Най- подхожда. Не можеш да обхванеш и конкретизираш нещата нито в едно открито поле, нито върху
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Най- подхожда. Не можеш да обхванеш и конкретизираш нещата нито в едно открито поле, нито върхуЕдна закривена сфера; от друга страна, ако се намираш в един ДОМ, всичко ти е близо и очевидно.

В нашия случай е така. Всеки дом отговаря за известен брой к о н к р е т н и житейски

Области. Докато ЗНАЦИТЕ се съотнасят с небето, ДОМОВЕТЕ (както е редно) са изобретени

от астролозите да си разпределят отговорностите на земята(отговорни са не астролозите, а домовете!).

Но докато всеки от знаците логично притежава 30 градуса от еклиптиката, то делбата между домовете

Е спорна(което отново им подхожда като земни символи). Демократичните астролози дават по 30 градуса

И на всеки дом, но по-голямата част от изследователите не са склонни на такъв либерализъм.

И още нещо на пръв поглед странно, но и човешко можем да видим

В домовото разделение: Най-високо винаги е 10 дом, отговарящ за кариерата,

показността, реализацията и успеха...Коментарът е ваш. ;>)

П Л А Н Е Т И

Има няколко недоизяснени момента, създаващи впечатление за разминаването на Астрологията с фактическата действителност. Един от най- главните е това, че Астрологията използва предимно ГЕОЦЕНТРИЧНАТА планетна система, поставяйки Земята в центъра и припознавайки останалите планети, включително Слънцето, да се въртят около нея. Най-близко до Земята е Луната, следват Меркурий, Венера, Слънцето, Марс, Юпитер и Сатурн. В чисто а с т р о н о м и ч е с к и смисъл небесните тела не са разположени така. Това дава повод на материалистите злорадо да се смеят над Птоломеевата планетна система. Дълбоката истина обаче е, че Птоломей и езотеристите са разсъждавали философски и са намерили с и м в о л и ч е с к и съответствия именно между геоцентрическото положение и земните явления, между КОСМИЧЕСКИЯ и ЗЕМНИЯ човек. Така Птоломеевата система става ФИЛОСОФСКА КАРТА на развитието на духа, чиято най-долна точка е Земята /т. е. материята/, средата е Слънцето / въплатеното Божество, фокуса на духа в Материята/, а духовната страна е далеч, дори зад НЕПОДВИЖНИТЕ ЗВЕЗДИ - там където е Висшата сфера на Духа.

Традиционната астрология работи придемно с в и д и м и тела. Старите астролози успешно са правели своите предсказания, използвайки 7- те планети /още повече, че числото 7 е символ с богато езотерическо съдържание. Впрочем, Слънцето и Луната по-скоро се наричат СВЕТИЛА, но са част от групата 7-те планети. Макар това да не съответства на съвременната астрономическа терминология, Слънцето и Луната в астрологията са СИМВОЛИ и носители на опеределена енергия.

Трите транссатурнови планети, открити в последно време, се използват в различна степен от различните направления на астрологията. Те са освен невидими, и по-фатални в действието си, като се отнасят по-скоро за големи групи от хора. Съветът на много специалисти е да се внимава с интерпретирането действието на Уран, Нептун и Плутон, а също и на новооткритите планетоиди.

Има няколко общоприети КЛАСИФИКАЦИИ за планетите:

-ДОБРИ И ЗЛИ /Бенефици и Малефици/: Правим уговорката, че има известна пресиленост, както и относителност в такова деление, тъй като много влияния зависят от ДОСТОЙНСТВАТА и АСПЕКТИТЕ на изследваната планета.

За ДОБРИ се считат /общо взето в този ред/: Юпитер/Големият Благодетел/ и Венера /Малкият Благодетел/. ЛОШИ са Сатурн /Големият Злосторник/ и Марс. Меркурий е неутрален и зависи от положението си. Луната пък се влияе много от знака, в който е. При Слънцето също няма еднозначност, - вярно, че е сърцето на хороскопа, но понякога действа изгарящо и напрягащо.

-ЛЕКИ И ТЕЖКИ ПЛАНЕТИ: Планетите до Марс се наричат ЛЕКИ, а останалите - ТЕЖКИ - и поради физическата си масивност, и поради тжекото си действие. Бидейки по-отдалечени от Слънцето и с по-дългосрочни орбити, тежките планети са видимо по-бавни, те рядко се връщат на същото място и заради това събитията, които вещаят, са по-фатални.

-ПЛАНЕТИ И СВЕТИЛА: Както споменахме, Слънцето и Луната са светила. Планетите действат ЧРЕЗ ЗНАКА, в който се намират, в СФЕРАТА на ДОМОВЕТЕ, където са и кадето управляват. Силови линии на техните действия са АСПЕКТИТЕ, които сключват - там тече енергията им.

В Астрологията планетите се представят най-вече със своята Д Ъ Л Ж И Н А : това е цифра от 0.00 до 359.59, характеризираща градусите от еклиптиката, в които се намира дадена планета/точка. За 0.00 се приема началото на знака ОВЕН и през 30 градуса зодиакалните знаци се сменят. Дължината се отбелязва по два начина: а б с о л ю т н а /от 0.00 до 360/ или з н а к о в а. Например 56.34 градуса са равни на 26.34 от ТЕЛЕЦ. Според ДЪЛЖИНАТА си планетите и точките се разполагат върху кръга на хороскопа. ДЪЛЖИНАТА служи и за изчисляване разстоянието между две планети/точки. Например ако Марс е с дължина 234 градуса, а Венера- 174, то разстоянието между тях по еклиптиката е 60 градуса и те са в АСПЕКТА секстил.

Ш И Р И Н А на планета:

В астрологията най-често се използва само ДЪЛЖИНАТА на планетата, а ШИРИНАТА - рядко. Символично се приема, че всички планети се намират на еклиптиката и това добива графичен израз в кръга на хороскопа. Но планетите, макар и близко до еклиптиката, не са съвсем върху нея - с изключение на Слънцето, чийто небесен път всъщност е еклиптиката. ШИРИНАТА в градуси характеризира отстоянието на планетата от еклиптиката. Използва се в специфични астрологически техники като ПРИМАРНИТЕ ДИРЕКЦИИ, където за по-голяма точност се изчисляват не зодиакалните, а монданните аспекти- отстоянията и дъгите между дествителните положения на планетите и точките върху небето.

Д О С Т О Й Н С Т В А на планета:

При движението си планетата попада в различни домове, знаци, зони и се аспектира от различни точки. В един случай това благоприятства изявата на добрите й качества, а в друго положение я затруднява. ДОСТОЙНСТВОТО на планета характеризира тъкмо степента на благоприятстване на тези фактори. За СЛУЧАЙНИ ДОСТОЙНСТВА говорим, ако планетата е ЪГЛОВА, с добри АСПЕКТИ, бързодвижеща се, неизгорена. ЕСЕНЦИАЛНИ ДОСТОЙНСТВА има, ако планетата е на ТРОН, ЕКЗАЛТАЦИЯ, УПРАВЛЕНИЕ на триплицитета, термата, деканата. В този ред всяко от достойнствата носи точки - от 5 до 1 съответно.

Т Р О Н : Това е най-голямото ЕСЕНЦИАЛНО ДОСТОЙНСТВО на една планета. Тя го има тогава, когато се намира в ЗНАКА, който управлява. НА ТРОН ПО ДОМ пък е планета, що е в дом, съответстващ на ЗНАКА , който тя управлява. И буквално, и символично планетата е в СВОЯ ДОМ. Вие контролирате нещата. Получавате блага, заслужени от самите вас. Благоприятното въздействие идва в областите, за които планетата отговаря, а видът му произтича от ЗНАКА и АСПЕКТИТЕ. При изследването на състоянието на ТРОН да се обърне внимание в коя полусфера се намира планетата, дневна или нощна е, в какви други отношения е и пр и пр.

Е К З А Л Т А Ц И Я на планета: Когато планетата се намира в знак, сроден и хармоничен с нейната природа. Това й дава възможност да се изявява хармонично и мощно. Допълнителните сили на планетата се увеличават и качествата й се облагородяват. В екзалтация се чувствате комфортно, като в дома на приятел. Благата идват по необичаен, странен начин, накак наготово, спонтанно, без труд и очакване.Околните, а и самият човек, може да не подозират заложения в човека потенциал. ЕКЗАЛТАЦИЯТА е ДОСТОЙСТВО на планетата, което в АФЕТИКАТА/изчисляването на бала й/ носи 4 точки.

П р и м е р: ЛУНАТА ЕКЗАЛТИРА в Телец /впрочем най-силно в 3 градуса от Телеца/. Емоциите и чувствата се изразяват хармонично, стават неотменна важна част от ценностите на родения и помагат на съдбата му.

З А Т О Ч Е Н И Е : В диаметрално противоположния знак на онзи, що управлява, планетата е в ЗАТОЧЕНИЕ или още УНИЩОЖЕНИЕ. Тя не действа с пълната си сила и взема от колорита на знака повече, отколкото другите планети. Липса на късмет в сферите, които управлява планетата. При ЗАТОЧЕНИЕ отивате там, където трябва да се съобразявате с правилата и законите и да се ограничавате.

П р и м е р: МАРС Е В ЗАТОЧЕНИЕ ВЪВ ВОДОЛЕЙ /опозиционният знак на Овен/. Тук Марс е натясно, неговата импулсивност и енегичност бива ограничавана от уравновесеността и балансирането на Везните и управляващата ги Венера.

П А Д Е Н И Е : Местоположение на планета в ЗНАК или ДОМ, противоположен на нейната ЕКЗАЛТАЦИЯ и затрудняващ изявата на природата й. Състояние, подобно на това, когато сте в друг дом, където не се чувствате добре. Човек сам си навлича проблемите - може би от неправилно насочена инициатива. Това е най-конфликтното качество, придобито от планетата при раждането. Условията са неблагоприятни за изява на добрите й качества. За туширане на това въздействие е добре да има благотворен аспект.

ЕТО КРАТКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПЛАНЕТИТЕ:

Планета Характеристика Съответства анатомически на Природа Управлява
Слънце Индивидуалността,сърцето на хороскопа, виталността, мъжкото начало, властта, амбицията, здравето, егото Сърце,гръбнак,кръвообращение, сперма, д.мъжко и л.женско око. Сухо,горещо Лъв
Луна Емоции,инстинкти,семейство,родителски грижи, ж.начало - жена, майка,съпруга. Приливи и отливи. Растеж и плодовитост.Навици, рефлекси. стомах, храносмилане, баланс на течности, ендокринна секреция, л.мъжко и д. женско око, гърди флегматична, студена, влажна, променлива Рак
Меркурий Разум, интелект, начин на изразяване, комуникации, възможност за разсъждения. Говор, писане, книги,пощи, секретарство. Търговия, къси пътувания, транспорт, техника нервна система, мозък, зрение, уста, език, дих. система, ръце, хормони неутрален, студен, сух/влажен според мястото Близнаци Дева
Венера Обич, привързаност, социален импулс, чувство за преценка. Изтънченост, хармония, красота, артистичност. Сантимент, сладки неща, захар, цветове. Нежност. Морал. Женитба Гърло,брадичка, бузи,вкус,бъбреци,вътр. полови органи, вътр.кръвообращение, кожна чувствителност женствена, влажна, студена Телец Везни
Марс действие,инициатива,енергия,агресивен импулс. Животинската природа, секс, желание, амбиция, сила, борба, работа, смърт. Инциденти, оръжия, войни, насилие. Рани, изгаряния, хирургия, операции. Стомана мускули, ч.кр.телца, външни п.органи, глава, лице, моторни нерви, пик.мехур, надбъб.жлези, вкус, л. ухо. Причинява остри и заразни болести сух, горещ, холеричен Овен, Скорпион (по старому)
Юпитер Широта,разширяване,великодушие,изобилие /за добро или лошо/. Богатство, голям бизнес, оптимизъм. Висше съзнание, морал. Висше образование, философия. Спорт,развлечения. Късмет. Дълъг път Тазова област, горната част на краката. Отговаря за растежа Топлъл,влажен Стрелец Риби (по старому)
Сатурн Учителят. Ограничения,задръжки.Препятствия, страдания. Дисциплина,отговорност. Амбиция. Търпение. Традиция,шаблон.Показва какво има да преодоляваме в низшите си наклонности Долната част на краката, ходилата, лимфните и потните жлези сух, студен Козирог, Водолей (по старому)
Уран Божественото недоволство. Подтик към свобода. ВНАЗЕПНИ ПРОМЕНИ, разрушаване, раздяла. Импулсивност. Самостоятелно мислене, окултна дейност.Дух. пробуждане. Електричество,наука, изобретения, астрология. Ексцентричност,склонност към необикновени неща, бохемство,футуристичност Централна нервна система,глезени, телесно електричество Внезапен, гръмотевичен Водолей
Нептун Дух.импулс,бягство, интуиция, измама- на себе си и на другите. Търсене на идеал. Труден за описание. Тайнствени събития, псих. проблеми. Наркотици, отрови, болници, излюзии, магия, сънища, кома, объркване, мистични въпроси. Музикалност и чувствителност Гръбнак, н.система, клетки, крака, епифиза, б.кр.телца,кинестетични функции, телепатия неуловим,постепенен, често коварен Риби
Плутон Трансформация,разрушаваща реформа. Усложнение и трябва да се справите сами. Въздейства повече на генерациите, отколкото на индивида, но аспектите му влияят и персонално детеродни органи, простата, кожа, коса, нокти, екземи, дерматити, алергии, плашивина. Мании. Сериозните проблеми бавен, тежък и фатален Скорпион
               

АСТРОМИЛ: ;>) ... Мисля, Уважаеми, че един сакрастичен материалист-астроном,

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-07; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.156.34 (0.01 с.)