ТОП 10:

Візуальне створення програмиНа етапі візуального програмування створюються вікна (форми) програми, на них розташовуються необхідні елементи управління - текстові поля, кнопки, лінійки прокручування, прапорці та ін., визначаються властивості елементів, що зумовлюють зовнішній вигляд і особливості роботи в програмі.

Форми і всі елементи управління, які використовуються в Windows-додатках, є об'єктами. Мова програмування Visual Basic реалізує концепцію об'єктно-орієнтованого програмування, відповідно до якої програміст одержує можливість працювати з об'єктами так, як це виконується в навколишньому світі. Поняття об'єкта містить у собі елемент роботи (наприклад, форму, перемикач або командну кнопку), параметри об'єкта, що називаються властивостями, і програмні засоби для роботи з ним - методи.

Для створення нової форми проекту потрібно виконати команду меню Project - Add Form, створення інших об'єктів виконується за допомогою панелі елементів. Управління виведенням панелі елементів здійснюється за допомогою команди меню View - Toolbox.

За допомогою кнопок на панелі елементів можна помістити у форму необхідний елемент управління. Для цього потрібно клацнути на значку елемента управління, далі при натиснутій лівій кнопці миші визначити розмір і місце розташування елемента у формі. Коли об'єкт є виділеним, активним (рамка об'єкта містить маленькі прямокутники) можна змінити розмір об'єкта, переміщувати об'єкт за допомогою миші. Рисунок 1.1 - Вікно панелі елементів

 

Щоб ідентифікувати значок елемента на панелі, можна встановити на нього покажчик миші, при цьому з'явиться жовтий прямокутник із назвою відповідного об'єкта. На панелі елементів містяться такі основні елементи:

- Малюнок (PictureBox)
- Етикетка або поле напису (Label)
- Текстове поле, що можна використовувати для введення, виведення даних (TextBox)
- Група (Frame)
- Командна кнопка (CommandButton)
- Прапорець (CheckBox)
- Перемикач (OptionButton)
- Горизонтальна смуга прокручування (HScrollBar)
- Вертикальна смуга прокручування (VScrollBar)
- Таймер (Timer)

Кожний об'єкт характеризується набором властивостей. Властивість об'єкта визначає як об'єкт виглядає або як він себе поводить. Наприклад, властивостями об'єктів є їхні імена, надпис об'єкту, колір фону, символів.

Для зміни властивостей об'єктів необхідно відчинити вікно властивостей командою View - Properties Window. У вікні відображається список властивостей активного в даний момент об'єкта. Склад переліку властивостей залежить від типу об'єкта. Щоб змінити значення властивості потрібно клацнути на кнопці праворуч від рядка властивості або активізувати рядок і ввести дані за допомогою клавіатури.

Характеристика деяких властивостей об’єктів подана в таблиці:

Об'єкт Властивість Опис
Форма (Form) Name Ім’я об’єкту
Caption Опис - текст, який буде видаватися в заголовку форми
BackColor Колір форми
BorderStyle За замовчуванням приймає значення 2 - Sizable - розмір вікна під час роботи програми можна змінити за допомогою рамки. Якщо властивості привласнити значення, наприклад, 1 - Fixed Single, рамка стає недоступною
ControlBox Властивість управляє виведенням кнопок Згорнути, Розгорнути, Зачинити, системного меню. Якщо властивість приймає значення True (Істина), кнопки у вікні присутні, False (Брехня) - відсутні.
Командна кнопка (CommandButton) Name Ім’я елемента управління
Caption Надпис - текст на кнопці
  Font Шрифт надпису
Етикетка (Label) Name Ім’я елемента управління
Caption Надпис - текст, який друкується в формі
BackColor Колір фону
ForeColor Колір символів
Alignment Спосіб вирівнювання: Left Justify - по лівому краю, Right Justify – праворуч, Center - по центру.
AutoSize Розмір надпису визначається автоматично, якщо значення властивостей True (Істина), користувачем - при значенні False (Брехня).
Текстове поле (TextBox) Name Ім’я елемента управління
Text Надпис - текст, який друкується в полі
BackColor Колір фону
ForeColor Колір символів
Alignment Спосіб вирівнювання
Enabled Значення властивості True визначає, що поле можна використовувати як для введення, так і для виведення інформації, False – лише для виведення.

 

Для кожного об'єкта програми потрібно визначити його ім'я. Відповідно до узвичаєних угод про імена об'єктів перші три символи імені повинні відбивати вид елемента, інші символи - призначення. У таблиці подані сполучення перших символів для використовуваних елементів.

Об'єкт Перші 3 символи імені Приклад імені
Form frm frmMyForm
Picture Box pic picChema
Label lbl lblInfo
Text Box txt txtInput
Frame fra fraChoices
Command Button cmd cmdExit
Check Box chk chkSound
Option Button opt optLevel
HScrollBar hsb hsbSpeed
VScrollBar vcb vcbSpeed
Timer tmr tmrAnswer

Як приклад створення програми в середовищі Visual Basic описано процес розробки програми «Обчислення квадрата числа», у ході виконання якої користувач може ввести в поле Число будь-яке число і після натискання кнопки Обчислення в поле Результат вивести квадрат числа. Натискання кнопки Очищення призводить до видалення значень із полів Число і Результат, Вихід - до завершення роботи програми. Після запуску програми повинно з'явитися вікно, аналогічне поданому на рис.1.2.

 

 

Рисунок 1.2 - Вікно програми обчислення квадрата числа

 

У ході візуальної розробки програми необхідно створити елементи керування, визначити їхні властивості відповідно до опису, що подано в таблиці.

Об'єкт Властивість Значення
Форма (Form) Name frmSolve
Caption Програма обчислення квадрата числа
BackColor жовтий (властивість доцільно визначити за допомогою вкладинки Palette)
Командна кнопка (Command Button) Name cmdSqr
Caption &Обчислення·
Font Times New Roman Cyr, Bold (напівжирний), 12 пунктів
Командна кнопка (Command Button) Name cmdClear
Caption Очи&стка
Font Times New Roman Cyr, Bold, 12 п.
Командна кнопка (Command Button) Name cmdExit
Caption &Вихід
Font Times New Roman Cyr, Bold, 12 п.
Етикетка (Label) Name lblNumber
Caption Число:
Font Times New Roman Cyr, Bold, 14 п.
BackColor жовтий
ForeColor коричневий
AutoSize True
Етикетка (Label) Name lblResult
Caption Результат:
Font Times New Roman Cyr, Bold, 14 п.
BackColor жовтий
ForeColor коричневий
AutoSize True
Текстове поле (TextBox) Name txtNumber
Text порожній рядок - пробіл (властивість не повинна мати значення)
Font Times New Roman Cyr, Bold, 14 п.
Enabled True
Текстове поле (TextBox) Name txtResult
Text порожній рядок - пробіл
Font Times New Roman Cyr, Bold, 14 п.
Enabled False

Після створення форми, елементів управління, визначення властивостей об'єктів етап візуального програмування завершено.

Створення вихідного коду

Visual Basic є мовою, що орієнтована на опрацювання подій. Це означає, що визначені частини програми виконуються у відповідь на визначені події. Подією є, наприклад, клацання лівою кнопкою миші на командній кнопці (подія Click), натискання клавіші на клавіатурі (подія KeyPress).

Щоб увести вихідний код для визначеного елемента потрібно виконати подвійне клацання на елементі. У результаті відчиняється вікно коду, в якому міститься заголовок і останній рядок процедури. Дана процедура описує дії, що потрібно виконати, у випадку настання визначеної події (наприклад, для командних кнопок за замовчуванням створюється процедура для події Click - натискання лівої кнопки миші). Ім'я процедури містить ім'я об'єкта, знак підкреслення, назву події. Щоб змінити подію можна використовувати список у верхній правій частині вікна коду Procedure.

У процедурах можна змінювати властивості об'єктів. Для цього потрібно зазначити ім'я об'єкта, поставити крапку, визначити властивість, після знака = увести нове значення властивості. У цьому випадку знак = використовується як оператор привласнення. Властивостям об'єктів можна привласнювати числові та текстові значення. Якщо властивостям об'єктів слід надати текстові значення, їх треба зачинити у подвійні лапки (“_”). Наприклад,

txtZ.Text = 45 – властивості Text текстового поля txtZ привласнюється значення 45
txtMes.Text = “Помилка” – властивості Text текстового поля txtMes привласнюється значення рядка символів “Помилка”
lblY.Caption = 100 – властивості Caption етикетки lblY привласнюється значення 100
lblV.Caption = “Результат: ” – властивості Caption етикетки lblY привласнюється значення рядка символів “Результат: ”

У програмах можуть використовуватись змінні. Змінні – це ділянки оперативної пам’яті, в які протягом роботи програми можна поміщати різні дані. Звернення до ділянок пам’яті здійснюється за іменем. Тобто змінні – це значення, що зберігаються певний термін, можуть використовуватись для обчислень, привласнень значень властивостям, іншим змінним, змінюються протягом виконання програми.

Змінні, використовувані в програмі, потрібно оголосити в розділі оголошення змінних. Для цього у вікні коду в списку Object потрібно вибрати General (Загальний розділ), у списку Procedure - Declaration (Оголошення). На початку розділу доцільно ввести оператор Option Explicit. Даний оператор визначає, що в програмі заборонено використання змінних, які не оголошено. Якщо в процедурах будуть використовуватись змінні, які попередньо не оголошені, система видасть повідомлення про помилку. Щоб уникнути зайвих помилок оператор Option Explicit у програмах потрібно використовувати.

Для оголошення змінних використовується оператор Visual Basic Dim. При оголошенні змінних слід визначити їх ім’я, можна задати тип даних. Мова Visual Basic підтримує роботу з такими типами даних:

integer - ціле число
single - число
currency - грошове значення
string - рядок символів
byte - ціле число в діапазоні від 0 до 255
boolean - логічне значення, що може приймати лише значення True (Істина, 1) або False (Брехня, 0)

Якщо при оголошенні змінних не визначено їх тип, система працює зі змінними у відповідності з типами тих значень, які привласнюються змінним. Приклади оголошення змінних:

Dim X

Dim A, B, C

Dim Z As integer

Змінним, як і властивостям об'єктів, можна привласнювати різні значення.

Змінним і властивостям об'єктів можна також привласнювати результати обчислення деяких виразів. У виразах можна застосовувати числа, змінні, знаки арифметичних операцій “+”, “-“, “*”, “/”. Якщо вираз використовується для обчислення деякого числового значення, у ньому можна застосовувати лише змінні числових типів. Припустимими є операції конкатенації – об’єднання текстових значень. Приклади використання виразів:

lblX.Caption = X + 15

Z = (X+Y)/3

lblPrim.Caption = “Мова ”+ “програмування”

У програмах можуть також використовуватися константи. Константи – це якісь значення (числові, текстові та ін.), яким у програмі надано ім’я. Після оголошення констант їх можна використовувати у виразах. Оголошення констант здійснюється в розділі загальних оголошень General Declarationза допомогою оператору Const. Приклади оголошення констант:

Const X=16308

Const Povid=“Повідомлення про помилку: ”

Далі константи можна використовувати, наприклад так:

lblZ.Caption = X*40

lblRes.Caption = Povid+CodOsh

Завершення роботи програми здійснюється виконанням оператору End.

При створенні коду програми можна використовувати буфер обміну, а саме такі команди меню:

EditCopy: копіювання виділеного фрагмента в буфер обміну (команда Копировать);

EditCut: вирізування фрагменту в буфер обміну (команда Вырезать);

EditPaste: вставка даних з буферу обміну в позицію курсору (команда Вставить).

При розробці програми можна використовувати вікно проекту. Якщо вікно проекту відсутнє, його можна вивести командою View - Project Explorer. У результаті з'явитися вікно, показане на рис.1.3.

Рисунок 1.3 - Вікно проекту

Для створення коду програми, що подається як приклад, необхідно ввести опис змінних, створити такі процедури:

Дані в рядку коду Коментар
Option Explicit  
Dim X Оголошення змінної Х, в якій буде знаходитися число
Dim Y Оголошення змінної У для обчислення квадрата числа Х
Private Sub cmdClear_Click() Заголовок процедури, яка виконується у випадку події Click - клацання кнопкою миші на кнопці cmdClear (Очистка) або натиснення ALT + с.
txtNumber.Text = "└┘" Властивості Text текстового поля txtNumber (для введення числа Х) привласнюється значення “└┘“ (порожній рядок).
txtResult.Text = "└┘" Властивості Text текстового поля txtResult (для виведення результату - числа У) привласнюється значення “└┘“ (порожній рядок).
End Sub Кінець процедури cmdClear_Click.
Private Sub cmdExit_Click() Заголовок процедури, яка виконується у випадку клацання кнопкою миші на кнопці cmdExit (Вихід) або натиснення клавіш ALT + В.
End Кінець роботи програми
End Sub Кінець процедури cmdExit_Click.

 

Private Sub cmdSqr_Click() Заголовок процедури, яка виконується у випадку клацання кнопкою миші на кнопці cmdSqr (Обчислення) або натиснення клавіш ALT + О.
X = Val(txtNumber.Text) Змінній Х привласнюється значення властивості Text об'єкта txtNumber - значення числа, яке введено за допомогою клавіатури. Оскільки значення текстового поля має тип даних string (текстові дані), щоб можна було виконувати обчислення, їх треба перетворювати до числових значень з використанням функції Val.
Y = X * X У змінну У записується результат множення числа Х на Х.
txtResult.Text = Str(Y) Властивості Text об'єкту txtResult привласнюється значення змінної У. За допомогою функції Str виконується перетворення числового значення змінної У у рядок символів.
End Sub Кінець процедури cmdSqr_Click.

Після створення вихідного коду можна приступити до апробації програми. Для запуску програми на виконання використовується команда меню Run - Start. У випадку виявлення помилок можна завершити виконання програми командою Run - End, внести необхідні виправлення в програму.

Щоб зберегти проект на магнітному диску потрібно виконати команду File - Save Project або скористатися інструментом Save Project. При зберіганні проекту на диск записуються такі файли:

файл проекту (файл із розширенням VBP), у якому утримується інформація про будівлю проекту;

файли форм (файли із розширенням FRM) з описом форм.

Коли програма створена можна одержати файл програми у машинних кодах - файл із розширенням EXE. Такий файл можна буде використовувати безпосередньо для запуску програми на виконання, причому він буде незалежний від середовища візуального програмування Visual Basic. Щоб одержати файл програми, готовий до виконання, використовується команда меню File - Make <ім'я проекту>. exe. Для запуску отриманої даним способом програми не потрібно завантажувати Visual Basic, відчиняти в середовищі Visual Basic проект, виконувати команду Run - Start. Проте, для роботи з таким файлом потрібно, щоб у каталозі SYSTEM знаходився файл MSVBVM60.DLL, у якому міститься бібліотека стандартних підпрограм Visual Basic.

Щоб надрукувати програму потрібно виконати команду File - Print, у вікні діалогу команди обрати опцію Current Project (поточний проект), для друку форми включити прапорець Form Image, коду - прапорець Code.

1.3 Контрольні запитання

1. Чому мову Visual Basic називають об'єктно-орієнтованою мовою програмування? Що таке об'єкт?

2. Як на етапі візуальної розробки програми створити нову форму, помістити елементи управління в форму?

3. Які властивості форм, етикеток, текстових полів, командних кнопок Вам відомі? Як змінити властивості об'єктів?

4. Визначить поняття «подія». Що означає подія Click?

5. Для чого в коді програми використовується оператор Option Explicit?

6. Що таке змінна? Як у коді програми можна оголосити змінні?

7. Як змінюються в коді програми властивості об'єктів?

8. З якими операторами Visual Basic Ви познайомились?

9. Які файли створюються при записі проекту на магнітний диск? Як створити файл програми, готовий до виконання?

Практичні завдання

Завдання

Розробити програму за індивідуальним варіантом. При розробці програми слід створити форму, програмний код, перевірити дію програми. Далі необхідно зберегти програму на магнітному диску, надрукувати форму та код програми. Звіт про роботу повинен вміщувати:

- роздруковану форму програми;

- роздрукований код програми.

Варіант №1

Створити програму, за допомогою якої можна ввести курси продажу валют – долар, німецька марка, російський рубль, ввести суму в гривнях, підрахувати, яку суму у кожній з валют можна придбати за певну суму в гривневому еквіваленті.

Варіант №2

Створити програму, за допомогою якої можна ввести такі дані: найменування товару, ціну товару, залишок товару на складі на початок дня в кількісному виміру, кількість товару, що поступив протягом дня. Після натиснення на кнопці Обчислення програма повинна видавати 2 повідомлення: залишок товару на початок дня в сумовому виразі, залишок товару на кінець дня. Програма повинна працювати як наведена на рис. 1.4.

Рисунок 1.4 - Вікно програми

 

Варіант №3

Створити програму, за допомогою якої можна ввести суму нарахованої заробітної плати працівнику підприємства. Після натиснення на кнопці Обчислення програма повинна видавати: суму прибуткового податку – 13% від нарахованої заробітної плати, суму відрахувань у пенсійний фонд – 1% від нарахованої заробітної плати, суму відрахувань у фонд зайнятості – 0,05% від нарахованої заробітної плати, суму до виплати – нарахована заробітна плата мінус усі суми відрахувань.

 

Варіант №4

Створити програму, за допомогою якої можна ввести закупівельну ціну товару. Після натиснення на кнопці Розрахунок програма повинна видавати: суму торговельної націнки – 10% від закупівельної ціни товару, суму реалізації товару – закупівельна ціна плюс сума торговельної націнки.

Варіант №5

Створити програму, за допомогою якої можна ввести оклад співробітника підприємства, данні про кількість робочих днів у місяці, данні про кількість робочих днів, що відпрацьовані даним співробітником у поточному місяці. Після натиснення на кнопці Розрахунок програма повинна розрахувати суму нарахованої заробітної плати пропорційно окладу, кількості відпрацьованих днів, зворотно пропорційно кількості робочих днів у місяці.

Варіант №6

Створити програму, за допомогою якої можна ввести собівартість виробу, відсоток націнки виробника, відсоток націнки оптової торгівлі, відсоток націнки у роздрібній торгівлі. Після натиснення на кнопці Розрахунок програма повинна розрахувати ціну виробу у виробництві, ціну товару в оптовій торгівлі, ціну товару в роздрібній торгівлі.

Варіант №7

Створити програму, за допомогою якої можна ввести закупівельну ціну товару, кількість товару, відсоток торговельної націнки. Після натиснення на кнопці Розрахунок програма повинна видавати: ціну реалізації товару з урахуванням торговельної націнки, суму реалізації товару – добуток ціни реалізації на кількість товару.

Варіант №8

Створити програму, за допомогою якої можна ввести дані про фактичний товарообіг у підприємстві торгівлі, план реалізації товару. Після натиснення на кнопці Розрахунок програма повинна видавати: суму відхилення від плану реалізації (план – факт), відсоток відхилення під плану реалізації .

Варіант №9

Створити програму, за допомогою якої можна ввести складові собівартості продукції – підручників: вартість паперу, заробітна плата виробничого персоналу, оренда обладнання, гонорар автора, а також кількість виробів. Після натиснення на кнопці Розрахунок програма повинна видавати: суму загальних витрат на друкування підручників, собівартість одного підручника, ціну одного підручника, виходячи з того, що плановий прибуток підприємства складає 20%.

 

Варіант №10

Створити програму, за допомогою якої можна ввести закупівельну ціну товару, відсоток націнки оптової торгівлі, відсоток націнки у роздрібній торгівлі, кількість товару. Після натиснення на кнопці Розрахунок програма повинна розрахувати ціну товару в оптовій торгівлі, ціну товару в роздрібній торгівлі, суму реалізації (добуток ціни на кількість).

Варіант №11

Створити програму, за допомогою якої можна ввести складові собівартості продукції: вартість матеріалів, заробітна плата виробничого персоналу, оренда обладнання, а також кількість виробів. Після натиснення на кнопці Розрахунок програма повинна видавати: суму загальних витрат на виробництво продукції, собівартість однієї одиниці продукції, ціну одного виробу, виходячи з того, що плановий прибуток підприємства складає 30%.

 

 


Варіант №12

Створити програму, за допомогою якої можна ввести дані про ціни товару в поточному і попередньому роках. Після натиснення на кнопці Розрахунок програма повинна видавати: суму зміни ціни товару (нова ціна – стара ціна), відсоток відхилення ціни .

Варіант №13

Створити програму, за допомогою якої можна ввести дані для аналізу виробництва продукції: обсяг виробництва у попередньому році, план виробництва продукції на поточний рік, обсяг фактичного виробництва у поточному році. Після натиснення на кнопці Розрахунок програма повинна видавати: відхилення фактичного обсягу виробництва від планового у сумовому і відсотковому виразі, відхилення обсягу виробництва у поточному році від виробництва у попередньому році в сумовому і відсотковому виразі.

Варіант №14

Створити програму, за допомогою якої можна найменування товару, фактичну кількість товару на складі, кількість товару по даних обліку. Після натиснення на кнопці Розрахунок програма повинна розрахувати вартість товару, який є на складі (добуток ціни на кількість), вартість товару по даних обліку, надлишок або нестачу товару (фактична вартість мінус облікова вартість).

Варіант №15

Створити програму, за допомогою якої можна ввести: ціну виробу, кількість реалізованої продукції, витрати на придбання матеріалів, витрати на заробітну плату персоналу. Після натиснення на кнопці Розрахунок програма повинна видавати: вартість продукції, що реалізується (добуток ціни на кількість), прибуток від реалізації продукції (вартість реалізації мінус витрати).

 

 

Тест

  Відповідь Вміє Не вміє
1) Яке з визначень об’єкту є найбільш повним?  
a) Об’єкт – це елемент управління    
b) Об’єкт – це елемент роботи, який характеризується певними параметрами, які називаються властивостями, і по відношенню до якого можна застосувати програмні засоби роботи з ним, які називаються методами    
c) Об’єкт – це елемент роботи, з яким під час виконання програми може відбутися певна подія    
2) Що з перерахованого є властивостями об’єктів?  
a) Name    
b) Click    
c) TextBox    
d) Caption    
3) Як вивести вікно властивостей об’єктів?  
a) командою меню View - Toolbox    
b) командою меню View - Properties Window    
c) командою меню View - Project Explorer    
4) Що з перерахованого є подією?  
a) KeyPress    
b) Text    
c) Command Button    
d) Click    
5) Які оператори коду, що визначають властивості об'єктів, помилкові?  
a) frmGlav.Caption = Програма розрахунку значень функцій    
b) txtNum.Caption = “Приклад“    
c) txtPr.Text = “Введіть число”    
d) txtR.Caption = “Результат = ”    
e) lblZap.Caption = 16    
6) Які вирази є правильними?  
a) X = (Y + 47) * 3    
b) lblR.Caption = “Результат: ” +12 / X    
c) txtX.Text= “X=”+str(X)    
7) Які ствердження щодо призначення процедур правильні?  
a) Процедура Private Sub txtNumber_Click() виконується у випадку клацання лівою кнопкою миші на командній кнопці txtNumber.    
b) Процедура Private Sub txtNumber_Click() виконується у випадку подвійного клацання лівою кнопкою миші на текстовому полі txtNumber.    
c) Процедура Private Sub txtX_KeyPress() виконується у випадку натиснення будь-якої клавіші, коли курсор перебуває в текстовому полі txtX.    
d) Процедура Private Sub cmdExit_Click() виконується у випадку клацання лівою кнопкою миші на кнопці cmdExit.    

 


Основні оператори мовиПоследнее изменение этой страницы: 2016-08-12; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.206.187.81 (0.021 с.)