ДО ПРОХОДЖЕННЯ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ДО ПРОХОДЖЕННЯ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИМЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ДО ПРОХОДЖЕННЯ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ

СТУДЕНТАМИ ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНОГО РІВНЯ

«МАГІСТР» НАПРЯМУ ПІДГОТОВКИ «МЕНЕДЖМЕНТ»

СПЕЦІАЛЬНОСТІ 8.03060104 «МЕНЕДЖМЕНТ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ»

 

 

Луганськ 2012

Міністерство освіти і науки України

Східноукраїнський національний університет

імені Володимира Даля

Факультет менеджменту

Кафедра менеджменту зовнішньоекономічної діяльності

 

 

Методичні вказівки

до проходження виробничої практики

студентами освітньо-кваліфікаційного рівня

«магістр» напряму підготовки «Менеджмент»

спеціальності 8.03060104 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»

 

Затверджено:

на засіданні кафедри

менеджменту зовнішньо-

економічної діяльності,

протокол №_____ від

«___»____________2012

 

Луганськ 2012

УДК 339.9.012 (477)

Г-363

ББК 659 (4УК8)8

 

Методичні вказівки до проходження виробничої практики студентами освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» напряму «Менеджмент» спеціальності 8.03060104 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» / Укладачі проф. Воронкова А.Е., доц. Гриньова Н.Є., доц. Бабенко К.І., доц. Калюжна Н.Г. –Луганськ: СНУ ім. В.Даля, 2012.– 37 с.

 

Методичні вказівки розроблено на основі галузевого стандарту вищої освіти України ГСВОУ 8.03060104-2011 "Освітньо-професійна програма підготовки магістра" затверджена наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України 22.04.2011 р. №366 та Програми нормативних навчальних дисциплін підготовки спеціаліста і магістра галузі знань 0306 "Менеджмент і адміністрування" й спрямовано на набуття практичних навичок й умінь відповідно до освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр»

 

Укладачі: А.Е. Воронкова, проф., д.е.н.

Н.Є. Гриньова, доц., к.е.н.

К.І. Бабенко, доц., к.е.н.

Н.Г. Калюжна, доц., к.е.н.

 

Відповідальний за випуск: А.Е. Воронкова

 

Рецензент:

 

ЗМІСТ

Вступ
1. Мета, завдання та результати проходження практики
2. Зміст виробничої практики, базою якої є підприємство (організація, установа)
3. Зміст виробничої практики, базою якої є кафедра менеджменту ЗЕД
4. Організація і керівництво виробничою практикою студентів
5. Контролювання та підведення підсумків практики
6. Структура звіту про практику
7. Вимоги до оформлення звіту про проходження практики
8. Календарний графік проходження виробничої практики
Додатки

ВСТУП

Одним із головних завдань одержання студентами освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» зі спеціальності «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» є набуття, поряд з теоретичними знаннями, практичних навичок та умінь через розвиток пізнавальної активності, виховання вимогливості до себе, бажання і потреби працювати творчо, постійно поповнювати й застосовувати надбані знання на практиці. Великого значення також набуває виховання у студентів організованості, системності, діловитості, зосередженості на менеджменті у сфері міжнародної виробничо-господарської економічної діяльності підприємства (організації, установи), без чого не обійтися в майбутній професійній діяльності. Перелічені навички набуваються в процесі проходження виробничої практики.

Виробнича практика студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» є невід‘ємною складовою частиною підготовки магістрів у вищих навчальних закладах і проводиться відповідно до навчального плану.

Надана програма виробничої практики є продовженням наскрізної навчальної програми й спрямована на набуття практичних навичок та умінь у сфері менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, науково-дослідної та педагогічної діяльності.

ОРГАНІЗАЦІЯ І КЕРІВНИЦТВО ВИРОБНИЧОЮ ПРАКТИКОЮ СТУДЕНТІВ

До керівництва виробничою практикою студентів залучаються викладачі кафедри та провідні фахівці підприємств (організацій, установ), які є базами практики.

Керівництво виробничою практикою викладачами кафедри полягає у:

– видачі студентам завдання з виробничої практики, індивідуальних завдань з науково-дослідної та педагогічної діяльності;

– наданні необхідних інструкцій щодо проходження практики;

– наданні можливості студентам бути присутніми на навчальних заняттях, ознайомлення з організацією навчального процесу на кафедрі;

– проведенні консультацій відповідно до графіка;

– прийомі та перевірці звітів з практики;

– оцінюванні звітів і організовуванні захисту.

Обов‘язки керівника виробничої практики від кафедри полягають у:

1) наданні оцінки стану та відповідності баз виробничої практики за фахом основним вимогам, що пред‘являються університетом до них, та визначенні рівня готовності їх для прийняття студентів;

2) проведенні установчих зборів студентів, які відбуваються перед відправленням на практики;

3) забезпеченні проведення комплексу організаційних заходів перед відправленням студентів на практики, забезпечення студентів необхідними документами; а саме щоденником та програмою практики;

4) складанні графіка виконання програми практики;

5) проведенні регулярних (згідно зі складеним і затвердженим графіком) консультацій;

6) контролюванні дотримання термінів виконання завдань з практики, їх корегування (при необхідності) та складання звітів;

7) перевірці звітів з практики і допуску їх до захисту;

8) контролюванні підготовки звітів про проходження з практики;

9) організуванні роботи комісій, що створюються на кафедрі для захисту звітів з практики.

Обов’язки керівника від кафедри щодо педагогічного напрямку виробничої практики студентів полягають у:

1) визначенні обсягу та змісту педагогічного напрямку практики;

2) консультуванні студентів у процесі підготовки до занять з конкретних дисциплін;

3) контролюванні якості залікових лекційних або практичних занять, проведених студентами, організуванні їх обговорення;

4) контролюванні виконання програми педагогічного напрямку практики.

Обов‘язки керівника від кафедри щодо науково-дослідного напрямку виробничої практики студентів полягають у:

1) визначенні теми індивідуального завдання з наукового дослідження;

2) консультуванні студентів у процесі виконання наукового індивідуального завдання;

3) контролюванні виконання програми науково-дослідного напрямку практики;

Керівництво студентами на робочих місцях здійснюється керівниками та провідними фахівцями підприємства (організації, установи):

Основні обов‘язки керівників практики від підприємства (організації, установи) – бази виробничої практики:

1) організування робочого місця та створення необхідних умов для проходження практики;

2) забезпечення студентів необхідною інформацією для виконання завдань виробничої практики;

3) забезпечення студентів необхідними технічними засобами для обробки первинної інформації виконання завдань та підготовки;

4) контроль за виконанням як окремих завдань, так і всієї програми практики;

5) перевірка звіту про практику та оформлення відзиву в щоденнику.

На початку виробничої практики керівник від підприємства (організації, установи) зобов‘язаний провести організаційну зустріч зі студентами, відрекомендувати студентів керівникам структурних підрозділів підприємства, провести заняття-інструктаж з правил техніки безпеки, протипожежних правил.

Основні обов‘язки студентів при проходженні практики:

1) до початку практики отримати на кафедрі всі необхідні організаційно-методичні матеріали та консультацію щодо їх оформлення;

2) своєчасно прибути на місце практики і документально оформити його початок у щоденнику;

3) дотримуватися трудової дисципліни, правил трудового розпорядку, техніки безпеки та інших норм на підприємстві;

4) проводити роботу на місці практики згідно з отриманими завданнями у режимі роботи відповідних підрозділів підприємства;

5) регулярно відвідувати керівника практики від кафедри в дні консультацій;

6) виконати поставлені завдання у повному обсязі відповідно до програми практики та рекомендацій, наданих керівниками практики від підприємства у відповідні календарні терміни;

7) нести відповідальність за якість виконаної роботи;

8) вчасно і на належному рівні скласти звіт з практики;

9) захистити звіт з практики у визначений термін.

Щоденник є основним документом, що підтверджує проходження студентом практики, в якому відображається вся поточна робота студента, і містить :

– календарний план виконання студентом програми практики;

– план роботи, який складається разом з керівником практики від кафедри і підприємства;

– обов‘язковий перелік вихідної інформації для виконання завдань практики;

– сформульоване індивідуальне науково-дослідне завдання з відміткою про стан його виконання;

– висновки і пропозиції студента по результатах проходження практики;

– підсумкове оцінювання роботи студента за період практики керівниками від підприємства і кафедри.

Студенти, які від’їжджають на практику за межі міста, повинні зробити у щоденнику позначки про вибуття з Луганська, прибуття на місце практики та вибуття з місця практики.

Терміни прибуття і вибуття в щоденнику повинні відповідати термінам проходження виробничої практики.

Зміст

Вступ

Розділ 1. Дослідження підприємства (організації) як суб‘єкта зовнішньоекономічної діяльності(надати повну назву підприємства)

1.1. Характеристика загальної діяльності підприємства (організації) та його (її) об‘єктивних даних

1.2. Стратегія ЗЕД та організаційні засади менеджменту ЗЕД підприємства (організації)

1.3. Економічні засади управління зовнішньоторговельним обігом

1.4. Аналіз фінансових результатів від ЗЕД підприємства (організації) та оцінка його (її) фінансового стану

1.5. Механізм управління інвестиціями при здійсненні підприємством ЗЕД

1.6. Механізм проведення міжнародних розрахунків та платежів, фінансування та страхування ЗТО, які здійснює підприємство в рамках ЗЕД

1.7. Механізм здійснення міжнародних перевезень

1.8. Маркетингові аспекти ЗЕД підприємства

1.9. Висновки та пропозиції щодо оцінювання перспектив подальшого розвитку ЗЕД підприємства

Висновки

Додаток А

ФАКУЛЬТЕТ менеджменту

Кафедра менеджментУ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 

_______________________

(прізвище, ініціали)

 

 

Звіт

 

ПРО ПРОХОДЖЕННЯ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ

 

 

Луганськ 20__


Додаток Б

ФАКУЛЬТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ

Кафедра менеджментУ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідуюча кафедрою

Проф. Воронкова А.Е.

"__" ______ 20__ р.

ЗВІТ

 

ПРО ПРОХОДЖЕННЯ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ

На (в) ______________________________________________________________

(повна назва підприємства)

 

та кафедрі «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»

 

 

Студент (ка) V курсу прізвище, ініціали

Група

 

Керівник практики від кафедри прізвище, ініціали, посада, наукове звання,

 

Керівник практики

від підприємства прізвище, ініціали

 

 

Луганськ 201_ р.


Додаток В

ФАКУЛЬТЕТ менеджменту

Кафедра менеджментУ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідуюча кафедрою

Проф. Воронкова А.Е.

"__" ______ 20__ р.

Додаток Г

Бланк реферату до звіту про проходження виробничої практики

РЕФЕРАТ

Обсяг _ сторінок, ___ рисунків, ___ таблиць, ___ джерел, ___ додатків

 

Ключові слова:

 

 

Об‘єкти практики________­­­­­­­­­­_____________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

 

Мета виробничої практики ____________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

Предмет виробничої практики__________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

 

Основні одержані результати практики____________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

 

 


Навчальне видання

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

СТУДЕНТАМИ ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНОГО РІВНЯ

«МАГІСТР» НАПРЯМУ ПІДГОТОВКИ «МЕНЕДЖМЕНТ»

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ДО ПРОХОДЖЕННЯ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ

СТУДЕНТАМИ ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНОГО РІВНЯ

«МАГІСТР» НАПРЯМУ ПІДГОТОВКИ «МЕНЕДЖМЕНТ»Последнее изменение этой страницы: 2016-06-26; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.237.16.210 (0.015 с.)