1450. Визначте мультиплікатор автономних витрат.

Задача 11. В економіці країни В упродовж року відбулися такі зміни (млрд. євро): на початку року безподатковий дохід населення становив 90, споживання – 80. Наприкінці року безподатковий дохід становив 100, споживання – 87,5. Обчисліть граничну схильність до споживання.

Задача 12.Безподатковий дохід населення країни Г становить 120 млрд. євро, автономне споживання – 34 млрд. євро, споживчі витрати – 124 млрд. євро. Обчисліть середню схильність до споживання згідно з функцією споживання.

Задача 13. Розрахуйте граничну схильність до заощаджень за умов, що безподатковий дохід населення країни на кінець року збільшився на 30 млрд. грн., а заощадження – на 7,2 млрд. грн.

Задача 14. У поточному році номінальна відсоткова ставка становила 15%, темп інфляції – 4%. Визначте реальну відсоткову ставку.

Задача 15. Для умов країни Б інвестиційна функція задана таким рівнянням (млрд. грн.): І=1000-40 r, де r – реальна відсоткова ставка. Визначте обсяг інвестицій, якщо номінальна відсоткова ставка дорівнює 10%, темп інфляції становить 2 %.

Задача 16. У таблиці наведено дані про інвестиційні проекти. Визначте сукупний інвестиційний попит, якщо відсоткова ставка становить 12%.

Вартість інвестиційних проектів, млн. грн.
ОНЧП, %

Задача 17. В країні І безподатковий дохід населення за звітний рік збільшився на 90 млн. євро, а споживчі витрати – на 60 млн. євро. Визначте граничну схильність до заощадження.

Задача 18. Інвестиції збільшилися на 40 млн. гр. од. Дохід зріс на 100 млн. гр. од. Чому дорівнює мультиплікатор інвестицій?

Задача 19.За функцією споживання: С=50+0,7У знайдіть функцію заощадження (S) та визначте граничну схильність до заощадження.

Задача 20. Нехай функція споживання має вигляд: С=50+0,85У. Визначте обсяг заощаджень, якщо дохід домогосподарств (У) дорівнює 300 ум. гр.од.

4.Тести для самоперевірки знань

1. Середня схильність до споживання — це:

А. Відношення споживання до заощадження.

Б. Відношення споживання до післяподаткового доходу.

В. Відношення споживання до особистого доходу.

Г. Відношення приросту споживання до післяподаткового доходу.

 

2. Чистий прибуток, отриманий від інвестування, — це:

А. Валовий прибуток мінус податок на прибуток.

Б. Валовий прибуток мінус відсотки.

В. Валовий прибуток мінус податок на прибуток мінус відсотки.

Г. Всі відповіді помилкові.

 

3. Простий мультиплікатор видатків перебуває в:

А. Оберненій залежності від с.

Б. Оберненій залежності від s.

В. Прямій залежності від c.

Г. Прямій залежності від s.

 

4. Гранична схильність до споживання — це:

А. Відношення приросту споживання до приросту особистого доходу.

Б. Відношення приросту споживання до післяподаткового доходу.

В. Відношення споживання до приросту післяподаткового доходу.

Г. Всі відповіді помилкові.

 

5. Крива сукупного попиту на інвестиції зміщується вправо внаслідок:

А. Зниження відсоткової ставки.

Б. Зростання відсоткової ставки.

В. Зростання податку на прибуток.

Г. Зниження податку на прибуток.

 

6. Гранична схильність до заощадження більше нуля, якщо:

А. с = 1,1;

Б.

В.

Г.

 

7. Крива споживання зміщується вправо внаслідок:

А. Зростання післяподаткового доходу.

Б. Зниження цін.

В. Зростання відсоткової ставки.

Г. Зменшення багатства.

 

8. Якщо номінальна відсоткова ставка стабільна, а ціни зростають, то сукупний попит на інвестиції:

А. Зменшиться.

Б. Не зміниться.

В. Збільшиться.

 

9. На інвестиційний попит не впливає:

А. Багатство

Б. ВВП.

В. Очікування.

Г. Податок на прибуток.

 

10. З геометричної точки зору гранична схильність до споживання – це:

А. Кут нахилу кривої споживання.

Б. Точка перетину функції споживання та бісектриси.

В. Відстань між функцією споживання та віссю абсцис.

Г. Синус кута нахилу функції споживання.

 

11. У короткостроковому періоді із зростанням доходу:

А. Зменшується споживання.

Б. Зменшуються заощадження.

В. Середня схильність до споживання зростає.

Г. Середня схильність до заощадження зростає.

 

12. Сукупний попит на інвестиції залежить від:

А. Заощадження.

Б. Державних витрат.

В. Відсоткової ставки.

Г. Грошової маси.

 

13. Мультиплікатор інвестицій – це число, яке показує, у скільки разів зросте дохід при:

А. Зменшенні автономних інвестицій.

Б. Зростанні автономних інвестицій.

В. Зменшенні споживання.

Г. Зростанні споживання.

 

14. Середня схильність до заощадження визначається як:

А. Відношення заощадження до споживання.

Б. Відношення заощадження до доходу після оподаткування.

В. Відношення заощадження до особистого доходу.

Г. Відношення приросту заощадження до доходу після оподаткування.

 

15. Зв’язок між граничною схильністю до споживання і граничною схильністю до заощадження виражається в тому, що:

А. Відношення між ними характеризує середню схильність до споживання.

Б. Їх сума дорівнює одиниці.

В. Їх сума дорівнює доходу після оподаткування, тому що він ділиться на споживання і заощадження.

Г. Їх сума дорівнює нулю.

 

16. Яка із наведених відповідей розкриває особливості точки “порогового рівня” індивідуального споживання?

А. Гранична схильність до споживання дорівнює 1.

Б. Дохід після оподаткування дорівнює споживанню.

В. Заощадження дорівнюють споживанню.

Г. Заощадження дорівнюють інвестиціям.

 

17.Інвестувати доцільно, якщо:

А. Очікувана норма чистого прибутку дорівнює відсотковій ставці.

Б. Очікувана норма чистого прибутку більша за відсоткову ставку.

В. Очікувана норма чистого прибутку менша за відсоткову ставку.

Г. Усі відповіді неправильні.

Последнее изменение этой страницы: 2016-08-16; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.200.252.156 (0.011 с.)