Програма виробничої практикиМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Програма виробничої практики 

Змістовий модуль І. Розроблення плану і визначення змісту практики на конкретній базі практики

1. Організаційні заходи щодо проходження виробничої практики

Проведення установчої конференції. Отримання методичних рекомендацій та індивідуальних завдань. Знайомство з місцем проведення практики. Представлення студентів керівництву бази практики. Знайомство з наставниками від бази практики. Ознайомлення з правилами внутрішнього розпорядку бази практики, розкладом занять, розпорядком дня, кабінетом інформатики, методичним кабінетом, структурними підрозділами.

Складання індивідуального плану проходження виробничої практики І етапу, виходячи з конкретної ситуації в даному навчальному закладі освіти, бази практики.

2. Аналіз структури і основних напрямів діяльності загальноосвітнього навчального закладу освіти чи установи, де проходитиме практика

Аналіз робочих програм і календарно-тематичних планів організації навчально-виховного процесу в школі. Попереднє вивчення учнів класу, визначення основних завдань і змісту виховної роботи з класом (теми, форми і методи проведення окремих видів виховної роботи з урахуванням вікових і індивідуальних особливостей учнів, особливостей класного колективу, інтересів учнів, також інтересів і можливостей самого студента). Ознайомлення з напрямами науково-виробничої діяльності бази практики. Визначення власних інтересів. Узгодження індивідуального плану з наставниками від бази практики, керівниками практики від випускової кафедри. Визначення і узгодження з керівниками практики послідовності підготовки до практичної реалізації індивідуального плану. Відвідування уроків інформатики у закріпленому класі з метою дослідження соціального середовища, стилю, змісту і характеру стосунків учнів між собою і з учителем. Спілкування із співробітниками бази практики в контексті індивідуального плану.

3. Розробка дидактичних матеріалів для уроків із застосуванням інформаційних технологій. Визначення можливостей реалізації індивідуальних завдань на базах практики

Розробка дидактичних матеріалів уроків за обраними темами із застосуванням сучасних інформаційних технологій і методик. Написання конспектів уроків. Узгодження конспектів уроків з вчителем-наставником, керівниками практики від випускової кафедри. Узгодження пунктів індивідуального плану із співробітниками бази практики. Визначення можливостей реалізації індивідуальних завдань.

Змістовий модуль ІІ. Виконання завдань за планом практики

1. Проведення навчально-виховних та організаційно-пошукових заходів за планом практики

Отримання дозволу керівництва школи на включення студентів-практикантів в розклад занять. Створення дидактичних матеріалів для уроку із застосуванням інформаційних технологій. Проведення уроків. Спостереження і вивчення окремих учнів і класу загалом, моделювання нестандартних методів розвитку особистості за обраним напрямом виховання. Проведення організаційно-пошукових заходів за планом практики. Отримання зауважень наставників від бази практики.

2. Участь у підготовці і реалізації творчих заходів за планом практики

Колективне обговорення теми, мети, місця обраної форми творчого заходу в системі виховної роботи класу, методики його підготовки і проведення (складання плану підготовки і проведення заходу, розподіл доручень між учнями класу, активність учнів, методи керівництва і контролю за роботою школярів). Виконання творчого завдання психолого-педагогічного спрямування. Формулювання і обґрунтування за результатами дослідження соціального середовища, мети, завдань виховної і навчальної роботи в закріпленому класі, структурному підрозділі бази практики.

3. Складання і узгодження плану застосування нових технологій навчання, елементів експерименту в навчально-виховному процесі та організаційно-пошуковій діяльності

Вибір форм, структури, методів і засобів застосування новітніх інформаційних і педагогічних технологій у навчально-виховному процесі та організаційно-пошуковій діяльності. Узгодження обраних методів з наставниками від бази практики. Визначення і узгодження з керівниками практики послідовності підготовки до практичного проведення уроків з фахових дисциплін.

Змістовий модуль ІІІ. Формування професійних умінь і навичок викладача інформатики

1. Розроблення і проведення уроків з інформатики, реалізація функцій навчання, виховання і розвитку особистості. Виконання індивідуальних завдань

Самостійне розроблення і проведення уроків з інформатики, реалізація функцій навчання, виховання і розвитку особистості під час проведення цих уроків. Планування і проведення повсякденної роботи з активом класу, надання допомоги вчителям школи в плануванні навчальних занять із застосуванням новітніх інформаційних технологій. Проведення індивідуальної роботи з учнями, які мають проблеми у навчанні і дисципліні, які виявляють підвищену цікавість до певної галузі знань. Участь в перевірці учнівських зошитів, щоденників, в оформленні документації класного керівника. Виконання індивідуальних завдань на науково-виробничій базі установи, де проходить практика.

2. Обґрунтування необхідності протидії деструктивному інформаційному впливу на уроках інформатики і в діяльності співробітників бази практики

Життєво важливі інтереси в інформаційній сфері особи (забезпечення конституційних прав і свобод людини на збирання, зберігання, використання та поширення інформації; недопущення несанкціонованого втручання у зміст, процеси обробки, передачі та використання персональних даних; захищеність від негативного інформаційно-психологічного впливу). Проведення роз’яснювальної роботи з учнями про шкідливість поширюваних в засобах масової інформації і в мережі Інтернет невластивих українській культурній традиції цінностей і способу життя, культу насильства, жорстокості, порнографії, зневажливого ставлення до людської і національної гідності. Визначення напрямів протидії негативному інформаційному впливу на уроках інформатики і у повсякденній діяльності співробітників бази практики.

Змістовий модуль ІV. Підсумки виробничої практики

1. Особливості методики викладання інформатики у загальноосвітніх навчальних закладах освіти. Особливості організації діяльності на базі практики

Усвідомлення особливостей методики організації і проведення навчальної і виховної роботи при викладанні інформатики у загальноосвітніх навчальних закладах освіти, організації діяльності співробітників бази практики. Формування комплекту дидактичних матеріалів, які можуть бути корисними під час підготовки до державної атестації (з урахуванням спеціалізації).

2. Формування комплекту звітних матеріалів про проведення виробничої практики

Оформлення звітної документації. Колективний аналіз діяльності студентів-практикантів на підсумковій звітній конференції. Підведення керівниками практики підсумків виробничої практики. Проведення заліку.

 

Керівництво практикою

 

Керівництво виробничою практикою здійснює випускова кафедра. Керівник практики:

1) Забезпечує проведення всіх організаційних заходів перед від’їздом студентів на практику: інструктує про порядок проходження практики, про додержання правил з техніки безпеки, про обсяг роботи на практиці (направлення на практику, програми, щоденник, індивідуальні завдання, індивідуальний план проходження виробничої практики, методичні рекомендації та ін.).

2) Повідомляє студентам про систему звітності з практики, прийняту на кафедрі, а саме: подання письмового звіту про проходження практики, оформлення виконаного індивідуального завдання, підготовка виступу на науково-практичній конференції тощо.

3) Здійснює науково-методичне керівництво практикою.

4) У складі комісії приймає заліки з виробничої практики.

5) Подає завідувачеві кафедри письмовий звіт про проведення практики із зауваженнями і пропозиціями щодо підвищення ефективності практики студентів.

 

Індивідуальні завдання

 

Індивідуальне завдання є однією з форм організації творчої діяльності студента за темою дипломної або наукової роботи під час виробничої практики.

Мета виконання індивідуального завдання полягає в тому, що спираючись на результати спостережень за проведенням навчально-виховного процесу в конкретному навчальному закладі або науково-дослідної роботи в науково-дослідницьких, науково-виробничих установах та керуючись вимогами нормативних актів в галузі освіти і науки, надати можливість студенту усвідомити потребу у виконанні дипломної роботи за обраною темою та обґрунтувати її актуальність.

Індивідуальне завдання складає керівник практики (дипломної роботи) і видає студенту, враховуючи його спеціалізацію та можливість виконання завдання до кінця проходження виробничої практики. Індивідуальні завдання виконують студенти самостійно у супроводженні керівника практики. Індивідуальні завдання записуються до індивідуального плану проходження виробничої практики і виконуються у формі реферату. Про результати виконання індивідуального завдання студент доповідає на звітній конференції.

Орієнтовний перелік рекомендованих напрямів для обрання тем індивідуальних завдань:

Для студентів спеціальності 8.04030201 «Інформатика*»

1) Напрями застосування цифрових освітніх ресурсів у навчальному процесі ЗНЗ.

2) Застосування ІКТ у навчальному процесі ЗНЗ: стан і перспективи розвитку.

3) Інформаційне моделювання стану використання сучасних інформаційних технологій в діяльності ЗНЗ.

4) Прогнозування та оцінювання в діяльності ЗНЗ.

5) Технічні аспекти сучасних технологій системного електронного освітнього ресурсу.

6) Методичні аспекти сучасних технологій системного електронного освітнього ресурсу.

7) Особливості розробки критеріїв оцінювання електронних освітніх ресурсів.

8) Інформаційно-комунікаційні компетентності вчителів загальноосвітніх навчальних закладів.

9) Хмарні технології у ЗНЗ.

10) On-line навчальне середовище в ЗНЗ.

Для студентів спеціальності 8.04030203 «Соціальна інформатика»

1) Розподілені обчислення в наукових дослідженнях соціальної сфери.

2) Використання грід-систем у наукових дослідженнях соціальної сфери.

3) Грід-технології в соціально значимих напрямах наукових досліджень.

4) Апаратно-програмне забезпечення обчислювальних грід-систем.

5) Наукові грід-системи.

6) Методика патентних досліджень в соціальній сфері.

7) Інформаційні ресурси для наукових досліджень в соціальній сфері.

8) Хмарні технології в соціальній сфері.

9) Хмарні технології в управлінні навчальними закладами.

10) Інтелектуальна власність в соціальній сфері.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-07-14; просмотров: 36; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.227.97.219 (0.015 с.)