ТОП 10:

Організація та керівництво переддипломною практикою 

Організація і проведення переддипломної практики студентів спеціальності «Правознавство» що навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» покладаються на відділ практики та кафедри юридичного факультету УАБС НБУ.

Керівництво переддипломною практикою студентів здійснюють наукові керівники дипломних (магістерських) робіт. Згідно із затвердженими базами проходження переддипломної практики та вибраними темами дипломних робіт проводиться закріплення студентів за об’єктами проходження переддипломної практики.

Керівники дипломних робіт – викладачі кафедр, інформують студентів про систему звітності за результатами практики, затверджену кафедрою, порядок виконання індивідуального завдання, що надається студенту особисто.

Індивідуальне завдання з виробничої практики складається з урахуванням теми дипломної роботи.

Обов’язки керівника переддипломної практики від вищого навчального закладу:

- забезпечити проведення всіх організаційних заходів перед від’їздом студентів на практику: інструктаж з техніки безпеки та про порядок проходження практики і надання студентам-практикантам необхідних документів (направлення, програми, індивідуального завдання, згідно з темою дипломної роботи; методичні рекомендації, перелік яких встановлює кафедра (навчальний заклад);

- у тісному контакті з керівником практики від бази практики забезпечувати високу якість її проходження згідно з програмою;

- здійснювати систематичний контроль за виконанням затвердженої програми практики та індивідуального завдання;

- надавати консультації студентам з питань проходження практики;

- перевіряти щоденники та подані звіти практикантів;

- доповідати на кафедрі про виконання практики студентами.

Обов’язки керівника практики від підприємства, установи чи організації:

- створити практикантам необхідні умови праці та побуту і проведення з ними обов’язкових інструктажів з охорони праці та техніки безпеки;

- контролювати виконання студентами-практикантами правил внутрішнього трудового розпорядку, вести або організовувати ведення табеля відвідування студентами бази практики;

- надавати необхідні консультації та роз’яснення стосовно окремих питань, передбачених програмою практики;

- здійснювати організацію роботи практикантів відповідно до затвердженої програми практики;

- перевіряти хід виконання студентами роботи під час практики, оцінювати її, зазначаючи оцінку у щоденнику;

- скласти характеристику студенту, підсумовуючи результати його діяльності під час проходження практики.

Бази практики в особі їх перших керівників разом з вищими навчальними закладами відповідають за організацію, якість і результати практики студентів.

За потреби керівник практики від підприємства установи чи закладу має право усувати від практики студентів при порушенні ними трудової дисципліни і несумлінному виконанні своїх обов’язків. У таких випадках він повідомляє про порушення, що мали місце, керівнику практики від кафедри або надсилає повідомлення в УАБС.

 

4. Обов’язки студентів під час проходження переддипломної практики

 

Студент-практикант повинен з’явитися на місце проходження практики в зазначений термін.

Прибувши на практику, студент зобов’язаний:

- ознайомитися із наказом про порядок проведення практики;

- узгодити з керівником практики від підприємства індивідуальний план-графік проходження практики і за необхідності оформити перепустку.

Під час практики студент зобов’язаний:

- виконувати правила внутрішнього розпорядку і вимоги трудового законодавства;

- дотримуватися програми, затвердженої керівниками практики від кафедри і підприємства, при виконанні студентом індивідуального завдання практики;

- виконувати вказівки керівника практики від підприємства (організації, установи);

- брати участь у виробничих нарадах, самостійно вивчати нормативну документацію;

- вести щоденник практики із зазначенням виконаного за кожний робочий день обсягу робіт;

- при потребі звітувати керівнику практики від кафедри про виконану роботу.

Не пізніше ніж за день до закінчення практики студент повинен одержати характеристику, підписану керівником підприємства (установи).

Протягом усього терміну практики студенту необхідно здійснювати підготовчу роботу зі складання звіту про проходження практики.

 

5. Порядок складання та оформлення звіту про проходження переддипломної практики

 

На основі зібраного під час практики фактичного матеріалу, здобутих знань і обсягу виконаних робіт студент, відповідно до затвердженої програми і індивідуального завдання, складає звіт про проходження практики.

Звіт про проходження переддипломної практики повинен містити:

 

1. Титульний аркуш (додаток В).

2. Рецензія на звіт про проходження практики (додаток Г).

3. Корінець направлення з місця проходження практики.

4. Зміст звіту

 

У змісті звіту студент висвітлює результати, отримані ним під час проходження переддипломної практики, а також вказує на зібрані матеріали, що мають значення для виконання ним дипломної (магістерської) роботи.

Удодаткахвміщують матеріал, що є необхідним для роботи, але включення його в основну частину звіту недоцільно.Додатки до звіту позначаються великою літерою у послідовності посилання на них у тексті звіту. Кожен додаток повинен починатися з нової сторінки і мати заголовок, надрукований угорі в центрі сторінки. Над заголовком повинне бути слово додаток і велика літера, що позначає його, за винятком Г, Ґ, Є, І, Ї, Й, О, Ч, Ь.

Оформляється звіт за вимогами, які встановлює вищий навчальний заклад, з обов’язковим врахуванням Державного стандарту оформлення документації.

Усі структурні елементи звіту починаються з нової сторінки. Достатність обсягу звіту визначається керівником практики від кафедри УАБС НБУ.

Звіт про практику перевіряє і підписує керівник практики від підприємства.

Звіт з відповідним пакетом документів подається на рецензування керівникові практики від кафедри – керівникові дипломної роботи, подається у встановлений у календарному графіку термін.

На останньому етапі відбувається захист звіту про практику. Під час захисту студенту потрібно продемонструвати здобуті знання і вміння, застосувати їх під час відповідей на запитання.

 

Підведення підсумків переддипломної практики

 

Підсумки результатів проходження переддипломної практики студента оцінюється під час захисту ним звіту про практику.

Захист звіту про проходження практики оцінюється диференційованою оцінкою (“відмінно”, “добре”, “задовільно”, “незадовільно”).

Оцінка за практику вноситься в заліково-екзаменаційну відомість і в залікову книжку студента за підписами членів комісії.

Студенту, який не виконав програму практики без поважних причин, отримав незадовільний відгук на базі практики або незадовільну оцінку при захисті звіту, може бути надано право проходження практики повторно при виконанні умов, визначених вищим навчальним закладом, або відраховується з вищого навчального закладу.

 


Додаток А

Зразок щоденника про проходження виробничої практики

Дата Назва виконаних робіт Робоче місце і посада Оцінка Підпис безпосереднього керівника
         
         
         

 


Додаток Б

Зразок оформлення титульного листа звіту про проходження практики

Національний банк України

Українська академія банківської справи

Юридичний факультет

ЗВІТ

ПРО ПРОХОДЖЕННЯ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ

Виконав: студент групи……………….

……………………………………………..

(П.І.П.)

Перевірив: …………………………………

…………………………………

(П.І.П.)

 

Суми

Додаток В

Зразок оформлення титульного листа звіту про проходження практики

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«Українська академія банківської справи

Національного банку України»

ЗВІТ

ПРО ПРОХОДЖЕННЯ ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ

Виконав: студент групи……………….

……………………………………………..

(П.І.П.)

Перевірив: …………………………………

…………………………………

(П.І.П.)

 

Суми

Додаток Г

Рецензія на звітПоследнее изменение этой страницы: 2016-06-23; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.207.108.191 (0.009 с.)