ТОП 10:

МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИ ПРОХОДЖЕННЯ ПРАКТИКИ 

 

Метою виробничої практики магістрів є оволодіння студентами сучасними методами ведення бізнесу, розрахунково-аналітичними операціями, процедурами та технічними засобами управління у сфері зовнішньоекономічної діяльності, різноманітними прийомами, методами, технологіями, що використовуються у сфері науково-дослідної та педагогічної діяльності. У перебігу проходження практики на основі одержаних під час навчання знань формуються професійні уміння і навички для підготовки та прийняття відповідних організаційно-економічних рішень у реальних умовах функціонування господарських та управлінських структур, розвиваються потреби у постійному підвищенні інтелектуального потенціалу і творчих здібностей студентів, формуються професійні уміння й навички проведення практичних і семінарських занять, консультування, здійснення поточної атестації тощо.

Головні завдання виробничої практики студентів полягають у:

- систематизації теоретичних знань, здобутих під час навчання відповідно до вимог практичної діяльності;

- оволодінні сучасними методами аналізу та оцінки стану зовнішньоекономічної діяльності в науково-технічній, виробничій, торговельній, інвестиційно-фінансовій та інших сферах;

- засвоєнні інструментарію регулювання зовнішньоекономічної діяльності на різних рівнях управління;

- засвоєнні дидактичних методів та інтенсивних технологій викладання з урахуванням специфіки дисциплін.

Відповідно до мети й завдань виробнича практика відбувається на двох об‘єктах, обраних за бази практики:

- підприємство (організація, установа);

- кафедра менеджменту ЗЕД.

Під час виробничої практики студенти повинні:

1) визначити місце об'єктів виробничої практики у господарській та регулятивній структурі економіки України;

2) ознайомитися з наявним інформаційним та методичним забезпеченням аналізу діяльності баз виробничої практики;

3) оволодіти практикою застосування сучасних методів дослідження і прикладного ретроспективного та поточного аналізу діяльності підприємств (організацій) на основі достовірної звітно-облікової документації;

4) проаналізувати тенденції розвитку зовнішньоекономічної діяльності на підприємстві (організації) та розвитку кафедри менеджменту ЗЕД;

5) оцінити конкурентні позиції об'єктів виробничої практики на внутрішньому та зовнішньому ринках;

6) оволодіти процедурою розробки методичного забезпечення підготовки лекцій, проведення практичних (семінарських) занять;

7) сформулювати аналітичні висновки та обґрунтувати практичні рекомендації щодо шляхів підвищення ефективності функціонування об'єктів виробничої практики.

У перебігу проходження виробничої практики студентами мають бути отримані результати, які втілюються в набуття ними конкретних умінь та навичок у сфері менеджменту ЗЕД, науково-дослідної та педагогічної діяльності:

- визначати предмет зовнішньоекономічної діяльності підприємства (організації) як сукупності управлінських відносин, що виникають у сфері зовнішньоекономічної діяльності;

- досліджувати та аналізувати зовнішньоекономічну кон'юнктуру в цілому та на основних товарних ринках;

- оцінювати відповідність стратегії розвитку підприємства (організації) сучасним тенденціям розвитку світового господарства; виявляти фактори прямого і непрямого впливу на зовнішньоекономічну діяльність,

- розробляти конкретні пропозиції щодо удосконалення системи управління підприємством (організацією) з метою підвищення ефективності його (її) функціонування;

- використовувати існуючий арсенал методів та інструментів аналізу й прогнозування показників зовнішньоекономічної діяльності;

- розробляти нові методичні підходи до аналізу зовнішньоекономічної діяльності й, розроблення прогнозних показників її розвитку на коротко-, середньо- та довгострокову перспективу:

- професійно орієнтуватися в сучасних інформаційно-комунікаційних системах, оволодівати новітніми технологіями обробки інформації;

- визначати відповідність використання набутих світовим досвідом моделей і механізмів регулювання зовнішньоекономічної діяльності та адаптувати їх до реалій української економіки;

- брати участь у системах комунікації з вітчизняними і зарубіжними партнерами, засвоїти етику ділового спілкування з представниками країн різних структур для виявлення потенційних партнерів проектів, проводити їх попередню порівняльну оцінку й селекцію;

- застосовувати сучасні методи наукових досліджень світогосподарських процесів; знати процедури проведення аналітичного дослідження, класифікацію економічних показників; вміти формулювати наукову проблему;

- володіти методикою наукового прогнозування, економіко-статистичними й економіко-математичними методами й моделями в економічних дослідженнях і економічному аналізі; вміти застосовувати ці методи й моделі при вирішенні конкретних аналітичних завдань;

- розробляти та обґрунтовувати пропозиції щодо вдосконалення чинних та формування нових освітньо-професійних програм; нормативно-правових та інституційних змін у сфері освітньо-професійної діяльності;

- під керівництвом керівника практики від ВНЗ готувати лекції та методичне забезпечення для проведення практичних занять;

- добирати та використовувати передові прийоми, різноманітні дидактичні методи та інтенсивні технології викладання з урахуванням особливостей контингенту та специфіки дисциплін;

- виконувати такі види педагогічного навантаження, як проведення практичних та семінарських занять, консультування з самостійної роботи, здійснення поточної атестації, проведення заліків.

За результатами проходження виробничої практики студенти подають письмові звіти, до яких додається щоденник практики.

 

2. ЗМІСТ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ, БАЗОЮ ЯКОЇ Є ПРІДПРИЄМСТВО (ОРГАНІЗАЦІЯ, УСТАНОВА)

 

Проходження виробничої практики передбачає поглиблене багатоаспектне (комплексне) обстеження підприємства (організації), обраного базою практики, за усіма напрямками його діяльності, виявлення проблем та перспектив його розвитку.

У процесі комплексного обстеження студенти-практиканти повинні:

дотримуватися принципів аналітичної роботи, які забезпечують об'єктивну оцінку стану господарської діяльності установ, організацій, підприємств;

використовувати методики та правила аналізу показників господарської діяльності, які наведено у навчальній та спеціальній літературі, нормативних документах органів державного управління тощо;

використовувати в аналітичній роботі достовірні та надійні джерела інформації;

подавати максимально можливу конкретизацію факторів різного рівня, які вплинули на результати діяльності підприємства (організації).

Необхідні аналітичні, планово-розрахункові та оцінні таблиці для звіту про практики студент складає самостійно, виходячи з конкретних умов та особливостей фінансово-господарської діяльності підприємства (організації).

Комплексне обстеження підприємства (організації) відбувається в два етапи.

Початковим етапом комплексного обстеження підприємства (організації) під час проходження практики є загальне ознайомлення зі структурою підприємства (організації), організацією їх діяльності.

На цьому етапі студент повинен ознайомитися з усіма напрямками господарської діяльності підприємства (організації), його організаційною структурою, засадами організації та охорони праці.

Для цього студенту-практиканту необхідно:

- охарактеризувати статус підприємства (організації): термін створення, юридичну адресу, форму власності, належність до визначеної організаційно-правової форми, основні цілі та обмеження діяльності;

- ознайомитися зі статутом підприємства (організації) та виявити ступінь його відповідності чинному законодавству, дотримання державних вимог щодо державної реєстрації та діяльності підприємства (організації); ознайомитися з правами власників, складом і повноваженнями органів управління та контролю, створених на підприємстві;

- ознайомитися з характером господарської діяльності (спеціалізацією підприємства (організації) та іншими видами його діяльності) та організаційною структурою підприємства (організації);

- ознайомитися із внутрішнім і зовнішнім середовищем підприємства (організації"), соціально-економічними показниками у сфері діяльності та проаналізувати конкурентні переваги даного підприємства (організації);

- ознайомитися з організацією та охороною праці (розподілом обов'язків, посадовими інструкціями працівників, які займаються аналітичною та плановою роботою у сфері економіки, фінансів та охорони праці підприємства (організації));

- ознайомитися з формами обліку, наявністю та використанням обчислювальної техніки, документообігом, порядком зберігання документів;

- ознайомитися з основними показниками фінансово-господарської діяльності та показниками з охорони праці підприємства (організації).

Другим етапом комплексного обстеження підприємства (організації) під час проходження практики є виконання конкретних завдань, що формують у студентів компетенції фахового спрямування. Зміст цих завдань зводиться до такого.

 

Завдання 1. Визначити стратегію та вивчити організаційні засади менеджменту зовнішньоекономічної діяльності підприємства:

розглянути мету та завдання менеджменту ЗЕД, його функції й механізм прийняття управлінських рішень;

ознайомитися зі стратегією ЗЕД підприємства, її змістом та особливостями розробки;

виявити внутрішні та зовнішні чинники, що впливають на стратегію ЗЕД підприємства;

проаналізувати кон'юнктуру зовнішнього ринку та оцінити ефективність цінової стратегії підприємства;

дослідити стратегію прийняття інвестиційних рішень на підприємстві при здійсненні ЗЕД;

визначити можливі ризики зовнішньоекономічної діяльності підприємства та розробити заходи щодо їх мінімізації;

ознайомитися з організаційною структурою відділу ЗЕД;

визначити конкретні функції працівників відділу, що здійснюють зовнішньоекономічну діяльність;

ознайомитися з первинною технічною документацією та формами звітності;

ознайомитися з організаційними формами проведення зовнішньоекономічної діяльності на підприємстві;

визначити особливості управління технологічними процесами з організації та проведення міжнародних переговорів, пошуку партнерів на зовнішньому ринку, порядком укладання та виконання міжнародних контрактів;

визначити особливості управління технологічними процесами з організації та проведення міжнародних перевезень, страхування вантажів, порядком їх приймання, зберігання та проходження митного контролю;

ознайомитись з особливостями управління персоналом відділу ЗЕД, його кількістю, складом, продуктивністю праці та її стимулюванням.

Завдання 2. Визначити економічні засади управління зовнішньоторговельним обігом підприємства та дати оцінку його ефективності:

охарактеризувати систему управління зовнішньоторговельним обігом підприємства;

розглянути асортиментну структуру зовнішньоторговельного обігу, механізм її формування та планування;

охарактеризувати динаміку зовнішньоторговельного обігу, його товарну та географічну структуру; виявити фактори, що призвели до змін зовнішньоторговельного обігу;

проаналізувати стан виконання положень зовнішньоторговельних угод, розглянути аналіз виконання зобов'язань за умови комерційного кредиту (обсяг заборгованості підприємства за комерційним кредитом, вартість кредиту, додержання термінів погашення кредиту);

дослідити механізм ціноутворення на підприємстві, розглянувши при цьому структуру та базис ціни, засіб її фіксації у зовнішньоторговельному контракті, рівень та порядок розрахунку, умови отримання знижок та надбавок;

зробити аналіз накладних витрат підприємства, пов'язаних з базисними умовами поставки, виявити фактори, що призвели до їх зміни;

дати оцінку ефективності виконання зовнішньоторговельних угод підприємства; визначивши фактори, що вплинули на її рівень;

дати порівняльну характеристику рівня ефективності різних видів зовнішньоекономічних операцій підприємства.

дослідити процес обігу обігових коштів при здійсненні зовнішньоторговельних операцій;

розглянути процес планування обсягів та структури зовнішньоторговельного обігу підприємства та механізм реалізації цього плану;

ознайомитись з механізмом нормування та планування товарних запасів на підприємстві при здійсненні ЗЕД;

проаналізувати систему надходжень товарів та виявити резерви щодо забезпечення ритмічності їх постачання та оптимізації товарних партій на підприємстві при здійсненні ЗЕД;

оцінити стан та можливості збільшення інвестування прибутку, отриманого від реалізації прямих іноземних інвестицій;

розробити пропозиції щодо напрямів активізації інвестиційної діяльності підприємства та залучення інвестицій з-за кордону в прогнозному періоді.

Завдання 3. Здійснити аналіз фінансових результатів від зовнішньоекономічної діяльності підприємства та дати оцінку його фінансового стану:

проаналізувати стан управління доходами підприємства від зовнішньоекономічної діяльності, визначити види та джерела доходів та механізм їх планування;

дослідити механізм управління витратами обігу підприємства при здійсненні ЗЕД, проаналізувати склад витрат обігу та фактори що вплинули на їх формування, а також процес їх планування на підприємстві;

визначити обсяг реалізації товарів, що забезпечують беззбитковість зовнішньоекономічної діяльності та зону безпеки підприємства;

розглянути механізм управління прибутком від ЗЕД підприємства, визначити склад та динаміку балансового прибутку, його розподіл та використання;

проаналізувати рентабельність зовнішньоекономічної діяльності підприємства, визначити рентабельність від виробничої діяльності та продажу, охарактеризувати фактори, що призвели до її зміни;

на підставі виявлення резервів зростання прибутку та рентабельності здійснити їх планування;

проаналізувати склад експортних та імпортних активів підприємства та визначити їх активність, принципи формування;

дослідити механізм управління обіговими, позаобіговими активами підприємства пра здійсненні зовнішньоторговельних операцій;

проаналізувати структуру пасиву балансу від зовнішньоторговельних операцій підприємства та дати оцінку його ринкової стійкості;

здійснити аналіз взаємозв'язку активу, та пасиву балансу від зовнішньоторговельних операцій підприємства та дати оцінку його фінансової стійкості;

визначити структуру капіталу підприємства та джерела його формування;

визначити ефективність та інтенсивність використання капіталу, оцінити ділову активність підприємства при здійсненні ЗЕД;

оцінити ефективність використання власного та запозиченого капіталу, визначити ефект фінансового важеля;

визначити стан розрахунків з іншими дебіторами та кредиторами; оцінити платоспроможність підприємства, визначити резерви її покращання;

проаналізувати стан кредитоспроможності та оцінити запас фінансової стійкості підприємства.

Завдання 4. Дослідити механізм управління інвестиціями при здійсненні підприємством зовнішньоекономічної діяльності:

визначити мету та основні завдання інвестиційного менеджменту на підприємстві при здійсненні ЗЕД;

розглянути систему організаційного та інформаційного забезпечення інвестиційного менеджменту;

розглянути систему та методи інвестиційного аналізу, планування та контролінгу на підприємстві;

дослідити фактори зовнішнього інвестиційного середовища та кон'юнктуру інвестиційного ринку;

розглянути процес формування інвестиційної політики підприємства за основними аспектами інвестиційної діяльності;

розглянути механізм управління реальними інвестиціями підприємства при здійсненні ЗЕД;

визначити особливості управління інноваційними інвестиціями підприємства при здійсненні ЗЕД;

розглянути механізм управління фінансовими інвестиціями підприємства при здійсненні ЗЕД;

оцінити ефективність та ризик застосування фінансових інструментів;

розглянути систему формування та оперативного управління портфелем фінансових інвестицій підприємства при здійсненні ЗЕД;

охарактеризувати стан залучення та використання прямих іноземних інвестицій на підприємстві:

проаналізувати обсяг та структуру прямих іноземних інвестицій на підприємстві у звітному періоді;

оцінити ризики, що виникають при прямому іноземному інвестуванні;

оцінити ефективність інвестиційних проектів, що здійснюються на підприємстві з використанням іноземних інвестицій;

оцінити стан та можливості збільшення реінвестування прибутку, отриманого від реалізації прямих іноземних інвестицій;

розробити пропозиції щодо напрямів активізації інвестиційної діяльності підприємства та залучення інвестицій з-за кордону в прогнозному періоді.

Завдання 5. Розглянути механізм проведення міжнародних розрахунків та платежів, фінансування та страхування зовнішньоторговельних операцій, які здійснює підприємство в рамках зовнішньоекономічної діяльності, та охарактеризувати:

систему нарахування податків, митних платежів, санкцій, штрафів та ін., що застосовуються при перетинанні товарами митного кордону України;

особливості нарахування та сплати платежів з акцизного збору і податку на додану вартість при розмитненні вантажу;

специфіку проведення розрахунків при розмитненні вантажів через митний склад;

порядок нарахування та сплати платежів при експорті та імпорті товарів;

порядок нарахування та сплати платежів при здійсненні товарообмінних операцій (операцій з давальницькою сировиною, бартерних операцій);

порядок проведення розрахунків та платежів при здійсненні підприємством інвестиційної діяльності;

платіжні умови зовнішньоекономічних угод та виявити можливості запобігання валютним ризикам при їх виконанні;

механізм застосування банківських засобів розрахунку при здійсненні зовнішньоекономічних операцій та дати їх порівняльну характеристику (розрахунок за відкритим рахунком, акредитив, інкасо);

механізм застосування кредитних засобів розрахунку при здійсненні зовнішньоекономічних операцій та дати їх порівняльну характеристику (чеки, платіжні картки);

механізм застосування вексельної форми розрахунку при здійсненні зовнішньоекономічних операцій та особливості її реалізації;

систему фінансування на основі факторингу, форфейтингу, лізингу тощо;

документи міжнародного платіжного обігу;

механізм страхування зовнішньоторговельних угод.

Завдання 6. Розглянути механізм здійснення міжнародних перевезень та:

ознайомитись з організаційною структурою транспортно-експедиторського підприємства, що здійснює міжнародні перевезення;

визначити конкретні функції працівників підприємства, що здійснюють міжнародні перевезення;

розглянути практики здійснення міжнародних морських перевезень вантажів на основі коносаменту та угод про фрахтування судна;

розглянути практики здійснення контейнерних перевезень та документи, що в них використовуються;

розглянути практики здійснення міжнародних авіаційних перевезень та їх документальне оформлення;

розглянути практики здійснення міжнародних перевезень залізничним транспортом та документи, що в них використовуються;

розглянути практики проведення міжнародних перевезень автомобільним транспортом та документи, що в них використовуються.

Завдання 7. Розглянути маркетингові аспекти зовнішньоекономічної діяльності підприємства:

охарактеризувати систему управління маркетингом на підприємстві при здійсненні ЗЕД;

проаналізувати діючу маркетингову стратегію та маркетинговий план функціонування підприємства на зовнішньому ринку;

охарактеризувати маркетингову інформаційну базу підприємства (внутрішня інформація, результати маркетингових досліджень, моніторинг зовнішніх ринків);

розглянути систему контролю в маркетингу підприємства;

ознайомитися з організаційною структурою відділу міжнародного маркетингу;

визначити конкретні функції працівників підприємства, що здійснюють міжнародну маркетингову діяльність;

вивчити маркетингове мікро (постачальники, посередники, клієнти, конкуренти) та макросередовище (економічне, культурне, політичне, науково-технічне, природне середовище) підприємства при здійсненні ЗЕД;

оцінити ступінь ризику при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності та витрати на адаптацію маркетингового комплексу;

проаналізувати можливості міжнародного ринку та мотиви й технологію прийняття рішення щодо виходу на зовнішній ринок (на прикладі конкретного товару);

розглянути форми виходу підприємства на зовнішні ринки;

охарактеризувати особливості поведінки споживачів у різних країнах;

проаналізувати зовнішній ринок, на який виходить підприємство (тип ринку, його структуру, кон'юнктуру, ємність);

дослідити становище підприємства на зовнішньому ринку на основі його сегментування та позиціонування;

розглянути канали розповсюдження інформації підприємства при здійсненні ЗЕД;

визначити чинники й ознаки міжнародної конкурентоспроможності продукції підприємства;

визначити можливі конкурентні переваги товару (ціна, якість, можливість термінової доставки, умови реалізації, наявність ринкової інфраструктури);

дослідити можливі переваги аналогічного товару, що виробляється конкурентами;

розробити пропозиції щодо підвищення конкурентоспроможності підприємства на зовнішньому ринку;

розглянути процес проведення маркетингових досліджень на підприємстві при здійсненні ЗЕД, щодо виміру та прогнозування попиту;

охарактеризувати товарну політику підприємства та механізм прийняття рішень щодо товарного асортименту, товарної номенклатури, використання торгових марок, пакування та маркування товарів у міжнародній торгівлі;

розглянути систему маркетингових комунікацій підприємства при здійсненні ЗЕД;

визначити особливості формування рекламного бюджету, розробки рекламної стратегії, вибору засобів розповсюдження реклами при проведенні підприємством рекламної кампанії на зовнішньому ринку;

розглянути мету, програму та засоби стимулювання збуту підприємством при здійсненні ЗЕД;

розглянути процес ціноутворення та охарактеризувати цінову політику підприємства при здійсненні ЗЕД.

За результатами комплексного обстеження підприємства (організації) формулюються висновки та пропозиції щодо перспектив подальшого розвитку ЗЕД підприємства. Важливими умовами підвищення рівня обґрунтованості висновків та пропозицій за наслідками практики є застосування здобутків теорії, вітчизняного та закордонного досвіду організації роботи кращих підприємств, широке застосування сучасної обчислювальної техніки та інструментарію економічного моделювання.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-06-26; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.237.200.21 (0.019 с.)