Вимоги до звіту про виробничу (фахову) практикуМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Вимоги до звіту про виробничу (фахову) практикуПісля закінчення терміну виробничої (фахової) практики студенти звітують про виконання програми та індивідуальних завдань. Звіт має містити відомості про виконання усіх розділів календарного плану проходження практики та індивідуального завдання, мати висновки і пропозиції, список використаних джерел тощо. Оформлюється звіт за вимогами, які встановлені на кафедрі.

Звіт про проходження виробничої (фахової) практики захищається студентом у комісії, призначеній завідувачем кафедри. До складу комісії входять керівники практики та інші викладачі кафедри. За результатами захисту і наявності повного комплекту звітних матеріалів виставляється оцінка за виробничу (фахової) практику, яка заноситься до залікової відомості і до залікової книжки студента. Підсумки виробничої (фахової) практики підводяться на підсумковій конференції.

На захист звіту про проходження виробничої (фахової) практики студент повинен надати наступні звітні матеріали (Зразки форм – див. Додаток 1):

1) Календарний план виробничої (фахової) практики, що фіксує всі види роботи студента під час практики за змістовими модулями і відмітки керівника практики.

2) Матеріали індивідуального завдання.

3) Відгук керівника від бази практики.

4) Індивідуальний звіт про проходження виробничої (фахової) практики.

Студент, який не надав звітної документації і не захистив звіт про проходження практики, вважається таким, що не пройшов виробничу (фахову) практику.

Якість звіту студента на звітній конференції оцінюється за такими критеріями:

- рівень сформованості фахових компетентностей;

- рівень теоретичного осмислення студентом своєї практичної діяльності, її мети, завдань, змісту, методів реалізації;

- рівень професійної спрямованості інтересів майбутніх фахівців, їх активності, ставлення до практичної діяльності;

- рівень професійної культури, здібності до самовираження.

Рекомендована література

Базова

1. «Про вищу освіту»: Закон України № 1556-VII від 01.07.2014 р.

2. Корпоративний стандарт ІКТ-компетентності магістрів / Додаток 1 до наказу ректора Київського університету імені Бориса Грінченка від 12.06.2014 р. № 252.

3. Засоби діагностики рівня якості вищої освіти / Стандарт Київського університету імені Бориса Грінченка, 2013.

4. Державна атестація студентів спеціальності «Інформатика» / О.В. Бушма, Г.Ф. Бонч-Бруєвич, Ю.М. Жукова, Л.Б. Паламарчук, О.А. Столярчук, І.І. Юртин; Київ. ун-т ім. Б. Грінченка. – К. : [Київ. ун-т ім. Б. Грінченка], 2014. – 80 c.

5. Соціальна інформатика: навчальний посібник./ Носенко Т.І., Бонч-Бруєвич Г.Ф.; Київ. ун-т ім. Б.Грінченка, ін-т суспільства, каф. інформатики. – К.: [Київ. ун-т ім. Б. Грінченка], 2013. – 136 c.

6. Патаракин Е.Д. Социальные взаимодействия и сетевое обучение 2.0 – М.: НП «Современные технологии в образовании и культуре», 2009. – 176 с.

7. А.В.Чугунов. Развитие информационного общества: теории, концепции и программы.: Учебное пособие. – СПб.:СПБГУ. 2007. – 98 с.

8. Колин К.К. Фундаментальные основы информатики: социальная информатика. Изд-во «Академический проект». М., 2000, 350

9. О.В.Ефремов, П.С.Беляев. Социальные аспекты современных компьютерных технологий: учебное пособие – Тамбов : Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2006. – 80 с.

Допоміжна

10. Спірін О. М. Методична система базової підготовки вчителя інформатики за кредитно-модульною технологією : монографія / Олег Михайлович Спірін. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2013. – 182 с. http://lib.iitta.gov.ua/881/1/Spirin_mon_2013.pdf

11. Морзе Н.В. Методика навчання інформатики: Навч. посіб.: У 3 ч. / За ред. М.І.Жалдака. – К.: Навчальна книга, 2004.

12. Гресь Н.Л. Теоретично-практична підготовка студентів до виробничої практики / Н. Л. Гресь, М. Т. Левочко // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2009. – Вип. 3. – С. 3 – 9.

13. Практика студентів ОКР «магістр» спеціальностей 8.04030201 «Інформатика», 8.04030203 «Соціальна інформатика» /Г.Ф. Бонч-Бруєвич, Т.І. Носенко; Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, Ін-т суспільства. – К. : [Київ. ун-т ім. Б. Грінченка], 2014. – 112 c.

14. Носенко Т.І. Використання соціальних сервісів Web 2.0 для вирішення соціально-педагогічних проблем студентів / Освіта в інформаційному суспільстві: до 25-річчя шкільної інформатики : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції/ К.: Київськ. ун-т імені Бориса Грінченка, 2010. -136 с

15. Носенко Т.І. Використання соціального сервісу Google-групи в навчально-педагогічній діяльності. // Інформаційні технології в освіті. Херсонський державний університет – 2010. – с. 97-100.

16. Носенко Т.І. Підтримка педагогічної практики студентів засобами технології WEB 2.0 Педагогічна освіта: теорія і практика. Педагогіка. Психологія. К.: Київськ. ун-т імені Бориса Грінченка, 2011. вип.14(1) 69-73 с.

17. Тверезовська Н.Т., Бонч-Бруєвич Г.Ф., Носенко Т.І. (2011) підтримка педагогічної практики студентів засобами технології WEB 2.0. Науковий вісник НУБіП України, 2011, 159

18. Інтернет-співтовариства як осередок формування професійної культури. Тверезовська Н.Т., Носенко Т.І. (2011) Науковий вісник НУБіП України, 159 .

19. Носенко Т.І., Панченко А.Г. Використання соціальних сервісів WEB 2.0 для організації та контролю практики студентів. Матеріали IX наукової конференції «Сучасні тенденції розвитку технологій в інфокомунікаціях та освіті» 22-23 листопаду 2012 року. Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій, с.255-256, Київ, с.279.

Інформаційні ресурси

1. Міністерство освіти і науки. – Режим доступу: http://www.mon.gov.ua

2. Колдин К.К. Социальная информатика. Учебное пособие. [Електронний ресурс]. – режим доступу: http://reslib.com/book/50831 /

3. Соколова И.В. Социальная информатика и социология: Проблемы и перспективы взаимосвязи.- М: Союз. 1999 [Електронний ресурс]. – режим доступу:http://infosphere.narod.ru

4. З.В. Архипова, А.В. Пархомов. Информационные технологии в экономике. Учебное пособие. – Иркутск: Изд-во БГУЭП, 2003 - 184 с. [Електронний ресурс]. – режим доступу: www.ict.edu.ru

5. Використання Інтернет-ресурсів в освітніх цілях (на основі аналізу закордонного досвіду) Иванова Е.В. [Електронний ресурс]. – режим доступу:http://www.gpntb.ru/win/inter-events/crimea2001/tom/sem1/Doc31.HTML

6. [Електронний ресурс]. – режим доступу: http://ru.wikipedia.org/wiki/Web_2.0

7. [Електронний ресурс]. – режим доступу: http://wiki.iteach.ru/index.php/Web_2.0_

 


Додаток 1

 

Зразки форм звітних матеріалів

 

Титульна сторінка

ЗВІТНІ МАТЕРІАЛИ

З ВИРОБНИЧОЇ (ФАХОВОЇ) ПРАКТИКИ

студента ___ курсу групи ____________

___________________________________________

(прізвище, ім’я, по-батькові )

База практики

__________________________________________________

(повна назва бази, адреса)

__________________________________________________

(повна назва бази, адреса)

Термін проходження практики

з _______________ по _______________ 20__ р.

Керівник практики (від кафедри) ________________________________________________

(посада, прізвище, ініціали)

________________________________________________

(посада, прізвище, ініціали)

Керівник практики (від бази практики) ________________________________________________

(посада, прізвище, ініціали)

________________________________________________

(посада, прізвище, ініціали)

 


       
 
Узгоджено Керівник від бази практики   __________________ ____________ (прізвище, ініціали) (підпис)   « ___ » _________ 20___ р.
 
Затверджую Керівник практики від кафедри   __________________ ____________ (прізвище, ініціали) (підпис)   « ___ » _________ 20___ р.

 


1. Календарний план виробничої (фахової) практики

 

студента групи __________________

___________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

 

на період з « __ » ________ 20 __ р. по « __ » ________ 20 __ р.

 

 

Дата Види запланованих завдань за змістовими модулями Відмітки керівника практики
  Завдання …. змістового модуля програми практики:  
     
     
     
     
  Оцінка за …. змістовий модуль (максимальна оцінка 25 балів)  
  Завдання …. змістового модуля програми практики:  
     
     
     
     
  Оцінка за …. змістовий модуль (максимальна оцінка 110 балів)  
  Завдання …. змістового модуля програми практики:  
     
     
     
     
  Оцінка за …. змістовий модуль (максимальна оцінка 25 балів)  

 

Підпис студента ___________________

 


Матеріали індивідуального завдання з виробничої (фахової) практики

студента групи __________________

___________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

 

за період з « __ » ________ 20 __ р. по « __ » ________ 20 __ р.

 

 

1. Тема індивідуального завдання _______________________________________________________

____________________________________________________________________________________

 

2. Теоретичні матеріали_______________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

 

3. Методичні матеріали________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

 

4. Практичні матеріали і розробки_______________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

 

5. Анотація наукової статті_____________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

 

6. Посилання на електронний носій (додаток) з матеріалами індивідуального завдання ____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

 

 

Підпис студента ___________________

 


Відгук керівника від бази практики про результати і якість роботи

студента групи __________________

___________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

 

за період з « __ » ________ 20 __ р. по « __ » ________ 20 __ р.

 

1. Якість виконання завдань практики ___________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

2. Рівень фахових компетенцій, які набув студент під час практики, _________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

3. Якість і сумлінність виконання доручених обов'язків ____________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

4. Комунікабельність, відносини в колективі _____________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

5. Дисциплінованість, виконання вимог розпорядку дня ____________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

6. Оцінка результатів і якості роботи студента ____________________________________________

____________________________________________________________________________________

7. Побажання та зауваження_____________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

 

Керівник

Від бази практики

_________________________________________________________________________ _______________

(посада, прізвище, ініціали) (підпис)

Дата ______________

 
Последнее изменение этой страницы: 2016-07-14; просмотров: 53; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.144.55.253 (0.007 с.)