Зміст та організація науково-дослідної практикиМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Зміст та організація науково-дослідної практики 

Науково-дослідна практика передбачає безперервність та послідовність її проведення, формування у студентів необхідного і достатнього обсягу практичних знань і вмінь відповідно до освітньо-кваліфікаційного рівня магістра.

Науково-дослідна практика – це переддипломна практика. Як частина основної освітньої програми є завершальним етапом навчання і проводиться після засвоєння студентом програм теоретичного і практичного навчання. На цій практиці студент всебічно вивчає один із напрямів діяльності освітніх установ, виконує індивідуальні завдання, збирає практичний і статистичний матеріал та створює теоретичну та експериментальну базу для якісного виконання випускної кваліфікаційної роботи та її захисту. Завдання з цієї практики, як правило, пов’язуються з науково-дослідною роботою кафедри, з підготовкою доповідей студентів на наукових конференціях.

Завданням практики є також набуття навичок, умінь і знань планування, підготовки, організації і виконання науково-дослідної роботи, а також оформлення її результатів. Це досягається шляхом вивчення і узагальнення літературних джерел за темою кваліфікаційної випускної роботи, підготовки матеріальної бази для її виконання, оволодіння технікою і методикою експериментальних досліджень, отримання попередніх експериментальних даних за темою випускної кваліфікаційної роботи, розробки алгоритму її подальшого виконання, грамотного оформлення звіту з практики. Наступний публічний захист звіту з практики дозволяє студенту продемонструвати вміння і здатність викладати результати своєї роботи і відстоювати сформульовані ним наукові положення.

Зміст науково-дослідної практики визначається індивідуальним планом проходження науково-дослідної практики, що розробляється студентом разом з науковим керівником дипломної роботи і затверджується на засіданні випускової кафедри. Індивідуальний план має бути тісно пов’язаним з темою випускної кваліфікаційної роботи й передбачати систематичну звітність про проходження практики перед науковим керівником.

Основними напрямами діяльності студента під час науково-дослідної практики мають бути:

- Робота по збору й обробці теоретичних і методичних матеріалів, що стосуються випускної кваліфікаційної роботи. Ця робота триває протягом всієї науково-дослідної практики студента.

- Систематизація й обробка практичного матеріалу за темою випускної кваліфікаційної роботи.

- Розробка і обґрунтування практичних рекомендацій, що можуть бути наслідком виконання випускної кваліфікаційної роботи. Рекомендації повинні мати теоретичний, методичний та практичний характер, стосуватись теми кваліфікаційної роботи, грамотно сформульовані й письмово оформлені.

- Специфіка обраної теми випускної кваліфікаційної роботи може припускати апробацію розроблених рекомендацій.

Керівник дипломної роботи разом із керівником науково-дослідної практики від кафедри надає всебічну консультативну допомогу практиканту, здійснює загальний контроль підготовлених студентами навчально-методичних матеріалів, контактує з керівництвом бази практики, де проходять практику студенти-практиканти.

Забезпечення якісного проведення науково-дослідної практики передбачає виконання певних організаційних заходів, таких як:

- Обґрунтоване визначення бази практики.

- Розподіл студентів за базами практики з урахуванням їх потреб і тематики випускних кваліфікаційних робіт.

- Складання оптимальних індивідуальних планів проходження науково-дослідної практики з урахуванням здібностей і схильностей студентів.

- Розроблення необхідного навчально-методичного забезпечення науково-дослідної практики.

- Проведення установчої і звітної науково-практичної конференцій за участю наукових керівників практики і викладачів випускової кафедри.

 

4.3. Тематичний план науково-дослідної практики

 

№ з/п Назви і зміст етапів проходження практики Кількість годин
Змістовий модуль І. Організаційний етап. Складання індивідуальних планів проходження науково-дослідної практики
1.1 Визначення баз проходження практики. Закріплення студентів за базами практики та науковими керівниками практики.  
1.2 Проведення організаційних заходів щодо проходження науково-дослідної практики. Проведення установчої конференції.  
1.3 Розробка методичних рекомендацій та індивідуальних завдань на проходження практики з урахуванням особливостей баз практики.  
1.4 Знайомство з базами практики та уточнення індивідуальних завдань на проходження практики.  
1.5 Розробка плану проходження практики та узгодження його з керівниками баз практики.  
1.6 Складання індивідуальних планів проходження практики.  
1.7 Затвердження індивідуальних планів проходження практики.  
  Разом
Змістовий модуль ІІ. Виконання програми науково-дослідної практики
2.1 Збір, систематизація й узагальнення теоретичного, методичного та практичного матеріалу за темою магістерської роботи.  
2.2 Розроблення та обґрунтування конкретних практичних положень, що можуть бути використані у магістерській роботі.  
2.3 Звіт перед науковим керівником за результатами першої половини науково-дослідної практики  
  Разом

 

Змістовий модуль ІІІ. Якісний та кількісний аналіз результатів наукових досліджень
3.1 Апробація (за потреби) розроблених практичних результатів за темою досліджень.  
3.2 Написання та підготовка до друку наукової статті (реферату) за темою магістерської роботи.  
3.3 Написання тексту виступу на науковому семінарі, науково-практичній конференції за результатами практики.  
  Разом
Змістовий модуль ІV. Заключний етап. Підготовка звітних матеріалів з науково-дослідної практики
4.1 Оформлення комплекту звітних матеріалів про проходження практики. Затвердження науковим керівником практики.  
4.2 Підготовка до захисту і захист звітних матеріалів про проходження практики  
4.3 Обговорення результатів практики на звітній конференції. Підведення підсумків практики.  
  Разом
  Разом за навчальним планом

За назвою і змістом етапів проходження науково-дослідної практики, зазначених в тематичному плані, студент-практикант має скласти індивідуальний план практики, вести календарно-тематичний план та скласти звіт про проходження практики

 

4.4.Індивідуальні завдання на науково-дослідну практику

 

Індивідуальне завдання є формою організації навчання під час науково-дослідної практики, яка має на меті:

- ознайомлення з діяльністю в галузі менеджменту освіти, інформатизації освіти та освітніх вимірювань, інформаційних технологій в управлінні соціальними системами або соціальної статистики та прогнозування соціальних процесів (відповідно до спеціалізації);

- поглиблення та закріплення теоретичних знань з фахових дисциплін;

- завершення формування бази фактичного матеріалу для виконання кваліфікаційної роботи та складання державних іспитів.

Індивідуальні завдання для студентів-практикантів розробляються науковим керівником дипломної роботи, виходячи з теми і завдання випускної кваліфікаційної роботи, інтересів, схильностей та здібностей студента.

Індивідуальні завдання для студентів, які проходять науково-дослідну практику, повинні передбачати творчий, пошуковий підхід при їх виконанні. Важливо, щоб студенти, виконуючи індивідуальні завдання, змогли протягом практики зібрати, систематизувати й обробити теоретичні, методичні і практичні матеріали за темою випускної кваліфікаційної роботи, критично їх оцінити, розробити і обґрунтувати практичні рекомендації, що можуть бути наслідком виконання випускної кваліфікаційної роботи.

Індивідуальне завдання може також передбачати розробку студентом певної науково-методичної теми, присвяченої проблемам викладання у вищій школі тієї чи іншої професійно орієнтованої дисципліни спеціальності «Інформатика», інформатизації освіти, освітніх вимірювань, інформаційних технологій в управлінні соціальними системами або соціальної статистики та прогнозування соціальних процесів.

Індивідуальні завдання виконують студенти самостійно у супроводженні наукового керівника дипломної роботи. Як правило, індивідуальні завдання виконуються окремо кожним студентом. У тих випадках, коли завдання мають комплексний характер, до їх виконання можуть залучатися кілька студентів.

Індивідуальні завдання записуються до індивідуального плану проходження науково-дослідної практики і після їх виконання подаються у формі додатку до звіту про практику.

 

 

4.5.Звіт про проходження науково-дослідної практики

 

Після закінчення терміну науково-дослідної практики студенти звітують про виконання програми та індивідуальних завдань. Звіт має містити відомості про виконання усіх розділів індивідуального плану проходження науково-дослідної практики та індивідуальних завдань, мати висновки і пропозиції, список використаних джерел тощо. Оформлюється звіт за вимогами, які встановлені в даному документі.

Звіт про проходження науково-дослідної практики захищається студентом у комісії, призначеній завідувачем кафедри. До складу комісії входять наукові керівники дипломних робіт під головуванням завідувача випускової кафедри. За результатами захисту і наявності повного комплекту звітних матеріалів виставляється оцінка за науково-дослідну практику, яка заноситься до залікової відомості і до залікової книжки студента. Підсумки науково-дослідної практики підводяться на звітній науково-практичній конференції.

На захист звіту про проходження науково-дослідної практики студент повинен надати наступні звітні матеріали:

1) Індивідуальний план науково-дослідної практики.

2) Календарно-тематичний план науково-дослідної практики, що фіксує всі форми роботи під час практики.

3) Теоретичні, методичні та практичні матеріали, що стосуються випускної кваліфікаційної роботи (бажано у формі фрагментів пояснювальної записки випускної роботи).

4) Обґрунтування практичних рекомендацій, що можуть бути наслідком виконання випускної кваліфікаційної роботи (у формі підготовленої до друку наукової статті, реферату або тексту виступу на науковій конференції).

5) Відгук керівника науково-дослідної практики про результати і якість роботи студента.

6) Індивідуальний звіт про проходження науково-дослідної практики, виконання індивідуального завдання та рекомендації про вдосконалення практики.

Студент, який не надав звітної документації в повному обсязі, вважається таким, що не пройшов науково-дослідну практику.

 

4.6.Критерії оцінювання результатів проходження науково-дослідної практики

 

Навчальні досягнення студентів з науково-дослідної практики оцінюються замодульно-рейтинговою системою, в основу якої покладено принцип поопераційної звітності, обов’язковості модульного контролю, накопичувальної системи оцінювання рівня знань, умінь та навичок, розширення кількості підсумкових балів до 100.

Контроль успішності студентів з урахуванням поточного і підсумкового оцінювання здійснюється відповідно до індивідуального плану науково-дослідної практики. Систему рейтингових балів контролю та порядок їх переведення у національну (4-бальну) та європейську (ECTS) шкалу подано нижче у таблицях.

Розрахунок рейтингових балів за видами роботи

№ з/п Види роботи Максимальна кількість балів
Організаційний етап практики
1.1 Участь в роботі установчої конференції
1.2 Складання індивідуального плану практики
1.3 Складання календарно-тематичного плану практики
1.4 Ознайомлення зі специфікою та напрямами роботи бази практики
Виконання програми практики
2.1 Теоретичні, методичні та практичні матеріали за темою дипломної роботи
2.2 Підготовка наукової статті, реферату або виступу на науковій конференції
Звіт про практику
3.1 Оформлення звітних матеріалів практики
3.2 Захист звітних матеріалів практики
  Разом

Шкала оцінювання результатів проходження практики

Рівень результатів Кількість балів, що відповідає рівню Оцінка за традиційною системою Оцінка за шкалою ECTS
Високий 100-90 Відмінно A
Достатній 89-82 Добре B
81-75 C
Середній 74-69 Задовільно D
68-60 E
Низький 59-35 Незадовільно FX
34-1 F

 

Роботу студентів на всіх етапах науково-дослідної практики оцінюють керівники практики в балах за видами роботи відповідно до критеріїв, що наведені нижче:

- систематизація теоретичних знань для якісного виконання поставленої у темі випускної роботи освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» науково-практичної задачі;

- вивчення і узагальнення літературних джерел за темою випускної роботи освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр»;

- виконання індивідуального науково-практичного завдання, критичне осмислення теоретичної бази з метою якісного виконання випускної кваліфікаційної роботи та її захисту;

- підготовка до друку наукової статті;

- підготовка тексту доповіді і виступ на методичному семінарі, науково-практичній конференції.

 

 


4.7. Звітні матеріали з науково-дослідної практики(Зразки форм)

 

 

ЗВІТНІ МАТЕРІАЛИПоследнее изменение этой страницы: 2016-07-14; просмотров: 62; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.158.251.104 (0.011 с.)