Характеристика робіт за освітньо-кваліфікаційними рівнямиМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Характеристика робіт за освітньо-кваліфікаційними рівнями1.2.1 Дипломна робота спеціаліста

 

У дипломній роботі розглядається певна наукова або науково-практична методична проблема: узагальнюються і критично осмислюються теоретичні передумови її вирішення, обґрунтовуються та розробляються положення, а також рекомендації з використання отриманих результатів у практиці навчання.

При підготовці дипломної роботи слід виявити:

- глибоке розуміння висунутих наукових концепцій і принципів;

- широкі знання фактичного матеріалу;

- уміння застосовувати їх до розв'язання конкретних завдань;

- розвинуте аналітичне мислення, наукові здібності;

- ґрунтовні знання зі спеціальності, високий рівень фахових знань;

- серйозне ставлення до предмета дослідження;

- вміння користуватися додатковою літературою;

- зацікавленість до поглибленого дослідження;

- навички до самостійної роботи.

Методологію наукового аналізу студенти формують через актуалізацію теоретичних курсів як необхідної базисної умову для виконання успішної наукової роботи; уміння та навички – формуються на основі засвоєння технології виконання рефератів, курсових робіт.

Як наукове дослідження, дипломна робота спеціаліста є необхідною і найцікавішою формою реалізації його інтелектуальної діяльності, а залучення до наукового пошуку, перші самостійні відкриття створюють особливу атмосферу, яка стимулює творчий розвиток інтелектуальних сил особистості, який закріплюється у тому, що результати найбільш цікавих досліджень можуть публікуватися в збірниках студентських наукових робіт, апробуватися у виступах на наукових конференціях.

Виконання дипломної роботи спеціаліста – це творчий процес, велика пізнавальна робота, яку студент виконує протягом декількох місяців або років, якщо задум її визріває з курсових робіт. У цьому полягає могутній розвиваючий потенціал даної форми індивідуального навчання сучасного мислячого студента.

Дипломна робота спеціаліста дозволяє виявити творчий і науковий потенціал студента, а також може бути сходинкою для подальшої наукової роботи. У процесі її підготовки розвиваються навички самостійного вивчення й узагальнення наукової літератури з будь-якого вузького питання; виявляються нові й невирішені наукові проблеми.

Слід відзначити, що в процесі дослідження і пошуку відповіді на невирішене запитання, розвиваються не тільки професійні якості студента, але й виховується здатність приймати самостійні рішення після аналізу проблемної пізнавальної ситуації дипломного дослідження спеціаліста.

Цей аспект дуже важливий для сучасної дійсності. Студент-виконавець дипломної роботи спеціаліста, вивчаючи наукову літературу, намагається осмислити і критично оцінити її, шукає свої шляхи вирішення поставленої проблеми. Досвід самостійного наукового дослідження, вибір найбільш ефективних методів і прийомів, аналіз одержаних результатів та їх оцінка, безперечно, розвивають здатність відстоювання своєї думки та вміння правильно викласти її у письмовій формі.

Мета дипломної роботи спеціаліста:

- систематизація, закріплення теоретичних знань освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста;

- поглиблення і розширення теоретичних знань шляхом індивідуальної роботи;

- розвиток умінь застосовувати засвоєні знання під час вирішення наукових завдань;

- удосконалення навичок самостійної роботи студента з науковою літературою;

- формування вмінь проводити дослідження;

- виявлення вмінь студента методологічно правильно, грамотно проводити дослідження, інтерпретувати, систематизувати і класифікувати одержані результати;

- оволодіння прийомами (навичками) самостійної дослідницької роботи;

- вироблення вмінь формулювати судження і висновки, логічно і доказово їх викладати;

- вироблення вмінь публічного захисту підготовленого матеріалу з теми дипломної роботи.

Завдання наукового дослідження дипломної роботи спеціаліста:

- висунення проблеми, що не одержала достатнього висвітлення у науковій літературі;

- виявлення і залучення до наукового обігу нових джерел і повідомлення на цій основі нових фактів;

- встановлення нових зв'язків між відомими явищами, нова постановка відомої проблеми;

- оригінальні висновки;

- рекомендації щодо використання запропонованих матеріалів і висновків у науці та практиці.

 

1.2.2 Дипломна робота магістра

Дипломна робота магістра – це найсерйозніший вид академічної роботи, яка являє собою докладну розробку теми, що претендує на здобуття повної вищої освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра; вона є систематизацією нароблених дослідником знань у певній сфері.

Дипломна робота магістра повинна передбачати проведення наукових досліджень (творчих розробок) із проблем відповідної до спеціальності галузі науки. Державній екзаменаційній комісії обов’язково подаються матеріали, що характеризують наукову (творчу) і практичну цінність виконаної роботи – друковані статті, методичні розробки, творчі роботи.

Ураховуючи наукові (творчі) здобутки дипломної роботи, магістр може бути рекомендованим Державною екзаменаційною комісією та Вченою радою факультету для вступу до аспірантури.

Випускна робота магістра є самостійним науковим дослідженням, що має внутрішню єдність та відображає хід і результати розробки обраної теми:

- вона повинна відповідати сучасному рівню розвитку науки, а її тема – бути актуальною;

- дипломна робота магістра подається у вигляді, який дозволяє судити, наскільки повно відображені й обґрунтовані положення, що становлять її зміст, висновки і рекомендації, їх новизну та значущість;

- сукупність отриманих у дипломній роботі магістра результатів повинна свідчити про наявність у її автора первісних навичок наукової роботи в обраній галузі професійної діяльності;

- вона базується як на загальнонаукових, так і спеціальних методах наукового пізнання, правомірність використання яких всебічно обґрунтовується у кожному конкретному випадку їх використання;

- зміст роботи характеризують оригінальність, унікальність і неповторність наведених даних; основою захисту є принципово новий матеріал, що включає опис нових фактів, явищ і закономірностей або узагальнення раніше відомих положень з інших наукових позицій або у зовсім іншому аспекті;

- дослідження передбачає елементи наукової полеміки, виступаючи власне одним із учасників у заочній дискусії; в його змісті наводяться вагомі й переконливі докази на користь обраної концепції, всебічно аналізуються і доказово критикуються протилежні їй точки зору; саме тут одержує найбільш повне відбиття така якість наукового пізнання, як критичність по відношенню до існуючих поглядів та уявлень, а це означає, що зміст дипломної роботи магістра характеризує така його особливість, як наявність дискусійного та полемічного матеріалу;

- у випадку виконання дипломної роботи дотичних наукових напрямків допускається призначення, окрім наукового керівника, одного або двох наукових консультантів;

- специфічний не тільки зміст дипломної роботи магістра, але й форма викладу, яка характеризується високим ступенем абстрагування, активним використанням категоріального апарату, засобів логічного мислення, комп'ютерних методик і статистики;

- для викладання матеріалу характерні аргументованість суджень і точність наведених даних; включення в текст знакового апарату, що є у розпорядженні автора дипломної роботи магістра (таблиці, символи, діаграми, схеми, графіки тощо), тобто все те, що являє собою “мову науки“, яка зрозуміла тільки спеціалістам.

У дипломній роботі магістра не прийнято давати оцінку матеріалу, що викладається. Норми наукової комунікації регламентують характер викладення наукової інформації, вимагають ухилятися від висловлення особистої думки у чистому вигляді. У цьому зв'язку автори наукових праць, у тому числі й магістерської роботи, мають намагатися використовувати мовні конструкції, що виключають з обігу особовий займенник «я», натомість використовується займенник «ми», що дозволяє відбити свою думку, точку зору певної групи людей, наукової школи, наукового напрямку, оскільки сучасну науку характеризують такі тенденції, як інтеграція, колективна творчість, комплексний підхід до вирішення проблем; використання займенника «ми» та його варіацій передають та відтіняють ці тенденції сучасної наукової творчості. Рекомендується використовувати вирази: «на думку автора», «вважається доцільним», «як свідчить проведений аналіз» тощо.

Виходячи з того, що магістерська підготовка – це, по суті, перша сходинка до науково-дослідницької і науково-педагогічної діяльності, яка веде до вступу до аспірантури і наступної підготовки кандидатської дисертації, її оформлення повинно бути наближене до вимог ВАК України. Магістерська дипломна робота не може вважатися науковим твором у повному смислі цього слова, оскільки ступінь магістра – це не вчений, а академічний ступінь, який відображає, перш за все, освітній рівень випускника вищої школи і свідчить про наявність у нього вмінь і навичок, властивих науковому працівникові-початківцеві.

Дипломна робота магістра, хоча і є самостійним науковим дослідженням, все ж повинна бути віднесена до розряду навчально-дослідницьких робіт, в основі яких лежить моделювання вже відомих рішень.

Виконання такої роботи повинно не стільки вирішувати наукові проблеми, скільки бути свідченням того, що її автор навчився самостійно вести науковий пошук, бачити професійні проблеми і знати найбільш загальні методи й прийоми їх вирішення.Последнее изменение этой страницы: 2016-07-14; просмотров: 143; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 52.90.49.108 (0.012 с.)