ТОП 10:

КАЛЕНДАРНИЙ ГРАФІК ПРОХОДЖЕННЯ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ 

Відповідно до навчального плану тривалість виробничої практики магістрів складає чотири тижні, з яких перші два тижні студент проходить практику на підприємстві (організації, установі), де виконує завдання, зміст яких наведено в розділі 2 Методичних вказівок, останні два тижні студент проходить практику на кафедрі менеджменту ЗЕД, де виконує науково-дослідне завдання й завдання з педагогічної діяльності. Терміни практики визначаються навчальним планом.

 

Заходи календарного графіку проходження виробничої практики Кількість днів
  1. База практики – підприємство, організація, установа
 
1.1. Оформлення й одержання перепусток, інструктаж з ТБ і охорони праці 0,5
1.2. Ознайомлення зі статусом і статутом підприємства 0,5
1.3. Збір матеріалів для виконання завдань початкового етапу комплексного обстеження підприємства
1.4. Збір матеріалів для виконання конкретних завдань (1-7), що формують компетенції фахового спрямування
1.5. Консультації з керівниками практики
1.6. Оформлення й підписання звіту та щоденника керівником практики від підприємства
Усього
  1. База практики – кафедра менеджменту ЗЕД
 
2.1 Збір вихідних даних для виконання індивідуального науково-дослідного завдання
2.2 Проведення дослідження й оформлення тексту для включення його у звіт з практики
2.3 Ознайомлення з діяльністю кафедри
2.4 Вивчення досвіду роботи провідних викладачів кафедри
2.5 Підготовка інформаційного та статистичного забезпечення проведення лекційного та практичного занять
2.6 Підготовка презентації лекційного заняття
2.7 Підготовка презентації практичного заняття
2.8 Проведення одного з видів занять зі студентами
2.9 Оформлення підсумкового звіту й підписання керівником практики від кафедри
Усього
Разом

Додаток А

Обкладинка до звіту про проходження виробничої практики

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ національний УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ДАЛЯ

ФАКУЛЬТЕТ менеджменту

Кафедра менеджментУ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 

_______________________

(прізвище, ініціали)

 

 

Звіт

 

ПРО ПРОХОДЖЕННЯ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ

 

 

Луганськ 20__


Додаток Б

Титульний аркуш до звіту про проходження виробничої практики

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ національний УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ДАЛЯ

ФАКУЛЬТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ

Кафедра менеджментУ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідуюча кафедрою

Проф. Воронкова А.Е.

"__" ______ 20__ р.

ЗВІТ

 

ПРО ПРОХОДЖЕННЯ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ

На (в) ______________________________________________________________

(повна назва підприємства)

 

та кафедрі «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»

 

 

Студент (ка) V курсу прізвище, ініціали

Група

 

Керівник практики від кафедри прізвище, ініціали, посада, наукове звання,

 

Керівник практики

від підприємства прізвище, ініціали

 

 

Луганськ 201_ р.


Додаток В

Завдання на виробничу практику

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ДАЛЯ

ФАКУЛЬТЕТ менеджменту

Кафедра менеджментУ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідуюча кафедрою

Проф. Воронкова А.Е.

"__" ______ 20__ р.

ЗАВДАННЯ НА ВИРОБНИЧУ ПРАКТИКУ

студенту ______________________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові)

1. Бази проходження практики __________________________________________________________

(повна назва підприємства)

та кафедра менеджменту ЗЕД

2. Перелік питань для опрацювання під час проходження практики на підприємстві:

2.1. Навести характеристику загальної діяльності підприємства як суб‘єкта ЗЕД та його об‘єктивних даних

2.2. Виконати завдання, що формують компетенції фахового спрямування:

2.2.1. Визначити стратегію та вивчити організаційні засади менеджменту ЗЕД підприємства

2.2.2. Визначити організаційні засади управління зовнішньоторговельним обігом підприємства та дати оцінку його ефективності

2.2.3. Здійснити аналіз фінансових результатів від ЗЕД підприємства та дати оцінку його фінансового стану

2.2.4. Дослідити механізм управління інвестиціями при здійсненні підприємством ЗЕД

2.2.5. Розглянути механізм проведення міжнародних розрахунків та платежів, фінансування та страхування ЗТО, які здійснює підприємство в рамках ЗЕД

2.2.6. Розглянути механізм здійснення міжнародних перевезень

2.2.7. Розглянути маркетингові аспекти ЗЕД підприємства

2.2.8. Сформулювати пропозиції щодо перспектив подальшого розвитку ЗЕД підприємства.

3. Перелік питань для опрацювання під час проходження практики на кафедрі менеджменту ЗЕД:

3.1. Виконати індивідуальне науково-дослідне завдання

3.2. Підготувати методичне та статистико-економічне забезпечення проведення лекційного та практичного (семінарського) занять та їх презентації

3.3. Виконати один із видів педагогічного навантаження: проведення лекційного, практичного заняття, консультування студентів з самостійної роботи, здійснення поточної атестації, проведення заліків.

4. Проходження виробничої практики та підготовка звіту здійснюється відповідно до вимог, викладених у «Методичних вказівках до проходження виробничої практики студентами освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» напряму підготовки «Менеджмент» спеціальності «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності».

 

Завдання видав керівник виробничої практики від кафедри

 

______________________

(прізвище та ініціали)

"___" ______ 20___ р.

 

Завдання одержав ____________________

(підпис студента)


Додаток Г

Бланк реферату до звіту про проходження виробничої практики

РЕФЕРАТ

Обсяг _ сторінок, ___ рисунків, ___ таблиць, ___ джерел, ___ додатків

 

Ключові слова:

 

 

Об‘єкти практики________­­­­­­­­­­_____________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

 

Мета виробничої практики ____________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

Предмет виробничої практики__________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

 

Основні одержані результати практики____________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

 

 


Навчальне видання

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИПоследнее изменение этой страницы: 2016-06-26; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.74.184 (0.011 с.)