ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 2. Правове забезпечення продовольчої безпекиПоняття та структура продовольчої безпеки. Правова основа забезпечення продовольчої безпеки. Заходи із забезпечення продовольчої безпеки. Правове забезпечення безпечності та якості сільськогосподарської продукції. Гарантії забезпечення продовольчої безпеки.

 

Нормативно-правові акти

1. Конституція України: Закон України від 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.

2. Про ветеринарну медицину: Закон України від 25 червня 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. –1992. – № 36. – Ст. 531.

3. Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення: Закон України від 24 лютого 1994 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1994.– № 27. – Ст. 218.

4. Про пестициди і агрохімікати: Закон України від 2 березня 1995 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1995.– № 14. – Ст. 91.

5.

6. Про безпечність та якість харчових продуктів: Закон України від 23 грудня 1997 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2005. – № 50. – Ст. 533.

7. Про засади національної безпеки України: Закон України від 19 червня 2003 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 39. – Ст. 351.

8. Про державну підтримку сільського господарства України: Закон України від 24 червня 2004 р. // Відомості Верховної Ради України – 2004 – № 49. – Ст. 527.

9. Про молоко та молочні продукти: Закон України від 24 червня 2004 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 47. – Ст. 513.

10. Методика розрахунку рівня економічної безпеки України: наказ Міністерства економіки України від 2 березня 2007 р. № 60 [Електронний ресурс] // Режим доступу: www.rada.gov.ua

Література

1. Басюркіна Н.Й. Продовольча безпека як системна характеристика функціонування агропромислового сектору економіки // Економіка харчової промисловості. – 2011. – № 2. – С. 5–10.

2. Гойчук О.І. Продовольча безпека. Монографія. – Житомир: Полісся, 2004. – 348 с.

3. Ільяшенко В.А. Продовольча безпека як складова державної агропродовольчої політики // Економіка та держава. – 2008. – № 6. – С. 99–101.

4. Курило В. Забезпечення продовольчої безпеки як принцип державного управління аграрним сектором економіки України // Підприємництво, господарство і право. – 2007. – № 7. – С. 77–80.

5. Курман Т.В. Щодо поняття та ознак продовольчої безпеки // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. – 2011. – № 165 (1). – С. 121–127.

6. Романко С. Правове забезпечення перетворення сільського господарства України на екологічно безпечне // Юридична Україна. – 2006. – № 7. – С. 65–72.

7. Руликівський В.П. Роль та місце продовольчої безпеки в системі забезпечення національної безпеки України [Електронний ресурс] // Режим доступу: www.nbuv.gov.ua/e-journals/dutp/2007-2/txts/07rvpnbu.htm

8. Тригуб А.Ю. Законодавче забезпечення національної продовольчої безпеки України: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку [Електронний ресурс] // Науковий вісник НУБіП України. Серія: Право. – 2011. – № 161. – Режим доступу: http://elibrary.nubip.edu.ua.

9. Хомічак Л., Гуменюк Г., Баль-Прилипко Л., Слива Ю. Продовольча безпека в Україні // Продовольча індустрія АПК. – 2010. – № 2. – С. 4–7.

 

Тема 3. Організаційно-правові форми аграрного виробництва

Поняття та види сільськогосподарських товаровиробників, сільськогосподарських підприємств. Правовий статус сільськогосподарських підприємств. Правовий статус аграрних господарських товариств. Правовий статус сільськогосподарських кооперативів. Правовий статус фермерських господарств. Правовий статус особистих селянських господарств. Правовий статус підсобних сільських господарств підприємств та промислів.

Нормативно-правові акти

1. Господарський кодекс: Закон України від 16 січня 2003 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 18–22. – Ст. 144.

2. Цивільний кодекс України: Закон України від 16 січня 2003 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 40–44. – Ст. 356.

3. Про господарські товариства: Закон України від 19 вересня 1991р. // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 31. – Ст. 146.

4. Про сільськогосподарську кооперацію: Закон України від 17 липня 1997 р. // Відомості Верховної Ради України . – 2000. – № 51-52. – Ст. 451.

5. Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 31. – Ст. 440

6. Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців: Закон України від 15 травня 2003 р. // Відомості Верховної Ради України – 2003. – № 31–32. – Ст. 263.

7. Про особисте селянське господарство: Закон України від 15 травня 2003 р. // Відомості Верховної Ради України – 2003. – № 29. – Ст. 232.

8. Про фермерське господарство: Закон України від 19 червня 2003 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2003 – № 45. – Ст. 363.

9. Про кооперацію: Закон України від 10 липня 2003 р. // Відомості Верховної Ради України – 2004 – № 5. – Ст. 35.

10. Про акціонерні товариства: Закон України від 17 вересня 2008 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2008. – № 50-51. – Ст. 384.

11. Про схвалення Концепції Державної цільової програми підтримки розвитку сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів на період до 2015 року: Розпорядження КМУ від 11 лютого 2009 р. // Урядовий кур'єр. – 2009. – 4 березня. – № 39.

12. Про затвердження плану організаційних заходів щодо сприяння розвиткові сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів та забезпечення доступу особистих селянських і фермерських господарств на ринок аграрної продукції: Розпорядження КМУ від 11 лютого 2009 р. // Урядовий кур'єр. – 2009. – 1 квітня. – № 58.

13. Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів: Постанова КМУ від 9 березня 2011 р. № 272 // Офіційний вісник України. – 2011. – № 20. – Ст. 849.

14. Про затвердження Примірного договору про надання фінансової підтримки сільськогосподарському обслуговуючому кооперативу: наказ Міністерства аграрної політики України від 29 вересня 2009 р. // Ліга. Закон. Бізнес. 8.1.5., 2010 г.

15. Про затвердження Порядку обліку особистих селянських господарств сільськими, селищними та міськими радами: наказ Державного комітету статистики України від 26 жовтня 2009 р. // Офіційний вісник України. – 2010. – № 5. – Ст. 218.

16. Примірне положення про підсобні виробництва та промисли в колективних, державних сільськогосподарських підприємствах, міжгосподарських організаціях та інших агропромислових формуваннях: схвалено Всеукраїнською Радою КСП та затверджено Міністерством сільського господарства та продовольства України у березні 1994 р. // Бюлетень законодавства і юридичної практики. – 1996. – № 5.

Література

1. Алієва Х. Реформування організаційно-правових форм сільськогосподарського виробництва в Україні та Російській Федерації (порівняльно-правовий аналіз) // Право України. – 2010. – № 1. – С. 223–230.

2. Быстров Г.Е. Сельскохозяйственные кооперативы: теория, мировой опыт, проблемы возрождения в России // Государство и право. – 1998. – № 5. – С. 121–122.

3. Ващишин М. Юридичні ознаки фермерського господарства // Вісн. Львівського ун-ту. Серія юрид. Вип. 53, 2011. – С. 263–269.

4. Гаврилішин А.П. Іванова А.В. Поняття і значення організаційно-правових форм сільськогосподарських підприємств та організацій // Часопис Академії адвокатури України. – 2011. – № 4. – С. 1–6.

5. Гальцова І. Зелений туризм: недоліки існуючого законодавства // Юридичний журнал. – 2008. – № 7.

6. Долинська М.С. Фермерські господарства України: землекористування, порядок створення та припинення діяльності. – Х.: «Страйд», 2005. – 264 с.

7. Єрмоленко В. Правовий режим майна фермерського господарства // Підприємництво, господарство і право. – 2005. – № 12. – С. 65–68.

8. Жушман В., Уркевич В. Правове регулювання майнових аспектів діяльності фермерських господарств за новим законодавством України: окремі проблеми // Право України. – 2004. – № 6. – С. 46–50.

9. Земко А. Соціально-економічні завдання підсобних виробництв і промислів сільськогосподарських підприємців // Підприємництво, господарство і право. – 2003. – № 11. – С. 72–73.

10. Зеліско А. Правовий статус фермерських господарств як юридичних осіб приватного права // Право України. – 2010. – № 5. – С. 143-149.

11. Кафарський О.В. Особливості законодавчого забезпечення діяльності у сфері сільського туризму // Держава і право. Юрид. і політ. науки: зб. наук. пр. – 2007. – Вип. 38. – С. 415-420.

12. Коваленко Т.О. Правові аспекти реструктуризації недержавних сільськогосподарських підприємств: Автореф. – К., 2002. – 21 с.

13. Кримська О.М. Проблеми утворення та функціонування фермерського господарства // Юрист України. – 2011. – № 1. – С. 65-70.

14. Науково-практичний коментар до Закону України «Про особисте селянське господарство» / за ред. В.В. Носіка. – К.: Кондор, 2004. – 252 с.

15. Пантелеймоненко А.О. Аграрна кооперація в Україні: теорія i практика. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2008. – 347 с.

16. Самойлюк О. Правові аспекти підвищення ефективності управління у ТОВ на селі // Підприємництво, господарство і право. – 2004. – № 12. – С. 44–47.

17. Тулуш Л.Д. Формування механізму оподаткування доходів від ведення особистого селянського господарства // Науковий вісник Національного університету ДПС України (економіка, право). 2010. – № 1(48). С. 144–151.

18. Уркевич В.Ю. Правові проблеми становлення сільськогосподарських кооперативів в умовах ринкової економіки України: Автореф. – К., 2001. – 20 с.

19. Уркевич В. Правові аспекти членства в особистому селянському господарстві // Право України. – 2005. – № 1. – С. 80–82.

20. Хвасненко А. Правове регулювання особистого селянського господарства громадян // Право України. – 2002. – № 4. – С. 40–42.

21. Хвасненко А. Майнові відносини в особистих селянських господарствах: деякі питання // Право України. – 2002. – № 5. – С. 96–98.

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-22; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.216.79.60 (0.005 с.)