Структура та етапи підготовки курсової роботиМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Структура та етапи підготовки курсової роботиЕтапи підготовки курсової роботи

Після обрання студентом теми курсової роботи слід опрацювати всі етапи її виконання та дослі­дження. Основними етапами виконання курсової роботи є:

- добирання фахової літератури до теми та її вивчення (література: наукова, навчальна, довідкова, а також нормативні, законодавчі та підзаконні акти, ДСТУ, ГСТУ; періодичні та рекламні видання, статті, цитати з праць провідних науковців тощо). За допомогою літератури студент засвоює норми, методи і форми складання плану та написання роботи;

- опрацювання літератури (спочатку слід критично вивчити методологічні та спеціальні джерела і висвітлювати у роботі власні висновки і пропозиції, дослідження та ідеї. Останнім етапом є вивчення літератури, яка не має прямого відношення до обраної теми);

- реферування літератури (виписування цитат, ключових понять, тверджень, формування викладу тексту, підбивання важливих ідей);

- організація нагромадженої інформації (групування матеріалу відповідно до розділів, складання рубрик, систематизація джерел, які використовуються у роботі);

- виписування і групування прикладів (кожен конкретний приклад слід обгрунтувати, виявити переваги і недоліки застосування його на практиці, віднести до окремого розділу чи рубрики. Однотипні приклади та зразки не повинні повторюватися);

- складання остаточного плану роботи (план повинен містити удосконалений зміст і форму: зв’язок розділів, пунктів і підпунктів, детальна рубрикація. Чим ширший та конкретніший план, тим ясніше він відбиває загальний зміст курсової роботи та її цілеспрямованість). Зазвичай план передба­чає поділ курсової роботи на три частини: вступ, основну частину, висновки. Основна частина є найбільшою, оскільки відображає всю творчу роботу та дослідження;

- написання тексту роботи.

Курсова робота пишеться у такому порядку, який зазначений у плані. Способи викладу тексту роботи:

опис;

розповідь;

роздум;

поєднання попередніх норм.

У формі опису подається характеристика певних ознак явища. У формі розповіді викладаються теоретичні положення, підтверджені прикладами. У формі роздуму розвивають певне положення чи ідею, доводять твердження. Роздум базується на аналітичних здібностях студента. Аналіз повинен бути чітким і переконливим. Ключові та основні поняття тексту дозволяється виділяти, підкреслювати, писати в розрядку.

Вступ та висновки повинні бути чіткими, стислими, цікавими.

 

Структура курсової роботи

Курсова робота у загальному містить:

- титульний лист;

- завдання на курсову роботу;

- графік виконання курсової роботи;

- зміст;

- перелік скорочень;

- пояснювальну записку;

- перелік використаних джерел;

- додатки.

 

Зміст пояснювальної записки (ПЗ)

Пояснювальна записка включає такі розділи:

Вступ

 

Основна частина:

1.Теоретичні аспекти обраної теми.

1.1. Суть обраної теми

1.2. Огляд сучасної наукової літератури та нормативно-правової бази з даного питання

2. Діагностика та характеристика об’єкта дослідження

2.1. Характеристика розвитку даного питання на конкретному підприємстві

2.2. Процес ведення документації.

3. Стан та шляхи удосконалення досліджуваної теми

Висновки та пропозиції

 

Вступ

У вступі слід розкрити такі питання:

вибір об’єкта та мета дослідження;

значення та актуальність обраної теми;

характеристика основних використаних джерел.

Вступ повинен бути чітким, виразним, стислим. Якщо виникає необхідність історичного огляду теми, слід включити окремий розділ «Історія вивчення питання».

 

Основна частина

Основна частина курсової роботи становить, як правило, 3 розділів, в яких повністю висвітлюється тема дослідження. Подається розгорнутий виклад теми згідно з планом роботи студента, розвиваються відомі теоретичні положення, висуваються свої, підтверджені прикладами, твердження та ідеї. Основна частина курсової роботи студента повинна бути написана на основі вдумливого аналізу фактів, взятих з теорії і підтверджених на практиці.

 

Особливістю виконання курсової роботи є створення необхідної документації, схем, таблиць, графіків, розрахунків, які є підтвердженням теоретичних положень чи фрагментів аналізу обраної теми.

У курсовій роботі слід висвітлювати конкретні рішення, пропозиції та заходи на основі всебічного аналізу досліджуваної теми.

У першому розділі розкриваються теоретичні питання досліджуваної теми. При цьому варто звернути увагу на найсучасніші теоретичні матеріали та аналіз практики (її сильних і слабких сторін відносно умов конкретного підприємства, фірми, організації та України в цілому). Студент повинен висловити своє ставлення до проблеми. В цю частину необхідно включити підрозділ, присвячений огляду сучасної наукової літератури та нормативно-правової бази з питань, що розглядаються в даній курсовій роботі. Саме тому перший розділ має стати основою для подальших досліджень, теоретичних та практичних висновків і рекомендацій.

У другому розділі необхідно відобразити дослідження та аналіз обраної теми з використанням конкретних матеріалів. Текст доповнюють зразками документів, оформленими у вигляді додатків.

У третьому розділіподається стан об’єкта дослідження та шляхи вирішення досліджуваного питання, які можуть грунтуватися на основі прогресивного зарубіжного та вітчизняного досвіду або застосування комп’ютерних технологій. Якщо пропонуються принципово нові інноваційні підходи та ідеї, то їх необхідно обгрунтувати або, по можливості, підкріпити експериментальними даними чи практичною діяльністю.

Кожен розділ повинен мати таку схему:

короткий вступ;

факти та їх опис;

аналіз дослідження;

підведення підсумків.

В кінці кожного розділу формулюють висновки із стислим викладенням змісту отриманих результатів.

 

Висновки

У висновках повинні міститися короткі підсумки результатів досліджуваної теми, ідей та пропозицій щодо її використання. Студент повинен чітко описати, до яких висновків прийшов, виконавши поставлене завдання, що виявив у результаті вивчення та аналізу літератури, різних фактів і концепцій, статистичних даних, складання певних документів за уніфікованою формою, а також показати, що він може використати у своїй майбутній практичній діяльності і з якими труднощами він зіткнувся у процесі дослідження питання.

Висновки подаються на 3 аркушах роботи.

 

Правила оформлення курсової роботи

Загальні вимоги

Курсова робота може бути надрукована на ПК ( шрифт Times New Roman, розмір шрифту 14, інтервал 1,5) або написана власноруч. Обсяг ПЗ становить 20-25 сторінок без додатків та переліку використаної літератури. Текст роботи необхідно розміщувати тільки з одного боку аркуша білого паперу формату А4 (210х297 мм), залишаючи поля:

зліва – 30 мм,

праворуч – 10 мм,

зверху та знизу – 20 мм.

У друкованому варіанті на одній сторінці тексту повинно бути 28-30 рядків.

Посилання на літературні джерела слід робити в квадратних дужках за допомогою двох цифр. Наприклад [6, с. 82], де 6 – порядковий номер літературного джерела в списку використаної літератури, а 82 – сторінка, з якої взята інформація.

Текст основної частини курсової роботи поділяють на розділи та підрозділи. Кожен розділ роботи розпочинають з нової сторінки, а підрозділи в межах розділу продовжуються на тій же сторінці.

Заголовки структурних частин курсової роботи «ЗМІСТ», «ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ», «ВСТУП», «РОЗДІЛ», «ВИСНОВКИ», «СПИ­СОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ», «ДОДАТКИ» друкують великими літерами симетрично до тексту. Номер розділу ставлять після слова «РОЗДІЛ», після номера крапку не ставлять, потім з нового рядка друкують заголовок розділу. Заголовки підрозділів друкують маленькими літерами (крім першої великої) з абзацу. Крапку в кінці заголов­ка не ставлять. Якщо заголовок складається з двох або більше речень, їх розділяють крапкою.

Відстань між заголовком (за винятком заголовка пункту) та текстом повинна дорівнювати 3-4 інтервалам.

Кожну структурну частину курсової роботи треба починати з нової сторінки.

Нумерацію сторінок, розділів, підрозділів, малюнків, таблиць, формул подають арабськими цифрами.

Першою сторінкою курсової роботи є титульний аркуш, який вклю­чають до загальної нумерації сторінок. На титульному аркуші номер сторінки не ставлять, на наступних сторінках номер проставляють у правому верхньому куті аркуша. Слово «сторінка» не пишеться, а також біля цифр не ставляться ніякі позначки.

 

Титульний аркуш

Титульний аркуш курсової роботи містить:

- найменування навчального закладу, де виконана курсова робота;

- тема курсової роботи;

- прізвище, ім’я, по батькові автора; група, курс, спеціальність;

- прізвище, ім’я, по батькові керівника курсової роботи;

- місто і рік.

Титульний аркуш пояснювальних записок оформля­ють у відповідності до додатка А.

 

Завдання на курсову роботу

Завдання на курсову роботу оформляють на бланку, виконаному друкарським способом у відповідності до додатка Б. Важливою передумовою для виконання курсової роботи є виконання етапів календарного плану в логічній послідовності (додаток В).

 

Зміст

Зміст ПЗ слід оформлювати на окремому аркуші та розміщувати після завдання на КР. Слово "Зміст" розміщують посередині сторінки з великої літери.

У змісті слід навести порядкові номери та назви розділів, підрозділів, позначення та заголовки додатків, зазначити сторінки.

Зміст входить до загальної кількості аркушів ПЗ

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 100.25.42.117 (0.009 с.)