ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ТЕМА 8. СУКУПНІ ВИТРАТИ ПРИВАТНОЇ ЕКОНОМІКИ ТА РІВЕНЬ НАЦІОНАЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА1. ОСНОВНІ ПИТАННЯ СЕМІНАРУ

1. Сукупні витрати та зміни обсягу національного виробництва. Вплив інвестицій на рівноважний ЧНП.

2. Ефект мультиплікатора інвестицій.

3. Парадокс ощадливості Кейнса.

4. Рівноважний ЧНП в умовах повної зайнятості. Рецесійний та інфляційний розрив у сукупних витратах.

5. Вплив чистого експорту на рівноважний ЧНП.

6. Вплив інфляції на рівноважний ЧНП.

 

2. Термінологічний словник

Вилучення

Ефект мультиплікатора.

Заплановані інвестиції

Ін’єкції

Інфляційний розрив.

Метод «видатки—випуск».

Метод «вилучення—ін’єкції.

Незаплановані інвестиції.

Парадокс ощадливості Кейнса.

Рецесійний розрив.

Рівноважний ЧНП.

 

Практичні завдання

Задача 1. Маємо умови: в базовому періоді ВВП = 1000 грн., гранична схильність до споживання = 0,80. В аналізованому періоді інвестиції збільшилися початково на 15 грн., а ціни зросли на 5%. Розрахувати приріст реального ВВП.

Задача 2. В умовах економічної рівноваги фактичний номінальний ВВП = 1100 грн., потенційний ВВП = 1000 грн., гранична схильність до споживання = 0,75. Розрахувати інфляційний розрив.

Задача 3. За умов економічної рівноваги фактичний реальний ВВП = = 1000 грн., потенційний ВВП = 1200 грн., гранична схильність до заощадження = 0,25. Розрахувати рецесійний розрив, якщо в періоді його усунення ціни зростуть на 4 %.

Задача 4. В умовах приватної економіки закритого типу фактичний ВВП = 1200 грн., сукупні видатки = 900 грн. Обчислити незаплановані інвестиції в товарні запаси.

Задача 5. За умов приватної економіки закритого типу споживання = = 750 грн., заощадження = 250 грн., незаплановані інвестиції = = – 150 грн. Чому дорівнює рівноважний ВВП?

Задача 6.. Дані в таблиці характеризують функцію споживання (млрд. гр. од.)

Визначити рівноважний ВВП за умови, що інвестиції дорівнюють 16 млрд. гр. од.

Y
C

 

Задача 7. Економіка країни А характеризується такими рівняннями (млрд. гр. од.):

Y = C + I; C = 5 + 0,6Y/;Y/ = Y – tY; t = 0,25; I = 2 + 0,2Y.

Розрахувати рівноважний дохід (млрд. гр. од.) та величину мультиплікатора автономних витрат.

Задача 8. Економіка країни Б характеризується такими рівняннями (млрд. гр. од.):

Y = C + I; C = 10 + 0,8Y/;Y/ = Y – tY; t = 0,25; I = 2.

Розрахувати рівноважний дохід, якщо рівень випуску дорівнюватиме 29 млрд. гр. од. Що відбувається – незаплановане зменшення чи зростання запасів продукції?

Задача 9. Рецесійний розрив дорівнює 10 млрд. гр. од., мультиплікатор витрат mЕ = 4. Визначити, скільки втрачає економіка від рецесійного розриву.

Задача 10. Фактичний дохід дорівнює 50 млрд. гр. од., потенційний дохід – 52 млрд. гр. од. Гранична схильність до заощадження MPS = 0,25. Який розрив існує в економіці і чому він дорівнює?

Задача 11. Фактичні сукупні видатки в національній економіці, в якій відсутні експортно-імпортні операції, дорівнюють 120 млрд. грн. Природний ВВП становить 100 млрд. грн. Гранична схильність до споживання = 0,8. Знайдіть величину інфляційного розриву за умови, що в економіці досягнута рівновага.

Задача 12. У національній економіці гранична схильність до споживання становить 0,8, граничний податковий коефіцієнт – 0,2, а гранична схильність до імпорту – 0,1. Сукупні видатки у фазі спаду зросли на 400 одиниць. На скільки збільшився обсяг національного виробництва?

Задача 13. В умовах економічної рівноваги фактичний реальний ВВП становить 500 млрд. грн., потенційний ВВП становить 600 млрд. грн., схильність до заощадження – 0,25. Розрахувати величину рецесійного розриву, якщо в періоді його усунення ціни зростуть на 5%.

Задача 14.За умов економічної рівноваги фактичний номінальний ВВП становить 1800 млрд. євро, потенційний – 1650 млрд. євро, схильність до споживання – 0,75. Розрахувати інфляційний розрив.

Задача 15. На початку року ВВП країни В становив 500 млрд. євро, інвестиції – 50 млрд. євро. Наприкінці року ВВП збільшився до 600 млрд. євро за рахунок зростання інвестицій до 75 млрд. євро. Розрахуйте величину мультиплікатора інвестицій наприкінці аналізованого року.

Задача 16. Нехай національну економіку описує система рівнянь: Y=C+I+G, де

C=150+0,8(Y-T), I=190, G=250, T=150.

Визначте: а) рівноважний рівень ВВП; б) якщо інвестиційні витрати зростуть на 10, а державні витрати зменшаться до 200, яким стане рівноважний рівень ВВП.

Задача 17. Рецесійний розрив у сукупних витратах становить 20 млрд. грн., а фактичний ВВП – 500 млрд. грн. Гранична схильність до споживання дорівнює 0,8. Обчислити величину природного ВВП.

Задача 18. Фактичні сукупні витрати в національній економіці дорівнюють 220 млрд. грн. Природний ВВП становить 200 млрд. грн. Гранична схильність до споживання MPC=0,75. Знайдіть величину інфляційного розриву за умови, що в економіці досягнута рівновага.

Задача 19. Визначте, на яку суму треба зменшити податки, щоб збільшити ВВП на 300 млн. грн. за умов, коли гранична схильність до заощадження (MPS) дорівнює 0,2.

Задача 20. В умовах економічної рівноваги фактичний реальний ВВП становить 450 млрд. грн., потенційний ВВП – 550 млрд. грн., гранична схильність до заощадження (MPS) – 0,2. Розрахувати величину рецесійного розриву, якщо в періоді його усунення ціни зростуть на 10 %.

 

4. Тести для самоперевірки знань

1. В умовах повної зайнятості та економічної рівноваги, коли Е = 120 грн., Yр = 110 грн., має місце:

А. Інфляційний розрив.

Б. Дефіцит сукупних видатків.

В. Рецесійний розрив.

Г. Надлишок сукупних видатків.

 

2. Якщо в економіці спостерігається нерівновага, то заощадження дорівнюють:

А. Фактичним інвестиціям.

Б. Запланованим інвестиціям.

В. Незапланованим інвестиціям.

Г. Усі відповіді помилкові.

 

3. Рівноважний ВВП визначається методом:

А. Виробничим.

Б. Видатків.

В. Доходів

Г. Усі відповіді помилкові.

 

4. Рівновага в економіці досягається, якщо:

А. І + І¢ = S.

Б. І¢ = 0.

В. І = S.

Г. Y = E + І¢.

 

5. Ін’єкціями у сукупні видатки є:

А. Податки.

Б. Експорт.

В. Заощадження.

Г. Імпорт.

 

6. Вилученнями із доходу є:

А. Імпорт.

Б. Державні закупівлі.

В. Експорт.

Г. Трансферти.

 

7. Якщо заощадження менше запланованих інвестицій, то має місце таке:

А. І¢ < 0.

Б. І¢ > 0.

В. І¢ = 0.

Г. І¢ = I.

 

8. В умовах рецесійного розриву:

А. Y < Yр.

Б. Y > Yр.

В. Виникає дефіцит сукупних видатків.

Г. Виникає надлишок сукупних видатків.

 

9. Інфляційний розрив обчислюється за формулою:

А. .

Б. .

В. .

Г. .

10. У кейнсіанській моделі рівноваги “витрати – випуск” сукупний попит представлений:

А. Неплановими інвестиціями.

Б. Плановими інвестиціями.

В. Плановими витратами.

Г. Фактичними витратами.

 

11. Якщо сукупні витрати більші за дохід, то:

А. Виробництво матиме тенденцію до зростання.

Б. Виробництво виявлятиме тенденцію до спаду.

В. Відбувається непланове зростання інвестицій в товарні запаси.

Г. В економіці має місце рівновага.

 

12. Якщо сукупні планові витрати перевищують сукупні фактичні витрати, то:

А. Відбувається незаплановане зростання інвестицій в товарні запаси.

Б. Відбувається незаплановане зменшення інвестицій в товарні запаси.

В. Виробництво виявляє тенденцію до спаду.

Г. Виробництво перебуває у стані рівноваги.

 

13..Кейнсіанська модель “витрати – випуск”:

А. Є динамічною моделлю.

Б. Передбачає фіксований рівень цін.

В. Припускає гнучкі ціни.

Г. На вертикальній осі відкладається рівень цін.

 

14. У моделі “витрати – випуск” точки збігу фактичних і планових сукупних витрат лежать на:

А. Горизонтальній осі.

Б. Вертикальній осі.

В. Бісектрисі.

Г. Точці перетину графіків фактичних та планових сукупних витрат.

 

15. У моделі “вилучення – ін’єкції” інвестиції розглядаються як:

А. Вилучення витрат.

Б. Ін’єкція витрат.

В. Вилучення доходу.

Г. Доповнення податків.

 

16. За моделлю “вилучення – ін’єкції” рівновага ВВП графічно визначається у точці перетину:

А. Бісектриси та осі доходу.

Б. Кривої заощаджень та осі ординат.ё

В. Кривої заощаджень та планових інвестицій.

Г. Планових інвестицій та осі бісектрис.

 

17. Рецесійний розрив – це величина, на яку:

А. Сукупні планові витрати менші за потенційний ВВП.

Б. Сукупні планові витрати перевищують потенційний ВВП.

В. Сукупні планові витрати менші за потенційні витрати.

Г. Сукупні планові витрати перевищують потенційні витрати.

 

18.Інфляційний розрив викликає:

А. Скорочення виробництва відносно потенційного рівня.

Б. Піднесення виробництва відносно потенційного рівня.

В. Спад рівня цін.

Г. Втрати економіки в обсязі ВВП.

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-08-16; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.216.79.60 (0.014 с.)