ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ЗВЕЗДИТЕ са с различна видима яркост, наричана ЗВЕЗДНА ВЕЛИЧИНА. Най-ярките имат и най-силно влияние.Приема се ОРБИС 1 градус за въздействието на неподвижна ЗВЕЗДА.

П р и м е р: СЛЪНЦЕТО се оказва в съвпад със Спика - може би най-щастливата звезда. По един или друг начин щастието ще е неотменна част от същността на родения. Безспорно дори и Спика не може да неутрализира неблагоприятните влияния, ако има такива, на други фактори в хороскопа, но така или иначе ще бъде буквално щастливата звезда на родения и ще му помага, особено в дома и знака, където се намира.

К Р И Т И Ч Н И Г Р А Д У С И : Древните изследователи са открили, че средно на около две места във всеки знак има напрегнати точки. Съвпадането на планета с тях резонира нейното влияние, най-често не особено благоприятно. Разбира се, добри други аспекти и влияния могат да тушират това вредно въздействие.

З А Т Ъ М Н Е Н И Я : Както често подчертаваме, Астрологията обръща особено внимание на в и д и м и т е разположения на телата. В този смисъл едно драстично видимо небесно явление като ЗАТЪМНЕНИЕТО неминуемо дава отражение на Земята. Закриването на едно небесно тяло от друго има както буквален, така и вътрешен ефект. ЗАТЪМНЕНИЕТО е важно в един хороскоп, когато съвпадне или е в опозиция с важна негова точка. То се проявява според сферата на дома и окраската на знака, в който попада, както и според характера на планетата, с която съвпада.

Освен това е важно какво е самото затъмнение - слънчево или лунно, пълно или частично.

Изтъкнати изследователи като Бернадет Брейди са разработили система от спираловидни зависимости между затъмненията, доказваща, че всяко затъмнение е част от серия нему подобни с няколко хиляди годишна продължителност. Всяко от тези затъмнения има свой облик и специфика, като резонира различно в конкретните хороскопи.

Д Р У Г И В Т О Р О С Т Е П Е Н Н И Т О Ч К И : Съществуват много спомагателни точки и методи в рождената астрология, като например осите ЗЕНИТ-НАДИР, ВЕРТЕКС-ДАУН, ПОЛУПУНКТОВЕ /средната точка между две планети/, въображаемите точки ЧЕРНА ЛУНА,БЯЛА ЛУНА и пр. и пр. Моето дълбоко убеждение е, че те биха служили за ПРЕЦИЗИРАНЕ на главната астрологическа метода; когато обаче се използват прекомерно и някак количествено, могат само да объркат астролога или по-лошо- да направят от него един Прокруст, нагласявайки хороскопа според техниката, а не обратното. Нека не забравяме, че големите майстори на миналото са се оправяли чудесно със седем планети и няколко основни техники.

АНАЛИЗ НА РОЖДЕНИЯ ХОРОСКОП

Астрологията свързва видимото с невидимото и конкретното със символичното. По същия начин анализът на рождения хороскоп трябва да свързва астрологическите похвати и постулати с у с е щ а н е т о на астролога. Именно то е Божествената искрица, оживяваща материалното и рационалното.

АНАЛИЗЪТ на рождения хороскоп означава анилизиране положенията и съотношенията на елементите, които го съставят - планети, домове, знаци и аспекти. Този процес може да е в различна последователност /това е описано в следващия раздел/. Общото правило обаче е - ОТ ГЛАВНОТО КЪМ ВТОРОСТЕПЕННОТО И ОТ ВЪТРЕ НАВЪН.

Всеки човек е един МИКРОКОСМОС, който е отражение на МАКРОКОСМОСА. Най-добрият поглед за обща представа на нещо толкова сложно и голямо е първоначално общ, далечен план. Представете си една галактика, към която пътувате, за да я опознаете. Първоначално имате нужда от ОБЩ ИЗГЛЕД, и чак тогава се задълбочавате в изследване на отделните съставящи елементи. Същото е и с хороскопа на родения. ОБЩИЯТ ПОГЛЕД включва тъкмо това, което означават тези думи - добиване на визуална представа. Ако на начинаещия и неопитен астролог гледката на една рождена карта говори малко, то с придобиването на рутина /в положителния смисъл/ още първият поглед дава много информация за родения и съдбата му.

1. Р А З П О Л О Ж Е Н И Е Т О Н А П Л А Н Е Т И Т Е :

1.а: МОДЕЛ ХОРОСКОП: Установено е, че групирането на небесните тела върху рождения кръг в различни конфигурации дава и различна характеристика. Ако планетите са сравнително равномерно разпръснати по целия кръг /модел ПЕТНО/, това родения универсален тип личност, но му дава и известна разпиляност. При модел КУПА планетите са само в едната половина и съответно правят родения някак едностранен, сдържан и субективен. Незаетата част от хороскопа е неговото предизвикателство и възможност. В моделите ВЕДРО и ВЕТРИЛО има една планета, противостояща на останалите и поради това придобиваща особен фокус в живота. Моделът ЛЮЛКА представя две групи планети в опозиция една на друга, а това прави родения несигурен и света му - конфликтен. При модел ЛОКОМОТИВ планетите са в 2/3 от кръга и ги води планета, що е двигателят на локомотива - тя изгрява първа. При модела ПАКЕТ всички планети са още по-натясно и човекът е доста едностранчив, но пък енергията по-лесно се концентрира у него. НАКЛОНЕНИЯТ МОДЕЛ има 3 определени точки и често там има Голям Тригон/троен аспект с много късмет/. Този хармоничен модел е с огромна мощ, създаваща гении. Разбира се, има и много други модели.

1.б: ПЛАНЕТИТЕ СПРЯМО ХОРИЗОНТА И МЕРИДИАНА: Ако повечето планети са НАД ХОРИЗОНТА, роденият е екстровертен, с обективни качества, изпитва нужда да надрастне положението си по рождение и сам да направлява живота си. Честолюбив е и желае да изпъкне. Често се откъсва от традициите. Резултатите от неговите усилия се проявяват максимално. Когато повечето планети са ПОД ХОРИЗОНТА, положението е обратно - роденият е интроверт, субективен и поддаващ се на инстинктите си. Цял живот чака стимули и инструкции отвън. Често е самотник, потънал в своя свят. Рядко изказва публично своето мнение. Ориентиран е към колективното и подсъзнателното. Външните събития в неговия живот не са толкова много.

Ако повечето планети са ИЗГРЯВАЩИ /в лявата, източна половина/, роденият е активен и желае той да управлява живота си. Зает със себе си, той не се влияе от околните. Идеалист и щедър е, но по свои норми.

Ако пък ЗАЛЯЗВАЩИТЕ планети са повече, животът на родения е тясно свързан с другите, а средата му го формира. Би предпочел да не е водач.

1.в: РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЛАНЕТИТЕ ПО ЗНАК: Ако има най-много планети в ОГНЕН знак, роденият е пламенен, инициативен и умът му е проницателен. ЗЕМНИТЕ ЗНАЦИ дават повече рационалност и материално отношение, а същевременно и стабилност. ВЪЗДУШНИТЕ ЗНАЦИ усилват интелекта и комуникативността, а ВОДНИТЕ - емоционалността и съпричастността. Ако има повече планети в КАРДИНАЛНИ знаци, роденият е екстравертен и събитията в живота му са ярки. Той може да заеме видно положение в живота, защото е инициативен и ентусиазиран. Умът му е бърз и неутолим. Минусът тук е, че роденият е тиранин, прибързан и безразсъден. Повече планети във ФИКСИРАНИ знаци дават стабилност и спокойствие. Резултатите идват бавно, но сигурно, а събитията не са ярки. Минусът тук е, че роденият е егоист и вкопан в мирогледа си, а често и инат. Ако има много планети в ПРОМЕНЛИВИ знаци, роденият тяма да има толкова генерални възможности, нито стобилност, но пък ще е говкав, адаптивени добре ще се сработва и разбира с околните. Интуитивността и състрадателността ще го съпътстват. Умът му ще е изобретателен и гъвкав. Минусът тук е прекалената променливост и несигурност. Роденият е зависим от другите и често лъжлив.

1.г: РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЛАНЕТИТЕ В ДОМОВЕТЕ: Онова, що се каза за планетите в знаците, важи и за домовете. Всеки дом съответства на определен знак и характеристиките са, общо взето, същите.

  1. С Л Ъ Н Ц Е Т О : Това е сърцето на хороскопа, отражение на ИНДИВИДУАЛНОСТТА на родения - неговото Вътрешно Аз. /В раздела на планетите има по-подробна хорактеристика за тях/.

А: СЛЪНЧЕВИЯТ ЗНАК показва в кое зодиакално съзвездие се е намирало Слънцето в момента на раждането. Прагматичното, но и дилетантско прилагане на астрологията отчита само Слънчевия знак и въз основа на това дава генерални характеристики на родения. Истината е, че за пълноценен анализ се използват и много други фактори.

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-07; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.232.96.22 (0.004 с.)