Тема 13. Правове регулювання окремих видів сільськогосподарської діяльності
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 13. Правове регулювання окремих видів сільськогосподарської діяльностіПравове регулювання здійснення тваринництва. Скотарство і птахівництво як основні напрями тваринництва, їхня правова регламентація. Правове регулювання племінної справи у тваринництві. Правове регулювання здійснення промислового рибальства і рибництва. Правове регулювання бджільництва. Правове регулювання ветеринарного обслуговування.

Правові засади здійснення рослинництва. Правове регулювання діяльності з виробництва зерна. Правове регулювання діяльності з виробництва цукру; правовий статус бурякоцукрового комплексу. Правове регулювання насінництва. Правова охорона прав на сорти рослин.

 

Нормативно-правові акти

1. Про ветеринарну медицину: Закон України від 25 червня 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. –1992. – № 36. – Ст. 531.

2. Про охорону прав на сорти рослин: Закон України від 21 квітня 1993 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1993.– № 21. – Ст.218.

3. Про карантин рослин: Закон України від 30 червня 1993 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1993.– № 34. – Ст. 352.

4. Про племінну справу у тваринництві: Закон України від 15 грудня 1993 р. (в редакції Закону від 21 грудня 1999 р.) // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 2. – Ст. 7.

5. Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення: Закон України від 24 лютого 1994 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1994.– № 27. – Ст. 218.

6. Про пестициди і агрохімікати: Закон України від 2 березня 1995 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – № 14. – Ст. 91.

7. Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів: Закон України від 19 грудня 1995 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – № 46. – Ст. 345.

8. Про безпечність та якість харчових продуктів: Закон України від 23 грудня 1997 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2005. – № 50. – Ст. 533.

9. Про захист рослин: Закон України від 14 жовтня 1998 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1998. – № 50-51. – Ст. 310.

10. Про державне регулювання виробництва і реалізації цукру: Закон України від 17 червня 1999 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 32. – Ст. 268.

11. Про зерно та ринок зерна в Україні: Закон України від 4 липня 2002 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 35. – Ст. 258.

12. Про насіння і садивний матеріал: Закон України від 26 грудня 2002 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 13. – Ст. 92.

13. Про рибу, інші водні живі ресурси та харчову продукцію з них: Закон України від 6 лютого 2003 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 15. – Ст. 107.

14. Про молоко та молочні продукти: Закон України від 24 червня 2004 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 47. – Ст. 513.

15. Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів: Закон України від 8 липня 2011 р. // Офіційний вісник України. – 2011. – № 59. – Ст. 2351.

16. Про невідкладні заходи щодо стимулювання виробництва та розвитку ринку зерна: Указ Президента України від 29 червня 2000 р. // Офіційний вісник України. – 2000. – № 26. – Ст. 1090.

17. Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для розвитку тваринництва: постанова Кабінету Міністрів України від 18 березня 2009 р. № 282 // Урядовий кур'єр. – 2009. – 3 квітня. – № 60.

Література

1. Богдан А. Щодо правових аспектів виробництва зерна в Україні порівняно із законодавством Європейського Союзу // Право України. – 2009. - № 11. – С. 201.

2. Єрмоленко В. Правове регулювання селекційної діяльності в рослинництві // Підприємництво, господарство і право. – 2005. – № 4. – С. 53-57.

3. Корнієнко В.М. Проблеми правового регулювання виробництва і реалізації цукру в Україні в контексті вимог права ЄС [Електронний ресурс] // Науковий вісник НУБіП України. Серія: Право. – 2011. – № 161. – Режим доступу: http://elibrary.nubip.edu.ua.

4. Святченко Л. До питання легального закріплення поняття «цукробуряківництво» // Юридична Україна. – 2009. - № 7. – С. 82.

5. Станіславський В. Принципи правового регулювання насінницької діяльності // Право України. – 2006. - № 6. – С. 55–59.

6. Станіславський В. Правове регулювання організації здійснення насінництва // Підприємництво, господарство і право. – 2006. - № 9. – С. 36–39.

7. Станіславський В. Правовий аспект поняття насінництва та його ознаки // Право України. – 2006. - № 9. – С. 114–118.

8. Стативка А. О договоре на создание племенных сельскохозяйственных животных // Предпринимательство, хозяйство и право. – 2001. – № 8. – С. 52–53.

 

Тема 14. Основні риси аграрного права зарубіжних країн

Поняття, зміст і джерела аграрного права зарубіжних країн. Систематизація і кодифікація аграрного законодавства в зарубіжних країнах. Правовий статус сільськогосподарського підприємства в зарубіжних країнах. Правовий режим майна сільськогосподарських підприємств в зарубіжних країнах. Договори сільськогосподарських підприємств у зарубіжних країнах. Правові форми агропромислової інтеграції в зарубіжних країнах.

 

Література

1. Быстров Г.Е. Правовое регулирование земельных реформ в зарубежных странах // Государство и право. – 1996.– № 9. – С. 92–103.

2. Быстров Г.Е. Сельскохозяйственные кооперативы: теория, мировой опыт, проблемы возрождения в России // Государство и право. – 1998.– № 5. – С. 121–122.

3. Громыко В.В. Особенности аграрной политики Европейского Союза // Вестник Российской экономической академии им. Т.В. Плеханова. – 2005. – № 1. – С. 34–39.

4. Ковальський Д. Діяльність оптових ринків сільськогосподарської продукції: закордонний досвід // Юридичний вісник України. – 2010. – № 14 (770)

5. Козырь М.И. Сельскохозяйственные кооперативы в России: проблемы совершенствования правового регулирования // Государство и право.– 1998.– № 11. – С.23–31.

6. Кокотов Б.Н. Фермерская аренда в США // Государство и право. – 1997. – № 11.– С.95 –101.

7. Кузьмин И.П. Развитие законодательства республики Беларусь о личном подсобном хозяйстве граждан // Государство и право. – 2000. – № 4. – С. 45–53.

8. Логуш Л. Правове регулювання реалізації сільськогосподарської продукції за комерційним законодавством США // Право України. – № 3. – 2002.– С. 162–165.

9. Ніщимна С. Правове регулювання державного кредитування сільського господарства: зарубіжний досвід // Право України. – 2006. - № 10. – С. 138-141.

10. Павлова Э.И. Роль профессиональных сельскохозяйственных предприятий в регулировании аграрных отношений во Франции // Государство и право. – 2000. – № 1 – С. 78 – 86.

11. Первушин А.Г. Комментарий к федеральному закону Российской Федерации "О сельскохозяйственной кооперации" // Государство и право. – 1997. – № 9. – С.118 –119.

12. Титова Н., Логуш Л. Фермерство в США: державний захист прав фермерів // Право України. – 1993. - № 4. – С. 30-31.

13. Черняков Б.А. Особенности аграрного законодательства США // США Канада: Экономика. Политика. Культура. – 2004. – № 6. – С. 101–126.

 

Крім цього, при вивченні навчальної дисципліни студентам рекомендується використовувати наступну навчальну літературу:

 

1. Аграрне право України. Підручник для студентів юридичних спеціальностей вищих закладів освіти. За ред. В.П. Гайворонського та В.П. Жушмана. – Харків: вид-во “Право”, 2003. – 240с.

2. Аграрне право України: підручник / В.М. Єрмоленко, О.В. Гафурова, М.В. Гребенюк та ін.; за аг. ред. В.М. Єрмоленка. – К.: Юрінком Інтер, 2010. – 608 с.

3. Аграрне право: підруч. для студ. вищ. навч. закл. / В.П. Жушман, В.М. Корнієнко, Г.С. Корнієнко та ін.; за ред. В.П. Жушмана та А.М. Статівки. – Х.: Право, 2010. – 296 с.

4. Гаєцька-Колотило Я. З. Аграрне право України: навч. посiб. / Я. З. Гаєцька-Колотило, Н. В. Iлькiв. – Київ: Iстина, 2008. - 184с.

5. Жушман В.П. Аграрне право та законодавство України. Навчально-практичний посібник. – Харків, 2004. – 448с.

6. Крупка Ю. М. Аграрне право України: Навч. посіб. для дистанційного навчання / За наук. ред. Н. Р. Малишевої. – Київ: Університет «Україна», 2006. – 160с.

7. Погрібний О.О. Аграрне право України. Підручник. – К.: ви–во “Істина”, 2007. – 448с.

8. Янчук В.З. Аграрне право України. Підручник. – К.: Юрінком, 2000. – 717с.

9. Аграрное право: Учебник / С.А. Боголюбов, Е.А. Галиновская, В.М. Дикусар и др.; под ред. С.А. Боголюбова, Е.Л. Мининой – М.: Эксмо, 2008. – 364с.

10. Аграрное право: ученик / С. А. Боголюбов, М. М. Бринчук, Н. О. Ведышева и др.; отв. ред. М. И. Палладина, Н. Г. Жаворонкова. – М.: Проспект, 2010. – 432с.

 

ПЛАНИ ПРАКТИЧНИХ занять

Загальна частина

Тема 1. Аграрне право як комплексна галузь права. Джерела аграрного права

 

Теоретичні завдання

1. Поняття, предмет, методи аграрного права.

2. Співвідношення аграрного права з іншими галузями права.

3. Аграрні правовідносини: суб'єкт, об'єкт, зміст.

4. Основні правові форми актів аграрного законодавства та їхня характеристика.

5. Нормативно-правові акти як джерела аграрного права.

6. Локальні нормативні акти як джерела аграрного права.

 

Практичні завдання

Робота в аудиторії:

1. Вирішення тестів.

2. На підставі аналізу нормативно-правових актів:

2.1. Наведіть приклади норм, які ілюструють принципи аграрного права.

2.2. Наведіть приклади норм, якими регулюються аграрно-земельні, аграрно-майнові, аграрно-трудові та аграрно-організаційно-управлінські відносини.

Вимагають поза аудиторної підготовки

Складіть перелік нормативно-правових актів (не менше 5), які регулюють:

- правовий статус сільськогосподарських кооперативів;

- правовий статус фермерських господарств;

- правовий статус аграрних господарських товариств;

- правовий статус державних сільськогосподарських підприємств.

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-22; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.239.233.139 (0.011 с.)