ТОП 10:

Створити таблицю «Зведення про реалізацію товарів», розрахунок підсумкових значень у який по рядках і в цілому по таблиці виконується за допомогою командної кнопки «Розрахунок».Прибуток від реалізації товару визначається по формулі:

(ціна реалізації – покупна ціна) · кількість.

За допомогою кнопки «Очищення» можна видалити вміст інформаційних рядків таблиці і підсумковий рядок.

 

Варіант №4

Створити таблицю «Розрахунок сум виплат по кредитах», розрахунок підсумкових значень у який по рядках і в цілому по таблиці виконується за допомогою командних кнопок.

При розрахунку загальної суми виплат по кредиту варто враховувати, що сума заборгованості за кредитом погашається рівними частинами протягом всього періоду, причому крім виплат по основному боргу варто щомісяця вносити відсотки за користування кредитом, які нараховуються на всю суму боргу, що залишився. Розрахунок може бути виконаний для різних значень банківських відсотків.

 

 

Варіант №5

Створити документ «Видаткова накладна», надати користувачу можливість вибрати знижку, що надається покупцю – 2%, 5% чи ні знижки. Після уведення вихідних даних за допомогою кнопки «Розрахунок» виконати розрахунок торби реалізації по кожнім рядку документа, суми реалізації з урахуванням знижки, а також підсумкових значень по документі. Підсумкові значення повинні включати показники:

Усього – підсумкова сума по всіх товарах з урахуванням знижки;

ПДВ – 20% від суми «Усього»:

Разом до оплати – сума «Усього» + ПДВ.

Варіант №6

Створити документ «Розрахунок вартості активів у наступному періоді підприємства з урахуванням інфляції», увести дані про середній банківський відсоток, прогнози щодо різних варіантів інфляції, увести дані для розрахунку в таблицю. Після натискання на командних кнопках повинен виконуватися розрахунок з урахуванням відповідного відсотка інфляції. При розрахунку варто враховувати зменшення вартості активів на банківський відсоток (дисконтирована вартість).

Підсумкові значення по таблиці також повинні розраховуватися автоматично.

Варіант №7

Створити документ «Прибуткова накладна», надати користувачу можливість вибрати вид податку на додаткову вартість (ПДВ) – 20% або операції виконуються без ПДВ. Після введення вхідних даних за допомогою кнопки «Розрахунок» виконати розрахунок ціни кожного товару з ПДВ, суми надходження (ціна * кількість), суми надходження з урахуванням ПДВ. Підсумкові значення повинні включати показники: Разом без ПДВ; Разом із ПДВ.

 

Варіант №8

Створити таблицю «Аналіз виконання договорів постачання», розрахунок підсумкових значень у який по рядках і в цілому по таблиці виконується за допомогою командної кнопки «Розрахунок». За допомогою кнопки «Очищення» можна видалити вміст інформаційних рядків таблиці і підсумковий рядок.


Варіант №9

Створити документ «Розрахунок собівартості і ціни реалізації продукції», надати користувачу можливість обрати відсоток планового прибутку – 15%, 18% або 20%, ввести кількість одиниць продукції, що випускаються. Після введення даних про витрати, пов'язаних з виробництвом визначеної продукції, і їхньої вартості за допомогою кнопки «Розрахунок» виконати розрахунок загальної суми витрат на виробництво, собівартості одиниці продукції (витрати / кількість виробів), ціні одиниці продукції (собівартість, збільшена на плановий прибуток).

Варіант №10

Створити функції користувача засобами VBA, за допомогою яких на підставі даних таблиці «Відомість реалізації товарів» можна розрахувати значення таких показників:

загальна сума реалізації конкретного товару певному покупцю;

загальна сума реалізації товарів за визначену дату;

середньозважена ціна товарів визначеної товарної групи.

 

Варіант №11

Створити документ «Видаткова накладна», надати користувачу можливість визначити розмір знижки, що надається покупцю, за допомогою смуги прокручування. Після введення вхідних даних за допомогою кнопки «Розрахунок» виконати розрахунок суми реалізації по кожному рядку документа, суми реалізації з урахуванням знижки, а також підсумкових значень по документу. Підсумкові значення повинні включати показники:

Разом – підсумкова сума по всіх товарах без знижки;

Разом зі знижкою – сума по всіх товарах з урахуванням знижки;

Сума знижки.

Варіант №12

Створити таблицю «Аналіз виконання плану реалізації», розрахунок підсумкових значень у який по рядках і в цілому по таблиці виконується за допомогою командної кнопки «Розрахунок». За допомогою кнопки «Очищення» можна видалити вміст інформаційних рядків таблиці і підсумковий рядок.

 

Варіант №13

Створити таблицю «Розрахунок сум на рахунках фізичних осіб», розрахунок підсумкових значень у який по рядках і в цілому по таблиці виконується за допомогою командної кнопки «Розрахунок». За допомогою кнопки «Очищення» можна видалити вміст інформаційних рядків таблиці і підсумковий рядок.

 


Варіант №14

Створити функції користувача засобами VBA, за допомогою яких на підставі даних таблиці «Аналіз реалізації товарів» можна розрахувати значення таких показників:

загальна сума фактичної реалізації певного товару;

середня ціна певного товару;

загальна сума фактичної реалізації конкретному покупцю.

 

Варіант №15

Створити функції користувача засобами VBA, за допомогою яких на підставі даних таблиці «Відомість реалізації товарів» можна розрахувати значення таких показників:

середньозважена ціна товару;

середня ціна всіх товарів;

середня ціна товарів визначеної товарної групи;

загальна сума реалізації товарів за певний день.

 

Тест

  Відповідь Вміє Не вміє
1) Чим є об’єкт Application?  
a) сукупністю листів робочої книги MS Excel    
b) додатком MS Excel    
c) робочою книгою MS Excel    
2) Властивості об’єктів VBA  
a) визначають зовнішній вигляд об’єктів    
b) визначають зовнішній вигляд об’єктів, можуть повертати інші об’єкти    
c) повертають інші об’єкти    

 


 

3) Щоб розчинити вікно редактору VBA потрібно  
a) скористатися інструментом Редактор Visual Basic на панелі інструментів Visual Basic    
b) скористатися інструментом Редактор Visual Basic на панелі інструментів Стандартная    
c) подати команду меню Сервис - Редактор Visual Basic    
4) Які ствердження є правильними?  
a) об’єкту Range відповідає певна чарунка або діапазон чарунок    
b) об’єкту Range відповідають усі чарунки робочої книги    
c) об’єкту Range відповідають усі виділені чарунки    
5) Щоб створити нову функцію потрібно  
a) виконати команду меню Insert – Module у вікні редактору VB    
b) скористатися категорією функцій Определенные пользователем    
c) виконати команду меню Insert – Code у вікні редактору VB    
6) Які ствердження стосовно рядку коду Cells(1,1).FormulaR1C1 = "=R[2]C+R[1]C" є правильними?  
a) у чарунку А1 вводиться формула =А3+А2    
b) у чарунку В2 вводиться формула =А3+А2    
c) у чарунку А1 вводиться формула =С1+В1    
7) Які операції виконуються за допомогою команди Range("D3:E5").Value = 0?  
a) в усі чарунки діапазону D3:E5 поточного листа записується значення 0    
b) в усі чарунки діапазонів D3:E5 робочої книги записується значення 0    
c) виділяється діапазон чарунок D3:E5    
8) Щоб скористатися командною кнопкою під час роботи з документом MS Excel потрібно  
a) виконати подвійне клацання на командній кнопці    
b) клацнути на командній кнопці    
c) вийти з режиму конструктору за допомогою інструменту , клацнути на командній кнопці    

 


 

9) Що визначає властивість FormulaR1C1 ?  
a) уміст чарунки, формулу у звичайному вигляді    
b) формулу у форматі R1C1    
c) уміст чарунки    
10) Як створити нову форму?  
a) за допомогою палені елементів    
b) шляхом виконання команди Edit - UserForm    
c) шляхом виконання команди Insert - UserForm    

Література

1. Дибкова Л.М. Інформатика та комп’ютерна техніка. Посіб. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2002. – 318 с.

2. Інформатика: Комп’ютерна техніка. Комп’ютерні технології. Посіб. /За ред. О.І. Пушкаря – К.: Видавничий центр “Академія”, 2001. – 696 с.

3. Інформатика та комп’ютерна техніка: Навч. посіб./ Енгель П.С., Макарова М.В., Баришенська В.Г.– К.: НМЦ “Укоопосвіта”,2000.– 335 с.

4. Ляхович В.Ф. Основы информатики: Учеб. пособие. - Ростов н/Д: Феникс, 2000. – 608 с.

5. Натан Гуревич, Ори Гуревич Visual Basic 5: Освой самостоятельно : Пер. с англ. – М.: ЗАО «Издательство БИНОМ», 1998. – 576 с.

6. Основы экономической информатики: Учеб. пособие/ А.Н. Морозевич, Н.Н. Говядинова, Б.А. Железко и др.; Под общ. ред. А.Н. Морозевича. – Мн.: БГЭУ, 1998. – 438 с.

7. Руденко В.Д., Марчук О.М., Патланжоглу М.О. Практичний курс інформатики / За ред. Мадзігона В.М. – К.: Фенікс, 1997. – 304 с.

 


Зміст

 

  стор.
Вступ
1. Створення програм у середовищі Visual Basic 6.0. Основні поняття - об'єкт, властивість, подія.
1.1 Візуальне створення програми
1.2 Створення вихідного коду
1.3 Контрольні запитання
1.4 Практичні завдання
1.5 Тест
2. Основні оператори мови
2.1 Організація розгалужених обчислювальних процесів
2.1.1 Умовний оператор If
2.1.2 Оператор варіанти Select Case
2.2 Організація циклічних обчислювальних процесів
2.2.1 Оператор циклу For . . . Next
2.2.2 Оператор циклу Do While . . . Loop
2.2.3 Оператор циклу Do. . . Loop While
2.3 Контрольні запитання
2.4 Практичні завдання
2.5 Тест
3 Використання елементів управління в програмах. Робота з формами. Поняття методу
3.1 Елементи управління - лінійки прокручування, перемикачі, прапорці, групи, списки, що розчиняються
3.2 Робота з формами. Поняття методу
3.3 Контрольні запитання
3.4 Практичні завдання
3.5 Тест
4 Управління програмою за допомогою меню. Робота з масивами елементів управління, змінних
4.1 Управління програмою за допомогою меню.
4.2 Робота з масивами елементів управління, змінних
4.3 Контрольні запитання
4.4 Практичні завдання
4.5 Тест
5 Розробка програм з використанням підпрограм – процедур і функцій, вікон повідомлень
5.1 Підпрограми – процедури і функції
5.2 Вікна повідомлень
5.3 Контрольні запитання
5.4 Практичні завдання
5.5 Тест
6 Робота з файлами
6.1 Файли довільного доступу
6.2 Файли послідовного доступу
6.3 Бінарні файли
5.4 Контрольні запитання
5.5 Практичні завдання
7 Використання Visual Basic for Application у Microsoft Excel
7.1 Основні поняття
7.2 Редактор VBA
7.3 Створення функцій користувача
7.4 Автоматизація розрахунків на робочому листі
7.5 Робота з формами у середовищі VBA
7.6 Контрольні запитання
7.7 Практичні завдання
7.8 Тест
Література

 


Палагута Катерина Олексіївна – кандидат економічних наук, доцент кафедри комп’ютерних технологій

 

 Последнее изменение этой страницы: 2016-08-12; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.172.213 (0.006 с.)