Затова, когато се разглежда житейската сфера, за която отговаря даденият дом, преди всичко се отчитат тези три показателя. 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Затова, когато се разглежда житейската сфера, за която отговаря даденият дом, преди всичко се отчитат тези три показателя.Д О С Т О Й Н С Т В А на планета: При движението си планетата попада в различни домове, знаци, зони и се аспектира от различни точки. В един случай това благоприятства изявата на добрите й качества, а в друго положение я затруднява. ДОСТОЙНСТВОТО на планета характеризира тъкмо степента на благоприятстване на тези фактори.

За СЛУЧАЙНИ ДОСТОЙНСТВА говорим, ако планетата е ЪГЛОВА, с добри АСПЕКТИ, бързодвижеща се, неизгорена.

ЕСЕНЦИАЛНИ ДОСТОЙНСТВА има, ако планетата е на ТРОН, ЕКЗАЛТАЦИЯ, УПРАВЛЕНИЕ на триплицитета, термата, деканата. В този ред всяко от достойнствата носи точки - от 5 до 1 съответно.

Д Ъ Л Ж И Н А : Цифра от 0.00 до 359.59, характеризираща градусите от еклиптиката, в които се намира дадена планета/точка. За 0.00 се приема началото на знака ОВЕН и през 30 градуса зодиакалните знаци се сменят. Дължината се отбелязва по два начина: а б с о л ю т н а /от 0.00 до 360/ или з н а к о в а. Например 56.34 градуса са равни на 26.34 от ТЕЛЕЦ. Според ДЪЛЖИНАТА си планетите и точките се разполагат върху кръга на хороскопа. ДЪЛЖИНАТА служи и за изчисляване разстоянието между две планети/точки.

П р и м е р: ако Марс е с дължина 234 градуса, а Венера- 174, то разстоянието между тях по еклиптиката е 60 градуса и те са в АСПЕКТА секстил. Обикновено в астрологическите изчисления се използва ДЪЛЖИНАТА, а много рядко - и ШИРИНАТА на планетите.

Е К З А Л Т А Ц И Я на планета: Когато планетата се намира в знак, сроден и хармоничен с нейната природа. Това й дава възможност да се изявява хармонично и мощно. Допълнителните сили на планетата се увеличават и качествата й се облагородяват. В екзалтация се чувствате комфортно, като в дома на приятел. Благата идват по необичаен, странен начин, накак наготово, спонтанно, без труд и очакване. Околните, а и самият човек, може да не подозират заложения в човека потенциал. ЕКЗАЛТАЦИЯТА е ДОСТОЙСТВО на планетата, което в АФЕТИКАТА/изчисляването на бала й/ носи 4 точки.

П р и м е р: ЛУНАТА ЕКЗАЛТИРА в Телец /впрочем най-силно в 3 градуса от Телеца/. Емоциите и чувствата се изразяват хармонично, стават неотменна важна част от ценностите на родения и помагат на съдбата му.

Е К Л И П Т И К А : Въображаемият път на СЛЪНЦЕТО в небето. Съзвездията, лежащи в еклиптиката, са ЗОДИАКАЛНИТЕ ЗНАЦИ. Останалите планети са близко до ЕКЛИПТИКАТА, макар и с известна ШИРИНА - отстояние. ЕКЛИПТИКАТА е небесен кръг от 360 градуса, разделен от по 30 градуса за всяко зодиакално съзвездие, започвайки от ОВЕН.

З А Т О Ч Е Н И Е : В диаметрално противоположния знак на онзи, що управлява, планетата е в ЗАТОЧЕНИЕ или още УНИЩОЖЕНИЕ. Тя не действа с пълната си сила и взема от колорита на знака повече, отколкото другите планети. Липса на късмет в сферите, които управлява планетата. При ЗАТОЧЕНИЕ отивате там, където трябва да се съобразявате с правилата и законите и да се ограничавате.

П р и м е р: МАРС Е В ЗАТОЧЕНИЕ ВЪВ ВОДОЛЕЙ /опозиционният знак на Овен/. Тук Марс е натясно, неговата импулсивност и енегичност бива ограничавана от уравновесеността и балансирането на Везните и управляващата ги Венера.

Бележка на Астромил:

Не е ли това точното описание на съпружеските отношения?.. :>)

З В Е З Д И : В Астрологията те се наричат НЕПОВДИЖНИ ЗВЕЗДИ поради прагматичния факт, че за разлика от планетите ЗВЕЗДИТЕ се намират винаги в един и същ градус /за дълго време/. Според езотеричното разбиране ЗВЕЗДИТЕ се намират в СФЕРАТА НА НЕПОДВИЖНИТЕ ЗВЕЗДИ, която е зад обичайния кръг на планетите. Така тяхното действие не е променливо, а дълбочинно, неуловимо, странно, понякога чуждо на повседневния разум.

Съвпадът на някоя планета/точка от хороскопа с НЕПОДВИЖНА ЗВЕЗДА дава рязък акцент върху делата, свързани както с планетата, така и най-вече с характерното за ЗВЕЗДАТА. При ОПОЗИЦИЯТА на планета/точка със ЗВЕЗДА същите влияния са по-негативни.

В миналото на въздействието на НЕПОДВИЖНИТЕ ЗВЕЗДИ се е отдавало по-голямо и фатално значение. Самите времена са били по-брутални и първични и това като в затворен кръг е усилвало и въздействието на независещите от човека фактори като НЕПОДВИЖНИТЕ ЗВЕЗДИ. Днес резките характеристики на влиянието на звездите следва да се тушират.

ЗВЕЗДИТЕ са с различна видима яркост, наричана ЗВЕЗДНА ВЕЛИЧИНА. Най-ярките имат и най-силно влияние.

Приема се ОРБИС 1 градус за въздействието на неподвижна ЗВЕЗДА.

П р и м е р: СЛЪНЦЕТО се оказва в съвпад със Спика - може би най-щастливата звезда. По един или друг начин щастието ще е неотменна част от същността на родения. Безспорно дори и Спика не може да неутрализира неблагоприятните влияния, ако има такива, на други фактори в хороскопа, но така или иначе ще бъде буквално щастливата звезда на родения и ще му помага, особено в дома и знака, където се намира.

И З Г О Р Е Н А П Л А Н Е Т А : СЛЪНЦЕТО е източник на светлина и топлина и в житейски, и в езотеричен смисъл. Твърде близото приближаване до него обаче изгаря непредпазливеца. Затова близостта под 7 градуса на някоя планета я прави ИЗГОРЕНА от СЛЪНЦЕТО. Колкото по-близо е тя, толкова ИЗГАРЯНЕТО е по-силно. Такава планета не се вижда нито на изгрев, нито на залез слънце.

ИЗГОРЕНАТА ПЛАНЕТА се обезсилва и обезличава. Тя не може да прояви своя характер- добър или злотворен.

Най-често ИЗГОРЕНИ се оказват астрономически близките до СЛЪНЦЕТО планети- МЕРКУРИЙ и ВЕНЕРА.

Когато обаче планетата дойде толкова близко до СЛЪНЦЕТО, че се гмурне в неговия диск, казваме, че тя е в СЪРЦЕТО НА СЛЪНЦЕТО и нейната енергия многократно се увеличава.

П р и м е р : Аз, авторът, имам изгорен Марс само на 2 градуса от Слънцето, в 10 дом. Всъщност дори Марс е най-високо поставената ми планета. Би следвало да преливам от енергия, да съм експанзивен и дори избухлив. Близостта на Слънцето обаче изгаря тези свойства до голяма степен и у мен приливите на енергия се редуват с доста чести отсъствия на такава, а избухванията са ми резки, но бързо отминаващи - като мокър фитил. Когато се наложи да употребявам енергия, първоначално тя нахлува в изобилие, но бързо се изчерпва и ме обезсилва. Така аз на собствен гръб усетих какво значи ИЗГОРЕНА ПЛАНЕТА.

И М У М Ц Е Л И : Точка от НАТАЛНИЯ КРЪГ, противоположна на МС - върха на небето. IC е точката, където планетите слизат най-ниско и оттам започва тяхното въздигане.

И Н Г Р Е С : преминаване на планета/точка от една зона на хороскопа в друга: от един ДОМ в друг или от един ЗНАК в друг. Този преход е съпроводен с изменение на обстоятелствата и характера на въздействията според домовете или знаците, между които става прехода. Въпреки, че съществуват разнопосочни мнения за начина на изява на ИНГРЕСА, специалистите са единодушни, че при този процес в живота на родения нахлува нещо ново, събитията се ускоряват, отварят се нови хоризонти и пр. Разбира се, трябва комплексно да се проучат домовете, знаците и планетите, участващи в ИНГРЕСА.

П р и м е р : Макар и рядко, случва се РЕТРОГРАДЕН ИНГРЕС - планета, движеща се назад, пресича отново връх на дом или границата между два знака. Това като цяло обозначава периоди, когато всичко върви назад, субективизъм и консервативизъм, но действен и войнствен.

И Н Т Е Р С Е П Т И Р А Н З Н А К : Домовете са с различна ширина. Когато в един дом, по-широк от 30 градуса, попадне цял знак без да докосва върховете на домовете, този знак е ИНТЕРСЕПТИРАН. Енергията му е ограничавана в сферата, управлявана от знака, и има по-трудна изява. От друга страна, ако се намери подходящ отдушник за виталността на интерсептирания знак, могат да се получат интересни ситуации в живота на родения. Интерсептираният знак е и предизвикателство, и като пара под налягане. Понеже в дома, където е ИНТЕРСЕПТИРАНИЯ ЗНАК, има и други знаци, този дом е разностранен, богат на очаквания и интересът на астролога трябва да се усили там, а също и в срещуположния дом, където също ще има интерсептиран знак.

К А Р Д И Н А Л Н И з н а ц и : ОВЕН, РАК, ВЕЗНИ и КОЗИРОГ - знаците, с които започват сезоните. По аналогия действието им е решително, силно, ярко, с отчетливи резултата. Ако роденият има доста планети и ъгли в КАРДИНАЛНИ ЗНАЦИ, той е екстравертен, динамичен. Събитията в живота му са ярки. Роденият обикновено заема видно положение в живота. Той е инициативен, ентусиазиран, независим. Умът му е бърз и неутолим. МИНУСИТЕ на КАРДИНАЛНОТО КАЧЕСТВО са, че роденият може да е тираничен, прибързан, безразсъден и човек, който не завършва започнатото.

К В А Д Р А Т У Р А : Две точки от хороскопа, отстоящи на 90 градуса една от друга, са в КВАДРАТУРА. Това е неблагоприятен АСПЕКТ, като ключовата му дума е ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО, НАПРЕЖЕНИЕ. Действието е динамично, сега е моментът на повретни точки - всичко това често въпреки желанието на родения. ПРЕПЯТСТВИЯТА, СБЛЪСЪЦИ са характерни за този аспект.

Никога не трябва обаче да се гледа едностранно. КВАДРАТУРИТЕ са потенциалът на всяка карта. Забележете, че нито един известен човек не е лишен от КВАДРАТУРИ в картата си. Те му дават стимул, макар и понякога принудително, да се развива и да реализира своя потенциал. КВАДРАТУРИТЕ внасят енергия в картата. Ако се използва пълноценно, резултатът ще е градивен, в противен случай се очаква ЗАДЪРЖАНЕ и съсипване. Важно е в какъв знак е КВАДРАТУРАТА. Ако е КАРДИНАЛНА - действието е бързо; при ФИКСИРАНА КВАДРАТУРА пък е бавно и обмислено, а ПРОМЕНЛИВАТА квадратура действа колебливои доста зависи от другите планети.

При ЛИПСА НА КВАДРАТУРИ в хороскопа липсва напрежението, но съответно и стимулът да се научим да се борим и оцеляваме. Животът изглежда лек и хубав. Трудностите биват пренебрегвани, животът е приятет със статуквото си. Ала започнат ли истинките проблеми, роденият не знае как да се справи с тях. Човек без КВАДРАТУРИ в картата си едва ли ще постигне нещо в своя живот /освен ако това не е компенсирано с други някакви силни въздействия/.

ТАО-КВАДРАТУРА се получава, когато две планети са в ОПОЗИЦИЯ една с друга и същевременно всяка от тях е в КВАДРАТУРА с трета планета. Такава конфигурация балансира тези две опозиционни планети, но третата е сама и става динамичен фокус, отразявайки собствеия си импулс. Докато двете планети са ангажирани да опозиционират една на друга, третата планета търси действие. Празното място срещу нея е много чувствителна точка на хороскопа, пълна с потенциална възможност за действие.

ГОЛЯМ КРЪСТ се получава от четири и повече планети/точки всяка в квадрат и опозиция с другите. Това е особено мощна конфигурация и до голяма степен определя съдбата на родения. Ако е КАРДИНАЛЕН, големият кръст е действен, но инертен, ФИКСИРАНИЯТ е най-труден, потискайки и сковавайки родения; ПРОМЕНЛИВИЯТ голям кръст прибавя нерешителност, разпиляване на енергията. Животът се изплъзва от ръцете на родения, правейки го играчка на желанията на околните. Нерешителен, роденият моли за съвет, а после е объркан повече от всякога.

Особено важно е при КВАДРАТУРИТЕ и конфигурациите е отношението с другите планети. Както винаги, необходимо е комплексно и подробно изследване, както и усещане за крайния резултат.

К О З И Р О Г : 10-то поред ЗОДИАКАЛНО СЪЗВЕЗДИЕ. Знакът е ЗЕМЕН,ПАСИВЕН И КАРДИНАЛЕН.

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-07; просмотров: 222; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 52.203.18.65 (0.007 с.)