НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор з навчальної та методичної роботи

____________М.М.Касьяненко

“____” ____________ 200__ р.

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

Для виконання курсової роботи

з курсу “УПРАВЛІНСЬКЕ ДОКУМЕНТУВАННЯ”

Для підготовки бакалаврів

галузь знань 0306 ”Менеджмент і адміністрування”

Напрям підготовки 6.030601 «Менеджмент»

Денної та заочної форми навчання

Ірпінь 2011


Методичні вказівки для виконання курсової роботи з курсу “Управлінське документування” для підготовки бакалаврів галузь знань 0306 ”Менеджмент і адміністрування”, напрям підготовки 6.030601 «Менеджмент» складено на основі навчального плану, затвердженого у 20_ році.

 

Автори А.А. Грушева, ст..викладач

кафедри фінансового менеджменту,

О.Ф. Савченко, ст..викладач

кафедри фінансового менеджменту

 

 

Рецензент О.В.Мельник, к.е.н., доцент

 

Розглянуто і схвалено на засіданні кафедри фінансового менеджменту, протокол №___ від “___”__________200__ р.

 

Зав. кафедрою Г.І.Євтушенко

 

Розглянуто і схвалено на засіданні вченої ради факультету фінансів та банківської справи протокол №___ від “___”__________200__ р.

 

 

Голова вченої ради факультету

Фінансів та банківської справи В.П. Унинець-Ходаківська

 

 

Завідувач навчально-

методичного відділу О.О.Бойко

Реєстраційний №_______


 


Зміст

1. Галузь використання 4

2. Визначення 4

3. Мета курсової роботи 4

4. Виконання курсової роботи 4

Завдання на курсову роботу 4

Теми курсової роботи 5

5. Структура та етапи підготовки курсової роботи 6

Етапи підготовки курсової роботи 6

Структура курсової роботи 6

Зміст пояснювальної записки (ПЗ) 6

Вступ 7

Основна частина 7

Висновки 8

6. Правила оформлення курсової роботи 8

Загальні вимоги 8

Титульний аркуш 8

Завдання на курсову роботу 9

Зміст 9

Перелік основних скорочень та позначень 9

Оформлення вступу 9

Оформлення основної частини 9

Оформлення висновків 9

Перелік використаних джерел 9

Оформлення додатків 10

Таблиці та ілюстрації 10

7. Захист курсової роботи 10

Підготовка студентів до захисту 10

Оцінка курсової роботи 10

8. Перелік рекомендованих джерел 12

9. Додатки 14

 

Галузь використання

Методичні вказівки встановлюють загальні вимоги до написання та оформлення курсових робіт з предмета "Управлінське документування" для студентів, які навчаються за галуззю знань 0306 ”Менеджмент і адміністрування”, напрям підготовки 6.030601 «Менеджмент»

Норми оформлення та написання тексту курсових робіт відповідають нормам ДСТУ 4163-2003 "Державна уніфікована система документації Уніфікована система ОРД. Вимоги до оформлювання документів".

 

Визначення

Курсова робота є самостійно виконаною і відповідно оформленою творчою роботою студента у вирішенні певного питання чи дослідженні конкретної поставленої проблеми відповідно до обраної теми з предмета "Управлінське документування".

Відповідно до навчального плану спеціальності курсова робота виконується протягом другого навчального семестру.

 

Мета курсової роботи

Згідно з Положенням про організацію навчального процесу курсова робота виконується з метою закріплення і узагальнення знань, одержаних студентами за час навчання, та їх застосування до комплексного вирішення конкретного фахового завдання.

Основною метою курсової роботи є:

- перевірка здібностей студента до творчого мислення, виконання певних досліджень у сфері документної діяльності;

- набуття навиків практичного застосування теоретичних знань, набутих за період навчання;

- вироблення навиків логічного та змістовного викладу теоретичних положень;

- вироблення професійних навиків роботи з документами;

- розвиток аналітичного мислення у роботі з документами;

- поглиблення та систематизація знань із діловодства;

- набуття студентами досвіду користування довідковою, науковою, навчальною літерату­рою, нормативними та законодавчими до­кументами, а також ДСТУ та ГСТУ.

При написанні курсової роботи студент повинен обов’язково посилатися на авторів і джерела, з яких запозичив матеріали або окремі результати.

Курсова робота виконується державною (українською) мовою. До захисту курсових робіт допускаються студенти, які виконали всі вимоги навчального плану, подали в установлений термін курсову роботу і отримали позитивний відгук на неї.

 

Виконання курсової роботи

Завдання на курсову роботу

4.1 Вихідним документом для виконання курсових робіт є завдання, яке видається студенту не пізніше, ніж через тиждень від початку семестру.

4.2 Завдання на курсову роботу видає керівник курсової роботи.

4.3 Тематика курсових робіт затверджується на засіданні кафедри фінансового менеджменту.

4.4 Календарний план виконання курсової роботи відображається у процентних відношеннях (із зазначенням конкретних термінів завершення окремих етапів роботи).

4.5 Графік консультацій керівника курсової роботи затверджується завідувачем кафедри фінансового менеджменту та доводиться до відома студентів через тиждень від початку семестру.

4.6 Студент подає керівникові чернетку виконаної роботи. Керівник перевіряє роботу і у разі необхідності робить виправлення, дає зауваження щодо обсягу, суті та змісту роботи. До виконання наступного розділу роботи студент переходить після завершення та узгодження з керівником першого розділу.

4.7 За всі факти, зміст інформації, посилання на нормативну і довідкову літературу, прийняті у роботі рішення, запропоновані ідеї та концепції відповідальність несе автор роботи - студент.

4.8 Завершену курсову роботу студент зобов'язаний подати керівникові не пізніше, ніж за десять днів до захисту. Керівник після перевірки та схвалення змісту роботи оформлює відгук (рецензію) на курсову роботу із висновком про допуск студента до захисту роботи.

 

Теми курсової роботи

Тематика курсової роботи розробляється викладачами дисципліни "Управлінське документування" та затверджується на засіданні кафедри.

Теми курсових робіт складаються відповідно до кількості студентів на спеціальності. На кожного студента повинна бути окрема тема. Одну тему не можуть досліджувати двоє чи більше студентів.

Вибір теми студентами добровільний. Робота студента над певною темою є набагато ефективнішою та кращою, якщо ця тема співпадає з інтересами та уподобаннями студента.

Після обрання теми курсової роботи студент складає орієнтовний план її написання (викладу), який за необхідності виправляється та уточнюється керівником курсової роботи.

 

ТЕМАТИКА

курсових робіт з предмета „Управлінське документування" для студентів І курсу галузь знань 0306 ”Менеджмент і адміністрування” напрям підготовки 6.030601 «Менеджмент»

1. Розвиток діловодства і його значення в управлінській діяльності

2. Створення документів і організація документообігу

3. Реєстрація документів і здійснення контролю за їх виконанням

4. Номенклатура справ: формування і оформлення

5. Підготовка і систематизація документів та порядок їх зберігання

6. Документування роботи зі зверненнями громадян

7. Організація роботи канцелярії установи

8. Організація роботи секретаря керівника

9. Організація роботи кадрової служби
10. Документаційне забезпечення руху особового складу
11. Документація з кадрово-контрактних питань

12. Документування атестації кадрів

13. Документування призначення допомог, пенсій, нагороджень
14. Документальне оформлення трудової діяльності

15. Ведення організаційної документації.

16. Ведення розпорядчої документації

17. Ведення довідково-інформаційної документації

18. Документування господарсько- договірної діяльності

19. Документування посередницької діяльності
20. Ведення обліково-фінансової документації на підприємстві

21. Документування наукової діяльності

22. Документування господарсько-претензійної діяльності

23. Документація у рекламній діяльності

24. Договори з організації виставково-ярмаркової діяльності та аукціонів

25. Документи у видавничій діяльності

26. Ділове листування

27. Механізація діловодних процесів

28. Комп'ютеризація діловодства

29. Протоколи та етикет

30. Організація працевлаштування ділової людини

 

Студент може сам запропонувати нову цікаву тему курсової роботи, яка може бути прийнята і схвалена керівником не пізніше трьох тижнів від початку семестру.

 
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 228; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.213.63.130 (0.004 с.)