Програма виробничої (фахової) практики 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Програма виробничої (фахової) практикиЗмістовий модуль 1. Ознайомлення зі змістом виробничої (фахової) практики, розробка планів практики

Організаційні заходи щодо проходження практики

Проведення установчої конференції. Закріплення студентів за керівниками практики від кафедри. Визначення мети, завдань і доручень, змісту, форми організації, порядку проходження практики, структури і вимог до звіту. Отримання студентами методичних рекомендацій та індивідуальних завдань. Знайомство з базою практики, керівником від бази практики. Ознайомлення з функціями відповідного підрозділу бази практики, посадовими обов'язками працівників. Складання календарного плану проходження практики відповідно до завдань етапу, узгодження і затвердження його у керівників практики.

Змістовий модуль 2. Виконання завдань виробничої (фахової) практики 1-го етапу

Соціальні аспекти діяльності бази практики

Визначення напрямів соціальної діяльності на базі практики. Якісні та кількісні методи аналізу соціальної інформації на базі практики. Аналітичні й статистичні методи аналізу соціальної роботи на базі практики.

Інформаційні моделі соціальної роботи на базі практики

Моделі і методи дослідження інформаційних явищ в діяльності бази практики. Кореляційно-регресивні моделі дослідження соціальної інформатики. Прогнозування й інтерпретація інформаційних явищ в діяльності бази практики.

Змістовий модуль 3. Підсумки 1-го етапу виробничої (фахової) практики

Підготовка до захисту і захист звітних матеріалів про проходження 1-го етапу практики

Оформлення звітних матеріалів. Оформлення матеріалів індивідуальних завдань. Оформлення комплекту звітних матеріалів про проходження 1-го етапу виробничої (фахової) практики та затвердження їх керівниками практики. Підготовка до захисту і захист звітних матеріалів на звітній конференції. Підведення підсумків практики. Проведення заліку.

Змістовий модуль 4. Ознайомлення зі змістом виробничої (фахової) практики 2-го етапу, розробка планів практики

5. Розробка планів і визначення змісту практики

Організаційні заходи щодо проходження виробничої (фахової) практики 2-го етапу. Проведення установчої конференції. Уточнення розподілу студентів за базами практики і керівниками практики від кафедри. Визначення мети, завдань і доручень, змісту, форми організації, порядку проходження 2-го етапу практики, структури і вимог до звіту. Отримання студентами методичних рекомендацій та індивідуальних завдань. Складання календарного плану проходження 2-го етапу практики відповідно до завдань етапу, узгодження і затвердження його у керівників практики.

Змістовий модуль 5. Виконання завдань виробничої (фахової) практики 2-го етапу

6. Стан інформатизації діяльностібази практики

Аналіз стану практичного використання в умовах бази практики сучасних досягнень в галузі інформаційних технологій та соціальної інформатики. Вироблення й обґрунтування пропозицій інноваційного характеру в галузі сучасної соціальної інформатики.

7. Розробка пропозицій щодо інформатизації діяльностібази практики

Дослідження управлінських задач бази практики. Формулювання висновків та прогнозів для різних типів управлінських задач, притаманних посаді, за якою студент проходить практику. Пропозиції щодо електронних адміністративних послуг та інформаційної безпеки бази практики

Змістовий модуль 6. Підсумки 2-го етапу виробничої (фахової) практики

Підготовка до захисту і захист звітних матеріалів про проходження 2-го етапу практики

Оформлення звітних матеріалів. Оформлення матеріалів індивідуальних завдань. Оформлення комплекту звітних матеріалів про проходження 2-го етапу виробничої (фахової) практики та затвердження їх керівниками практики. Проведення звітної конференції. Підготовка до захисту і захист звітних матеріалів на звітній конференції. Підведення підсумків практики. Проведення заліку.

 


Структура виробничої (фахової) практики

№ з/п Назви видів роботи і завдань практики Кількість годин
Усього Самостійна робота (практика)
Змістовий модуль 1. Ознайомлення зі змістом виробничої (фахової) практики, розробка планів практики
Організаційні заходи щодо проходження практики
  Разом за змістовим модулем 1
Змістовий модуль 2. Виконання завдань виробничої (фахової) практики 1-го етапу
Соціальні аспекти діяльності бази практики
Інформаційні моделі соціальної роботи на базі практики
  Разом за змістовим модулем 2
Змістовий модуль 3. Підсумки 1-го етапу виробничої (фахової) практики
Підготовка до захисту і захист звітних матеріалів про проходження практики
  Разом за змістовим модулем 3
  Разом за 10-й семестр
Змістовий модуль 4. Ознайомлення зі змістом виробничої (фахової) практики 2-го етапу, розробка планів практики
Розробка планів і визначення змісту практики
  Разом за змістовим модулем 4
Змістовий модуль 5. Виконання завдань виробничої (фахової) практики 2-го етапу
Стан інформатизації діяльності бази практики
Розробка пропозицій щодо інформатизації діяльностібази практики
  Разом за змістовим модулем 5
Змістовий модуль 6. Підсумки 2-го етапу виробничої (фахової) практики
Підготовка до захисту і захист звітних матеріалів про проходження 2-го етапу практики
  Разом за змістовим модулем 6
  Разом за 11-й семестр
  Усього годин

 

 


Індивідуальні завдання

Індивідуальне завдання є однією з форм набуття фахових (предметно-педагогічних і технологічних) компетентностей, яка має на меті поглиблення, узагальнення та закріплення знань, які студенти отримали у процесі теоретичного навчання, та застосування цих знань в практичній діяльності.

Напрями і тематика індивідуальних завдань для студентів-практикантів розробляються на випусковій кафедрі, виходячи із теми і завдань магістерської роботи, актуальності індивідуального завдання для спеціальності «Соціальна інформатика», схильностей, здібностей, особливостей студентів та їх уподобань.

Індивідуальні завдання для студентів, які проходять виробничу (фахову) практику, повинні передбачати творчий, пошуковий підхід при їх виконанні. Це може бути, наприклад, аналіз стану на бази практики інформаційного середовища, рівня застосування сучасних методів дослідження соціальної інформації, технологій електронної комерції, безпеки та захисту інформації в електронній комерції, електронних адміністративних послуг, Інтернет-реклами тощо.

Індивідуальне завдання може передбачати розробку студентом певної науково-технічної теми за планом магістерської роботи

Керівник практики разом з керівником магістерської роботи складають кожному студенту індивідуальне завдання, враховуючи його схильності і бажання. Індивідуальні завдання виконують студенти самостійно у супроводженні керівника практики. У тих випадках, коли завдання мають комплексний характер, до їх виконання можуть залучатися кілька студентів.

Індивідуальні завдання записуються до календарного плану проходження виробничої (фахової) практики і після їх виконання подаються у формі додатку до звіту про практику.

Індивідуальне завдання виконується в електронному форматі з використанням новітніх ІКТ (WEB 2.0, WEB 3.0 та супутніх сервісів, сучасного системного та прикладного програмного забезпечення, інфографіки, SMART Notebook, Prezi.com, SlideShare тощо) і має сприяти розвитку пізнавальних навичок студентів, умінь самостійно конструювати свої знання, орієнтуватися в інформаційному просторі, критичного мислення.

Оцінка за індивідуальне завдання виставляється під час захисту звітних матеріалів про проходження відповідного етапу практики на основі попереднього ознайомлення керівника з його змістом.

Максимальна оцінка за індивідуальне завдання складає 30 балів, є обов’язковим компонентом залікової оцінки і враховується при виведенні підсумкової оцінки за відповідний етап практики.

Критеріями оцінювання індивідуального завдання є:

- Володіння технологією пошуку даних за темою завдання – 5 балів.

- Рівень розкриття змісту завдання – 15 балів.

- Якість подання індивідуального завдання у формі програмного продукту, реферату або презентації – 10 балів.

 


Последнее изменение этой страницы: 2016-07-14; просмотров: 22; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.80.249.22 (0.011 с.)