Організація і проведення виробничої (фахової) практикиМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Організація і проведення виробничої (фахової) практики 

Загальне керівництво виробничою (фахової) практикою здійснює завідувач випускової кафедри. Він планує розподіл студентів-практикантів між керівниками практики, а також здійснює контроль за проходженням практики.

До керівництва практикоюзалучаються досвідчені викладачі випускової кафедри, зазвичай наукові керівники магістерських робіт закріплених за ними студентів. До обов’язків керівника практики входить консультативна допомога студенту-практиканту, всебічне сприяння виконанню завдань практики, оцінка якості виконаних завдань.

Керівником практики від бази практики призначається керівник відділу або провідний фахівець. При проходженні практики студент закріплюється за тим підрозділом організації, специфіка діяльності якого відповідає обраній спеціальності студента.

Перед початком виробничої (фахової) практики випускова кафедра проводить установчу конференцію, на якій студентам роз'ясняють мету практики, завдання і доручення, зміст, форми організації, порядок проходження практики, структуру і вимоги до звіту.

Упродовж першого тижня студент має представитись керівнику від бази практики, ознайомитись з функціями відповідного підрозділу бази практики, посадовими обов'язками працівників, скласти календарний план проходження практики відповідно до завдань етапу, узгодити з керівником від бази практики і затвердити його у керівника практики від кафедри.

Протягом практики студент зобов’язаний вести календарний план, вказуючи в ньому роботи, які він виконував, строки їх виконання та результати. Календарний план є звітним документом студента з проходження виробничої (фахової) практики. У календарному плані відмічаються відомості про виконані студентом доручення, про участь студента у заходах організаційного характеру. Щотижня керівник від бази практики перевіряє стан виконання календарного плану та оцінює результати виконання інших доручень, що дає йому підстави по закінченні практики скласти характеристику студента про результати практики, дотримання трудової дисципліни, здобуті досвід та навички, а також про придатність студента до самостійної роботи.

Протягом останнього тижня практики студент готує звітні матеріали, подає керівнику від кафедри письмовий звіт про проходження практики, календарний план, завірений підписом керівника від бази практики, і готується до диференційованого заліку за результатами проходження виробничої (фахової) практики.

Після закінчення практики проводиться звітна конференція з аналізом її підсумків. За результатами проходження практики, наявності і якості звітних документів з практики студенти складають диференційований залік.

Випускова кафедра в контексті виробничої (фахової) практики виконує наступні види робіт:

- розробляє робочу програму виробничої (фахової) практики магістрантів та методичні рекомендації щодо її проведення;

- розробляє і затверджує перелік індивідуальних завдань з методичними рекомендаціями щодо їх виконання;

- вдосконалює комплекс методичного забезпечення організації практичного навчання;

- розподіляє студентів за базами практик відповідно до договорів, укладених університетом з підприємствами, і забезпечує проходження практики згідно з наказом по університету;

- визначає керівників практикивід кафедри;

- проводить установчу і підсумкову конференції з виробничої (фахової) практики, заслуховує звіти керівників практики про результати практики, розробляє заходи щодо вдосконалення проведення виробничої (фахової) практики.

Керівник виробничої (фахової) практики від випускової кафедри:

- ознайомлює студентів з метою, завданнями, змістом і календарним графіком проходження фахової практики на конкретній базі, порядком складання звіту і його захисту;

- визначає перелік питань індивідуального завдання, які повинні бути засвоєні студентом під час проходження виробничої (фахової) практики на певній посаді;

- надає методичні рекомендації щодо складання календарних планів проходження студентами практики і затверджує їх після погодження із завідувачем випускової кафедри;

- узгоджує з керівниками від бази практики календарні плани, умови і особливості проходження студентами виробничої (фахової) практики на певних посадах, вживає заходів щодо усунення виявлених порушень і недоліків під час практики;

- здійснює щотижневе відвідування студентів на робочих місцях, перевіряє дотримання ними вимог правил внутрішнього розпорядку і дисципліни на базі практики;

- забезпечує постійне керівництво та контроль за виконанням календарного плану кожним студентом, здійснює помодульне оцінювання і надає необхідну допомогу;

- інформує завідувача кафедри про стан організації та виконання програми практики;

- підводить підсумки виробничої (фахової) практики, оцінює роботу кожного студента за результатами практики.

Керівник виробничої (фахової) практики від бази практики:

- знайомить студента з організацією роботи і завданнями підрозділу, функціями співробітників;

- видає конкретні завдання згідно з календарним планом студента, встановлює терміни їх виконання;

- надає студенту допомогу в збиранні необхідних науково-технічних та ін. джерел, які мають відношення до професійної діяльності;

- оцінює результати виконання завдань, творче ставлення до роботи, дає поради і рекомендації з питань результативного виконання функцій і обов'язків фахівця за однією з посад;

- консультує студента, сприяє формуванню його професійних навичок, контролює додержання вимог трудової дисципліни, правил охорони праці і техніки безпеки;

- по закінченні терміну практики дає студенту стислу характеристику, в якій визначає рівень фахових компетенцій, які ним набуті, його дисциплінованість, якість і сумлінність виконання обов'язків, конкретних доручень, комунікабельність, відносини в колективі.

Студенти при проходженні виробничої (фахової) практики зобов‘язані:

- взяти участь в установчій та підсумковій конференціях з виробничої (фахової) практики;

- до початку практикиодержати від керівників практики (від кафедри і від бази практики) консультації щодо особливостей її проходження і оформлення всіх необхідних документів;

- у повному обсязі виконувати всі завдання, передбачені програмою практикита календарним планом;

- знати функції того підрозділу, в якому проводиться практика, взаємозв'язок і взаємодію цього відділу з іншими службами і підрозділами підприємства (організації, установи), функції, права і обов'язки співробітників відділу і характер роботи, що виконується;

- уміти аналізувати науково-технічну, методичну та організаційну документацію підрозділу;

- продемонструвати вміння роботи в команді з персоналом підрозділу, проявити комунікаційні здібності, спроможність обґрунтовувати і брати на себе відповідальність за підготовку фахових пропозицій в реальних виробничих умовах;

- уміти організувати діяльність співробітників на довіреній йому ділянці роботи, аналізувати результати і показники цієї діяльності;

- набути фахові компетенції при виконанні обов'язків фахівця за однією з посад;

- сформувати навички самостійного прийняття рішень і відповідальності в межах наданих повноважень;

- уміти аналізувати роботу підрозділу чи підрозділів, де проходив практику, оцінювати вплив на ефективність роботи підрозділу зовнішніх і внутрішніх факторів, виробляти рекомендації щодо вдосконалення організації, структури і діяльності підрозділу;

- проходити практикуза строками, визначеними у наказі по Університету, вести календарний планпроходження практики, своєчасно оформити всі документи з практикиі скласти залік;

- суворо дотримуватись правил охорони праці, техніки безпеки і виробничої санітарії.Последнее изменение этой страницы: 2016-07-14; просмотров: 20; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 52.205.167.104 (0.008 с.)