Загальні вимоги та рекомендації до оформлення текстуМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Загальні вимоги та рекомендації до оформлення текстуДипломна робота повинна бути виконана охайно. Написання роботи дозволяється лише у друкованому на комп’ютері вигляді. Текст роботи повинен бути вичитаний як студентом, так і науковим керівником. Текст повинен бути логічним, вільним від загальних фраз і тавтологій. Не вичитаний текст з лексичними та орфографічними помилками знижує загальну оцінку роботи і є взагалі неприпустимим.

Оптимальнийобсяг дипломної роботи спеціаліста – 60 сторінок, а дипломної роботи магістра – 70-100 сторінок.

При наборі тексту слід дотримуватися певних правил.

1. Робота виконується з одного боку аркуша білого паперу формату А4 (210х297 мм).

2. Текст роботи необхідно друкувати, залишаючи поля таких розмірів:

ліве – 30 мм

верхнє і нижнє – не менше 20 мм

праве – 15 мм

3. Вимоги до комп’ютерного набору дипломної роботи:

– текстовий редактор – WORD\WINDOWS

– гарнітура шрифту – Times New Roman (шрифт друку повинен бути чітким, щільність тексту роботи повинна бути однаковою.)

– кегль шрифту (розмір) – 14 pt (1,8 мм.)

– абзац – 1,25 – 1,27 см

– міжрядковий інтервал – полуторний

– кількість рядків на сторінці – 29-30

– між заголовком (назвою розділу чи підрозділу) і текстом додається один зайвий інтервал.

– у кожному рядку повинно бути біля 65 знаків з урахуванням пробілів між словами.

 

Приклад загального оформлення сторінки роботи

 

 

Заголовки структурних частин роботи «ЗМІСТ», «РЕФЕРАТ», «ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ, ОДИНИЦЬ, СИМВОЛІВ, СКОРОЧЕНЬ І ТЕРМІНІВ», «ВСТУП», «Розділ 1», «Розділ 2», «Розділ 3», «ВИСНОВКИ», «ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ», «ДОДАТКИ» друкують великими літерами (без лапок, дужок звичайним шрифтом), заголовок центрується.

Заголовки підрозділів друкують маленькими літерами (крім першої великої), з абзацного відступу. Крапку в кінці заголовка не ставлять. Якщо заголовок складається з двох або більше речень, їх розділяють крапкою. Після заголовка, перед текстом пропускають один рядок. Кожну структурну частину роботи треба починати з нової сторінки (зміст, вступ, розділи, висновки, список використаних джерел і літератури).

Додаткові вимоги:

- Вписувати у текст окремі іншомовні слова, формули чи умовні позначення необхідно типографським шрифтом тільки чорною пастою, при цьому щільність вписаного тексту повинна бути наближеною до щільності основного тексту.

- Помилки, описки, які виявилися у процесі написання роботи, дозволяється виправляти, підчищаючи і замальовуючи білою фарбою (коректором) і нанесенням на тому ж місці виправленого тексту (фрагменту рисунка) рукописним способом пастою тільки чорного кольору.

- Перенос слів у заголовках не допускається. Підкреслення заголовків не допускається.

- Кожну структурну частину роботи «ЗМІСТ», «РЕФЕРАТ», «ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ, ОДИНИЦЬ, СИМВОЛІВ, СКОРОЧЕНЬ І ТЕРМІНІВ», «ВСТУП», «Розділ 1», «Розділ 2», «Розділ 3», «ВИСНОВКИ», «ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ», «ДОДАТКИ» починається з нової сторінки.

- Прізвища, назви і цитати, що використані автором, необхідно перекладати на українську мову, якою пишеться робота. Абревіатуру назви дають після того, як при першому згадуванні ця назва була дана повністю а поруч, в дужках, – абревіатура.

- Форма титульного листа і технічного завдання має єдиний загальновузівський стандарт і виконується згідно зі зразками (див. додатки В і Д).

- Не допускається розміщувати назву розділу, підрозділу, а також пункту і підпункту в ніжній частині сторінки, якщо після неї розміщено тільки один рядок тексту. Відстань між заголовками і подальшим чи попереднім текстом має складати один додатковий інтервал.

 

5.2 Нумерація

 

Нумерацію сторінок, розділів, підрозділів, пунктів, підпунктів, додатків (рисунки, таблиці, публікації джерел тощо) подають арабськими цифрами без знака № у правому верхньому куті: 2, 3, 4…. Крапка після номера сторінки не ставиться. Нумерація аркушів починається з цифри «, враховуючи, що титульний аркуш є першою сторінкою роботи і номер сторінки на ньому не ставиться (номер також не ставиться на титульному листі для додатків). У нумерацію входять всі аркуші, враховуючи додатки.

Підрозділи нумерують у межах кожного розділу. Номер підрозділу складається з номера розділу і порядкового номера підрозділу, між якими ставлять крапку. В кінці номера підрозділу крапка не ставиться, наприклад: 1.2 або 2.4, потім у тому ж рядку йде заголовок підрозділу також без крапки в кінці.

Наприклад:

 

РОЗДІЛ 1

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

1.1 Історія вивчення проблеми, огляд літератури

 

Текст…..

 

1.2 Теоретико-методологічні засади туристичної діяльності

 

Текст…..

 

В окремих випадках у дипломних роботах підрозділи поділяють на пункти, які нумерують у межах кожного підрозділу. Наприклад: «1.3.2» (другий пункт третього підрозділу першого розділу). Потім у тому ж рядку записують заголовок пункту.

Ілюстрації

Ілюстрації (фотографії, креслення, схеми, графіки) і таблиці необхідно подавати у роботі безпосередньо після тексту, де вони згадані вперше, або в додатках. Ілюстрації і таблиці, які розміщені на окремих сторінках роботи, включають до загальної нумерації сторінок. Таблицю, рисунок або креслення, розміри якого більше формату А4, враховують як одну сторінку і розміщують у відповідних місцях після згадування в тексті або у додатках.

Для зображення змін кількісних характеристик найбільш часто користуються лінійними діаграмами. Цифрові дані на них зображуються у вигляді кривих ліній.

При побудові лінійних діаграм слід дотримуватися таких правил:

1. На діаграмі повинні бути: її назва, назва кривих, шкали-лінії з розміщеними на них позначками, назва шкал з розмірностями, умовні позначення, координатна сітка (але не завжди).

2. Криві лінії на діаграмі повинні різко відрізнятися від ліній координатної сітки за товщиною. Головна крива проводиться товстою лінією, координатні лінії – тонкою, а ордината і абсциса – приблизно в два рази тонші від лінії сітки.

3. Криві можуть бути різними ламаними лініями (суцільними, тире, або крапками) і завжди одним кольором (чорними чорнилами або чорною пастою).

4. На одному графіку не рекомендується розміщувати більше 4 кривих.

5. Назва діаграми розміщується під нею після слова «Рисунок» з порядковою цифрою розділу і порядкового номера рисунка (арабською без знаку №) після номера рисунка ставиться крапка; підпис (текстівка) починається з великої букви. У кінці підпису крапку не ставлять.

Наприклад:

 

Рис. 1.2 Організаційна схема туру вихідного дня (другий рисунок першого розділу)

 

Номер ілюстрації, її назва і пояснювальні підписи розміщують послідовно під ілюстрацією. Якщо в роботі подано одну ілюстрацію, то її нумерують за загальними правилами.

6. Пояснення кривих виноситься на вільну частину розграфленої площадки, або в тексті, або під графік. При можливості замість додаткового пояснення слід зробити короткий надпис біля самої кривої.

В дипломних роботах досить часто зустрічаються і площинні діаграми. Найбільш розповсюдженою є стовпчикова діаграма.

При їх будові необхідно дотримуватися таких правил:

1. Прямокутні стовпчики повинні мати однакову ширину і розміщуватися, звичайно, вертикально.

2. Основою для стовпчиків служить вісь абсцис (лінія).

3. Відстань між стовпчиками повинна бути рівною.

4. Назва показників проводиться так, як і в лінійних діаграмах.

Якість ілюстрацій повинна забезпечувати їх чітке відтворення.

 

5.4 Таблиці

 

Цифровий матеріал, як правило, повинен оформлятися у вигляді таблиць.

При складанні таблиць необхідно дотримуватися певних правил:

1.Слово«Таблиця»без скорочень, з великої літери, розміщують у правому верхньому куті над відповідним заголовком таблиці і складається з номера розділу і порядкового номера таблиці, (арабською без знака «№»).

Наприклад:

Таблиця 3.1

Аналіз основних показників діяльності туристичної фірми

в 2008 - 2010

  Показники 2008 р. 2009 р. 2010 р.
факт звіт за 2009 В цінах 2008 У % до 2008 Звіт за 2010 В цінах 2009 У % до
Реалізація послуг, тис. грн.              
Повна собівартість реалізації, тис. грн.              
Прибуток (збитки) від реалізації, тис. грн.              
Інші операційні витрати              
Позареалізаційні доходи              
Позареалізаційні витрати              
Валовий прибуток              

За матеріалами [31], чи за матеріалами автора.

 

2. Кожна таблиця повинна мати назву, яку розміщують над таблицею і друкують симетрично до тексту. Назва таблиць пишеться з прописної букви без крапки в кінці. Скорочення у заголовках таблиць не допускається.

3. В заголовках граф і колонок допускаються тільки ті скорочення, які прийняті в тексті, або є загальноприйнятими (%, грн., км і т.п.).

4. Горизонтальні та вертикальні лінії, які розділяють рядки таблиці можна не проводити, якщо їх відсутність не затрудняє користування таблицею.

5. Таблицю розміщують після першого згадування про неї в тексті, таким чином, щоб її можна було читати без повороту переплетеного блоку роботи або з поворотом за годинниковою стрілкою.

6.На всі таблиці в роботі мають бути посилання в тексті.

7.Розмір таблиці не повинен перевищувати стандартного аркуша паперу. Якщо таблиця не вміщується на такому форматі, її треба давати з продовженням на кількох сторінках. Над продовженням таблиці на новому листі ставиться заголовок типу «Продовження таблиці…» із зазначенням номера таблиці.

 

Наприклад:

Продовження табл. 1.2

 

Заголовок таблиці на новій сторінці не повторюється.

8.Не рекомендуються вертикальні надписи в графах таблиць.

9.У графах таблиць не можна залишати вільні місця. Якщо дані відсутні, треба ставити тире, або писати «немає». Якщо табличні стовпці заповнені текстом, то крапка у кінці його не ставиться.

10. Примітки до таблиць розміщуються безпосередньо після таблиці (під нею, без додаткового інтервалу). Слово примітка друкують з великої літери з абзацного відступу. Одну примітку не нумерують. Декілька приміток нумерують послідовно арабськими цифрами з крапкою.

 

Наприклад:

Примітка: …

Примітки: 1. …

2. …

12. При написанні таблиць необхідно витримувати один додатковий інтервал між таблицею і наступним текстом.

13. Заголовки граф повинні починатися з великих літер, підзаголовки – з маленьких, якщо вони складають одне речення із заголовком, і з великих, якщо вони є самостійними. Висота рядків повинна бути не меншою 8 мм. Графу з порядковими номерами рядків до таблиці включати не треба.

 

 Последнее изменение этой страницы: 2016-07-14; просмотров: 272; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.211.101.93 (0.007 с.)