Інвестиції та їх роль в економіці. Мультиплікатор інвестицій.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Інвестиції та їх роль в економіці. Мультиплікатор інвестицій.Інвестиції – це витрати, які спрямовані на збільшення обсягу капіталу в економіці. Інвестиції представляють собою видатки на виробництво і нагромадження капітальних благ. Інвестиціями вважають вкладення в капітал, які викликають приріст загальної маси капіталу в національній економіці Інвестиції – це один з компонентів сукупних видатків.

СУКУПНІ ВИДАТКИ = ВИДАТКИ НА СПОЖИВАННЯ + ІНВЕСТИЦІЇ + ДЕРЖАВНІ ЗАКУПКИ + ЧИСТИЙ ЕКСПОРТ.

Розрізняють три види інвестиційних видатків:

інвестиції в основний капітал– це витрати на придбання основних виробничих фондів (машин, устаткування, обладнання, будівель, споруд);

інвестиції в житлове будівництво– витрати на будівництво нового житла;

інвестиції в запаси – це резерви сировини, матеріалів, незавершених товарів та готової продукції підприємств.

ВАЛОВІ ІНВЕСТИЦІЇ = АМОРТИЗАЦІЯ + ЧИСТІ ІНВЕСТИЦІЇ.

В загальному вигляді, функцію інвестицій можна зобразити таким чином:

I = E – dr + gY,де I - інвестиційні витрати,

E - автономні інвестиції, d - емпіричний коефіцієнт чутливості інвестицій до динаміки процентної ставки,

r – реальна банківська процентна ставка,

Y – національний дохід, g - гранична схильність до інвестицій, g = DI / DY.

Від’ємний нахил відображає обернену залежність між процентною ставкою (r) і обсягом інвестицій (I). Чим вища процентна ставка, тим дорожче обходиться фірмам залучення ресурсів для інвестицій, тим менше фірми здійснять інвестицій.

Основними факторами, що визначають динаміку інвестицій є такі.

1. Очікувана норма чистого прибутку2. Реальна процента ставка..3. Податкові ставки..

4. Зміни в технології виробництва. 5. Наявний основний капітал. 6. Економічні очікування.

Нестабільність інвестицій вважається одним з основних чинників макроекономічної нестабільності і циклічних коливань.

Мультиплікатор інвестицій– це число, на яке потрібно помножити зміни в запланованих інвестиціях, щоб визначити зміни в сукупному обсязі виробництва.

Економічна сутність мультиплікатора в теорії Кейнса полягає в тому, що він показує залежність змін доходу від початкової зміни запланованих інвестицій:

М =ΔY/ΔI- інвестицій М= 1/1-С′- витрат

 

30.Відсоткова ставка як чинник інвестиційного попитуІнвестиції –вкладання в капітал з метою подальшого його збільшення.Сукупний попит на інвестиції залежить від 2 основних факторів:1)ОНЧП - очікувана норма чистого прибутку(мета інвестування).2)Відсоткова ставка(ВС)(ціна інвестування).При прийнятті інвестиційних рішень інвестори зіставляють ОНЧП та ВС, якщо ОНЧП>ВС, то інвестування прибуткове. ОНЧП<ВС, то інвестування неприбуткове.Важливу роль при прийнятті рішень відіграє не номінальна ставка, а реальна відсоткова ставка. ВСр=ВСномінал.-темп інфляції.Концепція реальної ВС пояснює парадокс значних за обсягом інвестицій за умов високих номінальних ставок і високих темпів інфляції.Чинники, що не пов’язані з доходом:1. Очікувана норма чистого прибутку. Вона впливає на бажання інвестувати та готовність залучати заощадження через фінансовий ринок.2.Витрати на придбання та експлуатацію устаткування(якщо витрати знижуються, то норма чистого прибутку збільшується, крива зсувається вверх праворуч). 3. Податкові ставки(збільшуються-крива зміщується вліво вниз, зменшується-вправо вгору)4. Зміни в технології вир-ва. Розвиток технологій приводить до зменшення витрат, а отже збільшує прибутковість інвестицій.5. Наявний основний капітал. Він визначає обсяги інвестицій, спрямованих на заміщення зношених основних фондів.Економічні очікування. Прогнози щодо попиту на продукцію та обсягів реалізації визначають і очікуваний прибуток на інвестиції.

Чим вища процентна ставка, тим дорожче обходиться фірмам залучення ресурсів для інвестицій, тим менше фірми здійснять інвестицій.

 

31.Визначення рівноважного ВВП за методом «Видатки-випуск»«Видатки-випуск»-кейнсіанська модель товарного ринку. Будується на зіставленні сукупних видатків та ВВПр.

Основні підходи до аналізу:1.Сукупні видатки-загальна сума видатків всіх покупців на кінцеві товари і послуги, вироблені нац.економікою.2.Рівноважний ВВП(рівень нац.вир-ва)-такий ВВП, якому відповідають видатки достатні для закупівлі усієї продукції, виготовленої в поточному році.3.Економіка знаходиться в стані рівноваги, коли СВ+ВІ+ДЗ+ЧЕ=ВВПрівноваж.Проте Кейнс розглядає закриту економіку та економіку без участі держави, то СВ+ВІ=ВВПрівноваж.Проте в реальній дійсності економіка не завжди знаходиться в стані макрорівноваги, може бути: СВ+ВІ>ВВП; СВ+ВІ<ВВП. (ВІ-валові інвестиції, СВ-сукупні видатки).Для того, щоб економіка повернулася в стан короткострокової макрорівноваги необхідно використати такий інструмент як незаплановані валові інвестиції в товарні запаси. СВзаплан.-+ВІнезаплан.=ВВПрівноваж.

 

32.Визначення рівноважного ВВП за методом «Вилучення-ін`єкції».Вилучення являють собою витрачання доходу не для купівлі вироблених в країні кінцевих товарів та послуг. Канали:1)Заощадження2)Податки3)Імпорт.Витрати:1)Інвестиції2)Держ.витрати3)Експорт.Заощадження означають вилучення з потоку «доходи-витрати».Інвестиції збільшують сукупний попит, оскільки ідуть на капітальні блага, які купують фірми, тобто якщо заощадження=інвестиціям, то видатки нейтралізуються інвестиціями і економіка знаходиться в стані макрорівноваги, досягається рівноважний ВВП.

Якщо заощадження не дорівнюють інвестиціям, то фіксується стан не рівноваги і за цих умов балансуючу роль будуть відігрвати незаплановані інвестиції в товарні запаси. ВІфактич.=Візаплан.-+ВІнезаплан.

Дана модель розглядає механізм досягнення рівноваги у довгостроковому періоді. В ній розглядається співвідношення між сукупними витратами та потенційним обсягом вир-ва.

 

33. Рецесійний розрив як наслідок дефіциту сукупних витрат. Графічна і математична інтерпретація рецесійного розриву.У короткостроковому періоді національна економіка досягає рівноваги за умови рівності сукупних видатків обсягу національного продукту. При цьому рівновага може встановитися при значенні ВВП, яке відмінне від природного. Тобто виникне ВВП-розрив, який означатиме або економічний спад з неповною зайнятістю, або економічний бум з надмірним інфляційним перегрівом кон’юнктури. ВВП-розриви породжуються змінами у сукупних видатках, які викликають зміну рівноважного ВВП у короткострокових періодах, його відхилення від природного значення. Графічно це означає зміщення кривої сукупних видатків вниз або вверх. Якщо сукупні видатки зменшуються (крива зміщується вниз) виникає рецесійний розрив у сукупних видатках. Рецесійний розрив виникає тоді, коли фактичні видатки в економіці менші ніж ті, які достатні для купівлі ВВП, виробленого за повної зайнятості. Таким чином, рецесійний розривце величина на яку потрібно збільшити сукупні видатки, щоб рівноважний ВВП зріс до природного значення.

У математичній інтерпретації величина рецесійного розриву визначається величиною відхилення ВВП від природного рівня та значенням мультиплікатора сукупних видатків:

+СВ=ΔВВП/k витрат

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.231.61 (0.007 с.)