Незаконні дії зі зброєю, бойовими припасами, вибуховими речовинами, радіоактивними матеріалами (ст.262-269 КК).Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Незаконні дії зі зброєю, бойовими припасами, вибуховими речовинами, радіоактивними матеріалами (ст.262-269 КК).Викрадення, привласнення, вимагання вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин чи радіоактивних матеріалів або заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем (ст.262)

1. Об'єктом цього злочину є громадська безпека в частині убезпечення від неконтрольованого доступу до вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин чи радіоактивних матеріалів. Виокремлення протиправного безоплатного заволодіння ни­ми в окрему статтю Особливої частини КК пояснюється тим, що ці дії порушують гро­мадську безпеку, порівняно з викраденням майна становлять підвищену суспільну не­безпеку і в ряді випадків не охоплюються нормами про злочини проти власності.

2. Предметомзлочину, передбаченого ст. 262, є: 1) зброя (крім гладкоствольної ми­сливської); 2) бойові припаси; 3) вибухові речовини; 4) вибухові пристрої; 5) радіоак­тивні матеріали.

3. Об'єктивна сторона злочину включає в себе вчинення таких дій щодо вказаних предметів: 1) викрадення; 2) привласнення; 3) вимагання; 4) заволодіння шляхом шах­райства; 5) заволодіння шляхом зловживання службової особи своїм службовим стано­вищем (ч. 2 ст. 262); 6) розбій (ч. 3 ст. 262).

Відповідальність за викрадення, привласнення, вимагання вогнепальної зброї (крім гладкоствольної мисливської"), бойових припасів, вибухових речовин, вибухових при­строїв чи радіоактивних матеріалів або заволодіння ними шляхом шахрайства чи зло­вживання службової особи своїм службовим становищем за ст. 262 настає незалежно від місця вилучення цих предметів.

4. Суб'єктом цього злочину, вчиненого шляхом крадіжки, грабежу, розбою і вима­гання, може бути осудна особа, яка досягла 14-річного віку, а у разі його вчинення в інший спосіб - 16-річного віку.

5. Суб'єктивна стороназлочину характеризується умисною виною. При цьому особа повинна знати про те, що предмет, яким вона заволодіває, належить до зброї бо­йових припасів, вибухових речовин, вибухових пристроїв або радіоактивних матеріа­лів, розуміти небезпечні властивості таких предметів і те, що заволодіння ними здійс­нюється протиправним способом.

6. Кваліфікованими видамизлочину є вчинення його: 1) повторно; 2) за поперед­ньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 262). Про поняття повторності і вчинення злочину за попередньою змовою групою осіб див., відповідно, статті 32 і 28 та коментар до них.

Особливо кваліфікованийвид злочину (ч. З ст. 262) має місце тоді, коли дії, пе­редбачені ч. 1 або 2 ст. 262, вчинено організованою групою. Про поняття організованої групи див. ст. 28 і коментар до неї.

Особливо кваліфікованим видом вимагання предметів цього злочину (крім вибуховихпристроїв) є вимагання, поєднане з насильством, небезпечним для життя та здоров'я (ч.3 ст. 262). Вимагання вибухових пристроїв, поєднане з насильством, небезпеч­ним для життя та здоров'я, кваліфікується за ст. 189.

Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами (ст.263)

 

1. Об'єктом даного злочину є громадська безпека в частині убезпечення від порушення правил обороту (користування населенням) вогнепальної і холодної зброї, бойових припасів, вибухових речовин, вибухових пристроїв. Загальнонебезпечні предмети при їх неконтрольованому поширенні становлять підвищену загрозу для суспільства. Тому встановлені спеціальні правила поводження зі зброєю, боєприпасами, вибухівкою, визначено, з якими з цих предметів громадяни взагалі не вправі вчиняти будь-яких дій, а які дії можна виконувати на підставі спеціального дозволу.

2. Предметом злочину можуть бути: 1) вогнепальна зброя (крім гладко ствольної мисливської); 2) бойові припаси; 3) вибухові речовини; 4) вибухові пристрої (ч. 1 ст.163); 5) холодна зброя (кинджали, фінські ножі, кастети) (ч. 2 ст. 263).

3.Об'єктивна стороназлочину може бути виконана шляхом вчинення альтернатив­них суспільнонебезпечних діянь: 1) носіння; 2) зберігання; 3) придбання; 4) виготов­лення; 5) ремонт; 6) передача; 7) збут.

Усі вони характеризуються незаконністю, тобто здійснюються без відповідного дозволу. При вирішенні питання про те, чи є незаконними дії з предметами, вказаними в ст. 263, КК потрібно керуватися спеціальними нормативно-правовими актами.

Зберігання, придбання і передача холодної зброї не тягнуть кримінальної відпові­дальності.

4. Суб'єктзлочину загальний.

5. Суб'єктивна стороназлочину характеризується умисною виною.

6. У ч.3 ст. 263 передбачене звільнення від кримінальної відповідальностіза не­законні дії зі зброєю, бойовими припасами, вибуховими речовинами чи пристроями, передбачені ч. 1 або 2 ст. 263. Його єдиною умовою є добровільне здавання органам впади зброї, бойових припасів, вибухових речовин або вибухових пристроїв.

При цьому добровільним здавання є тоді, коли воно вчинене за власною волею, не­залежно від мотивів, однак не у зв'язку з тим, що органами влади виявлено факт збері­гання відповідних предметів. Потрібно також, щоб особа здала всю наявну у неї зброю та інші предмети, щодо яких вчинялися незаконні дії.

Недбале зберігання вогнепальної зброї або бойових при­пасів (ст.264)

1. Основним безпосереднім об'єктом злочину є громадська безпека в частині до­тримання встановлених правил зберігання зброї або бойових припасів. У зв'язку із загальнонебезпечними властивостями цих предметів встановлюються спеціальні правила іх зберігання особами, які володіють зброєю та бойовими припасами на законних під­ставах. Недотримання цих правил загрожує тим, що такі предмети потраплять до рук

2. Предметом злочину є: 1) вогнепальна зброя; 2) бойові припаси.

На відміну від розглянутих злочинів (статті 262 і 263), у даному складі злочину

Не є предметом цього злочину вибухові речовини і вибухові пристрої.

3. З об'єктивної сторонизлочин характеризується недбалим зберіганням вказаних предметів злочину. Воно має місце тоді, коли не виконані передбачені нормативним актами умови зберігання зброї або бойових припасів, насамперед ті, які спрямовані на убезпечення їх від сторонніх осіб. Обов'язковою ознакою злочину є суспільно небезпечні наслідки у вигляді загибелі людей або Інших тяжких наслідків.

4. Суб'єктзлочину загальний.

5. Суб'єктивна сторонахарактеризується необережною виною у вигляді злочинної самовпевненості. Знаючи небезпечні властивості зброї та бойових припасів і правила поводження з ними, винний завжди передбачає можливість заподіяння ними шкоди, що виключає злочинну недбалість. Тобто, недбало зберігаючи зброю або бойові припаси, винний передбачає можливість настання наслідків, але легковажно розраховує на їх відвернення. При цьому особа необґрунтовано розраховує на обачність Інших осіб, на те, що вони не використають зброю чи боєприпаси, які зберігаються з порушенням встановлених правил.

Незаконне поводження з радіоактивними матеріалами (ст.265)

1. Об'єктом цього злочину є громадська безпека в частині убезпечення від шкоди, якою загрожують радіоактивні матеріали.

2. Предметомцього злочину є радіоактивні матеріали, що перебувають у будь-якому фізичному стані в установці або виробі чи в іншому вигляді. До них належать: 1) джерела іонізуючого випромінювання; 2) радіоактивні речовини; 3) ядерні матеріали, що перебу­вають у будь-якому фізичному стані в установці або виробі чи в іншому вигляді.

3.Об'єктивна стороназлочину полягає у виконанні таких дій щодо радіоактивних матеріалів без відповідного дозволу: 1) придбання; 2) носіння; 3) зберігання; 4) викори­стання; 5) передача; 6) видозмінення; 7) знищення; 8) розпилення; 9) руйнування.

4. Суб'єктзлочину загальний.

5. Суб'єктивна стороназлочину характеризується умисною або необережною ви­ною. Суб'єктивне ставлення до наслідків, вказаних у ч. 2 ст. 265, може виражатися ли­ше в необережності.

6. Кваліфікований видзлочину (ч. 2 ст. 265) утворюють зазначені вище дії, які спричинили: 1) загибель людей; 2) інші тяжкі наслідки.

Загибель людей означає заподіяння смерті двом або більше особам. До інших тяжких наслідків належать, зокрема, заподіяння одному потерпілому смерті чи хоча б одному - тяжкого тілесного ушкодження.

Погроза вчинити викрадання або використати радіоактив­ні матеріали (ст.266)

1. Об'єктданого злочину - громадська безпека.

2. Об'єктивна стороназлочину передбачає вчинення таких двох альтернатив­них дій:

1) погроза вчинити викрадання радіоактивних матеріалів (ч. 1 ст. 266);

2) погроза використати радіоактивні матеріали (ч. 2 ст. 266).

Обов'язковою ознакою об'єктивної сторони цього злочину є обстановка,наявність якої дає підстави побоюватися здійснення відповідної погрози. Про наявність таких підстав можуть свідчити місце й час проголошення погрози, особа того, хто погрожує, відсутність належного контролю за радіоактивними матеріалами тощо.

Закінченим злочин вважається з моменту висловлення погрози і сприйняття її тим, кому вона адресована.

3. Суб'єктзлочину загальний.

4. Суб'єктивна стороназлочину характеризується умислом І спеціальною метою (відповідно до змісту погрози): 1) примусити фізичну або юридичну особу, міжнародну організацію або державу вчинити будь-яку дію або утриматися від неї (ч. 1 ст. 266): 2) спричинити загибель людей або інші тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 266).

Порушення правил поводження з вибуховими, легкозаймистими та їдкими речовинами або радіоактивними матеріалами (ст.267)

1. Об'єктданого злочину - громадська безпека в частині убезпечення від порушен­ня правил поводження з вибуховими, легкозаймистими та їдкими речовинами або ра­діоактивними матеріалами.

2. Предметомйого є; 1) вибухові речовини; 2) радіоактивні матеріали (ч. 1 ст. 267); 3)легкозаймисті речовини; 4) їдкі речовини (ч. 2 ст. 267).

Легкозаймисті речовини - це тверді, рідкі, газоподібні та пилоподібні речовини, які здатні спалахувати внаслідок дії незначних факторів.

Про поняття вибухових речовин та радіоактивних матеріалів див. коментар до ст. 262.

3. Об'єктивна стороназлочину виражається у таких формах:

1) порушення правил зберігання, використання, обліку, перевезення вибухових ре­човин чи радіоактивних матеріалів;

2) порушення інших правил поводження з ними;

3) незаконне пересилання цих речовин чи матеріалів поштою або вантажем (ч. 1 ст.267);

4) незаконне пересилання поштою або вантажем легкозаймистих або їдких речовин (ч.2 ст.267).

Обов'язковою ознакою простих складів цих злочинів є спричинення суспільно не­безпечних наслідків. При цьому обов'язковою ознакою злочину у його першій - третій формах є створення небезпеки: 1) загибелі людей; 2) настання інших тяжких наслідків, а у четвертій формі - загибель людей або інші тяжкі наслідки.

Наслідки у вигляді загибелі людей або інших тяжких наслідків утворюють квалі­фіковані види злочину, передбаченого ч. 1 ст. 267. Зміст вказаних наслідків такий самий, як І щодо інших злочинів проти громадської безпеки (див., зокрема, ст. 264).

4. Суб'єктом злочину є особа, на яку покладено обов'язки по дотриманню відпо­відних правил.

5. Суб'єктивна сторона злочину визначається ставленням до наслідків і характери­зується необережністю. Ставлення ж винного до порушення вказаних у ст. 267 правил може бути умисним або необережним.

Незаконне ввезення на територію України відходів і вто­ринної сировини (ст.268)

1. Об'єктом даного злочину є безпека поводження з відходами І вторинною сиро­виною. Неконтрольоване розповсюдження таких предметів загрозливе для життя та здоров'я людей, природного середовища, матеріальних цінностей - тобто, воно пору­шує громадську безпеку.

2. Предметомзлочину є: 1) відходи; 2) вторинна сировина (ч. 1 ст. 268); 3) речови­ни або матеріали, що належать до категорії небезпечних відходів, які забороняються до ввезення на територію України (ч. 2 ст. 268).

3.Об'єктивна стороназлочину включає в себе вчинення таких альтернатив­на дій:

1) ввезення на територію України без належного дозволу відходів або вторинної сировини;

2) їх транзит через територію України без належного дозволу (ч. 1 ст. 268);

3) ввезення на територію України речовин або матеріалів, що належать до категорії небезпечних відходів, які забороняються до ввезення;

4) транзит через територію України зазначених речовин або матеріалів (ч. 2 ст.267).

4. Суб'єктзлочину загальний.

5. Суб'єктивна сторонахарактеризується умислом або необережністю.

 

Незаконне перевезення на повітряному судні вибухових або легкозаймистих речовин (ст.269)

 

1. Об'єктомзлочину є громадська безпека в частині безпечної експлуатації повіт­ряних суден. Вибух чи загоряння вибухових або легкозаймистих речовин на повітряних суднах здатні спричинити велику шкоду як для екіпажу і пасажирів цих суден, так і для невизначеного кола інших осіб, матеріальну та іншу шкоду.

2. Предметомзлочину є: 1) вибухові речовини; 2) легкозаймисті речовини. Про їх поняття див. коментар до статей 267, 410.

3. Об'єктивна стороназлочину включає як обов'язкові ознаки діяння - незаконне перевезення зазначених речовин, та місцевчинення злочину — повітряне судно.

Склад злочину, передбачений ч. 1 ст. 269, формальний. Злочин вважається закінче­ним з моменту початку вказаного перевезення.

4. Суб'єктзлочину загальний.

5. Суб'єктивна стороназлочину характеризується умисним або необережним став­ленням винного до незаконного перевезення зазначених у ч. 1 ст. 269 предметів і не­обережним ставленням до наслідків, передбачених ч. 2 ст. 269.

6. Кваліфікуючими ознакамизлочину єспричинення ним: 1) загибелі людей; 2) інших тяжких наслідків. Зміст вказаних наслідків такий само, як і щодо інших зло­чинів проти громадської безпеки (див., зокрема, ст. 264).Последнее изменение этой страницы: 2016-06-26; просмотров: 137; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.165.57.161 (0.011 с.)