ТОП 10:

Перший варіант розвитку підприємстваПрипустимо, виробничий підрозділ, діяльність якого аналізується, втілив розроблений варіант розвитку.

З моменту початку втілення даного варіанту до моменту стабільного випуску продукції пройшов термін, що склав рік.

За цей інтервал часу даний виробничий підрозділ збільшив обсяг продукції, що випускається в α разів,

тобто від величини Zpknτt до величини αZpknτt.

При цьому пропорційно збільшились витрати ресурсів,

тобто склали величину αYpknτt в порівнянні з вхідною величиною Ypknτt.

Це значить, що ефективність після втілення відповідного варіанту розвитку виробництва не змінилась і дорівнює початковій, тобто:

(6.9)

Таким чином, обсяг виробленої продукції і кількість витрачених ресурсів збільшилися пропорційно (в одну і ту ж кількість разів), тобто ефективністьEpknτt при такому варіанті підвищення обсягів виробництва залишилась попередньою.

В даному випадку коефіцієнт розвитку виробництва дорівнює одиниці:

, (6.10)

де α – коефіцієнт збільшення обсягу виробництва.

Цей спосіб збільшення обсягу виробництва є екстенсивним.

Таким чином, при екстенсивному розвитку виробництва збільшенню обсягу продукції, що випускається, відповідає пропорційне збільшення витрат на виробництво цієї продукції, або значно більше підвищення витрат виробництва. При цьому коефіцієнт розвитку виробництва буде менше або дорівнювати одиниці.

Розвиток виробництва повинен досягатись на принципово новій основі, що базується на всебічній інтенсифікації виробництва. В зв’язку з цим, необхідно розглянути інший варіант розвитку виробництва.

 

Другий варіант розвитку підприємства

Припустимо, що для збільшення обсягу виробленої продукції втілено певний варіант розвитку виробництва.

При цьому обсяг продукції, що став випускатися після перетворень, збільшився в α раз в порівнянні з початковим,

а загальна кількість витрат (задіяних ресурсів) при цьому збільшилася в βразів,

причому α >β (необхідно звернути увагу на той факт, що для порівняння кількість застосованих ресурсів і кількість отриманої продукції вимірюються в грошових одиницях).

В даному випадку ефективність виробництва після втілення обраного варіанту розвитку підприємства складає:

(6.11)

Тобто, при порівнянні ефективності до та після перетворень, можна зазначити, що:

.

В даному випадку коефіцієнт розвитку виробництва перевищує одиницю:

(6.12)

Цей варіант економічного розвитку, спрямований на збільшення обсягів виробництва, відноситься до інтенсивного.

 

Таким чином, при інтенсивному шляху розвитку виробництва збільшення витрат приводить до значно більшого підвищення випуску продукції.

Аналізуючи запропоновані варіанти розвитку підприємства, можна визначити, що

у першому розглянутому випадку при пропорційному збільшенні обсягів випуску продукції Z і витрат ресурсів Y,

ефективність до і після перетворень залишилася незмінною (Е'), тобто в даному випадку розвиток виробництва здійснено екстенсивним способом, що підтверджується коефіцієнтом розвитку, .

В другому розглянутому випадку при , тобто , має місце інтенсивний шлях розвитку виробництва, що представлено коефіцієнтом .

При визначенні оптимального шляху подальшого розвитку підприємства необхідно вибрати з можливих варіантів той, що призведе до його інтенсивного розвитку.

Інтенсивний розвиток виробництва можливо здійснити за рахунок збільшення обсягів виробництва на основі визначення видів і ступеня збільшення кількості ресурсів та на основі збільшення потужностей виробничих підрозділів.

Варіанти розвитку виробництва на основі визначення видів і ступеня збільшення кількості ресурсів визначаються коефіцієнтом розвитку виробництваза наведеною формулою:

, (6.13)

де r– номер залученого ресурсу, .

Варіанти розвитку виробництва на основі збільшення потужностей виробничих підрозділів визначаються коефіцієнтом розвитку виробництва за наведеною формулою:

, (6.14)

де Nlпотужність l-го підрозділу досліджуваного підприємства;

- витрати на виробництво продукції l-м підрозділом;

cl - нормативи витрат на одиницю виробленої продукції, які здійснюються для збільшення потужності l-го підрозділу.

 

Усі можливі для впровадження варіанти економічного розвитку досліджуваного підприємства необхідно аналізувати, тому що це дозволяє визначити напрямок пошуку резервів виробництва і на цій основі будувати стратегію його подальшого розвитку.

Звичайно кількісне збільшення факторів виробництва практично має місце і тоді, коли відбувається інтенсивний розвиток, однак воно грає підпорядковану роль, забезпечуючи просторово-часові форми реалізації задач якісного удосконалення факторів, засобів виробництва і робочої сили.

Якісне удосконалення факторів виробництва не дає бажаного результату, якщо не супроводжується адекватним кількісним використанням їх покращених властивостей.

 

 Последнее изменение этой страницы: 2016-08-01; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.233.239.102 (0.007 с.)