ТОП 10:

Використання Visual Basic for Application у Microsoft ExcelОсновні поняття

Поняття об’єкту у VBA відповідає загальноприйнятому поняттю об’єкту. Тобто, об’єкт – це об’єднання даних з кодом, що призначено для їх обробки, у єдине ціле. Під час роботи з VBA у Microsoft Excel можна створювати, використовувати вже знайомі нам об’єкти – форми, командні кнопки, прапорці, перемикачі та ін. Усі об’єкти одного типу належать до певного класу. Об’єкти характеризуються властивостями. Властивості представляють собою атрибути об’єктів, які визначають їх характеристики, зовнішній вигляд. До кожного об’єкту можна застосувати певні методи. Метод – це дії, що можуть виконуватися по відношенню до об’єктів певного класу. У VBA також не змінюється смисл поняття “подія”. Подія – це дія, яку виконано по відношенню до певного об’єкту, для якої можна запрограмувати процедуру обробки.

Однак, для автоматизації виконання робіт у середовищі Microsoft Excel із застосуванням VBA потрібно познайомитись із об’єктами додатку Excel.

Об’єктна модель Microsoft Excel являє собою ієрархію об’єктів, що підпорядковані об’єкту Application, який відповідає додатку Excel. Об’єкт Application – це головний кореневий об’єкт у ієрархії об’єктів, він має велику кількість властивостей і методів, які дають змогу встановити загальні параметри додатку Excel. Об’єкту Application підпорядковані інші об’єкти. Усі візуальні об’єкти, такі як робоча книга - Workbook, робочий лист - Worksheet, діапазон чарунок - Range, діаграма - Chart, є об’єктами VBA.

Декілька об’єктів, які зазвичай є об’єктами одного класу, часто групуються, утворюючи колекцію об’єктів. Колекція об’єктів є об’єктом, у якому міститься декілька інших об’єктів. Наприклад, колекція Workbooks містить усі розчинені робочі книги - об’єкти Workbook, колекція Worksheets включає всі листи певної робочої книги - об’єкти Worksheet. Кожний елемент колекції нумерується, до нього можна звернутися по номеру або імені. Наприклад, Worksheets(1) – це перший лист активної робочої книги, Worksheets(“Лист3”) – лист активної робочої книги з іменем Лист3.

Щоб застосувати метод або змінити властивість об’єкту потрібно визначити його ім’я, після крапки ввести ім’я методу або властивості. Наприклад, у рядку коду

Application.Quit

до об’єкту Application застосовуються метод Quit – завершується робота програми Microsoft Excel.

Для звернення до об’єктів з метою зміни їх властивостей або застосування до них методів потрібно визначити імена об’єктів у певній ієрархії, відокремлюючи імена, назви властивостей і методів крапками. Розглянемо як приклад такий рядок коду:

Application.Workbooks("Книга2").Worksheets("Лист1").Name = "Звіт"

У рядку коду здійснюється звернення до додатку Microsoft Excel, до робочої книги з іменем "Книга2", а також до робочого листа з ім’ям "Лист1", властивість Name, якого змінюється – привласнюється нове ім’я листу робочої книги "Звіт".

У VBA властивості та методи об’єктів можуть повертати інші об’єкти. У цьому випадку, для доступу до властивості об’єкту слід зазначити ім’я властивості.

 

Редактор VBA

Для створення процедур і функцій мовою Visual Basic for Application, перегляду та редагування макросів використовується редактор VBA. Для активізації редактору можна:

- подати команду меню СервисМакросРедактор Visual Basic;

- скористатися інструментом Редактор Visual Basic на панелі інструментів Visual Basic (для виведення панелі інструментів потрібно подати команду меню ВидПанели инструментов - Visual Basic).

Інтерфейс редактору Visual Basic for Application включає такі основні компоненти (рис. 7.1):

- вікно проекту ProjectVBA Project;

- вікно редагування коду;

- вікно властивостей Properties;

- вікно перегляду об’єктів Object Browser;

- вікно редагування форм UserForm.

Вікно проекту ProjectVBA Projectу редакторі VBA можна вивести командою меню ViewProject Explorer або натисканням на кнопці Project Explorer на панелі інструментів Standard. У вікні подається дерево об’єктів додатку Microsoft Excel. Для кожної робочої книги, що розчинена у середовищі Excel, у дереві містяться елементи, які використовуються для створення та редагування модулів для листів робочої книги, для книги у цілому, для кожної форми користувача, яку створено у проекті, для макросів.

Вікно редактору коду можна розчинити подвійним клацанням на елементі в дереві проекту або командою меню ViewCode (розчиняються вікно коду для об’єкту, який обрано в дереві). Вікно редагування коду використовується для створення підпрограм додатку – процедур і функцій, редагування макросів.

У вікні властивостей перелічені настанови властивостей об’єктів – обраної форми, елементів керування, листів робочої книги, робочої книги у цілому. Це вікно можна застосовувати для перегляду та зміни властивостей об’єктів. Для виведення вікна властивостей слід виконати команду меню ViewProperties Window або скористатися інструментом Properties Window на панелі інструментів Standard.

Вікно перегляду об’єктів Object Browserвідображується у редакторі VBA після виконання команди меню ViewObject Browserабо натискання на інструменті Object Browserна панелі інструментів Standard. У цьому вікні міститься список усіх об’єктів, які існують у системі та які можна використовувати при створенні проекту. Можна обрати будь-який об’єкт зі списку Classes і у списку Members буде відображуватися перелік властивостей і методів для даного об’єкту. При чому властивості характеризуються символом , а методи символом - . Значення властивості або методу можна переглянути у рідку стану вікна Object Browser.

Рисунок 7.1 - Вид вікна редактору VBA

Для створення вікон діалогу додатків, що розробляються, у VBA використовуються форми. Форма до проекту додається виконанням команди Insert – UserForm. У результаті до проекту додається порожня форма з панеллю елементів (рис.7.2). Використовуючи панель елементів можна помістити у форму необхідні елементи управління – командні кнопки, етикетки, текстові поля, прапорці та ін., за допомогою вікна властивостей визначити властивості форми і кожного елемента управління. Панель елементів стає активною після активізації форми. Якщо панель елементів зачинено, то вивести її у вікні редактору VBA можна за допомогою команди меню View – Toolbox.

 

Рисунок 7.2 - Вікно редагування форм UserForm і панель елементів

 Последнее изменение этой страницы: 2016-08-12; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.201.9.19 (0.007 с.)