ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 8. Економіко-правовий механізм забезпечення аграрного виробництваПравове регулювання фінансування та кредитування аграрного виробництва. Правові засади підтримки сільськогосподарського товаровиробника. Правове регулювання цін і тарифів в аграрному секторі економіки. Правова організація матеріально-технічного постачання. Правове регулювання оподаткування в аграрному секторі економіки. Правова організація збуту сільськогосподарської продукції. Правові засади страхування в аграрному секторі економіки.

 

Нормативно-правові акти

1. Конституція України: Закон України від 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.

2. Господарський кодекс: Закон України від 16 січня 2003 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 18–22. – Ст. 144.

3. Цивільний кодекс України: Закон України від 16 січня 2003 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 40–44. – Ст. 356.

4. Податковий кодекс України: Закон України від 2 грудня 2010 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2010. – № 92. – Ст. 3248.

5. Про ціни та ціноутворення: Закон України від 3 грудня 1990 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2005. - № 42. – Ст. 465.

6. Про товарну біржу: Закон України від 10 грудня 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 11. – Ст. 83.

7. Про державне замовлення для задоволення пріоритетних державних потреб: Закон України від 22 грудня 1995 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 3. – Ст. 9.

8. Про страхування: Закон України від 7 березня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2005. – № 37 – Ст. 447.

9. Про державне регулювання імпорту сільськогосподарської продукції: Закон України від 17 липня 1997 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – № 44. – Ст. 281.

10. Про державну підтримку сільського господарства України: Закон України від 24 червня 2004 р. // Відомості Верховної Ради України – 2004 – № 49. – Ст. 527.

11. Про особливості страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою: Закон України від 9 лютого 2012 р. // Офіційний вісник України. – 2012. – № 19. – Ст. 708.

12. Про деякі заходи щодо поліпшення фінансового стану аграрного сектору економіки та розвитку тваринництва: Указ Президента України від 29 травня 2009 р. № 378/2009 // Урядовий кур’єр. – 2009. – 5 червня.

13. Про схвалення Концепції Державної цільової програми підтримки розвитку сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів на період до 2015 року: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2009 р. № 184-р. // Урядовий кур'єр. – 2009. – 4 березня. – № 39.

14. Про затвердження плану організаційних заходів щодо сприяння розвиткові сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів та забезпечення доступу особистих селянських і фермерських господарств на ринок аграрної продукції: розпорядження Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2009 р. № 219-р. // Урядовий кур'єр. – 2009. – 1 квітня. – № 58.

15. Про затвердження Типових правил роботи оптових ринків сільськогосподарської продукції: наказ Міністерства аграрної політики і продовольства України від 19 грудня 2010 р. № 73 // Офіційний вісник України. – 2010. – № 26. – Ст. 1045.

16. Порядок та умови проведення конкурсного відбору сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів для надання їм фінансової підтримки за рахунок коштів державного бюджету: наказ Міністерства аграрної політики і продовольства України від 17 серпня 2011 р. № 410 // Офіційний вісник України. – 2011. – № 79. – Ст. 2927.

17. Про затвердження Порядку та умов проведення конкурсу для надання фінансової підтримки фермерським господарствам: наказ Міністерства аграрної політики і продовольства України від 2 вересня 2011 р. № 441 // Офіційний вісник України. – 2011. – № 74. – Ст. 2792.

18. Про затвердження форм документів для надання фінансової підтримки фермерським господарствам: наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 14 вересня 2011 р. № 468 // Офіційний вісник України. – 2011. – № 74. – Ст. 2793.

Література

1. Батыгина Е. Развитие законодательства относительно оптовой реализации аграрной продукции: историко-правовой анализ // Право України. – 2004. – № 12. – С. 48–51.

2. Батигына О. Правове становище агроторгових домів // Право України. – 2006. – № 3. – С. 39–43.

3. Батигіна О.М. Загальна характеристика договорів, які укладаються на оптовому ринку сільськогосподарської продукції [Електронний ресурс] // Науковий вісник НУБіП України. Серія: Право. – 2011. – № 161. – Режим доступу: http://elibrary.nubip.edu.ua.

4. Близнюк О. Договір контрактації сільськогосподарської продукції: історія та сучасність в застосуванні // Юридичний журнал. – 2006. – № 5.

5. Богдан А. Порівняльна характеристика регулювання надання державної підтримки сільськогосподарським виробникам в законодавстві України і ЄС // Вісник господарського судочинства. – 2009. – № 6. – С. 116–122.

6. Гіндес О.Г. Державна підтримка розвитку підприємництва в аграрній сфері: Автореф. дис. ... канд. наук: 25.00.02. – Київ, 2009. – 20 с.

7. Горіславська І.В. Генезис законодавства, що регулює аграрні страхові відносини [Електронний ресурс] // Науковий вісник НУБіП України. Серія: Право. – 2011. – № 161. – Режим доступу: http://elibrary.nubip.edu.ua . (

8. Гребенюк М. Правове регулювання створення та діяльності оптових продовольчих ринків як елемент системи забезпечення продовольчої безпеки держави // Юридична України. – 2009. – № 12. – С. 161–167.

9. Духневич А.В. Удосконалення аграрного законодавства як складова державної аграрної політики України як члена СОТ // Форум права. – 2011. – № 2. – С. 268–274 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// www.nbuv.gov.ua/ejournals/FP/2011-2/11davjcc.pdf.

10. Ковальський Д. Діяльність оптових ринків сільськогосподарської продукції: закордонний досвід // Юридичний вісник України. – 2010. – № 14 (770)

11. Корольов В. Поняття та особливості договорів в АПК // Підприємництво, господарство і право. – 2008. – № 4. – С. 63–65.

12. Корнієнко Г.С. Обслуговуючі сільськогосподарські кооперативи як одна із форм матеріально-технічного забезпечення сільськогосподарських товаровиробників в сучасних умовах [Електронний ресурс] // Науковий вісник НУБіП України. Серія: Право. – 2011. – № 161. – Режим доступу: http://elibrary.nubip.edu.ua.

13. Корольов В. Договори про виконання агрохімічних і меліоративних робіт: окремі питання теорії аграрного права // Підприємництво, господарство і право. – 2008. – № 5. – С. 85–87.

14. Корольов В. Тенденції розвитку договірних відносин аграрних суб’єктів у ринкових умовах та вдосконалення їх законодавчого забезпечення // Підприємництво, господарство і право. – 2008. – № 6. – С. 25–27.

15. Ніщимна С. Правове регулювання державного кредитування сільського господарства: зарубіжний досвід // Право України. – 2006. – № 10. – С. 138–141.

16. Охотнікова О., Гласова О. Деякі правові аспекти поліпшення фінансового стану сільськогосподарських підприємств України у зв’язку із вступом до СОТ // Підприємництво, господарство і право. – 2008. – № 5. – С. 82–84.

17. Панькова Л. Правове становище аграрних бірж у контексті аграрного права України // Підприємництво, господарство і право. – 2004. – № 6. – С. 18–21.

18. Сафонов И. Государственная поддержка производителя сельскохозяйственной продукции крайне необходима // Право України. – 2005. – № 3. – С. 53–56.

19. Сафонов І. Правові проблеми державної підтримки сільськогосподарських виробників // Право України. – 2005. – № 6. – С. 54–57.

20. Сафонов І. Державна заставна закупівля зерна – важливий захід підтримки аграрних товаровиробників // Право України. – 2006. - № 5. – С. 77–81

21. Тулуш Л.Д. Формування механізму оподаткування доходів від ведення особистого селянського господарства // Науковий вісник Національного університету ДПС України (економіка, право). 2010. – № 1(48). С. 144–151.

22. Швець Р. Проблемні питання здійснення державної фінансової підтримки фермерських господарств // Юридичний журнал. – 2008. – № 2.

 

Тема 9. Функціонально-правове забезпечення аграрного виробництва

Прогнозування та планування розвитку аграрного сектора економіки. Ліцензування і патентування сільськогосподарської діяльності. Стандартизація та сертифікація у сільському господарстві. Надання державних та адміністративних послуг у сфері сільського господарства. Державний контроль у сфері сільського господарства. Державно-приватне партнерство у сільському господарстві. Правові аспекти інвестування та впровадження інновацій в сільському господарстві.

 

Нормативно-правові акти

1. Господарський кодекс: Закон України від 16 січня 2003 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 18–22. – Ст. 144.

2. Податковий кодекс України: Закон України від 2 грудня 2010 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2010. – № 92. – Ст. 3248.

3. Про ветеринарну медицину: Закон України від 25 червня 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. –1992. – № 36. – Ст. 531.

4. Про охорону прав на сорти рослин: Закон України від 21 квітня 1993 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1993.– № 21. – Ст.218.

5. Про державне замовлення для задоволення пріоритетних державних потреб: Закон України від 22 грудня 1995 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 3. – Ст. 9.

6. Про режим іноземного інвестування: Закон України від 19 березня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 19. – Ст. 80.

7. Про державне регулювання імпорту сільськогосподарської продукції: Закон України від 17 липня 1997 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – № 44. – Ст. 281.

8. Про ліцензування деяких видів господарської діяльності: Закон України від 1 червня 2000 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2005. – № 42. – Ст. 465.

9. Про стандартизацію: Закон України від 17 травня 2001 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 31. – Ст. 145.

10. Про підтвердження відповідності: Закон України від 17 травня 2001 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 32. – Ст. 169.

11. Про державно–приватне партнерство: Закон України від 1 липня 2010 р. // Офіційний вісник України. – 2010. – № 58. – Ст. 1988.

12. Про Державне агентство земельних ресурсів України: Указ Президента України від 8 квітня 2011 р. № 445/2011 // Офіційний вісник Президента України. – 2011. – № 11. – Ст. 609.

13. Про Державну інспекцію сільського господарства: Указ Президента України від 13 квітня 2011 р. № 459/2011 // Офіційний вісник Президента України. – 2011. – № 11. – Ст. 622.

14. Про Державну ветеринарну та фітосанітарну службу України: Указ Президента України від 13 квітня 2011 р. № 464/2011 // Офіційний вісник Президента України. – 2011. – № 12. – Ст. 6630.

15. Про Державне агентство рибного господарства України: Указ Президента України від 16 квітня 2011 р. № 484/2011 // Офіційний вісник Президента України. – 2011. – № 13. – Ст. 651.

16. Про Міністерство аграрної політики та продовольства України: Указ Президента України від 23 квітня 2011 р. № 500/2011 // Офіційний вісник Президента України. – 2011. – № 13. – Ст. 662.

17. Про затвердження Положення про Українську державну насіннєву інспекцію України: наказ Міністерства аграрної політики України від 23 березня 2004 р. № 97 // Офіційний вісник України. – 2004. – № 15. – Ст. 1075.

18. Про затвердження Положення про Державну службу з карантину рослин України: наказ Міністерства аграрної політики України від 8 травня 2007 р. № 310 // Офіційний вісник України. – 2007. – № 39. – Ст. 1572.

19. Про затвердження Положення про Українську державну помологічно-ампелографічну інспекцію: наказ Міністерства аграрної політики України від 31 жовтня 2007 р. № 770 // Офіційний вісник України. – 2007. – № 88. – Ст. 3229.

Література

1. Інвестиційна діяльність у сільському господарстві: правові аспекти: монографія / В.І. Семчик, Л.П. Козаченко, П.Ф. Кулинич, Л.О. Панькова, О.А. Поліводський, В.А. Сонюк, Д.В. Бусуйок, Н.В. Рев'юк, О.О. Семчик, В.М. Єрмоленко. – К.: Юрид. думка, 2008. – 251 с.

2. Статівка А. Сільське господарство України та його інтеграція в міжнародні сільськогосподарські й торгівельні організації: проблемні питання // Право України. – 2003. - № 4. – С. 42-45.

3. Стоцька Л.А. Деякі питання діяльності державної екологічної інспекції України [Електронний ресурс] // Науковий вісник НУБіП України. Серія: Право. – 2011. – № 161. – Режим доступу: http://elibrary.nubip.edu.ua.

4. Науково–практичний коментар Господарського кодекс України / Кол. Авт.: Г.Л. Знаменський, В.В. Хахулин, В.С. Щербина та ін.; За заг. Ред. В.К. Мамутова – К.: Юринком Інтер – 2004. –688 с.

5. Уркевич В.Ю. Правові питання інноваційного розвитку сільського господарства України // Економіка і право. – 2009. – № 2. – С. 17–19.

6. Уркевич В.Ю. Про правове регулювання інвестиційних відносин у сфері сільського господарства [Електронний ресурс] // Науковий вісник НУБіП України. Серія: Право. – 2011. – № 161. – Режим доступу: http://elibrary.nubip.edu.ua.

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-22; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.200.252.156 (0.006 с.)