ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 4. Правовий статус громадян як суб'єктів аграрних правовідносинЗагальна характеристика правового статусу громадян як суб'єктів аграрних правовідносин. Поняття та зміст членства в сільськогосподарських кооперативах, права й обов'язки членів сільськогосподарських кооперативів. Поняття та зміст права засновництва чи участі громадян в аграрних господарських товариствах, їхні права й обов'язки.

Правовий статус найманих працівників сільськогосподарських підприємств. Поняття, принципи і форми організації праці у сільському господарстві. Робочий час і час відпочинку. Поняття дисципліни праці і правове забезпечення її дотримання у сільському господарстві. Поняття й особливості оплати праці у сільському господарстві. Поняття, принципи, зміст правової охорони праці працівників у сільському господарстві.

Правове регулювання соціального страхування і пенсійного забезпечення сільського населення. Гарантії прав громадян як суб'єктів аграрних правовідносин.

 

Нормативно-правові акти

1. Конституція України: Закон України від 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.

2. Кодекс законів про працю України від 17 грудня 1971 р. // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1971. – № 50.– Ст. 375.

3. Про господарські товариства: Закон України від 19 вересня 1991р. // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 31. – Ст. 146.

4. Про пенсійне забезпечення: Закон України від 5 листопада 1991р. // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 3. – Ст. 10.

5. Про охорону праці: Закон України від 14 жовтня 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 49. – Ст. 668.

6. Про оплату праці: Закон України від 24 березня 1995 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – № 17. – Ст. 121.

7. Про сільськогосподарську кооперацію: Закон України від 17 липня 1997 р. // Відомості Верховної Ради України . – 2000. – № 51-52. – Ст. 451.

8. Про особисте селянське господарство: Закон України від 15 травня 2003 р. // Відомості Верховної Ради України – 2003. – № 29. – Ст. 232.

9. Про фермерське господарство: Закон України від 19 червня 2003 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2003 – № 45. – Ст. 363.

10. Про кооперацію: Закон України від 10 липня 2003 р. // Відомості Верховної Ради України – 2004 – № 5. – Ст. 35.

11. Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування: Закон України від 8 липня 2010 р. // Відомості Верховної Ради України – 2011 – № 2-3. – Ст. 11.

12. Про перелік товарів, не дозволених для виплати заробітної плати натурою: Постанова КМУ від 3 квітня 1993 р. // Зібрання постанов Уряду України . – 1993. – № 11. – Ст. 273.

Література

1. Браніцький О. Правове становище спеціалістів сільського господарства: підходи до розуміння // Підприємництво, господарство і право. – 2004. – № 3. – С. 66–69.

2. Браніцький О. Деякі аспекти правового становища спеціалістів сільського господарства як суб’єктів аграрних правовідносин // Підприємництво, господарство і право. – 2004. – № 6. – С. 21–25.

3. Браніцький О. Класифікація прав і обов’язків спеціалістів сільського господарства // Право України. – 2005. - № 6. – С. 106–109.

4. Гафурова О.В. Сільськогосподарський виробничий кооператив: права та обов’язки членів. – 2006. – 200 с.

5. Ломакіна І.Ю. Правове регулювання кадрового забезпечення сільського господарства в Україні [Електронний ресурс] // Науковий вісник НУБіП України. Серія: Право. – 2011. – № 161. – Режим доступу: http://elibrary.nubip.edu.ua.

6. Мєдвєдєва, О.Ю., Горевий В.І. Окремі питання щодо реалізації принципу відкритості і доступності членства в сільськогосподарських кооперативах // Науково-теоретична конференція викладачів, аспірантів, співробітників та студентів юридичного факультету : тези доповідей: у 3-х ч., Суми, 20 квітня 2011 р. / Відп. за вип.: С.І. Дегтярьов, В.І. Горевий. – Суми: СумДУ, 2011. – Ч.2. – С. 101-103. – Режим доступу: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/24376.

7. Мірошниченко О. Особливості правового регулювання робочого часу сільськогосподарських працівників // Юридична Україна. – 2006. – № 5. – С. 69–73.

8. Титова Н.Г. Права членів сільськогосподарських кооперативів: тенденції та проблеми їх законодавчого забезпечення // Право України. – 2000. – № 2. – С. 25.

9. Туєва О.М. Актуальні проблеми гарантій прав на землі сільськогосподарського призначення громадян України [Електронний ресурс] // Науковий вісник НУБіП України. Серія: Право. – 2011. – № 161. – Режим доступу: http://elibrary.nubip.edu.ua.

10. Уркевич В. Про правові підстави та порядок добровільного припинення членства в сільськогосподарських підприємствах // Підприємництво, господарство і право. – 2005. – № 4. – С.57–60

11. Яремчук Ю.О. Правовий статус членів сільськогосподарських підприємств // Право і суспільство. – 2009. – № 6. – С. 52–56.

12. Яремчук Ю.О. Про поняття «фізична особа» як суб’єкт аграрного права // Підприємництво, господарство і право. – 2009. – № 7. – С. 98–100.

13. Яремчук Ю.О. Фізичні особи як суб’єкти аграрного права: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.06. Київ, 2010. – 24 с. [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://elibrary.nubip.edu.ua/5244/1/aref.

Тема 5. Правовий режим майна у сільському господарстві.

Поняття і класифікація майна сільськогосподарських товаровиробників. Джерела формування майна сільськогосподарських товаровиробників. Правовий режим майна товаровиробників. Орендні майнові правовідносини. Особливості приватизації в аграрному секторі економіки. Гарантії майнових прав сільськогосподарських товаровиробників.

 

Нормативно-правові акти

1. Конституція України: Закон України від 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.

2. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 7 грудня 1984 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – додаток до № 51.– Ст. 1122.

3. Господарський процесуальний кодекс України від 6 листопада 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2005. – № 1. – Ст. 1.

4. Кримінальний кодекс України: Закон України від 5 квітня 2001 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 25. – Ст. 131.

5. Господарський кодекс: Закон України від 16 січня 2003 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 18–22. – Ст. 144.

6. Цивільний кодекс України: Закон України від 16 січня 2003 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 40–44. – Ст. 356.

7. Цивільний процесуальний кодекс України: Кодекс України від 18 березня 2004 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2004. - № 40 (40-42). – Ст. 492.

8. Про господарські товариства: Закон України від 19 вересня 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 31. – Ст. 146.

9. Про оренду державного та комунального майна: Закон України від 10 квітня 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 30. – Ст. 416.

10. Про особливості приватизації майна в агропромисловому комплексі Закон України від 10 липня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 41. – Ст. 188.

11. Про сільськогосподарську кооперацію: Закон України від 17 липня 1997 р. // Відомості Верховної Ради України . – 2000. – № 51-52. – Ст. 451.

12. Про особисте селянське господарство: Закон України від 15 травня 2003 р. // Відомості Верховної Ради України – 2003. – № 29. – Ст. 232.

13. Про фермерське господарство: Закон України від 19 червня 2003 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2003 – № 45. – Ст. 363.

14. Про кооперацію: Закон України від 10 липня 2003 р. // Відомості Верховної Ради України – 2004 – № 5. – Ст. 35.

Література

1. Єрмоленко В. Правовий режим майна фермерського господарства // Підприємництво, господарство і право. – 2005. – № 12. – С. 65–68.

2. Єрмоленко В. М. Аграрні майнові правовідносини приватних сільськогосподарських підприємств в Україні. Автореферат дис.докт.юрид.наук …12.00.06. Національна юридична академія імені Ярослава Мудрого, Харків, 2008.

3. Жушман В., Уркевич В. Правове регулювання майнових аспектів діяльності фермерських господарств за новим законодавством України: окремі проблеми // Право України. – 2004. – № 6. – С. 46–50.

4. Семчік В. Право власності в споживчій кооперації Україні. – Київ, 1996.– 202 с.

5. Сонюк В. Правове регулювання оренди майна в аграрному секторі економіки: шляхи вдосконалення // Право України. – 2002. – № 3.– С. 110–113.

6. Науково–практичний коментар Господарського кодекс України / Кол. авт.: Г.Л. Знаменський, В.В. Хахулин, В.С. Щербина та ін.; За заг. Ред. В.К. Мамутова – К.: Юринком Інтер – 2004. –688 с.

7. Хозяйственный кодекс Украины: Комментарий // Х.: ООО „Одисей” – 2004. – 696 с.

8. Хозяйственный кодекс Украины: Научно-практический комментарий/ Под общ. ред. А.Г. Бобковой. – Харьков: Издатель Фл-П Вапнярчук Н.Н., 2008. – 1296 с.

 

Тема 6. Правове забезпечення використання та охорони земель та інших природних ресурсів у сільському господарстві

Поняття і склад земель, які використовуються у сільському господарстві. Правові форми використання земель у сільському господарстві. Правовий режим земель сільськогосподарського призначення. Правова охорона земель сільськогосподарського призначення.

Правовий режим використання та охорони вод, надр, лісових ресурсів, об’єктів рослинного і тваринного світу у сільському господарстві.

Відповідальність за порушення вимог використання та охорони земель та інших природних ресурсів в аграрному виробництві.

 

Нормативно-правові акти

1. Конституція України: Закон України від 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.

2. Кодекс про адміністративні правопорушення від 7 грудня 1984 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – додаток до № 51.– Ст. 1122.

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-22; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 100.24.113.182 (0.012 с.)