ТОП 10:

Частина початкового рядка циклу Step N може бути пропущена, коли крок зміни перемінної циклу дорівнює одиниці. 

Приклад використання циклу For … Next

Як приклад розглядається створення програми обчислення суми на рахунку в банку. Користувач повинен ввести такі дані: суму попереднього внеску на рахунок - SPV, банківський відсоток - V, період часу - P. Після натиснення кнопки Розрахунок, програма повинна вивести суму SR, яка буде на рахунку після P років при визначеному банківському відсотку, якщо відома сума первинного внеску. Формула розрахунку суми така:

1. На початок роботи програми SR = SPV.

2. Кожного року сума на рахунку змінюється таким чином .

 

Блок-схем розв’язання задачі подана на рис. 2.4.

 

На етапі візуального програмування потрібно створити форму, подану на рис. 2.5.

 


 

 
 

Рисунок 2.4 - Блок-схема розв’язання задачі «Обчислення суми на рахунку»

 

 

Рисунок 2.5 - Вікно програми – прикладу використання оператору For...Next

Характеристика форми, елементів управління форми подана в таблиці.

Об'єкт Властивість Значення
Форма (Form) Name frmExampleFor
Caption Програма - приклад циклу For
BackColor білий
Командна кнопка (Command Button) Name cmdSolve
Caption &Розрахунок
Командна кнопка (Command Button) Name cmdClear
Caption &Очистка
Командна кнопка (Command Button) Name cmdExit
Caption &Вихід
Етикетка (Label) Name lblSPV
Caption Сума первинного внеску:
BackColor білий
Font 12 пунктів, напівжирний
Етикетка (Label) Name lblV
Caption Банківський відсоток:
BackColor білий
Font 12 пунктів, напівжирний
Етикетка (Label) Name lblP
Caption Період:
BackColor білий
Font 12 пунктів, напівжирний
Етикетка (Label) Name lblS
Caption Сума на рахунку:
BackColor білий
Font 12 пунктів, напівжирний
Етикетка (Label) Name lblSR
Caption
BackColor білий
Font 12 пунктів, напівжирний
Alignment 1 – Right Justify (вирівнювання праворуч)
Текстове поле (TextBox) Name TxtSPV
Text ëû” (порожній рядок)
Текстове поле (TextBox) Name TxtV
Text ëû” (порожній рядок)
Текстове поле (TextBox) Name TxtP
Text ëû” (порожній рядок)

 

Характеристика коду програми подана в таблиці.

Дані в рядку коду Коментар
Option Explicit Оголошення змінних:
Dim SPV, V, P, SR SPV – сума первинного внеску; V – банківський відсоток; P – період; SR – сума на рахунку після P років.

 

Private Sub cmdClear_Click() Заголовок процедури, яка пов’язана з подією Click на кнопці cmdClear (Очистка).
TxtSPV.Text = " " Властивості Text текстового поля txtSPV (для введення суми первинного внеску) привласнюється значення “ëû” (порожній рядок).
TxtV.Text = " " Властивості Text текстового поля txtV (для введення банківського відсотку) привласнюється значення “ëû” (порожній рядок).
TxtP.Text = " " Властивості Text текстового поля txtP (для введення періоду) привласнюється значення “ëû” (порожній рядок).
lblSR.Caption = 0 Властивості Caption етикетки lblSR (для виведення результату) привласнюється значення 0.
End Sub Кінець процедури cmdClear_Click.
Private Sub cmdExit_Click() Заголовок процедури, яка виконується у випадку події Click – клацання лівою кнопкою миші на кнопці cmdExit (Вихід).
End Кінець роботи програми
End Sub Кінець процедури cmdExit_Click.
Private Sub cmdSolve _Click() Заголовок процедури, яка пов’язана з подією Click на кнопці cmdSolve (Розрахунок).
SPV = Val(txtSPV.Text) Змінній SPV привласнюється значення властивості Text поля txtSPV – значення суми первинного внеску, яка введена в поле txtSPV. При цьому виконується перетворення текстового значення на числове за допомогою функції Val.
V = Val(txtV.Text) Змінній V привласнюється значення властивості Text поля txtV – значення банківського відсотка.
P = Val(txtP.Text) Змінній P привласнюється значення властивості Text поля txtP – значення періоду.
SR=SPV Змінній SR перед початком циклу привласнюється значення змінної SPV.
For i=1 To P Для і, що змінюється від 1 до Р (оскільки Step N не визначено, крок зміни дорівнює 1), доки і<=P виконується дія
SR=SR*(100+V)/100 змінній SR привласнюється значення – попереднє значення SR помножене на (100+V)/100
Next Значенню і привласнюється і+1, виконується перехід до рядку For.
lblSR.Caption = str(SR) Властивості Caption етикетки lblSR привласнюється значення SR, яке функцією str перетворюється з числового типу текстовий.
End Sub Кінець процедури cmdSolve _Click.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-08-12; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.206.187.81 (0.003 с.)