Насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним способом (ст.153 КК).Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним способом (ст.153 КК).Родовий об'єкт – статева свобода та статева недоторканість особи.

Безпосередній об'єкт основний - статева свобода (щодо повнолі­тніх осіб жіночої або чоловічої статі, які досягли 18 років), статева не­доторканість (щодо неповнолітніх та малолітніх осіб жіночої або чоло­вічої статі, які не досягли відповідно 18 років та 14 років на момент вчинення злочину).

Потерпілим може бути особа як жіночої, так і чоловічої статі.

Об'єктивна сторона

„1. Задоволення статевої пристрасті неприродним способом із застосуванням фізичного насильства, погрози його застосування або з використанням безпорадного стану потерпілої особи

2. Те саме діяння, вчинене повторно або групою осіб, або особою, яка раніше вчинила будь-який із злочинів, передбачених статтями 152 або 154 цього Кодексу, а також вчинене щодо неповнолітньої чи неповнолітнього

3. Те саме діяння, вчинене щодо малолітньої чи малолітнього, або якщо воно спричинило особливо тяжкі наслідки”

Об'єктивна сторона злочину полягає у задоволенні статевої пристрасті неприродним способом із застосуванням фізичного насильства, погрози його застосування або з використанням безпорадного стану потерпілої особи. І

Під задоволенням статевої пристрасті неприродним способомпотрібно розумі­ти будь-які дії сексуального характеру незалежно від їх гетеро- або гомосексуальної спрямованості (крім природного статевого акту), які здатні задовольнити статеву при­страсть чоловіка або жінки. Це, зокрема, мужолозтво, лесбіянство, орогенітальний кон-

Поняття фізичного насильства, погрози його застосування та використання безпорадного стану потерпілогоу коментованому складі злочину за своїм змістом є такими ж, як і при зґвалтуванні (див. коментар до ст. 152).

За особливостями конструкції - формальний, оскільки вважається закінченим з моменту початку насильницького задоволення статевої пристрасті неприродним способом або звикористанням безпорадного стану. Зґвалтування, що спричинило особливо тяжкі наслідки (ч.3 ст. 153 КК) є матеріальним складом злочину.

Суб'єктомзлочину є особа чоловічої або жіночої статі (залежно від змістувчинюваних дій сексуального характеру), якій виповнилось 14 років.

Суб'єктивна стороназлочину характеризується прямим умислом. Психічне ставлення винного до особливо тяжких наслідків (ч. 3 ст. 153) може бути тільки необережним.

Кваліфікуючими ознакамизлочину є вчинення його: 1) повторно; 2) групою осіб; 3) особою, яка раніше вчинила один із злочинів, передбачений статтями 152 або 154; 4) щодо неповнолітнього або неповнолітньої (ч. 2 ст. 153), а особливо кваліфіку­ючими:1) вчинення злочину щодо малолітнього (малолітньої); 2) особливо тяжкі на­слідки (ч. З ст. 153). За своїм змістом ці ознаки аналогічні кваліфікуючим ознакам зґвал­тування (про їх зміст див. коментар до ст. 152).

 

Примушування до вступу в статевий зв'язок (ст. 154. КК)

Родовий об'єкт – статева свобода та статева недоторканість особи.

Об'єкт злочину - статева свобода особи.

Додатко­вим факультативним об'єктом можуть бути право власності, честь і гідність особи.

Потерпілим від цього злочину є особа жіночої або чоловічої статі.

Об'єктивна сторона

„1. Примушування жінки чи чоловіка до вступу в статевий зв’язок природним або неприродним способом особою, від якої жінка чи чоловік матеріально або службово залежні

2. Ті самі дії, поєднані з погрозою знищення, пошкодження або вилучення майна потерпілої (потерпілого) чи її (його) близьких родичів або розголошення відомостей, що ганьблять її (його) чи близьких родичів”

З об'єктивної сторонизлочин виражається у примушуванні особи жіночої або чоловічої статі до вступу у статевий зв'язок.

Матеріальна залежністьСлужбова залежністьСтатевий зв'язок природним або неприродним

За особливостями конструкції

Діяння, передбачене ст. 154, сконструйоване законодавцем як злочин з усіченим складом, який визнається закінченим з моменту учинення на волю потерпілої особи психічного тиску у формах, висвітлених вище. Суб'єктомзлочину є особа жіночої або чоловічої статі, якій виповнилось 16 ро­ків. Суб'єкт злочину є спеціальним: це особа, від якої жінка або чоловік матеріально чи службово залежні.

Суб'єктивна стороназлочину характеризується прямим умислом.

Кваліфікованими видамицього злочину є примушування до вступу у статевий зв'язок, поєднане з погрозою:

1) знищення, пошкодження або вилучення майна потер­пілої (потерпілого) чи її (його) близьких родичів;

2) розголошення відомостей, що ганьблять її (його) чи близьких родичів.

 

Статеві зносини з особою, яка не досягла статевої зрілості (ст. 155 КК)

Родовий об'єкт – статева свобода та статева недоторканість особи.

Безпосередній об'єкт основний- нормальний моральний, фізичний, психічний і соціальний розвиток неповнолітніх, а також статева недоторканість особи.

Безпосередній об'єкт додатковий факультативний- здоровя особи.

Потерпілий- особа жіночої або чоловічої статі, яка не досягла статевої зрілості.

Статева зрілістьє виключно біологічним поняттям і у кожному конкретному випадку вирішується на підставі судово-медичної експертизи.

Об'єктивна сторона

„1. Статеві зносини з особою, яка не досягла статевої зрілості

2. Ті самі дії, вчинені батьком, матір’ю або особою, що їх замінює, або якщо вони спричинили безплідність чи інші тяжкі наслідки”

Об'єктивна стороназлочину виражається у вчиненні природного статевого акту з особою яка не досягла статевої зрілості. У даному ви падку статеві зносини не поєднуються з: 1) застосуванням або погроза застосування фізичного насильства; 2) використанням безпорадного стану потерпілої, що передбачено для зґвалтування.

За особливостями конструкції - формальний в ч.1, злочин вважається закінченимз початку статевого зв'язку, матеріальний в ч.2, злочин вважається закінченимз настанням безплідності або інших наслідків.

Суб'єкт - фізична, осудна особа чоловічої чи жіночої статі, яка досягла 16-річного віку. Стать винного завжди повинна бути протилежною статі потерпілого.

Суб'єктивна сторонаданого злочину характеризується умисною формою вини і тільки у вигляді прямого умислу.

Кваліфікуючі ознаки:

- ч.2 ст.155 КК ті самі дії вчинені батьком, матір'ю або особою, що їх замінюєабо якщо вони спричинили:

а) безплідність- це нездатність особи жіночої або чоловічої статі до запліднення, а в особи жіночої статі це також нездатність до виношу­вання плоду та пологів (розродження).

б) інші тяжкі наслідки- це тяжке тілесне ушкодження, смерть або самогубство потерпілої особи, зараження вірусом імунодефіциту люди­ни чи іншої невиліковної інфекційної хвороби.

 

 

Розбещення неповнолітніх (ст.156 КК)

Родовий об'єкт – статева свобода та статева недоторканість особи.

Об'єктзлочину - статева недоторканність і нормальний фізичний, психічний і соціальний розвиток неповнолітніх.

Потерпілимвиступає особа чоловічої або жіночої статі, яка не досягла 16-річного віку.

Об'єктивна сторона

1. Вчинення розпусних дій щодо особи, яка не досягла шістнадцятирічного віку

2. Ті самі дії, вчинені щодо малолітньої особи або батьком, матір’ю або особою, що їх замінює

З об'єктивної сторонизлочин виражається у вчиненні розпусних дій сексуаль­ного характеру, здатних викликати фізичне і моральне розбещення неповнолітніх.

Розпусніможуть бути як фізичними, так і інтелектуальними.

Фізичне розбещення

За особливостями конструкції - є злочином з формальним складом і вважається закінченим з моменту вчинення розпусних дій щодо потерпілої особи.

Суб'єкт - фізична, осудна особа, яка досягла 16-річного віку. Це особа чоловічої або жіночої статі. Винна і потерпіла особи можуть бути особами як однієї, так і різної статі.

Суб'єктивна сторона даного злочину характеризується умисною формою вини і тільки у вигляді прямого умислу.

Кваліфікуючі ознаки:

-ч.2 cm. 156 КК ті самі дії вчинені:

а) щодо малолітньої особи; б) батьком, матір'ю або особою, що їх замінює.

Крадіжка (ст.185 КК).

Родовий об'єкт- врегульовані законом суспільні відносини власності.

Безпосередній об'єкт - право власності на майно.

Предмет - чуже майно - речі матеріального світу, що мають специфічні ознаки фізичного, економічного та юридичного характеру.

Фізичні ознаки - вказують на те, що речі можуть бути вилучені з володіння законного власника. Людина не може бути предметом крадіжки.

Економічні ознаки— вказують нате, що речі повинні: 1) мати мінову та споживчу вартість, здатність задовольняти матеріальні та пов'язані з ними потреби людини; 2) бути відокремлені від природного середовища чи бути створені заново.

Юридичні ознаки- свідчать, що майно є чужим для винного та, як правило має належати на праві власності іншому суб'єкту права власності.

Об'єктивна сторона

„1. Таємне викрадення чужого майна (крадіжка)

2. Крадіжка, вчинена повторно або за попередньою змовою групою осіб

3. Крадіжка, поєднана з проникненням у житло, інше приміщення чи сховище або що завдала значної шкоди потерпілому

4. Крадіжка, вчинена у великих розмірах

5. Крадіжка, вчинена в особливо великих розмірах або організованою групою”.

Об'єктивна сторонапередбачає вчинення суспільно небезпечних дій у формі таємного викрадення чужого майна.

Таємно - означає непомітно:

1) для власника, володаря або охоронця - за їх відсутності, чи в при присутності, але коли вони не помічають чи не усвідомлюють факту розкрадання (через різні особливі обставини);

2) для третіх осіб (сторонніх), які не помічають викрадення або не усвідомлюють сутності того, що відбувається.

Викрадення визнається таємним і тоді, коли воно вчинюється в присутності будь-яких осіб, які не усвідомлюють факт викрадення через малоліття (до 5-6-літнього віку), хворобливість, або через інші особливі обставини.

Чуже майно— це майно, яке не перебуває у власності чи законному володінні винного.

Викрадення - дії (активна поведінка), що полягають у незаконному, безоплатному вилученні чужого майна поза волею власника.

За особливостями конструкції- матеріальний,оскільки вважається закінченим з моменту вилучення майна і реальної можливості розпоряджатися ним як своїм власним: продати, сховати, подарувати, використати на свої потреби тощо.

Суб'єктом злочину може бути осудна особа, яка досягла 14-річного віку..

Суб'єктивна сторонахарактеризується умисною формою вини у вигляді прямого умислу.

Обов'язковою ознакою суб'єктивної сторони крадіжки є корисливий мотив - спонукання до незаконного збагачення за рахунок чужого май­на та корислива мета - незаконно збагатитися самому чи збагатити та­ким чином третіх осіб..

Кваліфікуючими ознакамикрадіжки є вчинення її:

-ч.2 ст.185 КК:

а) повторно - (у ст. 185, 186 та 189-191 повторним визнається злочин, вчинений особою, яка раніше вчинила будь-який із злочинів, передбачених цими статтями або статтями 187, 262);

б) за попередньою змовою групою осіб (див. ч.2 ст.28 КК);

- ч.3 cт. 185 КК –

а) у поєднанні з проникненням у житло, інше приміщення чи сховище;

б) що завдала значної шкоди потерпілому (індивідуально або від 100 до 250 НМДГ);

- ч.4 cт. 185 КК - крадіжка, вчинена у великих розмірах (>=250 НМДГ) ;

- ч.5 cт. 185 КК - в особливо великих розмірах (>=600 НМДГ) або організованою групою.

Проникнення - це нелегальне, без дозволу, поза волею посадових чи матеріально відповідальних осіб або громадян, працюючих чи відпочиваючих в приміщенні, сховищі, чи мешканців житла, або в даний час відсутніх.

Житло- це приміщення, яке призначене для постійного чи тимчасового проживання людей (приватний будинок, квартира, кімната в готелі, дача, садовий будинок тощо) а також ті складові його частини, які використовуються для відпочинку, зберігання майна або задоволення інших потреб людини (балкони, веранди, комори тощо).

Приміщення- визнається будова, споруда призначена для розташування там людей чи матеріальних цінностей.

Сховище - будь-яке місце, яке призначене для постійного чи тимчасового зберігання майна і має засоби охорони від доступу сторонні осіб (огорожа, наявність охоронця, сигналізація тощо).Последнее изменение этой страницы: 2016-06-26; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.239.91 (0.011 с.)