Тема 10. Ефективність управлінняМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 10. Ефективність управління1. Ефективність діяльності організації. Поняття “організаційна ефективність”. Видова класифікація ефективності організації: індивідуальна, групова, загальноорганізаційна. Особливості оцінки ефективності діяльності організації.

2. Підходи до вивчення організаційної ефективності: цільовий; системний; параметричний, з урахуванням фактора часу. Критерії ефективності організаційної діяльності.

3. Ефективність управління. Поняття “ефективність управління”. Підходи до визначення ефективності управління: цільовий; функціональний; композиційний; множинний; поведінковий. Показники ефективності управлінської діяльності. Напрямки підвищення ефективності управління організацією.

Питання для самоперевірки:

1. Який зв’язок існує між ефективністю і результативністю функціонування організації, з одного боку, і рівнем управління і діями конкретних менеджерів, з іншого?

2. Які заходи з подолання недоліків управління компаніями використовуються для підвищення ефективності їх діяльності?

3. Які види ефективності Ви знаєте та який взаємозв’язок існує між ними?

4. Які фактори впливають на кожний вид ефективності?

5. У чому полягають особливості різних підходів до управлінської діяльності?

6. Як Ви розумієте внесок функцій управління в досягнення високої ефективності організації?

7. Які управлінські заходи використовують для реалізації цільового підходу до ефективності?

8. На чому ґрунтується системний підхід до визначення організаційної ефективності?

9. Які складові становлять предмет вибору в моделі конкуруючих оцінок?

10. Дайте загальну характеристику напрямків підвищення ефективності управлінської діяльності.

Тести для самоперевірки:

1. Визначення продуктивності як критерію організаційної ефективності:

а) здатність організації забезпечувати кількість і якість продукту відповідно до вимог зовнішнього середовища;

б) здатність організації перерозподіляти ресурси з одного виду діяльності на інший з метою задоволення запитів споживачів;

в) співвідношення “виходів” до введених факторов;

г) задоволення запитів споживачів стосовно функціонування виробів чи надання послуг.

2. Сутнісний зміст системного підходу до організаційної ефективності:

а) підкреслення центральної ролі досягнення мети як критерію для оцінки ефективності;

б) визначення основних елементів в організації і необхідність її адаптації до умов системи більш високого рівня (зовнішнього середовища);

в) акцентування уваги на відносній важливості різних групових та індивідуальних інтересів в організації;

д) немає правильної відповіді.

3. Сутність функціонального підходу до визначення ефективності управління:

а) ефективність управління вимірюється ступенем досягнення організацією головних цілей її діяльності;

б) ефективність управління визначається з точки зору організації праці та функціонування управлінського персоналу;

в) ефективність управління вимірюється ступенем впливу управлінської праці на результати діяльності організації в целому;

г) ефективність управління оцінюється за допомогою синтетичних (узагальнюючих) показників, що охоплюють різні аспекти управлінської діяльності;

д) ефективність управління вимірюється ступенем задоволення потреб всіх груп, які зацікавлені у результатах діяльності організації.

4. Чинники, що впливають на індивідуальну ефективність:

а) мотивація;

б) технологія;

в) лідерство;

г) знання;

д) здібності.

5. Підходи до визначення організаційної ефективності:

а) системний;

б) функціональний;

в) багатопараметричний;

г) множинний;

д) цільовий.

Термінологічний словник

Гнучкість - здатність організації перерозподіляти ресурси з одного виду діяльності на інший з метою випуску нового продукту за запитами споживачів.

Ефективність –оптимальне співвідношення (сполучення) виробництва, якості, результативності, гнучкості, задоволеності, конкурентоздатності та розвитку організації.

Ефективність групова - рівень виконання завдань групами працівників або підрозділами організації.

Ефективність індивідуальна - рівень виконання завдань конкретними працівниками або членами організації.

Ефективність організаційна - рівень виконання завдань організацією.

Ефективність організації – співвідношення “виходів” до введених факторів.

Задоволеність - рівень задоволення організацією потреб своїх працівників.

Композиційний підхід до ефективності управління - ґрунтується на визначенні ступеню впливу управлінської праці на результати діяльності організації в цілому.

Множинний підхід до оцінки ефективності управління - спроба оцінити ефективність управління за допомогою синтетичних (узагальнюючих) показників, за допомогою яких охоплюються найважливіші аспекти управлінської діяльності конкретної організації.

Поведінковий (багатопараметричний) підхід до визначення ефективності - погляд на ефективність діяльності організації з точки зору задоволення інтересів усіх працівників та їх груп, які беруть участь в діяльності організації.

Поведінковий підхід до оцінки ефективності управління - ґрунтується на вимірюванні ступеню задоволення сподівань і потреб всіх груп, зацікавлених у результатах діяльності організації (головний критерій - досягнення балансу інтересів).

Продуктивність – здатність організації забезпечувати кількість та якість продукту відповідно до вимог зовнішнього середовища.

Результативність управління - цільова спрямованість системи управління організацією на створення потрібних, корисних речей, здатних задовольняти певні потреби, забезпечити досягнення кінцевих результатів, адекватних поставленим цілям.

Розвиток – спосіб забезпечення ефективності, що полягає в інвестуванні коштів у задоволення майбутнього попиту зовнішнього середовища.

Системний підхід до визначення ефективності – погляд на ефективність діяльності організації, що передбачає визначення основних елементів в організації (входи – процес – виходи) і необхідність її адаптації до умов системи більш високого рівня, частиною якої вона є (зовнішнього середовища).

Функціональний підхіддо оцінки ефективності управління - погляд на ефективність управління з погляду організації праці та функціонування управлінського персоналу, тобто результатів та витрат самої управлінської системи.

Цільовий підхід до визначення ефективності – погляд на ефективність діяльності організації з погляду досягнення мети як критерію для оцінки ефективності.

Цільовий підхід до оцінки ефективності управління - ґрунтується на посиланні, що головною метою діяльності будь-якої системи управління є досягнення організацією встановлених цілей найбільш доцільним способом. Відповідно до цього підходу ефективність управління вимірюється ступенем досягнення організацією показників, що характеризують головні цілі її діяльності.

Часова модель організаційної ефективності ґрунтується на системному підході й додатковому факторі – параметрі часу.

Якість – задоволення запитів споживачів стосовно функціонування виробів чи надання послуг.

Рекомендована література

1. Вершигора Е.Е. Менеджмент: Уч. пособие. - М.: ИНФРА-М, 1998. – 256с.

2. Гибсон Дж.Л., Иванцевич Д.М., Доннелли Д.Х.-мл. Организации: Пер. с англ. – 8-е изд. - М.: ИНФРА-М, 2000. – ХХVI, 662 с.

3. Иванов А.П. Менеджмент. Учебник - СПб.: Изд-во Михайлова В.А., 2002 г. - 440 с.

4. Мильнер Б.З. Теория организации: Учебник. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2001. - 480 с.

5. Осовська Г.В. Основи менеджменту: Курс лекцій. Навчальний посібник для студентів спеціальності 7.050201 «Менеджмент організацій». - Житомир: ЖІТІ, 1998. - 600 с.

6. Райзберг Б.А., Фатхутдинов Р.А. Р.А. Управление экономикой. Учебник - М.: ЗАО "Бизнес-школа "Интел-Синтез", 1999 - 784 с.

7. Фисун К.А., Ачкасов А.Е., Груба Г.И., Фисун И.В. Основы менеджмента: Конспект лекций и практикум для самостоятельного изучения дисциплины студентами и слушателями ФПО и ЗО спец. 6.050107, 7.050107 – «Экономика предприятия», 6.050201, 7.050201 – «Менеджмент организаций», 6.050106, 7.050106- «Учет и аудит». – Харьков: ХНАГХ, 2007.


НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ

 

 

Методичні вказівки для самостійного вивчення дисципліни «Менеджмент» (для студентів 3 курсу заочної форми навчання за напрямом підготовки 0501 – «Економіка і підприємництво»).

 

Укладачі : Константин Анатолійович Фісун

Ганна Анатоліївна Жовтяк

Ірина Вікторівна Фісун

 

 

Редактор: М.З.Аляб’єв

 

 

План 2008, поз. 131М

Підп. до друку 3.09.2008 Друк на ризографі Тираж 150 прим. Формат 60х84 1/16 Умовн. – друк. арк. 1,9 Замовл. № Папір офісний Обл. – вид. арк. 2,1  
61002, Харків, ХНАМГ, вул. Революції, 12

 

Сектор оперативної поліграфії ЦНІТ ХНАМГ

61002, Харків, вул. Революції, 12

 Последнее изменение этой страницы: 2016-06-22; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.55.22 (0.01 с.)