Цілі, завдання і зміст виробничої практикиМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Цілі, завдання і зміст виробничої практики 

Мета виробничої практики – поглиблення знань із педагогічних дисциплін, формування умінь застосовувати знання у процесі вирішення педагогічних завдань в умовах реального навчально-виховного процесу у загальноосвітньому навчальному закладі освіти, виховання відповідального ставлення до професійної діяльності, потреби постійно поповнювати власні знання та творчо застосовувати їх на практиці, отримання досвіду роботи в сфері IT-технологій соціального спрямування.

Задля реалізації поставленої мети виробнича практика студентів спеціальності 8.04030201 «Інформатика*» проводиться на базі загальноосвітніх навчальних закладів освіти, а спеціальності 8.04030203 «Соціальна інформатика» – на науково-дослідних і науково-методичних базах підрозділів Київського університету імені Бориса Грінченка, науково-дослідницьких, науково-виробничих установ, організацій соціальної сфери, відділів і управлінь статистики, центрів зайнятості, підприємств різних форм власності і є невід’ємною частиною підготовки за ОКР «магістр».

Основними завданнями виробничої практики як провідної ланки професійної підготовки викладача інформатики є:

- виховання стійкого інтересу до професії викладача, впевненості в правильності її вибору;

- формування цілісної наукової картини педагогічної діяльності;

- формування нового педагогічного мислення;

- формування професійних умінь і навичок, які необхідні викладачеві інформатики для успішного здійснення навчально-виховного процесу і завдань в управлінні соціальними системами, соціальної статистики та прогнозування соціальних процесів;

- розвиток потреби в самоосвіті і вдосконаленні професійних знань і умінь;

- формування власного досвіду творчої педагогічної діяльності, дослідницького підходу до розв’язань завдань за спеціалізацією;

- формування професійно значимих якостей особистості майбутнього викладача, його активної педагогічної та творчої наукової позиції;

- отримання практичного досвіду роботи в сфері IT-технологій, надання допомоги загальноосвітнім навчальним закладам освіти в розв’язанні завдань навчання та виховання учнів.

Зміст виробничої практики складає освітньо-виховна, освітньо-пізнавальна, педагогічно-дослідницька, науково-пошукова діяльність студентів, яка передбачає системне бачення педагогічних, соціальних процесів і ролі викладача інформатики в цих процесах.

Під час проходження практики студенти мають виконати такі основні творчі завдання:

- аналіз структури і основних напрямів педагогічної діяльності загальноосвітнього навчального закладу освіти;

- дослідження соціального середовища, стилю, змісту і характеру стосунків учнів між собою і з учителем;

- формулювання і обґрунтування за результатами дослідження мети і завдань виховної і навчальної роботи в закріпленому класі;

- засвоєння нових технологій навчання;

- застосування елементів експерименту в навчально-виховному процесі;

- обґрунтування на уроках напрямів, форм і методів протидії деструктивному інформаційному впливу;

 

- моделювання нестандартних методів розвитку особистості в реальних соціальних умовах;

- розроблення і обґрунтування програми розв’язання поставлених завдань;

- дослідження правового статусу або правового закріплення діяльності у відповідних положеннях та інших нормативних актах бази практики;

- дослідження організаційної побудови установи, де проходить практика, та рівня відображення специфіки діяльності співробітників в ній;

- ознайомлення з формами практичного здійснення конкретних функцій соціальної допомоги, захисту і підтримки прав співробітників, що обумовлені правовим статусом та організаційною побудовою бази практики та ін.

В процесі проходження виробничої практики студенти повинні набути знань про умови, в яких їм доведеться реалізувати свій потенціал як фахівців, і бути до них готовими. Це – сучасний рівень технічного оснащення системи освіти, наукових і науково-дослідницьких установ, особливості навчальних програм з інформатики, рівень використання інформаційно-комунікаційних технологій в освітньому просторі шкільних та спеціальних освітніх установ, рівень програмного забезпечення діяльності тощо.

В ході виробничої практики мають закріплюватися і розвиватися разом із загально педагогічними наступні професійні уміння і навички:

- забезпечення відповідності змістовного наповнення уроку вимогам програми;

- вибір оптимальної структури уроку з урахуванням загальної специфіки уроків інформатики (логічний взаємозв'язок змісту етапів уроку і їх співвідношення за часом);

- реалізація інформаційно-навчального аспекту курсу (формування у учнів інформаційного світогляду, вивчення основних понять інформатики і формування основних навичок користувача);

- організація учнів для активної пізнавальної діяльності під час проведення частини уроку без використання комп’ютера;

- вибір матеріалу, що вивчається, адекватного вимогам програми, цілям і завданням уроку, а також методів і форм організації учбової діяльності школярів з урахуванням їх вікових особливостей;

- організація роботи учнів за комп’ютером, здійснення індивідуального контролю і компетентної допомоги, забезпечення синхронності роботи учнів;

- реалізація прикладної спрямованості уроків інформатики, формування навичок використання комп’ютера в учбовій діяльності як засобу отримання, накопичення, оброблення, зберігання і передачі інформації;

- формування системи заохочення на уроці і об’єктивності оцінок, що виставляються, дотримання на уроці єдиних вимог до учнів.

- реалізація розвиваючих методів і виховної спрямованості уроків інформатики через змістовне наповнення вправ для практичної роботи;

- аналіз впливу зовнішнього середовища на діяльність установи (громада, оточення, партнери, конкуренти);

- уміння визначити основні завдання організації, які необхідно виконати;

- оцінювання якісного і кількісного складу кадрових ресурсів для реалізації основних завдань організації чи установи та ін.

Умовою успішної реалізації мети і завдань практики є виконання студентом програми та індивідуальних завдань.

 

1.2. Тематичний план проходження виробничої практики

№ з/п Назви видів роботи і завдань практики Кількість годин
Змістовий модуль І. Розроблення плану і визначення змісту практики на конкретній базі практики
Організаційні заходи щодо проходження виробничої практики.
Аналіз структури і основних напрямів діяльності загальноосвітнього навчального закладу освіти чи установи, де проходитиме практика.
Розробка дидактичних матеріалів для уроків із застосуванням інформаційних технологій. Визначення можливостей реалізації індивідуальних завдань на базах практики.
  Разом
Змістовий модуль ІІ. Виконання завдань за планом практики
Проведення навчально-виховних та організаційно-пошукових заходів за планом практики.
Участь у підготовці і реалізації творчих заходів за планом практики.
Складання і узгодження плану застосування нових технологій навчання, елементів експерименту в навчально-виховному процесі та організаційно-пошуковій діяльності.
  Разом
Змістовий модуль ІІІ. Формування професійних умінь і навичок викладача інформатики
Розроблення і проведення уроків з інформатики, реалізація функцій навчання, виховання і розвитку особистості. Виконання індивідуальних завдань.
Обґрунтування необхідності протидії деструктивному інформаційному впливу на уроках інформатики і в діяльності співробітників бази практики.
  Разом
Змістовий модуль ІV. Підсумки виробничої практики  
Особливості методики викладання інформатики у загальноосвітніх навчальних закладах освіти. Особливості організації діяльності на базі практики.
Формування комплекту звітних матеріалів про проведення виробничої практики.
  Разом
  Разом за навчальним планом


Последнее изменение этой страницы: 2016-07-14; просмотров: 17; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.198.139.112 (0.007 с.)