Звіт про проходження виробничої практики 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Звіт про проходження виробничої практики 

Після закінчення терміну практики студенти звітують про виконання програми та індивідуальних завдань. Звіт має містити відомості про виконання усіх розділів індивідуального плану проходження виробничої практики та індивідуального завдання, мати висновки і пропозиції, список використаної літератури тощо. Оформлюється звіт за вимогами, які встановлені в даному документі.

Звіт про проходження виробничої практики захищається студентом у комісії, призначеній завідувачем кафедри. До складу комісії входять керівники практики від університету і, за можливості, від бази практики. За результатами захисту і наявності повного комплекту звітних матеріалів виставляється оцінка за виробничу практику, яка заноситься до залікової відомості і до залікової книжки студента. Підсумки виробничої практики підводяться на науково-практичній конференції.

 

1.7. Звітна документація студента-практиканта

 

На захист звіту про проходження виробничої практики студент повинен надати наступні звітні матеріали:

1) Індивідуальний план виробничої практики.

2) Календарно-тематичний план проходження практики.

3) Два повних конспекти проведених уроків, завірених вчителем-наставником, і реферат (для студентів спеціальності «Інформатика*»), пакет науково-пошукових матеріалів за темою дипломної роботи і реферат (для студентів спеціальності «Соціальна інформатика»).

4) Звіт про виконання індивідуального завдання та матеріали для виступу на звітній конференції.

5) Характеристику студента-практиканта, складену наставниками від бази практики.

Студент, який не надав звітної документації, вважається таким, що не пройшов виробничу практику.

 

Критерії оцінювання результатів проходження виробничої практики

 

Робота студентів на всіх етапах виробничої практики оцінюється в балах за видами роботи відповідно до таких критеріїв:

- рівень сформованості професійно-педагогічних умінь;

- рівень теоретичного осмислення студентами своєї практичної діяльності, її мети, завдань, змісту, методів реалізації;

- рівень професійної спрямованості інтересів майбутніх педагогів, їх активності, ставлення до дітей;

- рівень професійної культури, здібності до самовираження.

Результати виробничої практики оцінюється на основі: систематичного контролю й аналізу роботи студента; бесід з наставниками від баз практики; критичної самооцінці студентами своєї підготовленості до практичної роботи і якості своєї роботи.

Навчальні досягнення студентів з виробничої практики оцінюються замодульно-рейтинговою системою, в основу якої покладено принцип поопераційної звітності, обов’язковості модульного контролю, накопичувальної системи оцінювання рівня знань, умінь та навичок, розширення кількості підсумкових балів до 100.

Контроль успішності студентів з урахуванням поточного і підсумкового оцінювання здійснюється відповідно до індивідуального плану проходження виробничої практики. Систему рейтингових балів контролю та порядок їх переведення у національну (4-бальну) та європейську (ECTS) шкалу подано у таблицях.

Розрахунок рейтингових балів за видами роботи

№з/п Опис критерію Максимальна кількість балів
Результат проходження практики (керівник від бази практики): Присутність на базі практики за індивідуальним планом роботи Якість виконання завдань практики, доручень, проведення навчально-виховних, пошукових заходів      
Результат виконання індивідуальних завдань (керівник від кафедри): Наявність і якість навчально-методичних, науково-пошукових матеріалів Реферат за обраною темою    
Результат проходження практики (керівник від кафедри): Складання і ведення індивідуального плану проходження практики Ведення календарно-тематичного плану практики Якість індивідуального звіту про проходження практики Захист звітних матеріалів про проходження практики        
  Разом

 

Шкала оцінювання результатів проходження практики

Рівень результатів Кількість балів, що відповідає рівню Оцінка за традиційною системою Оцінка за шкалою ECTS
Високий 100-90 Відмінно A
Достатній 89-82 Добре B
81-75 C
Середній 74-69 Задовільно D
68-60 E
Низький 59-35 Незадовільно FX
34-1 F

Звітні матеріали з виробничої практики

(Зразки форм)

 

ЗВІТНІ МАТЕРІАЛИ З ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ

студента V курсу групи ____________

___________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові )

База для проведення виробничої практики

__________________________________________________

(повна назва навчального закладу, адреса)

Термін проходження практики

з _______________ по _______________ 20___ р.

 

Керівний склад практики. Відомості про базу практики

 

Директор бази практики   № і адреса бази практики, телефон  
Керівники від бази практики    
Керівники практики від кафедри  
Вчителі інформатики / провідні фахівці бази практики  

 

Класи / структурні підрозділи, в яких студент проходив практику
Розклад дзвінків / розпорядок дня
1 урок 2 урок 3 урок 4 урок 5 урок 6 урок 7 урок 8 урок
               

2. Індивідуальний план проходження практики

 

№ зп Види роботи, заходи Відмітка про виконання
1) Навчальна робота
     
     
     
     
2) Методична робота
     
     
     
3) Виховна робота
     
     
     
4) Науково-пошукові заходи за темою дипломної роботи
     
     
     
     
5) Написання реферату
     
     
     
6) Звітні матеріали
     
     
     

 

Підпис практиканта ___________________

 


3. Календарно-тематичний план проходження практики

 

День Дата Перелік заходів Відмітка керівника
Понеділок        
     
     
     
     
Вівторок        
     
     
     
     
Середа        
     
     
     
     
     
Четвер        
     
     
     
     
     
П’ятниця        
     
     
     
     

 

Підпис практиканта ___________________

 


Конспекти уроків (реферат)

на тему: ___________________________________________

 

Студента групи ______ ПІБ студента ____________________

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Підпис практиканта ___________________

 


Звіт про проходження виробничої практики

студента групи ______________

______________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

за період з « __ » _____ 20 _ р. по « __ » ______ 20 _ р.

Спеціальність _______________________________________________

Спеціалізація _______________________________________________

Керівник практики від кафедри _________________________________

(науковий ступінь, наукове звання, прізвище, ініціали)

 

1. Вступ __________________________________________________

__________________________________________________________

2. Мета та завдання практики _________________________________

__________________________________________________________

3. Виконання програми практики (за індивідуальним планом)

_____________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________

4. Пропозиції щодо вдосконалення організації та проведення виробничої практики.

Позитивні моменти в організації та змісті практики: _______________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

Негативні моменти в організації та змісті практики: _______________

__________________________________________________________

_____________________________________________________________

Побажання та пропозиції щодо покращення організації та змісту практики: ____________________________________________________

__________________________________________________________

 

Підпис практиканта ___________________ Дата ____________

 


6. Характеристика студента

Київського університету імені Бориса Грінченка

______________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

 

за період з « __ » _______ 20 __ р. по « __ » _______ 20 __ р.

Спеціальність ______________________________________

Спеціалізація _______________________________________

 

1. Якість виконання завдань етапів практики _____________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

2. Ставлення до виконання індивідуальних завдань практики, результати __________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

3. Побажання та зауваження____________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

 

 

Керівник від бази практики___________ _______________

(підпис) (прізвище, ініціали)

Дата ______________

 


Оцінка за виробничу практику

______________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові студента)

РЕЗУЛЬТАТ ПРОХОДЖЕННЯ ПРАКТИКИ Керівник від бази практики (Максимальна оцінка 40 балів)   __________________________ (прізвище, ініціали)   Оцінка ____________ балів   Підпис_____________________   «___»______________20 ___ р.
ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ Керівник практики від кафедри (Максимальна оцінка 30 балів)   __________________________ (прізвище, ініціали)   Оцінка ____________ балів   Підпис_____________________   «___»______________20 ___ р.
РЕЗУЛЬТАТ ПРОХОДЖЕННЯ ПРАКТИКИ Керівник практики від кафедри (Максимальна оцінка 30 балів)   __________________________ (прізвище, ініціали)   Оцінка ____________ балів   Підпис_____________________   «___»______________20 ___ р.
ПІДСУМКОВА ОЦІНКА Завідувач кафедри інформатики     __________________________ (прізвище, ініціали)   Оцінка ______ балів ____ ECTS   Підпис_____________________   «___»______________20 ___ р.

 

 


ВИРОБНИЧА ПРАКТИКА ЗІ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-07-14; просмотров: 37; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 52.205.167.104 (0.008 с.)