Зразок технічного завдання дипломної роботи

Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Зразок технічного завдання дипломної роботи 

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

“ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИУНІВЕРСИТЕТ”

МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

Факультет фізичного виховання

Кафедра теорії і методики фізичної культури і туризму

Спеціальність 7.14010301 Туризмознавство

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Зав. кафедри ТМФКіТ

__________ А.П. Конох

(підпис)

“_01_”_листопада_ 2012 р.

 

ЗАВДАННЯ

На дипломну роботу

________________Смоли Юлії Іванівні________________

(прізвище, ім’я, по-батькові)

 

1.Тема проекту (роботи) “Проблеми та перспективи розвитку туристичної діяльності як основа соціально-культурного розвитку (на прикладі Василевського району)“ затверджена наказом від “10” січня 2012 р. № 51- с

2. Термін надання студентом закінченого проекту роботи 15 квітня 2012 р.

3. Вихідні дані до проекту (роботи). В ході дослідження нами було виявлено, що основними проблемами розвитку туристичної діяльності Василевського району є практична відсутність розвинутого туристичного ресурсу, дуже слабка туристична інфраструктура, слабка підтримка туризму та туристичних підприємств зі сторони органів місцевого самоврядування. Слід зазначити, що на території району знаходиться близько 300 туристичних об’єктів і тільки 9-10 з них відвідуються туристами, тому слід активно розвивати та продвигати туристичні ресурси району, що надасть можливість активізувати соціально-культурний та економічний розвиток

4. Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік питань, що їх належить розробити)

1. Виявити та надати характеристики туристичним ресурсам Василевського району.

2. Виявити перспективи розвитку туристичної діяльності та основні напрямки та кроки її подальшого розвитку.

5.Перелік графічного матеріалу (з точним зазначенням обов’язкових креслень): 3 таблиці, 6 рисунків, 69 літературних посилань.

6. Консультанти з проекту (роботи) із зазначенням розділів проекту, що їх стосуються

 

Розділ Консультант Підпис, дата
    Завдання видав Завдання прийняв
Розділ 1 Чиженок Т.М. 10.10.2011 10.10.2011
Розділ 2 Чиженок Т.М. 28.11.2011 28.11.2011
Розділ 3 Чиженок Т.М. 01.02.2012 01.02.2012

 

7. Дата видачі завдання 1 грудня 2011 р._

 

Керівник ________________________________

(підпис)

Завдання прийняв до виконання______________

(підпис)

 

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

Назва етапів дипломного проекту (роботи) Термін виконання етапів проекту (роботи) Примітка
1. Вступ. Вивчення проблеми, опрацювання джерел та публікацій Жовтень, листопад, 2011 р. виконано
2. Написання першого розділу Грудень 2011 р. виконано
3. Написання другого розділу Лютий 2012 р. виконано
4. Написання третього розділу Березень 2012 р. виконано
5. Написання висновків, комп’ютерний набір роботи Квітень 2012 р. виконано
6. Попередній захист дипломної роботи на кафедрі Квітень 2012 р. виконано

Студент-дипломник___________________Іванова О.І.

(підпис)

Керівник проекту_____________________Чиженок Т.М.

(підпис)


Додаток З

 

Зразок оформлення реферату

 

 

РЕФЕРАТ

 

 

Дипломна робота – 67 сторінок, 2 таблиці, 3 рисунка, 68 літературних джерел.

Об’єкт дослідження – туристична діяльність Василівського району.

Мета роботи – розвиток туристичної діяльності на основі формування та використання туристичних ресурсів як основа соціально-культурного розвитку Василівського району.

Методи дослідження – в роботі використовувались загальнонаукові та спеціальні методи дослідження: літературний, описовий, порівняльний, метод кореляції, метод порівняння слабких і сильних сторін, статистичний, комп’ютерного аналізу.

Основними проблемами розвитку туристичної діяльності Василівського району є практична відсутність розвинутого туристичного ресурсу, дуже слабка туристична інфраструктура, слабка підтримка туристичних підприємств органами місцевого самоврядування. Слід зазначити, що на території району знаходиться близько 300 туристичних об’єктів і тільки 9-10 з них використовуються туристичними підприємствами, тому слід поступово розвивати туристичні ресурси району, програма розвитку по деяким видам туризму проаналізована та надана в роботі.

 

 

ТУРИЗМ, ТУРИСТИЧНІ РЕСУРСИ, РЕГІОНАЛЬНІ ТУРИСТИЧНІ РЕСУРСИ, РОЗВИТОК ТУРИСТИЧНИХ РЕСУРСІВ, ТУР, ФОРМУВАННЯ ТУРУ.

 

Перелік ключових слів включає від 5 до 15 слів або словосполучень.

Загальний обсяг реферату – не більш як 500 слів і бажано вмістити його на одну сторінку.

 


Додаток К

 

Зразок оформлення змісту дипломної роботи

ЗМІСТ

 

Зміст…………………………………………………………………..
Реферат………………..……………………………………………...
Перелік умовних позначень, символів, одиниць, скорочень і термінів ……........................................................................................  
Вступ……………………………………………………………….....
Розділ 1. Теоретико-методологічні засади туристичної діяльності
  1.1 Історія вивчення проблеми, огляд літератури …….
  1.2 Теоретико-методологічні засади туристичної діяльності в Україні
  1.3 Теоретичні засади використання туристичних ресурсів регіонального рівня
Розділ 2. Характеристика туристичних ресурсів Василівського району, організація та методика дослідження …….......
  2.1 Організація та методика дослідження
  2.2 Загальна характеристика Василівського району та проблеми розвитку туристичних ресурсів
  2.3 Характеристика туристичних ресурсів за туристичним потенціалом
Розділ 3 Перспективні напрямки розвитку туристичних об’єктів Василівського району
3.1 Туристичний маршрут як засіб підвищення туристичного потенціалу
3.2 Перспективи використання туристичного ресурсу Василівського району
Висновки…………………………………………………..…………
Перелік посилань ………………………………………………........
Додатки ………………………………………………………………

Додаток Л

Зразок оформлення переліку умовних скорочень

 

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ, СИМВОЛІВ, ОДИНИЦЬ, СКОРОЧЕНЬ І ТЕРМІНІВ

 

ОДА – обласна державна адміністрація

грн. - гривня

СУЯ – системи управління якістю

СПіР – служба прийому і розміщенню

АРМ – автоматизоване робоче місце

Додаток М

Зразок оформлення висновків

ВИСНОВКИ

 

1. На підставі дослідження встановлено, що всі чинники, які впливають на поведінку споживачів можна підрозділити на ті, які є передумовами поведінки споживачів і ті, які виникають унаслідок придбання рекламованої продукції. У відповідність з цим запропонована ієрархія реакції споживачів на рекламу, яка відображає взаємозв'язок мотивів придбання продукції і споживчої поведінки.

2. Дослідження різних наукових підходів до розгляду суті рекламної стратегії дозволило сформувати визначення рекламної стратегії: рекламна визначена як процес додавання цінності в рамках маркетингового завдання, направлений на ліквідацію психологічного і соціального опору при формуванні поведінки споживача для досягнення конкурентної переваги. Унаслідок того, що поведінка споживачів може відрізнятися залежно від масштабів маркетингу, її елементи також вимагають уточнення.

3. Встановлено, що процес зміни зацікавленості споживачів в рекламованому товарі доцільно здійснювати через такий підхід, як формування рекламних цілей, що враховують позиції зацікавленості потенційних споживачів. На підставі цього встановлена залежність реклами від споживчої поведінки, яка указує не необхідність зіставлення цілей реклами і стану споживачів, що і веде до складання рекламних стратегій.

ТЕМАТИКА ДИПЛОМНИХ РОБІТ

1. Маркетингові дослідження споживачів туристичного продукту на прикладі Запорізького краю.

2. Досвід турецьких курортів як напрям розвитку туризму півдня України

3. Перспективи розвитку готельної індустрії України на прикладі Туреччини.

4. Формування маркетингової стратегії виходу регіонального туристичного підприємства на міжнародний ринок (Запоріжжя).

5. Перспективи розвитку підприємств туристичної індустрії на прикладі приморських готелів Запорізької області.

6. Організація корпоративного відпочинку засобами спортивного туризму в східному регіоні Запорізької області.

7. Значення культурного туризму для розвитку туристичних послуг півдня Запорізької області.

8. Пам’ятки архітектури, містобудування, монументального мистецтва у сфері пізнавального туризму в Запорізькій області.

9. Історико-культурна спадщина та її використання в туристичній діяльності (на прикладі області, району).

10. Авіаційні перевезення в Україні у галузі туризму: стан, проблеми і перспективи розвитку в Запорізькій області.

11. Регулювання туризму в Україні як модель розвитку галузі (державний, обласний та місцевий рівні).

12. Державна політика України у сфері туризму та особливості її реалізації у Запорізькій області.

13. Механізми державного управління та розвитку туристським ресурсним забезпеченням як направлення соціально-економічного розвитку району, регіону.

14. Туристське ресурсне забезпечення….району, області: проблеми та перспективи використання.

15. Туристсько-рекреаційні ресурси … району, області : стан та перспективи використання.

16. Формування туристських ресурсів … району, області: проблеми та перспективи використання.

17. Природно-рекреаційні ресурси … району, області: проблеми та перспективи використання.

18. Історико-культурна спадщина Запоріжжя в екскурсійній діяльності.

19. Перспективи фестивального туризму на Запоріжжі: історія, сучасний стан, проблеми.

20. Перспективи розвитку екологічного туризму на унікальних природно-історичних та культурних територіях.

21. Проблеми та перспективи розвитку регіонального туризму на рівні приміських рекреаційних територій як основа формування розвитку регіону.

22. Формування та удосконалення системи маркетингу готельного комплексу як основа якісного обслуговування туристів.

23. Розмаїття природно-ландшафтних форм як основа розвитку сільського (зеленого) туризму Запорізького краю.

24. Розробка проектних рішень як основа функціонування та розвитку туризму південної України.

25. Організація надання туристичних послуг в малому історичному місті, на прикладі (Мелітополь, Бердянськ, Приморськ, Василівка, Токмак).

26. Розвиток регіонального туризму на прикладі промислово розвинутого міста Запоріжжя

27. Перспективи розвитку екологічного туризму на унікальних природно-культурних територіях (Оріхівський район)

28. Особливості побудови анімаційних програм для дітей підприємств гостинності у Бердянському районі

29. Дослідження впливу мотивації на розвиток діяльності туристських підприємств

30. Перспективи розвитку туристичної діяльності у Василівському районі

31. Специфіка транспортного обслуговування туристів міста Запоріжжя

32. Розробка маркетингової стратегії підприємства на прикладі туристичної фірми “Символ”

33. Національно-культурний туризм болгарських поселень узбережжя Азовського моря

34. Проблеми та перспективи дозвілля молоді в місті Запоріжжі

35. Сучасний стан, проблеми і перспективи використання туристичних ресурсів Пологівського району

36. Сучасний стан і перспективи розвитку історико-культурного туризму в місті Запоріжжі

37. Проблеми та перспективи розвитку регіонального туризму на рівні приміських рекреаційних територій Приморського району

38. Перспективи розвитку історико-культурного туризму Гуляйпільського району

39. Перспективи розвитку туристичної підприємницької діяльності в Якимівському районі

40. Культурно-історична спадщина як фактор розвитку регіонального туризму (Розівський район)

41. Проблеми та перспективи розвитку регіонального туризму на рівні приміських рекреаційних територій Генічеського району

42. Перспективи розвитку туристичної діяльності в Приазовському регіоні

43. Розмаїття природно-ландшафтних форм як основа розвитку сільського (зеленого) туризму (Вільнянський район)

44. Удосконалення системи маркетингу як основа якісного обслуговування туристів (на прикладі готельного комплексу “Бердянськ”)

45. Природні та історико-культурні ресурси Василівського району як основа туристичного розвитку регіону

46. Проблеми та перспективи розвитку регіонального туризму на рівні приміських рекреаційних територій Мелітопольського району

47. Проблеми та перспективи розвитку регіонального туризму на рівні приміських рекреаційних територій Бердянського району

48. Організація оздоровчого та дитячого туризму в Бердянському районі

49. Розвиток регіонального туризму на прикладі Токмацького району

50. Розробка проектних рішень щодо розвитку туризму південної України

51. Стан та перспективи розвитку туризму в Мелітополі

52. Проблеми та перспективи використання та формування туристичних ресурсів Михайлівського району

53. Організація туристичної діяльності, як складова розвитку Василівського району

54. Організація туристичної діяльності Куйбишевського району як основа сталого розвитку

55. Корпоративна культура, як необхідна складова конкурентноздатності сучасного туристичного підприємства Кам’янсько-Дніпровського району

56. Дослідження туристсько-рекреаційних можливостей Запорізького району

57. Сучасний стан та перспективи розвитку спортивного туризму в Чернігівському районі

58. Регіональний аспект використання туристичного ресурсу на прикладі Новомиколаївського району

59. Перспективи розвитку нових рекреаційних зон туристського призначення у місті Києві

60. Дитячо-юнацький туризм в Запорізькій області як територіальна соціально-екологічна система

61. Історико-культурні ресурси … району: проблеми і перспективи використання.

62. Монументальні пам’ятки Запорізької області та їх використання в екскурсійній діяльності.

63. Архітектурні та культурні пам’ятки …району: розвиток, перспективи та їх використання в екскурсійній діяльності.

64. Історико-культурні пам’ятки …району: розвиток, перспективи та їх використання в екскурсійній діяльності.

65. Культурно-дозвіллєва інфраструктура … (району) області та її використання у сфері туризму.

66. Транспортне забезпечення в туризмі на прикладі….

67. Організація обслуговування туристів під час водних маршрутів (на прикладі маршруту …).

68. Організація залізничних подорожей та перевезень туристів залізницею (на прикладі маршруту …).

69. Організація, проблеми та перспективи перевезень туристів на автотранспорті.

70. Організація, проблеми та перспективи перевезень туристів на авіатранспорті.

71. Сучасний стан формування та розвитку водної транспортної системи Запорізького краю.

72. Організація та перспективи круїзних турів на прикладі …туру.

73. Організація водних круїзних подорожей в Запорізький області та Кримському півострові.

74. Перспективи формування та організація комбінованих видів подорожей.

75. Принципи розробки, перспективи використання туристської програми з використанням залізничного та автобусного транспорту.

76. Принципи розробки, перспективи використання автобусного транспортного маршруту.

77. Автобусні подорожі як масовий вид туристського обслуговування на прикладі ….

78. Організація та використання реклами транспортних подорожей: сучасний стан та перспективи.

79. Культурно-географічна характеристика репрезентативного переліку об'єктів культурної спадщини ЮНЕСКО в Запорізькій області.

80. Туристично-рекреаційний потенціал … області та шляхи його реалізації.

81. Сучасний стан та перспективи розвитку конгресивного туризму в рекреаційних регіонах Запорізького краю.

82. Формування, проектування та перспективи використання туристичного продукту на прикладі….

83. Сучасні проблеми та перспективи розвитку туристичної діяльності у …. районі.

84. Сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку дозвіллєвого туризму в … районі.

85. Перспективи розвитку спортивного туризму в Запорізькій області.

86. Формування, організація та перспективи ексклюзивних турів в Запорізькому краї.

87. Ресурсне забезпечення туристичними об’єктами при проведенні турів.

 

 

Навчально-методичне видання

(українською мовою)

 

 

Конох Анатолій Петрович

Бортников Євгеній Геннадійович

Товстоп’ятко Федір Федорович

 

ОФОРМЛЕННЯ, ГОЛОВНІ ВИМОГИ ТА МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ЩОДО НАПИСАННЯ ДИПЛОМНИХ РОБІТПоследнее изменение этой страницы: 2016-07-14; просмотров: 222; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.212.120.195 (0.015 с.)