ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ОРГАНІЗАЦІЯ ПОТОЧНОГО, МОДУЛЬНОГО, ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮСистема оцінювання академічних досягнень студентів для отримання іспиту з курсу «Аграрне право»

Модулі Модуль 1 Модуль 2 Зага льна кіль кість балів
Кількість балів за модуль  
Елементи модулів тема тема пром. кр** тема МК *1 тема теми 8,9 пром. кр** теми 11, 12 тема МК*    
з них:  
тести (0,2 бала за тест) - -
аналіз НПА - - - - -
відвідування практичних занятть 0,5 - 0,5 - 0,5 0,5 - 0,5 0,5 -
теоретичне питання (1 бал за одне питання на семінарі)            
задача - -  
Кіл-сть балів з кожного елемента                        
СРС***
Іспит
Відвідування лекцій 0,5 бала за кожне заняття  
Усього балів  

 

*МК –Модульний контроль

** КР – контрольна робота

***СРС – самостійна робота студента

 


Критерії оцінювання знань та умінь студентів

 

Робота студента оцінюються у балах. В залежності від повноти та глибини знання матеріалу, чіткості викладу, використання прикладів з законодавства і практики студенту виставляється відповідний бал у межах, передбачених за даний вид робіт.

На максимальний бал заслуговує виконання завдань поточного і модульного контролю, якщо студент проявив вміння орієнтуватися в науковій літературі, судовій практиці та системі чинних нормативно-правових актів, що регулюють аграрні відносини, правильно їх використовував та повністю виконав завдання.

При наявності помилок від максимальної кількості балів може бути віднято від 0,25 до 1 бала за кожну помилку залежно від її характеру та суттєвості.

Незадовільнооцінюється робота студента, якщо він не проявив уміння орієнтуватися у науковій літературі, судовій практиці, системі чинних нормативно-правових актів, що регулюють аграрні відносини, припустився грубих помилок, виконав завдання неповністю (на 49% і менше) чи не виконав його взагалі.

Завершується вивчення курсу «Аграрне право» іспитом, який проводиться у формі усної відповіді на питання, що містяться в екзаменаційному білеті. Усі питання, що включені в екзаменаційні білети, охоплюються робочою програмою курсу «Аграрне право». Перед відповіддю на питання екзаменаційного білету студенту надається час для підготовки (не менше 30 хвилин).

Студент може бути допущеним до іспиту тільки за умови, що він має бали за кожне семінарське заняття і в семестрі набрав не менше 20 балів.

Відповідь студента на іспиті оцінюється наступним чином. За перше та друге питання залежно від правильності та повноти відповіді виставляється 20, 15 або 10 балів, за третє – 10, 8, 5

В максимальний бал оцінюється відповідь студента на іспиті, якщо він показав всебічні та глибокі знання програмного матеріалу, законодавства, певної додаткової літератури, рекомендованої програмою курсу, проявив творчу здатність в розумінні, викладі і використанні програмного матеріалу.

В середній бал оцінюється відповідь студента на іспиті, якщо він показав знання основного програмного матеріалу в об'ємі програми курсу «Аграрне право», ознайомився з основною літературою, яка рекомендована програмою курсу, але в той же час допустив деякі неточності у відповідях.

Мінімального балу заслуговує відповідь студента, якщо він показав знання матеріалу в обсязі робочої програми, але допустив помилки у відповідях, неточності формулювань певних понять, або показав поверхневе знання матеріалу. Ця оцінка виставляється й у випадку недостатньо аргументованих відповідей, нечіткого та непослідовного викладу матеріалу.

Загальне оцінювання знань студентів відбувається за системою від «0» до «100» балів, де певна кількість балів відповідає оцінкам, приведеним нижче.

Шкала оцінок:

90-100 балів – відмінно (А)

81-89 балів – добре (В)

70-80 балів – добре (С)

60-69 балів – задовільно (D)

50-59 балів – задовільно (E)

35-49 балів – незадовільно з можливістю повторної здачі (FX)

1-34 балів – незадовільно з обов’язковим повторним курсом (F)

Приклади типових завдань поточного і модульного контролю

Поточний контроль здійснюється на семінарських та практичних заняттях. Форми перевірки визначаються залежно від виду, характеру, складності завдання, що виконується студентами, рівня підготовленості студентів, готовності до плідної праці і т.д. Найбільш розповсюдженими варіантами контролю є:

- обговорення підготовлених теоретичних питань, виконаних практичних завдань, дискусії щодо них;

- вирішення тестових завдань, ситуаційних вправ із застосуванням положень нормативно-правових актів;

- обговорення підготовлених студентами індивідуальних завдань;

- відповідь на теоретичні питання на проміжних контрольних роботах.

Модульний контроль включає у себе дві залікові роботи.

Перша залікова контрольна робота провадиться після вивчення студентами загальної частини курсу аграрного права і передбачає перевірку отриманих теоретичних знань та вмінь по застосуванню аграрного законодавства. Завдання для контрольної роботи передбачають тестові завдання різних рівнів складності та надання консультації з поставленого питання.

Друга залікова контрольна робота провадиться на останньому практичному занятті. Її метою є перевірка набутих студентами у результаті вивчення усього курсу теоретичних знань та навичок по застосуванню аграрного законодавства. Завдання для цієї роботи представляють собою тести різних рівнів складності, теоретичні питання та практичні ситуації, які вимагають правової оцінки.

 

Приклад типових завдань, які виносяться на іспит

Донецький національний університет д/в, з/в, п/в

Спеціальність «Правознавство»

Дисципліна «Аграрне право»

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 1

 

1. Поняття та загальна характеристика джерел аграрного права.

2. Правове регулювання оподаткування сільськогосподарських товаровиробників.

3. Договори матеріально-технічного забезпечення в сільському господарстві.

 

Затверджено на засіданні кафедри господарського права: протокол № від «__» __________ г.

 

Зав. кафедрою А.Г. Бобкова

 

Екзаменатор Ю.М. Павлюченко


Тематика магістерських, дипломних, курсових робіт

Теми магістерських робіт

 

Теми дипломних робіт

1. Правове регулювання членства у сільськогосподарському кооперативі.

2. Правовий статус державних сільськогосподарських підприємств.

3. Правовий статус фермерських господарств.

4. Правове регулювання закупівель сільськогосподарської продукції для державних потреб.

5. Правовий статус особистих селянських господарств.

6. Правовий режим майна с/г кооперативів.

7. Правовий режим майна фермерського господарства.

8. Правовий режим земель с/г підприємств.

9. Правові форми реалізації сільськогосподарської продукції.

10. Правове регулювання банкрутства сільськогосподарських підприємств.

11. Відповідальність за порушення аграрного законодавства.

12. Адміністративно-господарські санкції за порушення аграрного законодавства.

13. Правовий статус с/г підприємств у країнах ЄС.

14. Правовий статус с/г обслуговуючих кооперативів.

15. Правові засади державної підтримки фермерських господарств.

Теми курсових робіт

1. Правовий статус сільськогосподарських товариств.

2. Правовий статус працівників сільського господарства.

3. Правове регулювання створення фермерського господарства.

4. Правовий режим майна сільськогосподарського кооперативу та сільськогосподарського товариства.

5. Управління сільськогосподарським ТОВ.

6. Правове регулювання виробничо-господарської діяльності с/г підприємств.

7. Правове регулювання державної реєстрації с/г підприємств.

8. Судовий захист прав і інтересів сільськогосподарських підприємств.

9. Правовий статус особистих селянських господарств.

10. Правовий статус с/г виробничих кооперативів.

11. Права й обов'язки членів с/г кооперативів.

12. Договір контрактації сільськогосподарської продукції.

13. Правове регулювання кредитування сільськогосподарських підприємств.

14. Договори про реалізацію с/г продукції.

15. Правове регулювання оподатковування сільськогосподарських підприємств.

 


7. Контрольні питання за курсом

1. Аграрне право: поняття, особливості, співвідношення з іншими галузями права.

2. Предмет, методи, принципи правового регулювання аграрних відносин.

3. Поняття, особливості і види аграрних правовідносин.

4. Поняття, загальна характеристика, класифікація джерел аграрного права.

5. Нормативно-правові акти як джерела аграрного права.

6. Локальні нормативні акти як джерела аграрного права.

7. Значення судової практики в регулюванні аграрних відносин.

8. Проблеми і шляхи удосконалення аграрного законодавства України.

9. Поняття продовольчої безпеки. Правова основа її забезпечення.

10. Правове забезпечення безпечності та якості сільськогосподарської продукції.

11. Права, обов'язки і відповідальність сільськогосподарських товаровиробників за якість і безпечність сільськогосподарської продукції.

12. Поняття і класифікація суб'єктів аграрного права.

13. Правовий статус сільськогосподарських кооперативів і сільськогосподарських товариств.

14. Правовий статус сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів.

15. Органи управління та контролю у сільськогосподарських кооперативах.

16. Органи управління та контролю в сільськогосподарських товариствах.

17. Правовий статус державних сільськогосподарських підприємств.

18. Правовий статус підсобних сільських господарств і промислів.

19. Правовий статус фермерських господарств.

20. Умови і порядок створення фермерського господарства.

21. Правовий статус особистих селянських господарств.

22. Господарські об’єднання в аграрному секторі економіки.

23. Правове регулювання господарської діяльності особистих селянських господарств.

24. Особливості визнання сільськогосподарського підприємства банкрутом.

25. Банкрутство фермерського господарства.

26. Правовий статус громадян як учасників аграрних правовідносин.

27. Право членства в сільськогосподарських кооперативах.

28. Права й обов'язки членів сільськогосподарських кооперативів.

29. Правовий статус асоційованого члена сільськогосподарського кооперативу.

30. Право засновництва (участі) в сільськогосподарських товариствах.

31. Поняття й особливості правового регулювання трудових відносин у сільському господарстві.

32. Робочий час і час відпочинку працівників сільського господарства.

33. Правове регулювання охорони праці працівників сільського господарства.

34. Поняття, види, системи і форми оплати праці працівників і членів (учасників) сільськогосподарських підприємств.

35. Гарантії прав громадян як учасників аграрних відносин.

36. Правовий режим майна у сільському господарстві. Фонди сільськогосподарських підприємств.

37. Правовий режим майна сільськогосподарських кооперативів.

38. Правовий режим майна фермерського господарства. Фермерське господарство як цілісний майновий комплекс.

39. Орендні майнові відносини у сільському господарстві.

40. Гарантії і захист майнових прав сільськогосподарських товаровиробників.

41. Правовий режим сільськогосподарського призначення.

42. Земельна правосуб'єктність сільськогосподарських підприємств.

43. Право власності на землю сільськогосподарських підприємств, фермерських господарств.

44. Право користування землею в сільському господарстві.

45. Правовий режим використання вод, надр, лісових ресурсів, об’єктів рослинного і тваринного світу у сільському господарстві.

46. Поняття, сутність, принципи державного регулювання аграрного сектора економіки.

47. Форми і методи державного регулювання аграрного сектора економіки.

48. Загальна характеристика і система органів державного управління сільським господарством.

49. Правовий статус Міністерства аграрної політики і продовольства України.

50. Державна підтримка сільськогосподарських товаровиробників.

51. Аграрний фонд та інші органи державної підтримки сільськогосподарських товаровиробників.

52. Юридичне обслуговування сільськогосподарських товаровиробників.

53. Правове регулювання сільськогосподарської дорадчої діяльності.

54. Правовий статус сільськогосподарської дорадчої служби.

55. Правове регулювання фінансування і кредитування сільськогосподарських товаровиробників.

56. Правове регулювання оподатковування сільськогосподарських товаровиробників.

57. Правові аспекти оподаткування фіксованим сільськогосподарським податком.

58. Правове регулювання цін і тарифів у сільському господарстві.

59. Правові форми збуту сільськогосподарської продукції.

60. Договір контрактації сільськогосподарської продукції: сторони, істотні умови, порядок виконання, відповідальність сторін.

61. Правовий статус товарної біржі, агроторгового дому як організаторів реалізації сільськогосподарської продукції.

62. Правовий статус оптового ринку сільськогосподарської продукції.

63. Поняття і форми матеріально-технічного забезпечення сільськогосподарських товаровиробників.

64. Поняття і форми виробничо-технічного обслуговування аграрних товаровиробників.

65. Правові засади страхування в аграрному секторі економіки.

66. Правова основа планування виробничо-господарської діяльності сільськогосподарських товаровиробників.

67. Ліцензування і патентування видів сільськогосподарської діяльності, технічне регулювання у сільському господарстві.

68. Державний контроль у сільському господарстві.

69. Органи контролю та інспекції в аграрному секторі економіки.

70. Правовий статус інспекції сільського господарства.

71. Правові аспекти інвестування та впровадження інновацій у сільське господарство.

72. Договори на використання науково-технічної продукції у сільському господарстві.

73. Правова основа забезпечення соціального розвитку села.

74. Гарантії реалізації прав працівників сільського господарства на житло, комунально-побутове, соціально-культурне, медичне обслуговування.

75. Гарантії прав та інтересів сільськогосподарських товаровиробників.

76. Форми і способи захисту прав сільськогосподарських підприємств.

77. Судовий захист прав і інтересів сільськогосподарських підприємств.

78. Неюрисдикційні форми захисту прав сільськогосподарських підприємств.

79. Поняття, підстави і види відповідальності в аграрних відносинах.

80. Дисциплінарна і матеріальна відповідальність працівників сільськогосподарських товаровиробників.

81. Юридична відповідальність членів (учасників) сільськогосподарських підприємств.

82. Господарсько-правова і цивільно-правова відповідальність за порушення у сфері аграрних правовідносин.

83. Адміністративна і кримінальна відповідальність за порушення у сфері аграрних правовідносин.

84. Правове регулювання племінної справи у тваринництві.

85. Правове регулювання ветеринарної медицини.

86. Правове регулювання насінництва та розсадництва.

87. Правовий статус зернового складу, його права й обов'язки по зберіганню зерна.

88. Правове регулювання заставних закупівель зерна.

89. Правове регулювання виробництва і реалізації цукру.

90. Поняття і джерела аграрного права зарубіжних країн.

 


ЗМІСТ

Зміст

1. Вступ 3

 

2. Структура та зміст робочої програми 5

 

3. Навчальна програма курсу. Література 7

 

4. Модульне планування 26

 

5. Плани семінарських та практичних занять 28

 

6. Організація самостійної роботи 48

 

7. Організація поточного, модульного, підсумкового контролю

знань 68

 

8. Приклади типових завдань поточного і модульного контролю 69

 

9. Тематика дипломних робіт 74

 

Тематика курсових робіт 68


Навчальне видання

робоча програма

курсу

Аграрне право

 

(для студентів денної форми навчання

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-22; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.216.79.60 (0.032 с.)