Проходження технологічної практики курсантами та учнями ІІ курсуМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Проходження технологічної практики курсантами та учнями ІІ курсуПРОГРАМА

 

Проходження технологічної практики курсантами та учнями ІІ курсу

На посаді командира відділення пожежно-рятувального підрозділу

 

РОЗГЛЯНУТО І СХВАЛЕНО

на засіданні циклу виробничого навчання

Протокол №___ від «___» _______ 2014 р.

 

Начальник циклу

підполковник служби цивільного захисту

о/п А.Б. Романик

 

Вінниця 2014

Мета та завдання технологічної практики

 

Технологічна практика курсантів та учнів у пожежно-рятувальних підрозділах оперативно-рятувальної служби цивільного захисту є складовою частиною навчально-виховної роботи, метою якої є:

 

1. Ознайомлення з діяльністю пожежно-рятувальних підрозділів.

2. Закріплення та поглиблення теоретичних знань отриманих курсантами та учнями під час навчання.

3. Формування і вдосконалення професійних умінь і навичок під час роботи на посаді командира відділення пожежно-рятувального підрозділу.

4. Виховання розуміння необхідності постійного набуття знань та творчого застосування їх у практичній діяльності.

5. Узагальнення курсантами та учнями інформації щодо специфіки співпраці Оперативно-рятувальної служби з іншими службами для використання в навчальному процесі.

6. Прищеплення курсантам та учням інтересу до спеціальності працівника оперативно-рятувальної служби.

7. Глибоке і всебічне вивчення ділових і моральних якостей курсантів та учнів для раціонального їх використання в практичній роботі.

 

 

Відповідно до наказу МНС України від 01 грудня 2003 року № 461 “Про затвердження Положення про організацію та проведення практичної підготовки курсантів, студентів (слухачів) вищих навчальних закладів МНС України” організація виробничої практики у територіальних органах управління та підрозділах ДСНС покладається на керівництво ГУ(У) ДСНС України в областях і місті Києві.

З цією метою необхідно:

 

1. Визначити конкретні підрозділи, враховуючи спеціалізацію практикантів, та створити належні умови для проведення технологічної практики.

2. Призначити наказом керівниками практики найбільш підготовлених працівників, які мають відповідний кваліфікаційний рівень і достатній практичний досвід роботи, високі ділові та моральні якості. Цим же наказом закріпити курсантів та учнів за керівниками практики (не більше двох осіб за одним працівником).

3. Організувати та провести вхідний і вихідний контролі знань курсантів та учнів до початку та після завершення практики згідно з питаннями, які наведені в додатку 1.

4. При необхідності курсантам та учням на період технологічної практики видати вкладиші до посвідчення особи (учнівського квитка), що підтверджують виконання ними обов’язків на посаді (додаток 2).

5. Здійснювати постійний контроль за організацією проведення практики, узагальнювати та аналізувати її результати, розробляти рекомендації щодо її вдосконалення, підводити підсумки практики з обов’язковим виставленням загальної оцінки (додаток 7) та оформляти її результати наказом, копію якого направляти в училище.

6. Здійснювати контроль за забезпеченням належних умов праці і побуту курсантів та учнів під час проходження практики.

7. Припинити проходження практики та відрядити курсанта або учня до училища (з письмовим повідомленням) у разі систематичного невиконання ним індивідуального плану, недбалого ставлення до виконання службових обов’язків або грубого порушення службової дисципліни.

8. У разі призначення на вакантну посаду осіб-практикантів проводити виплату грошового утримання відповідно до п. 3.12 наказу МНС України від 01 грудня 2003 року № 461.

 

Керівництво технологічною практикою здійснюється начальниками підрозділів ДСНС України, в яких вона проводиться.

Керівники практики зобов'язані:

1. Забезпечити виконання програми, індивідуальних планів технологічної практики в повному обсязі та контролювати їх реалізацію.

2. Встановити режим роботи практикантів (рекомендований режим роботи - 1 доба чергування, 1 доба відпочинку, 2 робочих дня - робота з документацією, технікою в підрозділі).

3. Здійснювати підбір безпосередніх керівників практики – начальників караулів і надавати їх кандидатури до ГУ(У) ДСНС для оформлення відповідним наказом.

4. В тижневий термін після початку проходження практики надіслати на електронну адресу училища E-mail: vucz@mns.gov.ua копію наказу про закріплення наставників за практикантами та контактні номери телефонів, за якими керівники практики від училища зможуть зв’язатися з наставниками практикантів від базового підрозділу.

5. Представити практикантів особовому складу підрозділу, роз’яснити їх правовий статус, роль і місце керівників практики та інших працівників підрозділу під час виконання практикантами своїх обов’язків.

6. Проводити інструктажі практикантів, ознайомити їх з оперативною обстановкою, структурою пожежно-рятувального підрозділу, внутрішнім розпорядком, правилами безпеки праці.

7. Проводити виховну роботу з практикантами.

8. Забезпечити практикантів необхідними житлово-побутовими умовами (надання, по можливості, безкоштовного житла, медичного обслуговування), а також робочими місцями, необхідним майном, службовими бланками, літературою тощо.

9. Аналізувати роботу практикантів та надавати їм допомогу в успішному виконанні програми практики.

10.Узагальнити підсумки технологічної практики і надіслати звіт в ГУ(У)ДСНС області. Копію звіту надіслати до навчального закладу.

11.Затвердити характеристики на практикантів та завірити їх печаткою.

 

 

На безпосередніх керівників практики – начальників караулів, покладаються такі обов'язки:

1. Ознайомити практикантів з оперативно-тактичною характеристикою району виїзду, та найбільш пожеженебезпечними об’єктами.

2. Проводити щоденний облік та оцінку роботи практикантів (додаток 4), контролювати виконання ними індивідуальних планів практики (додаток 3) та ведення щоденників, дотримання внутрішнього розпорядку.

3. Підготувати та представити на розгляд заступнику начальника частини характеристики на практикантів та не пізніше як за три дні до закінчення практики, затвердити їх у начальника підрозділу. У характеристиці відобразити: обсяг і якість виконання програми, індивідуального плану, іншої роботи; рівень підготовки практиканта до виконання службових обов’язків; організаторські здібності по службі; особисті моральні і ділові якості, дисципліну, старанність, загальний культурний і професійний рівень розвитку; виставити підсумкову оцінку за технологічну практику за 12-и бальною системою оцінювання (додаток 7).

4. Під керівництвом начальника караулу, заступника начальника частини підготувати для начальника підрозділу матеріали за підсумками проходження практики з метою узагальнення і вироблення пропозицій щодо вдосконалення організації практики.

 

Керівникам практики та їх безпосереднім начальникам забороняється використовувати практикантів для виконання завдань, не передбачених програмою проходження практики.

 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ

Перелік питань

вхідного, рубіжного та вихідного контролю знань курсантів та учнів, які проходитимуть (пройшли ) технологічну практику на посаді командира відділення пожежно-рятувального підрозділу

 

1. Основний законодавчий акт, що регламентує забезпечення цивільного захисту в Україні? Ким і коли був прийнятий?

2. Дати визначення поняттю «Гарнізону Служби».

3. Призначення та комплектність гідравлічного інструменту.

4. Термін перевірки тиску в шинах пожежного автомобіля.

5. Які приміщення повинна мати база ГДЗС?

6. Яке призначення, періодичність та послідовність виконання перевірки №3 захисних дихальних апаратів АСВ-2?

7. Які вимоги щодо утримання захисних дихальних апаратів на пожежних автомобілях?

8. Кого із особового складу забороняється призначати в бойовий розрахунок чергового караулу пожежно-рятувального підрозділу?

9. Назвати види внутрішнього наряду і вказати хто визначає їх склад у пожежно-рятувальному підрозділі.

10. Коли і ким проводиться перевірка рятувальної мотузки.

11. Яке призначення, періодичність та послідовність виконання перевірки №2 захисних дихальних апаратів АСВ-2?

12. Назвати посадових осіб та оперативні служби гарнізону?

13. З якого моменту особовий склад чергового караулу, який змінюється, вважається вільним від чергування і може залишати розташування пожежної частини?

14. Порядок перевірки відцентрового насоса на «сухий вакуум».

15. Який документ регламентує організацію і порядок несення караульної служби в підрозділах ОРС ЦЗ?

16. Назвіть перелік облікової документації на пожежний автомобіль.

17. Обов’язки керівника гасіння пожежі.

18. Види, призначення, загальна будова, технічні характеристики дискових різаків.

19. Перерахуйте перелік плануючих документів чергового караулу ПРП.

20. Коли черговий караул вважається готовим до виїзду за сигналом “Тривога”?

21. Обов’язки начальника тилу під час гасіння пожежі.

22. Призначення, загальна будова, технічні характеристики бензомоторної пилки «Мотор Січ-270».

23. Якими документами визначається порядок використання сил та засобів для гасіння пожеж в гарнізонах пожежної охорони міста і району?

24. Призначення та комплектність пневматичного обладнання.

25. Які відомості повинні міститись в інструкції взаємодії ПРП із службами міста (медична, водопостачання, енергетики, газової, міліції)?

26. Терміни та порядок проведення перевірки протипожежного водопостачання з пуском води.

27. Порядок перевірки несення караульної служби ПРП, оформлення результатів перевірки.

28. Назвати основні керівні документи, щодо планування службової підготовки в МНС України.

29. Порядок підготовки командира відділення до проведення занять із спеціальної фізичної підготовки.

30. Терміни та порядок проведення перевірки протипожежного водопостачання без пуску води.

31. Керівний документ щодо експлуатації протипожежного водопостачання.

32. Порядок підготовки до проведення ТО №1 пожежного автомобіля.

33. Які вимоги щодо утримання захисних дихальних апаратів на базах ГДЗС і контрольних постах?

34. Які прилади використовують під час проведення перевірок захисних дихальних апаратів?

35. Яка періодичність проведення занять в теплодимокамері?

36. Вирішальний напрямок дій та принципи його визначення.

37. Зміст текстової частини картки пожежогасіння на населений пункт.

38. Зміст графічної частини картки пожежогасіння на населений пункт.

39. Які терміни складання картки оперативно-тактичних дій караулу за результатами ліквідованої пожежі.

40. З якою метою проводиться розгляд пожежі з особовим складом караулу ?

41. Назвіть першочергові обов’язки командира підрозділу по прибуттю до місця ДТП.

42. На які класи небезпеки поділяються небезпечні хімічні речовини ?

43. Назвіть основні завдання при ліквідації аварії на хімічно-небезпечному об’єкті.

 

Додаток 2

 

 

Вкладиш

до посвідчення особи (учнівського квитка) № _______

 

Курсант (учень)_______________________________________________________

(спеціальне звання, прізвище, ім’я, по-батькові)

 

є практикантом на посаді командира відділення пожежно-рятувального підрозділу ____________________________________________________________________

(підрозділ)

____________________________________________________________________

 

 

М.П.

 

 

Начальник підрозділу _________ ________ ___________

спеціальне звання підпис ініціали, прізвище

 

“___”_________ 20___ року

 

Дійсний до “___” ___________ 20___ року

при пред’явленні посвідчення особи

(учнівського квитка) _________ ________________

особистий підпис П.І.Б.

 

 

Додаток 3

 

Затверджую

Начальник ДПРЧ по охороні

 
 


назва району (об'єкту)

спеціальне звання

підпис ініціали, прізвище

“____”______________ 20___ р.

 

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ПЛАН

проходження технологічної практики курсантом (учнем) групи ______ 2-го курсу

Вищого професійного училища Львівського державного університету безпеки життєдіяльності (м. Вінниця)

 

прізвище, ім'я та по-батькові

 

№ з/п Назва заходу Термін виконання Відмітка про виконання
1. Вивчити оперативно-тактичну характеристику району виїзду підрозділу.     08.06.20__ Виконано 08.06.20__
Згоден Заступник начальника ДПРЧ ______________________________
 
 


звання підпис ініціали, прізвище

 

Дата ____________

Курсант (учень) Вищого професійного училища ЛДУБЖД (м.Вінниця)   І.І. Іванов підпис ініціали, прізвище Дата ____________

Додаток 4

Затверджую

Начальник ДПРЧ по охороні

 

назва району (об'єкту)

спеціальне звання

підпис ініціали, прізвище

“___” ____________ 20___ р

 

 

ЩОДЕННИК

проходження технологічної практики курсантом (учнем) групи ___ 2-го курсу Вищого професійного училища Львівського державного університету безпеки життєдіяльності (м. Вінниця)

 

прізвище, ім'я та по-батькові

Дата виконання робіт Короткий зміст навчально-виробничих робіт, які виконує курсант, учень Оцінка якості роботи Підпис особи під керівництвом якої виконуються роботи
05.01.20__ р. Відпрацьовано порядок укладання і одягання спеціального одягу та спорядження. Відпрацьовано норматив “Одягання спеціального одягу та спорядження”.  

 

Щоденник вів курсант (учень) __________ _____________________

підпис ініціали, прізвище

Начальник караулу

_________________ __________ _____________________

звання підпис ініціали, прізвище

 

Примітки.1.У щоденнику курсант (учень) стисло відображає роботу, яку ним виконано протягом дня.

2. У графі “Заходи” відображається стислий зміст вивченого матеріалу (документи служби, функціональні обов’язки, оперативно-тактична характеристика району тощо).

3. У щоденнику можуть бути відображені думки курсанта (учня), які необхідно довести до відома керівництва підрозділу або ПТНЗ з питань поліпшення організації та проведення практики, змісту навчання та практики.

Додаток 5

 

Затверджую

Начальник ДПРЧ по охороні

 

назва району (об'єкту)

спеціальне звання

підпис ініціали, прізвище

“____” _______________ 20___ р

 

ЗВІТ

про технологічну практику курсанта (учня) 2-го курсу

Вищого професійного училища Львівського державного університету безпеки життєдіяльності (м. Вінниця)

 

прізвище, ім'я та по-батькові

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Начальник територіального органу

управління ДСНС

спеціальне звання

____

підпис ініціали, прізвище

20___ р.

 

 

Підсумкова відомість проходження технологічної практики

 

№ з/п Прізвище, ім’я, по батькові Залік вхідного контролю Залік вихідного контролю Оцінка за характе-ристикою Загальна оцінка за проходження технологічноїпрактики
1.          
2.          
3.          
4.          

 

Примітка. Надсилається до ПТНЗ разом з копією наказу про підведення підсумків практики.

 

 

Додаток 7

 

Критерії

оцінювання навчальних досягнень практикантів

Рівень навчальних досягнень Бали Критерії оцінювання теоретичних знань Критерії оцінювання практичних навичок

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-21; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.117.56 (0.027 с.)