ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Методи обстеження пацієнта медичною сестрою у клініці внутрішніх хворобЛЕКЦІЇ

Суб’єктивний та об’єктивні методи обстеження пацієнтів. Медсестринський процес у клініці внутрішніх хвороб. Опитування пацієнта медичною сестрою (паспортні дані, скарги, анамнез хвороби, анамнез життя). Обстеження пацієнта в межах компетенції медичної сестри.

Додаткові методи обстеження: лабораторні та інструментальні (функціональні, рентгенологічні, ендоскопічні, радіоізотопні, ультразвукові).

Підготовка пацієнта, правила взяття біологічного матеріалу для досліджень, транспортування його в лабораторію. Участь медичної сестри в підготовці пацієнтів та в проведенні інструментальних обстежень. Значення додаткових методів дослідження для з’ясування клінічного діагнозу та динаміки перебігу хвороби.

Токсономія медсестринських діагнозів.

 

ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ

Перший етап медсестринського процесу: опитування пацієнта (паспортні дані, скарги, анамнез хвороби, анамнез життя), правила та послідовність їх проведення медичною сестрою. Виявлення проблем пацієнта (дійсних та супутніх, пріоритетних, потенційних).

Огляд пацієнта: оцінка його загального стану, свідомості, положення в ліжку, загальний огляд пацієнта та окремих систем і органів.

Суть та значення фізичних методів обстеження (антропометрія, визначення частоти дихальних рухів, підрахунок і характеристика пульсу, вимірювання артеріального тиску) для встановлення медсестринських діагнозів. Медсестринська діагностика на основі отриманих даних. Правила особистої гігієни та безпеки медсестри в проведенні обстеження пацієнта.

Оволодіння особливостями підготовки пацієнтів до різних лабораторних досліджень, правилами й технікою взяття біоматеріалу для досліджень. Оформлення скерувань і доставка досліджуваного матеріалу в лабораторію.

Підготовка пацієнта до різних досліджень сечі: загального аналізу, за методами Зимницького, Нечипоренка.

Взяття харкотиння для загального та бактеріологічного досліджень.

Підготовка пацієнта і взяття крові для загального, біохімічного та бактеріологічного досліджень.

Підготовка пацієнта і взяття калу для копрологічного дослідження, на виявлення гельмінтів та приховану кров.

Взяття шлункового вмісту фракційним методом для дослідження. рН-метрія.

Взяття дуоденального вмісту фракційним методом.

Відвідування структурних підрозділів лікувально-профілактичних установ (ЛПУ), які здійснюють інструментальну діагностику.

Оволодіння методиками підготовки пацієнтів до основних інструментальних методів обстеження (рентгенологічних, ендоскопічних, ультразвукових, радіоізотопних) і функціональної діагностики (електрокардіографії, спірографії, пневмотахометрії). Значення цих методів у діагностиці захворювань внутрішніх органів та роль медичної сестри в правильній підготовці пацієнтів до них.

ПРАКТИЧНІ НАВИЧКИ:

— проведення опитування та огляд пацієнта, оцінювання стану пацієнта;

— підготовка пацієнта та взяття сечі для досліджень: загального аналізу сечі, за Зимницьким, Нечипоренком;

— взяття харкотиння для дослідження (загального та бактеріологічного);

— підготовка пацієнта та взяття калу: для копрологічного дослідження, на виявлення гельмінтів та приховану кров;

— взяття шлункового вмісту фракційним методом для дослідження;

— внутрішньошлункова рН-метрія;

— взяття дуоденального вмісту фракційним методом для дослідження;

— підготовка пацієнта до рентгенологічного обстеження шлунка, кишок, сечовидільної системи, холецистографії;

— підготовка пацієнта до ендоскопічного обстеження (бронхоскопії, гастродуоденоскопії, колоноскопії, ректороманоскопії);

— підготовка пацієнта до ультразвукових методів обстеження печінки, жовчовивідних шляхів, нирок тощо;

— підготовка пацієнта до радіоізотопних методів обстеження;

— проведення електрокардіографії;

— проведення спірометрії (спірографії, пневмотахометрії).

Хвороби органів дихання

ЛЕКЦІЇ

Основні прояви захворювань органів дихання.

Поняття про хронічні неспецифічні захворювання легень (ХНЗЛ): бронхіти, бронхоектатичну хворобу, емфізему легень. Причини, класифікація. Медсестринський процес при обструктивних захворюваннях легень. Ускладнення. Профілактика.

Бронхіальна астма. Етіологія, роль алергенів у виникненні захворювання. Медсестринський процес при бронхіальній астмі. Клінічна картина нападу бронхіальної астми, невідкладна допомога та профілактика в міжнападовий період, критерії ефективності медсестринських втручань.

Пневмонії. Сучасна класифікація: позашпитальна, набута пневмонія, внутрішньолікарняна (шпитальна, нозокоміальна), аспіраційна та пневмонії з тяжкими дефектами імунітету. Етіологія, патанатомічні зміни. Медсестринський процес при пневмоніях. Можливі ускладнення. Профілактика.

Абсцес легень. Етіологія. Медсестринський процес при абсцесі легень. Профілактика.

Онкопатологія органів дихання. Медсестринський процес при раку легень. Профілактика онкологічних уражень органів дихання.

Пневмосклероз. Визначення, причини. Медсестринський процес при пневмосклерозі.

Туберкульоз легень. Етіологія, класифікація туберкульозу. Медсестринський процес при туберкульозі легень: медсестринська діагностика, встановлення медсестринських діагнозів, планування медсестринських втручань. Реалізація плану медсестринських втручань при обстеженні, спостереженні та догляді за пацієнтом. Виконання лікарських призначень. Оцінювання результатів виконання плану медсестринських втручань та їх корекція. Специфічна та неспецифічна профілактика туберкульозу. Наказ № 175Р від 29.03.2006 р. МОЗ України з боротьби та запобігання туберкульозу.

Плеврит сухий та ексудативний. Визначення, класифікація. Медсестринський процес при плевритах. Значення плевральної пункції в діагностиці та лікуванні. Профілактика.

 

ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ

Виконання медсестринського процесу при хронічних обструктивних захворюваннях легень: бронхітах, бронхоектатичній хворобі, емфіземі. Оволодіння навичками медсестринського обстеження пацієнта, визначення його дійсних проблем та встановлення медсестринських діагнозів. Планування медсестринських втручань та їх реалізація. Надання допомоги пацієнтам при задишці, кашлі та ядусі. Відпрацювання навичок підготовки пацієнта та взяття харкотиння для лабораторних досліджень; підготовки пацієнта до проведення інструментальних обстежень (рентгенологічного, бронхоскопії, спірометрії). Навчання пацієнта та його оточуючих само- та взаємодогляду.

Виконання медсестринського процесу при бронхіальній астмі. Оволодіння навичками медсестринського обстеження пацієнта, визначення його дійсних проблем та встановлення медсестринських діагнозів. Планування медсестринських втручань та їх реалізація. Відпрацювання навичок підготовки пацієнта та взяття харкотиння для лабораторних досліджень; підготовки пацієнта до проведення інструментальних обстежень (рентгенологічного, спірометрії).

Засвоєння надання невідкладної долікарської допомоги при гострих станах (задишці, ядусі). Навчання пацієнта та його оточуючих само- та взаємо догляду, виконання дихальної гімнастики. Профілактика нападів ядухи.

Медсестринський процес при інфільтративному ущільненні легеневої тканини та при плевритах. Оцінювання стану пацієнта на основі медсестринського обстеження. Додаткові методи обстеження пацієнтів з легеневою патологією (взяття харкотиння на загальний клінічний аналіз, бактеріологічне дослідження, на антибіотикограму, виявлення атипових клітин), участь медичної сестри в проведенні плевральної пункції. Діагностична та лікувальна мета плевральної пункції.

Складання плану вирішення дійсних проблем пацієнта, здійснення медичною сестрою мотивованого догляду та опіки.

Невідкладна долікарська допомога при критичному зниженні температури.

Специфіка роботи медичної сестри в пульмонологічному відділенні (стаціонарі).

Дійсні проблеми пацієнтів при різних формах туберкульозу легень, медсестринське оцінювання стану. Методи лабораторної та інструментальної діагностики, туберкулінодіагностика, участь медичної сестри в їхньому проведенні, значення ранньої діагностики туберкульозу. Невідкладна долікарська допомога при кровохарканні та легеневій кровотечі. Специфічна та неспецифічна профілактика туберкульозу. Навчання пацієнта та його оточуючих само- та взаємодогляду: принципи співжиття при інфекційному захворюванні.

Специфіка роботи медичної сестри у фтизіатричному відділенні (стаціонарі). Особиста гігієна та безпека медичної сестри.

ПРАКТИЧНІ НАВИЧКИ:

— медсестринська діагностика;

— здійснення спостереження і догляду за пацієнтами з різними захворюваннями органів дихання;

— надання невідкладної долікарської допомогу при гострих станах (кровохарканні, легеневій кровотечі, задишці, бронхоспазмі, ядусі тощо);

— асистування лікареві під час проведення плевральної пункції;

— виконання найпростіших фізіотерапевтичних процедур (застосування гірчичників, проведення інгаляцій, опромінення кварцовою лампою, виконання йодної сітки);

— взяття харкотиння для дослідження (загального, бактеріологічного та визначення чутливості флори до антибіотиків);

— виконання проби Манту;

— підрахунок частоти дихальних рухів (ЧДР);

— вимірювання температури тіла, записування результатів в температурний листок;

— ведення листків лікарських призначень;

— розведення та введення антибіотиків;

— виконання всіх видів ін’єкцій (внутрішньошкірних, підшкірних, внутрішньом’язових, внутрішньовенних);

— ведення медсестринської документації;

— навчання само- та взаємодогляду пацієнта та його оточуючих.

 

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-06; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.239.109.55 (0.006 с.)