Нормативні визначення класифікацій екологічного стану 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Нормативні визначення класифікацій екологічного станутаблиця 1.2. Загальне визначення для річок, озер, перехідних та прибережних вод

наступний текст забезпечує загальне визначення екологічної якості. з метою класифікації нижче в таблицях 1.2.1 – 1.2.4 подані значення щодо елементів якості екологічного

стану для кожної категорії поверхневих вод.

елемент Відмінний стан добрий стан задовільний стан

загальні Відсутні або є дуже незначні антропогенні зміни щодо

значень фізико-хімічних та гідро-морфологічних еле-

ментів якості для поверхневого водного об’єкта порів-

няно з величинами, характерними для об’єкта в непо-

рушеному стані.

значення біологічних елементів якості для поверхне-

вого водного об’єкта відповідають значенням, харак-

терним для об’єкта у непорушеному стані, та мають

тенденцію до дуже незначних змін.

Вони є типоспецифічними умовами й угрупованнями

значення біологічних елементів якості для поверх-

невого водного об’єкта вказують на низькі рівні по-

рушення в результаті антропогенного впливу і мало

відхиляються від значень, характерних для об’єкта в

непорушеному стані

значення біологічних елементів якості для повер-

хневого водного об’єкта помірно відхиляються від

значень, які характерні для об’єкта у непорушеному

стані. Ці значення мають помірну тенденцію до відхи-

лення в результаті антропогенного впливу та мають

значно більші відхилення порівняно з умовами доб-

рого стану

Води, які не відповідають задовільному стану, мають класифікуватися як води з поганим або дуже поганим станом.

Води поверхневих водних об’єктів, які характеризуються значними змінами щодо значень елементів біологічної якості та в яких відповідні біологічні популяції значно відхи-

ляються від норм, характерних для об’єкта в непорушеному стані, мають класифікуватися як погані.

Води поверхневих водних об’єктів, які мають ознаки дуже сильних змін щодо значень елементів біологічної якості та в яких відсутня велика частина відповідних біологічних

ценозів, характерних для об’єкта в непорушеному стані, мають класифікуватися як дуже погані.

EU Water Framework Directive Водна Рамкова директива ЄС 134

1.2.1 Визначення для відмінного, доброго т а з адовільного с т ану в річках

Біологічні елементи якості

елемент Відмінний стан добрий стан задовільний стан

Фітопланктон таксономічний склад фітопланктону відповідає пов-

ністю або майже повністю непорушеним умовам.

Середня розповсюдженість фітопланктону повністю

відповідає типоспецифічним фізико-хімічним умо-

вам та не здатна суттєво змінити типоспецифічні

умови прозорості.

Цвітіння планктону трапляється з частотою та інтен-

сивністю, які відповідають типоспецифічним фізи-

ко-хімічним умовам.

існують невеликі зміни у складі та розповсюдженості

планктонних таксонів порівняно з типоспецифічни-

ми угрупованнями. такі зміни не вказують на будь-

яке прискорене збільшення біомаси водоростей у ре-

зультаті небажаних порушень балансу організмів, які

існують у водному об’єкті, або фізико-хімічної якості

води чи осаду.

може траплятися невелике збільшення частоти та

інтенсивності типоспецифічного цвітіння планктону

Склад таксонів планктону помірно відрізняється від

типоспецифічних угруповань.

Розповсюдженість є помірно порушеною та може

бути такою, що створює значні небажані коливання

у значеннях інших біологічних та фізико-хімічних

елементів якості.

може траплятися помірне підвищення в частоті та в

інтенсивності цвітіння планктону. може траплятися

стійке цвітіння протягом літніх місяців

макрофіти та

фітобентос

таксономічний склад відповідає повністю або майже

повністю непорушеним умовам.

немає помітних змін у середній розповсюдженості

макрофітів та фітобентосу

існують невеликі зміни у складі та розповсюдженос-

ті таксонів макрофітів та фітобентосу порівняно з

типоспецифічними угрупованнями. такі зміни не

свідчать про будь-який прискорений розвиток фі-

тобентосу або вищих форм рослинності, що могло

б призвести до небажаних змін у балансі організмів,

які наявні у водному об’єкті, або щодо фізико-хіміч-

ної якості води чи осаду.

Фітобентосне угруповання не зазнає негативного

впливу бактеріальних пучків та оболонок, наявних

через антропогенну діяльність

Склад таксонів макрофітів та фітобентосу помірно

відрізняється від типоспецифічного угруповання

та значно більше деформований, ніж при доброму

стані.

наявні помірні зміни в середній розповсюдженості

макрофітів та фітобентосу.

Бактеріальні пучки та оболонки, що з’явилися у ре-

зультаті антропогенної діяльності, можуть втруча-

тись у фітобентосні угруповання та, у деяких випад-

ках, їх замінювати

Фауна донних

безхребетних

таксономічний склад та розповсюдженість повніс-

тю або майже повністю відповідають непорушеним

умовам.

Співвідношення таксонів, чутливих та нечутливих

до втручань, не виявляє ознак відмінності від непо-

рушених рівнів.

Рівень різноманітності таксонів безхребетних не ви-

являє ознак відмінності від непорушених рівнів

існують невеликі зміни в складі та розповсюдженості

таксонів безхребетних порівняно з типоспецифічни-

ми угрупованнями.

Співвідношення таксонів, чутливих та нечутливих

до втручань, виявляє невеликі зміни порівняно з ти-

поспецифічними рівнями.

Рівень різноманітності таксонів безхребетних вказує

на невеликі ознаки зміни порівняно з типоспецифіч-

ними рівнями

Склад та розповсюдженість популяції безхребетних

помірно відрізняється від типоспецифічних угрупо-

вань.

Відсутні головні таксономічні групи типоспецифіч-

них угруповань.

Співвідношення таксонів, чутливих та нечутливих

до втручань, та рівень різноманітності є суттєво ни-

жчими, ніж для типоспецифічного рівня та значно

нижчими порівняно з добрим станом

EU Water Framework Directive Водна Рамкова директива ЄС 135

елемент Відмінний стан добрий стан задовільний стан

Рибна фауна Склад і розповсюдженість видів повністю або майже

повністю відповідають непорушеним умовам.

Представлені усі типоспецифічні види, чутливі до

порушень стану середовища.

Вікові структури популяцій риб вказують на неве-

ликі ознаки антропогенного впливу та не виявляють

перешкод у репродукції або розвитку будь-яких кон-

кретних видів

існують невеликі зміни у складі та розповсюдженості

видів порівняно з типоспецифічними угрупованнями

у зв’язку з антропогенним впливом на фізико-хімічні

та гідро-морфологічні елементи якості.

Вікові структури популяцій риб вказують на ознаки

порушення через антропогенний вплив на фізико-

хімічні або гідро-морфологічні елементи якості. В

окремих випадках наявні показники падіння репро-

дукції або розвитку окремих видів до такої міри, що

деякі вікові класи можуть зникнути

Склад та розповсюдженість видів риб помірно відріз-

няється від типоспецифічних угруповань у зв’язку з

антропогенними впливами на фізико-хімічні та гід-

ро-морфологічні елементи якості.

Вікова структура популяцій риб вказує на істотні

ознаки антропогенного впливу до такої міри, що де-

яка частина типоспецифічних видів відсутня або має

дуже низьку розповсюдженість

Гідро-морфологічні елементи якості

елемент Відмінний стан добрий стан задовільний стан

Гідрологічний

режим

кількісні характеристики та динаміка потоку і на-

явність зв’язку з підземними водами відображають

повністю або майже повністю непорушені умови

Умови, що збігаються з досягненням значень, які вка-

зано вище для біологічних елементів якості

Умови, що збігаються з досягненням значень, які вка-

зано вище для біологічних елементів якості

Протяжність

річки

Цілісність річки непорушена антропогенною діяль-

ністю та дозволяє здійснювати міграцію водних ор-

ганізмів та транспортування осаду

Умови, що збігаються з досягненням значень, які вка-

зано вище для біологічних елементів якості

Умови, що збігаються з досягненням значень, які вка-

зано вище для біологічних елементів якості

морфологічні

умови

конфігурація русла, коливання ширини та глибини,

швидкість потоку, придонні умови, а також струк-

тура та стан прибережних зон повністю або майже

повністю відповідають непорушеним умовам

Умови, що збігаються з досягненням значень, які вка-

зано вище для біологічних елементів якості

Умови, що збігаються з досягненням значень, які вка-

зано вище для біологічних елементів якості

EU Water Framework Directive Водна Рамкова директива ЄС 136

Фізико-хімічні елементи якості ( )

елемент Відмінний стан добрий стан задовільний стан

загальні умови значення фізико-хімічних елементів повністю або май-

же повністю збігаються з непорушеними умовами.

концентрації поживних речовин залишаються в ме-

жах норми, характерної для непорушених умов.

Рівні солоності, pH, баланс кисню, буферна ємність і

температура не вказують на ознаки антропогенного

впливу та залишаються в межах норми, характерної

для непорушених умов

температура, баланс кисню, pH, буферна ємність та

солоність не досягають рівня за межами норми, яка

встановлена з метою забезпечення функціонування

типоспецифічної екосистеми та досягнення значень,

вказаних вище щодо біологічних елементів якості.

концентрації поживних речовин не перевищують

рівні, які встановлені з метою забезпечення функціо-

нування екосистеми та досягнення значень, вказаних

вище щодо біологічних елементів якості

Умови, які узгоджуються з досягненням значень, ука-

заних вище щодо біологічних елементів якості

Специфічні

синтетичні ре-

човини-забруд-

ники

концентрації, що близькі до нуля та принаймні ниж-

чі за межі виявлення за допомогою найбільш доско-

налих аналітичних методів, які широко використову-

ються

концентрації, які не перевищують стандартів, вста-

новлених згідно з процедурою, визначеною в роз-

ділі 1.2.6, без обмеження директиви 91/414/еС та

директиви 98/8/еС (<eqs)

Умови, які узгоджуються з досягненням значень, ука-

заних вище щодо біологічних елементів якості

Специфічні

несинтетичні

речовини-за-

брудники

концентрації залишаються в межах діапазону, який

звичайно відповідає непорушеним умовам (фонові

рівні — bgl)

концентрації не перевищують стандартів, встанов-

лених згідно з процедурою, визначеною в розділі

1.2.6 ( ), без обмеження щодо директиви 91/414/еС

та директиви 98/8/еС (<eqs)

Умови, які узгоджуються з досягненням значень, ука-

заних вище щодо біологічних елементів якості

1 Використовується така абревіатура: bgl — фоновий рівень, eqs — стандарт екологічної якості.

2 застосування стандартів, які вказані в протоколі, не повинні потребувати зменшення концентрацій забрудників нижчої від фонових рівнів: (eqs>bgl)

EU Water Framework Directive Водна Рамкова директива ЄС 137

1.2.2. Визначення відмінного, доброго т а з адовільного с т ану оз ер.

Біологічні елементи якості

елемент Відмінний стан добрий стан задовільний стан

Фітопланктон таксономічний склад та розповсюдженість фітоп-

ланктону повністю або майже повністю відповідають

непорушеним умовам.

Середня біомаса фітопланктону відповідає типос-

пецифічним фізико-хімічним умовам та не змінює

суттєво прозорість, яка відповідає типоспецифічним

умовам.

Цвітіння планктону трапляється з частотою та інтен-

сивністю, яка відповідає типоспецифічним фізико-

хімічним умовам

існують невеликі зміни в складі та розповсюдженні

популяції планктону порівняно з типоспецифічними

угрупованнями. такі зміни не вказують на будь-який

значний ріст водоростей, що є результатом небажа-

ного впливу на баланс організмів, наявних у водному

об’єкті або фізико-хімічну якість води чи осаду.

може траплятися невелике збільшення частоти та

інтенсивності цвітіння планктону

Склад та розповсюдження популяції планктону

помірно відрізняється від типоспецифічних угрупо-

вань.

Біомаса помірно порушена та може бути такою, що

призводить до важливих небажаних порушень щодо

умов інших біологічних елементів якості та фізико-

хімічної якості води або осаду.

Помірне збільшення частоти й інтенсивності цвітін-

ня планктону може траплятися протягом літніх мі-

сяців.

макрофіти і

фітобентос

таксономічний склад повністю або майже повністю

відповідає непорушеним умовам.

не існує змін, які можна помітити в середній розпов-

сюдженості макрофітів та фітобентосу

існують незначні зміни в складі та розповсюдженості

макрофітових та фітобентосних таксонів порівняно

з типоспецифічними угрупованнями. такі зміни не

вказують на будь-яке посилення росту фітобентосу

або вищих форм рослинності у результаті небажаних

порушень для балансу організмів, які представлені

у водному об’єкті, або щодо фізико-хімічної якості

води.

Фітобентосне угруповання не зазнає негативного

впливу від бактеріальних пучків та оболонок, наяв-

них через антропогенну діяльність.

Склад макрофітових та фітобентосних таксонів по-

мірно відрізняється від типоспецифічних угруповань

та є значно більше порушеним порівняно з добрим

станом.

очевидні помірні зміни у середній розповсюдженос-

ті макрофітів та фітобентосу.

Фітобентосне угруповання може зазнавати переш-

код та в деяких місцях може бути замінене бактерій-

ними

Фауна донних

безхребетних

таксономічний склад та розповсюдженість повністю

або майже повністю відповідає непорушеним умовам.

Співвідношення чутливих та нечутливих до втру-

чань таксонів практично відповідає непорушеним

рівням.

Рівень різноманіття таксонів безхребетних не пока-

зує ніяких ознак змін у порівнянні з непорушеними

рівнями

існують незначні зміни у складі та розповсюдженості

таксонів безхребетних порівняно з типоспецифічни-

ми угрупованнями.

Співвідношення чутливих та нечутливих до втру-

чань таксонів вказують на незначні ознаки змін щодо

типоспецифічних рівнів.

Рівень різноманіття безхребетних таксонів вказує на

незначні ознаки змін від типоспецифічних рівнів

Склад та розповсюдженість таксонів безхребетних

помірно відрізняється від типоспецифічних угрупо-

вань.

Відсутні головні таксономічні групи типоспецифіч-

ного угруповання.

Співвідношення таксонів, чутливих та нечутливих

до втручань, та рівень їхнього різноманіття є суттє-

во нижчим порівняно з типоспецифічним рівнем та

значно нижчим порівняно з добрим станом.

EU Water Framework Directive Водна Рамкова директива ЄС 138

елемент Відмінний стан добрий стан задовільний стан

Фауна риб Склад та розповсюдженість видів повністю або

майже повністю відповідають непорушеним умовам.

наявні всі типоспецифічні вразливі види.

Вікова структура популяцій риб вказує на малі

ознаки антропогенного впливу та не вказує на

падіння репродукції та розвитку окремих видів

існують незначні зміни в складі та розповсюдженості

видів порівняно з типоспецифічними угрупованнями

у зв’язку з антропогенними впливами на фізико-

хімічні або гідро-морфологічні елементи якості.

Вікова структура популяцій риб вказує на ознаки

порушення через антропогенні впливи на фізико-

хімічні або гідро-морфологічні елементи якості та в

деяких випадках вказує на падіння репродукції або

розвитку окремих видів до такого ступеня, що деякі

вікові класи можуть бути відсутніми

Склад та розповсюдженість видів риб помірно

відрізняється від типоспецифічних угруповань через

антропогенний вплив на фізико-хімічні або гідро-

морфологічні елементи якості.

Вікова структура популяцій риб вказує на головні

ознаки порушення, пов’язаного з антропогенними

впливами на фізико-хімічні або гідро-морфологічні

елементи якості до такого ступеня, що помірна

частка типоспецифічних видів відсутня або

розповсюдженість є дуже низкою

Гідро-морфологічні елементи якості

елемент Відмінний стан добрий стан задовільний стан

Гідрологічний

режим

кількість та динаміка потоку, рівня, часу перебування

та через це зв’язок з підземними водами повністю або

майже повністю відповідає непорушеним умовам

Умови, що узгоджуються з досяганням величин, які

вказано вище для біологічних елементів якості

Умови, що узгоджуються з досягненням величин, які

вказано вище для біологічних елементів якості

морфологічні

умови

коливання глибини озера, кількість і структура

субстрату та як структура, так і умови прибережної

зони озера повністю або майже повністю відповідають

непорушеним умовам

Умови, що узгоджуються з досягненням величин, які

вказано вище для біологічних елементів якості

Умови, що узгоджуються з досягненням величин, які

вказано вище для біологічних елементів якості

EU Water Framework Directive Водна Рамкова директива ЄС 139

Фізико-хімічні елементи якості ( )

елемент Відмінний стан добрий стан задовільний стан

загальні умови значення фізико-хімічних елементів повністю або

майже повністю відповідають непорушеним умовам.

концентрації поживних речовин залишаються в ме-

жах діапазону, характерного для непорушених умов.

Рівні солоності, pH, балансу кисню, буферна ємність,

прозорість та температура не свідчать про антропо-

генне втручання та залишаються в межах, характер-

них для непорушених умов

температура, баланс кисню, pH, буферна ємність,

прозорість та солоність не досягають рівня поза ме-

жами, які встановлені з метою забезпечення функ-

ціонування екосистеми та досягнення значень, вка-

заних вище для біологічних елементів якості.

концентрації поживних речовин не перевищують

рівні, встановлені з метою забезпечення функціону-

вання екосистеми та досягнення значень, вказаних

вище для біологічних елементів якості

Умови, що узгоджуються з досягненням значень, ука-

заних вище для біологічних елементів якості

Специфічні

синтетичні

речовини-за-

брудники

концентрації, що близькі до нуля та принаймні ниж-

чі за межі виявлення за допомогою найбільш доско-

налих аналітичних методів, які широко використову-

ються

концентрації не перевищують стандартів, встанов-

лених згідно з процедурою, визначеною в розділі

1.2.6, без обмеження для директиви 91/414/еС та

директиви 98/8/еС (<eqs)

Умови, які узгоджуються з досягненням значень, ука-

заних вище для біологічних елементів якості

Специфічні

несинтетичні

речовини-за-

брудники

концентрації залишаються в межах діапазону, який

звичайно відповідає непорушеним умовам (фонові

рівні — bgl).

концентрації не перевищують стандартів, встанов-

лених згідно з процедурою, визначеною в розділі

1.2.6 ( ), без обмеження для директиви 91/414/еС та

директиви 98/8/еС (<eqs)

Умови, які узгоджуються з досягненням значень, ука-

заних вище для біологічних елементів якості

1 Використовується така абревіатура: bgl — фоновий рівень, eqs — стандарт екологічної якості.

2 застосування стандартів, які вказані в протоколі, не повинні потребувати зменшення концентрацій речовин-забрудників нижче від фонових рівнів (eqs>bgl)s.

EU Water Framework Directive Водна Рамкова директива ЄС 140

1.2.3. Визначення для відмінного, доброго т а з адовільного с т ану в перехідних водах.

Біологічні елементи якості

елемент Відмінний стан добрий стан задовільний стан

Фітопланктон Склад та розповсюдженість таксонів фітопланктону

відповідають непорушеним умовам.

Середня біомаса фітопланктону відповідає типоспе-

цифічним фізико-хімічним умовам та є такою, що

не змінює суттєво прозорість порівняно з типоспе-

цифічними умовами прозорості.

Цвітіння планктону трапляється з частотою та інтен-

сивністю, що відповідає типоспецифічним фізико-

хімічним умовам.

існують невеликі зміни в складі та розповсюдженості

таксонів фітопланктону.

існують невеликі зміни в біомасі порівняно з типос-

пецифічними умовами. такі зміни не свідчать про

будь-який значний розвиток водоростей, що приз-

водить до небажаних порушень у балансі організмів,

які існують у водному об’єкті, або у фізико-хімічній

якості води.

може статися невелике збільшення частоти та інтен-

сивності типоспецифічного цвітіння планктону.

Склад та розповсюдженість таксонів фітопланктону

помірно відрізняється від типоспецифічних умов.

Біомаса помірно порушена та може бути такою, що

призводить до значних небажаних порушень щодо

умов для інших біологічних елементів якості.

може статися помірне збільшення частоти та інтен-

сивності цвітіння планктону. Стійке цвітіння може

траплятися протягом літніх місяців

макроводорості таксономічний склад повністю або майже повністю

відповідає непорушеним умовам.

не існує видимих змін щодо розповсюдженості ан-

гіосперм через вплив антропогенної діяльності

існують невеликі зміни в складі та розповсюдженос-

ті таксонів макроводоростей порівняно з типоспе-

цифічними угрупованнями. такі зміни не вказують

на будь-який значний розвиток фітобентосу або ви-

щих рослин, що призводить до небажаних порушень

у балансі організмів, які існують у водному об’єкті,

або у фізико-хімічній якості води

Склад таксонів макроводоростей помірно відріз-

няється від типоспецифічних умов та значно більше

порушений порівняно з доброю якістю.

Помітні помірні зміни у середній розповсюдженос-

ті макроводоростей, що може призводити до неба-

жаних порушень у балансі організмів, які існують у

водному об’єкті

ангіосперми The taxonomic composition corresponds totally or nearly

totally to undisturbed conditions.

There are no detectable changes in angiosperm abundance

due to anthropogenic activities.

існують невеликі зміни в складі таксонів ангіосперм

порівняно з типоспецифічними угрупованнями.

Розповсюдженість ангіосперм вказує на невеликі оз-

наки порушення

Склад таксонів ангіосперм відрізняється від типос-

пецифічних угруповань та значно більше поруше-

ний, ніж при добрій якості.

існують помірні порушення в розповсюдженості так-

сонів ангіосперм

EU Water Framework Directive Водна Рамкова директива ЄС 141

елемент Відмінний стан добрий стан задовільний стан

Фауна донних

безхребетних

Рівень різноманіття та розповсюдженість таксонів

безхребетних знаходиться в межах, характерних для

непорушених умов.

наявні всі таксони, чутливі до порушень та характер-

ні для непорушених умов

Рівень різноманіття та розповсюдженість таксонів

безхребетних є трохи поза межами, характерними

для типоспецифічних умов.

наявна більшість чутливих таксонів типоспецифіч-

них угруповань.

Рівень різноманіття та розповсюдженість таксонів

безхребетних знаходиться помірно поза межами, які

асоціюються з типоспецифічними умовами.

існують таксони, які вказують на забруднення.

Відсутні багато з чутливих таксонів із типоспецифіч-

них угруповань.

Фауна риб Склад та розповсюдженість видів відповідають непо-

рушеним умовам.

Розповсюдженість видів, чутливих до порушень,

вказує на незначне відхилення від типоспецифічних

умов через антропогенні впливи на фізико-хімічні та

гідро-морфологічні елементи якості.

Відсутня помірна пропорція типоспецифічних чут-

ливих до порушень видів як результат антропоген-

ного впливу на фізико-хімічні та гідро-морфологічні

елементи якості.

Гідро-морфологічні елементи якості

елемент Відмінний стан добрий стан задовільний стан

Режим при-

пливів та відп-

ливів

Режим потоку прісної води повністю або майже пов-

ністю відповідає непорушеним умовам

Умови, які узгоджуються з досягненням значень, ука-

заних вище для біологічних елементів якості

Умови, які узгоджуються з досягненням значень, ука-

заних вище для біологічних елементів якості

морфологічні

умови

коливання глибини, стан субстрату, а також як

структура, так і умови міжприпливних зон повніс-

тю або майже повністю відповідають непорушеним

умовам

Умови, які узгоджуються з досягненням значень, ука-

заних вище для біологічних елементів якості

Умови, які узгоджуються з досягненням значень, ука-

заних вище для біологічних елементів якості

EU Water Framework Directive Водна Рамкова директива ЄС 142

Фізико-хімічні елементи якості ( )

елемент Відмінний стан добрий стан задовільний стан

загальні умови Фізико-хімічні елементи повністю або майже повніс-

тю відповідають непорушеним умовам.

концентрації поживних речовин залишаються в ме-

жах діапазону, що відповідає непорушеним умовам.

температура, баланс кисню та прозорість не мають

ознак антропогенного втручання та залишаються в

межах діапазону, що відповідає непорушеним умо-

вам

температура, умови насичення киснем та прозорість

не досягають рівнів поза межами, встановленими,

щоб забезпечити функціонування екосистеми та до-

сягнення величин, які вказані вище для біологічних

елементів якості.

концентрації поживних речовин не перевищують

рівнів, установлених, щоб забезпечити функціону-

вання екосистеми та досягнення величин, які вказані

вище для біологічних елементів якості

Умови, які узгоджуються з досягненням значень, вка-

заних вище для біологічних елементів якості

Специфічні

синтетичні

речовини-за-

брудники

концентрації, що близькі до нуля та принаймні ниж-

чі за межі виявлення за допомогою найбільш доско-

налих аналітичних методів, які широко використову-

ються.

концентрації не перевищують стандартів, які вста-

новлено згідно з процедурою, детально вказаною в

розділі 1.2.6, без перешкод для директиви 91/414/еС

та директиви 98/8/еС (<eqs)

Умови, які узгоджуються з досягненням значень, вка-

заних вище для біологічних елементів якості

Специфічні

несинтетичні

речовини-за-

брудники

концентрації залишаються в межах діапазону, який

звичайно відповідає непорушеним умовам (фонові

рівні — bgl).

концентрації не перевищують стандартів, які вста-

новлено згідно з процедурою, детально описаною в

розділі 1.2.6 ( ), без перешкод для директиви 91/414/

еС та директиви 98/8/еС (<eqs)

Умови, які узгоджуються з досягненням значень, вка-

заних вище для біологічних елементів якості

1 Використовуається така абревіатура: bgl — фоновий рівень, eqs - стандарт екологічної якості.

2 застосування стандартів, які вказані в протоколі, не повинні потребувати зменшення концентрацій забруднювачів нижче фонових рівнів: (eqs>bgl).

EU Water Framework Directive Водна Рамкова директива ЄС 143

1.2.4. Визначення для відмінного, доброго т а з адовільного екологічного с т ану прибережних вод

Біологічні елементи якості

елемент Відмінний стан добрий стан задовільний стан

Фітопланктон Склад та розповсюдженість фітопланктонних так-

сонів відповідають непорушеним умовам.

Середня біомаса фітопланктону відповідає типос-

пецифічним фізико-хімічним умовам та суттєво не

впливає на типоспецифічні умови щодо прозорості.

Цвітіння планктону трапляється з частотою та інтен-

сивністю, які відповідають типоспецифічним фізи-

ко-хімічним умовам.

Склад та розповсюдженість таксонів фітопланктону

вказує на легкі ознаки порушення.

існують невеликі зміни в біомасі порівняно з типос-

пецифічними умовами. такі зміни не вказують на

будь-який прискорений розвиток водоростей у ре-

зультаті небажаних втручань у баланс організмів, які

існують у водному об’єкті, або в якість води.

може траплятися невелике збільшення частоти та ін-

тенсивності типоспецифічного цвітіння планктону.

Склад та розповсюдженість таксонів фітопланктону

вказує на ознаки помірного порушення.

Біомаса водоростей значно виходить за межі, які асо-

ціюються з типоспецифічними умовами, та є такою,

що впливає на інші біологічні елементи якості.

може траплятися помірне збільшення частоти та ін-

тенсивності цвітіння планктону. може траплятися

постійне цвітіння протягом літніх місяців.

макроводо-

рості та ангіо-

сперми

існують усі чутливі до порушення макроводоростеві

та ангіоспермові таксони, характерні для непоруше-

них умов.

Рівні покриття макроводоростями та розповсюдженість

ангіосперм відповідають непорушеним умовам

існують найбільш чутливі до порушення таксони

макроводоростей та ангіосперм, характерні для не-

порушених умов.

Рівень покриття макроводоростями та розповсюд-

женість ангіосперм вказує на легкі ознаки порушення.

Відсутня помірна кількість чутливих до порушення

таксонів макроводоростей та ангіосперм, характер-

них для непорушених умов.

Покриття макроводоростями та розповсюдженість

ангіосперм є помірно порушеними. Це може приз-

вести до небажаного порушення балансу існуючих

організмів у водному об’єкті

Фауна донних

безхребетних

Рівень різноманіття та розповсюдженість таксонів

безхребетних знаходиться в межах, характерних для

непорушених умов.

існують усі чутливі до порушення таксони, характер-

ні для непорушених умов

Рівень різноманіття та розповсюдженість таксонів

безхребетних трохи виходить поза межі, характерні

для типоспецифічних умов.

наявні більшість чутливих таксонів типоспецифіч-

них угруповань

Рівень різноманіття та розповсюдженість таксонів

безхребетних знаходяться помірно поза межами, ха-

рактерними для типоспецифічних умов.

Присутні тaксони, що вказують на забруднення.

Відсутні багато з чутливих таксонів типоспецифіч-

них угруповань

EU Water Framework Directive Водна Рамкова директива ЄС 144

Гідро-морфологічні елементи якості

елемент Відмінний стан добрий стан задовільний стан

Режим при-

пливів та відп-

ливів

Режим потоку прісної води, напрямок і швидкість

домінуючих течій повністю або майже повністю від-

повідають непорушеним умовам

Умови відповідають досягненню величин, які вказані

вище для біологічних елементів якості.

Умови відповідають досягненню величин, які вказа-

но вище для біологічних елементів якості

морфологічні

умови

коливання глибини, структура і субстрат прибереж-

ного дна, а також структура й умови міжприпливних

зон повністю або майже повністю відповідають непо-

рушеним умовам

Умови відповідають досягненню величин, які вказа-

но вище для біологічних елементів якості

Умови відповідають досягненню величин, які вказані

вище для біологічних елементів якості

Фізико-хімічні елементи якості ( )

елемент Відмінний стан добрий стан задовільний стан

загальні умови Фізико-хімічні елементи повністю або майже повніс-

тю відповідають непорушеним умовам.

концентрації поживних речовин залишаються в ме-

жах, характерних для непорушених умов.

температура, баланс кисню та прозорість не вказують

на ознаки антропогенного втручання та залишають-

ся в межах, які характерні для непорушених умов

температура, умови насичення киснем та прозорість

не виходять за межі рівнів, встановлених таким чи-

ном, щоб забезпечити функціонування екосистеми

та досягнення величин, які вказано вище для біоло-

гічних елементів якості.

концентрації поживних речовин не перевищують

рівнів, які встановлено відповідно до забезпечення

функціонування екосистеми та досягнення величин,

що вказані вище для біологічних елементів якості

Умови відповідають досягненню величин, які вказані

вище для біологічних елементів якості

Специфічні

синтетичні

речовини-за-

брудники

концентрації, що близькі до нуля та принаймні нижчі

від порога виявлення найбільш досконалими аналі-

тичними методами, якими широко користуються

концентрації не перевищують стандартів, які вста-

новлено згідно з процедурою, що детально описана в

розділі 1.2.6 і не суперечить директиві 91/414/еС та

директиві 98/8/еС (<eqs)

Умови відповідають досягненню величин, які вказані

вище для біологічних елементів якості

Специфічні

несинтетичні

речовини-за-

брудники

концентрації залишаються в межах, характерних для

непорушених умов (фонові рівні — bgl)

концентрації не перевищують стандартів, які вста-

новлено згідно з процедурою, що детально описана в

розділі 1.2.6 ( ) і не суперечить директиві 91/414/еС

та директиві 98/8/еС (<eqs)

Умови відповідають досягненню величин, які вказані

вище для біологічних елементів якості

1 Використовується така абревіатура: bgl — фоновий рівень, eqs — стандарт екологічної якості.

2 застосування стандартів, які вказані в протоколі, не повинні потребувати зменшення концентрацій речовин-забрудників нижче від фонових рівнів (eqs>bgl).

EU Water Framework Directive Водна Рамкова директива ЄС 145

1.2.5. Визначення для максимального, доброго т а з адовільного екологічного потенціалу для іс тотно змінених або шт учних водних об’єктів

елемент максимальний екологічний потенціал добрий екологічний потенціал задовільний екологічний потенціал

Біологічні еле-

менти якості

Величини відповідних біологічних елементів якості

відображають, де можливо, величини, характерні

для найбільш подібного типу поверхневого водно-

го об’єкта, за тих фізичних умов, які є результатом

штучних або істотно змінених характеристик водно-

го об’єкта

наявні невеликі зміни у величинах відповідних біо-

логічних елементів якості порівняно з величинами,

визначеними для максимального екологічного по-

тенціалу

Присутні помірні зміни у величинах біологічних еле-

ментів якості порівняно з нормами для максималь-

ного екологічного потенціалу.

Ці величини є значно більш порушені, ніж ті, які ха-

рактерні для доброго стану

Гідро-морфо-

логічні еле-

менти

Гідро-морфологічні умови відповідають лише тим

впливам на поверхневий водний об’єкт, які є резуль-

татом штучних або істотно змінених характеристик

водного об’єкта, за умови, що всі пом’якшувальні

заходи були здійснені для забезпечення найкращого

наближення до екологічного континууму, зокрема,

що стосується міграції фауни та сприятливих місць

для нересту й розмноження

Умови відповідають досягненню величин, які вказа-

но вище для біологічних елементів якості

Умови відповідають досягненню величин, які вказа-

но вище для біологічних елементів якості

ФізПоделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-06-26; просмотров: 189; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.209.138 (0.048 с.)