Приблизна структура пояснювальної записки.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Приблизна структура пояснювальної записки.У ній містяться:

- назва підрозділу, його місце розташування;

- перелік службових приміщень пожежно-рятувальної частини, їх призначення та розташування;

- наявність та перелік протипожежної техніки, пожежно-технічного оснащення та аварійно-рятувального обладнання яке є в підрозділі, його технічні характеристики;

- наявність та перелік засобів зв’язку, які є в підрозділі, порядок їх експлуатації та порядок і правила ведення радіообміну;

- наявність засобів надання першої медичної допомоги та порядок їх застосування;

- опис району виїзду пожежно-рятувальної частини;

- порядок організації постової та дозорної служби в підрозділі;

- порядок допуску осіб у службові приміщення пожежно-рятувальної частини;

- порядок постановки ручних пожежних драбин, рятувальних мотузок, пожежних рукавів в бойовий розрахунок;

- порядок організації роботи газодимозахисної служби в підрозділі;

- порядок взаємодії між підрозділами Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту та з іншими службами міністерств та відомств.

Крім цього в пояснювальній записці можуть міститись:

- думки про організацію практики;

- висновки щодо позитивних моментів організації та проходження практики;

- труднощі і недоліки, які були за період проходження практики, сфера діяльності в якій недостатній рівень знань, отриманих під час навчання;

- пропозиції щодо удосконалення навчального процесу та поліпшення організації практики в підрозділах.

Обсяг пояснювальної записки до 10 сторінок.

 

Зауваження викладачів та осіб, які перевіряють хід практики:_______________

____________________________________________________________________

Склав:

курсант (учень)-практикант ____________ ___________________________

підпис ініціали, прізвище

 

“___” ____________ 20___ року

 

Начальник караулу № ___ ДПРЧ

 

_________________ _________ ___________________

спеціальне звання підпис ініціали, прізвище

 


Додаток 6

ЗАТВЕРДЖУЮ

Начальник територіального органу

управління ДСНС

спеціальне звання

____

підпис ініціали, прізвище

20___ р.

 

 

Підсумкова відомість проходження технологічної практики

 

№ з/п Прізвище, ім’я, по батькові Залік вхідного контролю Залік вихідного контролю Оцінка за характе-ристикою Загальна оцінка за проходження технологічноїпрактики
1.          
2.          
3.          
4.          

 

Примітка. Надсилається до ПТНЗ разом з копією наказу про підведення підсумків практики.

 

 

Додаток 7

 

Критерії

оцінювання навчальних досягнень практикантів

Рівень навчальних досягнень Бали Критерії оцінювання теоретичних знань Критерії оцінювання практичних навичок

 

І рівень - початковий Практикант з допомогою наставника відтворює на дуже низькому рівні окремі елементи теоретичних знань з питань: знання обов’язків осіб внутрішнього наряду, командира відділення, командира ланки ГДЗС, постового на посту безпеки; порядку виконання прийому-здачі чергування, роботи з пожежно-технічним, аварійно-рятувальним обладнанням та засобами газодимозахисту, проведення адміністративно-громадського контролю 1-го ступеню; проведення випробування пожежно-технічного обладнання, керівництва о/с відділення під час гасіння пожеж, ліквідації наслідків аварій і стихійних лих. Під час відповідей на питання припускається суттєвих помилок. Практикант з допомогою наставника відтворює на дуже низькому рівні окремі елементи професійних знань командира відділення. З постійною допомогою наставника виконує лише елементи практичної роботи з відцентровим насосом пожежного автомобіля, пожежно-технічним, аварійно-рятувальним обладнанням, та засобами газодимозахисту. При виконанні роботи припускається суттєвих помилок в організації робочого місця, послідовності виробничих дій, в прийомах праці та технологічних операціях, не спроможний організувати роботу о/с відділення. Результат роботи повністю не відповідає вимогам діючих нормативних документів. Потребує постійної допомоги та контролю в дотриманні правил безпеки праці.
Практикант з допомогою наставника відтворює на низькому рівні окремі елементи теоретичних знань з питань: знання обов’язків осіб внутрішнього наряду, командира відділення, командира ланки ГДЗС, постового на посту безпеки; порядку виконання прийому-здачі чергування, роботи з пожежно-технічним, аварійно-рятувальним обладнанням та засобами газодимозахисту, проведення адміністративно-громадського контролю 1-го ступеню; проведення випробування пожежно-технічного обладнання, керівництва о/с відділення під час гасіння пожеж, ліквідації наслідків Практикант з допомогою наставника відтворює на низькому рівні окремі елементи професійних знань командира відділення. З постійною допомогою наставника не усвідомлено виконує лише елементи практичної роботи з відцентровим насосом пожежного автомобіля, пожежно-технічним, аварійно-рятувальним обладнанням, та засобами газодимозахисту. При виконанні роботи припускається суттєвих помилок в організації робочого місця, послідовності виробничих дій, в прийомах праці та технологічних операціях, не спроможний організувати роботу о/с відділення. Результат роботи істотно не відповідає вимогам діючих нормативних
аварій і стихійних лих. Під час відповідей на питання припускається суттєвих помилок. документів. Потребує допомоги і контролю в дотриманні правил безпеки праці.
Практикант з допомогою наставника відтворює окремі фрагменти теоретичних знань з питань: знання обов’язків осіб внутрішнього наряду, командира відділення, командира ланки ГДЗС, постового на посту безпеки; порядку виконання прийому-здачі чергування, роботи з пожежно-технічним, аварійно-рятувальним обладнанням та засобами газодимозахисту, проведення адміністративно-громадського контролю 1-го ступеню; проведення випробування пожежно-технічного обладнання, керівництва о/с відділення під час гасіння пожеж, ліквідації наслідків аварій і стихійних лих. Під час відповідей на питання припускається суттєвих помилок. Практикант безсистемно на низькому рівні відтворює окремі компоненти професійних знань командира відділення, необхідних для виконання роботи з відцентровим насосом пожежного автомобіля, пожежно-технічним, аварійно-рятувальним обладнанням, та засобами газодимозахисту, керівництва о/с відділення. 3 допомогою наставника планує та виконує незначну частину функціональних обов’язків командира відділення. При виконанні робіт припускається значної кількості помилок в організації робочого місця та прийомах праці, які самостійно виправити не може. Результат роботи не відповідає вимогам діючих нормативних документів. Потребує допомоги і контролю в дотриманні правил безпеки праці.
II. рівень - середній Практикант на рівні запам’ятовування без розуміння відтворює окремі фрагменти теоретичних знань з питань: знання обов’язків осіб внутрішнього наряду, командира відділення, командира ланки ГДЗС, постового на посту безпеки; порядку виконання прийому-здачі чергування, роботи з пожежно-технічним, аварійно-рятувальним обладнанням та засобами газодимозахисту, проведення адміністративно-громадського контролю 1-го ступеню; проведення випробування пожежно-технічного обладнання, керівництва о/с відділення під час гасіння пожеж, ліквідації наслідків аварій і стихійних лих. Має значні труднощі при аналізі та порівнянні. Недостатньо усвідомлено користується службовою документацією. Під час відповідей припускається значної кількості помилок, яких самостійно виправити не може. Практикант без достатнього розуміння відтворює окремі компоненти про-фесійних знань командира відділення, необхідних для організації роботи та керівництва о/с відділення, виконання роботи з відцентровим насосом пожежного автомобіля, пожежно-технічним, аварійно-рятувальним обладнанням, засобами газодимо-захисту, та недостатньо усвідомлено виконує основні прийоми роботи з ними. Не може пояснити змісту виробничих операцій і методів контролю за якістю проведених робіт. 3 частковою допомогою наставника організовує робоче місце, планує виробничі дії та виконує функціональні обов’язки командира відділення з використанням службової документації. При виконанні роботи припускається значної кількості помилок, яких самостійно виправити не може. Результат роботи відповідає мінімальним діючим якісним і кількісним показникам. В окремих ви-падках потребує допомоги і контролю в дотриманні правил безпеки праці.
II. рівень - середній Практикант на рівні запам’ятовування без достатнього розуміння відтворює окремі фрагменти теоретичних знань з питань: знання обов’язків осіб внутрішнього наряду, командира відділення, командира ланки ГДЗС, постового на посту безпеки; порядку виконання прийому-здачі чергування, роботи з пожежно-технічним, аварійно-рятувальним обладнанням та засобами газодимозахисту, проведення адміністративно-громадського контролю 1-го ступеню; проведення випробування пожежно-технічного обладнання, керівництва о/с відділення під час гасіння пожеж, ліквідації наслідків аварій і стихійних лих. 3 помилками дає визначення основних понять. Може частково обґрунтувати і проаналізувати свою відповідь. Недостатньо усвідомлено користується службовою документацією. При відповіді припускається помилок, яких самостійно виправити не може. Практикант з допомогою наставника відтворює окремі компоненти професійних знань командира відділення, необхідних для організації роботи та керівництва о/с відділення, виконання роботи з відцентровим насосом пожежного автомобіля, пожежно-технічним, аварійно-рятувальним обладнанням, засобами газодимозахисту, та недостатньо усвідомлено виконує основні прийоми роботи з ними. З частковою допомогою наставника організовує робоче місце, планує виробничі дії та виконує функціональні обов’язки командира відділення з використанням технічної документації. Не усвідомлено застосовує прийоми контролю за якістю роботи підлеглих. При виконанні роботи припускається помилок, яких самостійно виправити не може. Результат роботи відповідає низькому рівню діючих якісних та кількісних показників. В окремих випадках потребує допомоги і контролю в дотриманні правил безпеки праці.
Практикант без достатнього розуміння відтворює окремі фрагменти теоретичних знань з питань: знання обов’язків осіб внутрішнього наряду, командира відділення, командира ланки ГДЗС, постового на посту безпеки; порядку виконання прийому-здачі чергування, роботи з пожежно-технічним, аварійно-рятувальним обладнанням та засобами газодимозахисту, проведення адміністративно-громадського контролю 1-го ступеню; проведення випробування пожежно-технічного обладнання, керівництва о/с відділення під час гасіння пожеж, ліквідації наслідків аварій і стихійних лих. З окремими помилками дає визначення основних понять. Може частково аналізувати свою Практикант без достатнього розуміння відтворює значну кількість компонентів професійних знань командира відділення, необхідних для організації роботи та керівництва о/с відділення, виконання роботи з відцентровим насосом пожежного автомобіля, пожежно-технічним, аварійно-рятувальним обладнанням, засобами газодимозахисту та недостатньо усвідомлено виконує основні прийоми роботи з ними. З частковою допомогою наставника організовує робоче місце, планує виробничі дії та виконує функціональні обов’язки командира відділення з використанням службової документації. Не усвідомлено застосовує прийоми контролю за якістю роботи підлеглих. При виконанні роботи припускається помилок, які частково може виправити
відповідь, порівнювати і робити висновки. Користується окремими видами службової документації. Під час відповіді припускається помилок, які може частково виправити. з допомогою наставника. Результат виконаної роботи відповідає низькому рівню діючих якісних та кількісних показників. В окремих випадках потребує консультативної допомоги в організації робочою місця та дотриманні правил безпеки праці
III. рівень – достатній Практикант самостійно з розумінням відтворює суть основних положень теоретичних знань з питань: знання обов’язків осіб внутрішнього наряду, командира відділення, командира ланки ГДЗС, постового на посту безпеки; порядку виконання прийому-здачі чергування, роботи з пожежно-технічним, аварійно-рятувальним обладнанням та засобами газодимозахисту, проведення адміністративно-громадського контролю 1-го ступеню; проведення випробування пожежно-технічного обладнання, керівництва о/с відділення під час гасіння пожеж, ліквідації наслідків аварій і стихійних лих, застосовує їх при виконанні практичних завдань в типових умовах. Дає визначення основних понять, аналізує, порівнює, робить висновки. Його відповідь в цілому правильна, але містить неточності і недостатньо обґрунтована. Користується довідковою інформацією і службовою документацією. Під час відповіді припускається несуттєвих помилок, які частково виправляє. Практикант з розумінням відтворює основні професійні знання командира відділення, необхідні для організації роботи та керівництва о/с відділення, виконання роботи з відцентровим насосом пожежного автомобіля, пожежно-технічним, аварійно-рятувальним обладнанням, засобами газодимозахисту. Організовує робоче місце, планує виробничі дії та виконує функціональні обов’язки командира відділення за типовим алгоритмом (послідовність дій) з незначним відхиленням від встановленої послідовності. Достатньо усвідомлено користується службовою документацією. Застосовує основні прийоми самоконтролю якості роботи підлеглих. Потребує консультації наставника. Під час виконання службових обов’язків припускається несуттєвих помилок і неточностей, які частково може виправити. Результат роботи в цілому відповідає якісним і кількісним показникам запланованого рівня кваліфікації. Дотримується правил безпеки праці.
Практикант самостійно, з розумінням відтворює суть основних положень теоретичних знань з питань: знання обов’язків осіб внутрішнього наряду, командира відділення, командира ланки ГДЗС, постового на посту безпеки; порядку виконання прийому-здачі чергування, роботи з пожежно-технічним, аварійно-рятувальним обладнанням та засобами газодимозахисту, Практикант з розумінням відтворює основні професійні знання командира відділення та правильно виконує основні прийоми роботи з організації роботи та керівництва о/с відділення, виконання роботи з відцентровим насосом пожежного автомобіля, пожежно-технічним, аварійно-рятувальним обладнанням, засобами газодимозахисту. Самостійно організовує робоче місце, планує та виконує функціональні обов’язки
III. рівень – достатній проведення адміністративно-громадського контролю 1-го ступеню; проведення випробуван-ня пожежно-технічного обладнан-ня, керівництва о/с відділення під час гасіння пожеж, ліквідації наслідків аварій і стихійних лих, застосовує їх при виконанні практичних завдань в типових умовах (стандартних ситуаціях). Дає визначення основних понять, аналізує, порівнює інформацію, встановлює її зв’язок з обраною професією та робить висновки. Відповідь у цілому правильна, логічна та достатньо обґрунтована. Усвідомлено користується довідковою інформацією, технічною та конструкторсько-технологічною документацією. Під час відповіді припускається несуттєвих помилок, які частково виправляє. командира відділення за типовим алгоритмом (послідовність дій) в межах встановлених норм часу. Достатньо усвідомлено користується службовою документацією, що надається. Застосовує основні прийоми самоконтролю виробничих дій та методи контролю за якістю роботи. При виконанні роботи припускається несуттєвих помилок, які може виправити. Результат роботи відповідає якісним і кількісним показникам, що передбачені запланованим рівнем кваліфікації. Дотримується послідовності виконання дій та правил безпеки праці.
Практикант володіє теоретичними знаннями що відповідають рівню командира відділення в усній, письмовій і графічній формах та застосовує їх при виконанні практичних завдань, як у типових, так і в дещо ускладнених умовах. Дає визначення основних понять, аналізує, порівнює і систематизує інформацію, встановлює зв’язок з обраною професією та робить висновки.. Усвідомлено користується додатковою інформацією і службовою документацією. Під час відповіді припускається несуттєвих помилок, які може виправити. Практикант володіє основними професійними знаннями та правильно виконує переважну більшість прийомів роботи з особовим складом, які стосуються функціональних обов’язків командира відділення. Самостійно, в цілому правильно організовує робоче місце, планує та виконує функціональні обов’язки командира відділення за типовим алгоритмом (послідовність дій) у межах встановлених норм часу. Усвідомлено користується службовою та технічною документацією. Може розробляти окремі її види. Правильно застосовує основні прийоми самоконтролю виробничих дій та методи контролю за якістю роботи підлеглих. При виконанні роботи припускається несуттєвих помилок, які виправляє. Результат роботи відповідає якісним і кількісним показникам, що передбачені запланованим кваліфікаційним рівнем. Дотримується норм витрат матеріалів, енергоресурсів та правил безпеки праці.
IV. рівень – високий Практикант уміє усвідомлено засвоювати нову інформацію в обсязі, що необхідна для командира відділення. Володіє глибокими, міцними знаннями функціональних обов’язків командира відділення та здатнний їх правильно використовувати для виконання практичних завдань. Відповідь практиканта повна, правильна, логічна, містить аналіз і систематизацію. Встановлює причинно - наслідкові та міжпредметні зв’язки, робить аргументовані висновки з незначною консультацією наставника. Вміє самостійно користуватися джерелами інформації. Практикант самостійно й правильно застосовує довідкову інформацію та технічну документацію. Під час відповіді та виконанні практичних завдань припускається окремих неточностей, які може виправити самостійно. Виявляє пізнавально-творчий інтерес до обраної професії, нової техніки і технології. Практикант володіє професійними знаннями в обсязі, який передбачено функціональними обов’язками командира відділення та самостійно і правильно керує роботою особового складу, організовує роботу по обслуговуванню техніки та обладнання за встановленими нормами часу. Самостійно, в повному обсязі виконує функціональні обов’язки командира відділення. Вміє розробляти окремі види службової документації. Дотримується нормативів витрат матеріалів і інших ресурсів. Виявляє елементи професійної культури та прагнення і здатність до продуктивної творчої співпраці в колективі. В процесі роботи може припускатись окремих неточностей, які самостійно виправляє. Результат виконаної роботи в цілому відповідає діючим заданим якісним і кількісним показникам. Раціонально організовує робоче місце та дотримується правил безпеки праці.
Практикант володіє узагальненими знаннями обов’язків командира відділення в повному обсязі та здатний їх ефективно використовувати для виконання всіх передбачених програмою практичних завдань. Відповідь практиканта повна, правильна, логічна і містить аналіз, систематизацію, узагальнення навчального матеріалу. Вміє самостійно знаходити й користуватися джерелами інформації, оцінювати отриману інформацію. Встановлює причинно-наслідкові та міжпредметні зв’язки. Робить аргументовані висновки. Правильно й усвідомлено застосовує всі види довідкової інформації та службової документації. Може самостійно Практикант володіє професійними знаннями обов’язків командира відділення в повному обсязі та самостійно, правильно, впевнено керує роботою особового складу, організовує роботу по обслуговуванню техніки та обладнання за встановленими нормами часу. Самостійно, в повному обсязі виконує обов’язки командира відділення відповідно до кваліфікаційних вимог. Вміє самостійно розробляти окремі види службової документації та обирати оптимальний варіант виконання поставленого наставником завдання. Зразково дотримується нормативів витрат матеріалу та інших ресурсів. Правильно й усвідомлено застосовує всі прийоми самоконтролю виробничих дій та методи контролю за якістю роботи підлеглих. Опанував основи професійної культури та
IV. рівень – високий складати окремі її види. Практичні завдання виконує правильно, у повному обсязі як з використанням типового алгоритму, так і за самостійно розробленим алгоритмом. Під час відповіді припускається незначних неточностей, які самостійно виявляє та виправляє. Виявляє пізнавально-творчий інтерес до обраної професії, нової техніки і технології. виявляє прагнення і здатність до продуктивної і творчої співпраці в колективі. В процесі роботи припускається незначних неточностей, які самостійно виявляє і виправляє. Результат виконаної роботи повністю відповідає діючим якісним і кількісним показникам. Забезпечує високий рівень організації праці та дотримання правил безпеки праці.
Практикант володіє системними знаннями обов’язків командира відділення та ефективно їх застосовує для виконання практичних завдань, що передбачені навчальною програмою. Відповідь практиканта повна, правильна, логічна містить аналіз, систематизацію, узагальнення. Вміє самостійно знаходити і користуватися джерелами інформації, оцінювати отриману інформацію. Встановлює причинно-наслідкові та міжпредметні зв’язки. Робить аргументовані висновки. Правильно й усвідомлено використовує всі види довідкової та технічної документації в межах функціональних обов’язків. Бездоганно виконує практичні завдання як з використанням типового алгоритму, так і за самостійно розробленим алгоритмом. Виявляє пізнавально-творчий інтерес до обраної професії, нової техніки і технології. Практикант володіє системними професійними знаннями обов’язків командира відділення в повному обсязі та бездоганно керує роботою особового складу, організовує роботу по обслуговуванню техніки та обладнання за встановленими нормами часу. Самостійно, в повному обсязі виконує обов’язки командира відділення відповідно до кваліфікаційних вимог Вміє самостійно розробляти службову документацію, обирати оптимальний варіант виконання поставленого наставником завдання. Знаходить шляхи зменшення витрат матеріалів та інших ресурсів, що не впливають на якість. Впевнено й усвідомлено застосовує всі прийоми самоконтролю виробничих дій та методи контролю за якістю роботи підлеглих. Опанував основи професійної культури та виявляє прагнення і здатність до продуктивної творчої співпраці в колективі. Результат виконаної роботи повністю відповідає діючим якісним і кількісним показникам або може бути ще кращим. Забезпечує високий рівень організації праці і робочого місця, зразкового дотримання правил безпеки праці.

 

Додаток 8

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-21; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.214.224 (0.005 с.)