ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема заняття: 5.1. Загальні відомості про трансмісії.Питання, що виносяться на самостійне вивчення:

1. Накреслити схему і описати принцип роботи гідрооб’ємної передачі.

 

Рекомендована література:

 

[1] с. 261...278; [1]' с. 161...167; [2]' с. 150...151.

Методичні вказівки:

1. Накреслити схему і описати принцип роботи гідрооб’ємної передачі.

<<Головна ><мета ><застосування ><гідрооб'ємних ><трансмісій ><на ><авто­><тракторній ><сільськогосподарській ><техніці ><— ><підвищення ><їх ><продуктивності ><в ><результаті ><збільшення ><коефіцієнта ><навантаження ><двигуна, ><полегшення ><керування ><машиною ><(немає ><трудомістких ><операцій, ><пов'язаних ><з ><керуванням ><зчепленням ><і ><коробкою ><пе><редач), ><полегшення ><маневрування.>

<Гідрооб'ємні ><(гідростатичні) ><трансмісії ><— ><це ><сукупність ><гідронасоса (><ГН), ><що ><приводиться ><від ><двигуна, ><та ><одного ><або ><кількох ><гідромоторів (><ГМ), ><які ><можуть ><бути ><розташовані ><безпосередньо ><біля ><коліс ><(рис. 1><, ><а) ><або ><в ><іншому ><місці, ><наприклад, ><перед ><головною ><пере­><дачею ><(див. ><рис. ><1, ><б).

 

Рис.1. Схема гідрооб’ємних передач з розташуванням гідромоторів безпосередньо біля коліс (а) та перед головною передачею (б)

 

><Гідронасос ><створює ><статичний ><тиск ><рідини, ><а ><гідромотор ><перетворює ><енергію ><напору ><Рідини ><на ><механічну ><роботу. ><ГН ><зв'язаний ><з ><ГМ ><(гідромоторами) ><трубопроводами ><високого ><тиску. ><Вся ><гідросистема ><є ><замкненою ><і ><створює ><коло ><циркуляції. ><В ><коло >< ><циркуляції ><з ><метою ><усунення ><кавітації ><і ><розриву ><струменя ><робочої ><рідини ><увімкнено ><гідронасос ><підживлення. ><Він ><підтримує надлишковий тиск у лінії зливання в межах 1,0-1,2 МПа. Залеж­но від конструкції гідроагрегатів робочий тиск у системі може становити 10-50 МПа. Найбільш поширені гідрооб'ємні трансмісії з регульованим аксіально-поршневим насосом та радіально-поршневими високомоментними нерегульованими ГМ, вбудованими в колеса. Інколи замість високомоментних ГМ застосовують високошвидкісні, що працюють разом із зубчастим зни­жувальним редуктором. У таких гідрооб'ємних трансмісіях безступінчаста зміна передатного числа забезпечується плавною зміною робочого об'єму насоса а іноді < ><й ><робочих ><об'ємів ><ГМ.

 

Рис. 2. Схема роботи гідро об’ємної передачі.

><У ><нерухомому ><корпусі ><регульованого ><насоса ><З ><(рис. ><2) ><обертається ><з'єдна><ний ><валом ><приводу ><насоса ><5 ><з ><маховиком ><двигуна ><блок ><циліндрів ><2. ><Поршні ><7 ><і ><2, ><що ><знаходяться ><в ><циліндрах, ><упираються ><торцями ><в ><нахилену ><шайбу ><8. ><За ><півоберта ><вала ><5 ><поршень ><7 ><переміщується ><в ><положення, ><яке ><займав ><поршень ><1. ><Робоча ><рідина ><з ><лінії ><всмоктування ><6 ><(від ><гідромоторів) ><надходить ><до ><циліндра. ><За ><наступного ><півоберта ><рідина ><з ><циліндра ><виштовхується ><в ><лінію ><нагнітання ><4 ><і ><надходить ><до ><гідромотора ><12, ><ведений ><вал ><11 ><якого ><є ><ведучим ><валом ><знижувального ><редуктора. ><Насос ><живлення ><9 ><компенсує ><втрати ><рідини, ><яка ><збирається ><в ><баку ><10.>

<Зміною ><кута ><нахилу ><шайби ><8 ><(причому ><у ><> ><0) ><змінюють ><подачу ><насоса ><за ><сталої ><кутової ><швидкості ><вала ><5. ><Якщо ><у ><= ><0, ><насос ><не ><перекачує ><рідину ><і ><двигун ><працює ><на ><режимі ><холостого ><ходу; ><якщо ><шайба ><нахилена ><в ><протилежний ><бік ><(у ><< ><0), ><змінюється ><напрямок ><руху ><рідини ><в ><трубопроводах, ><що ><забезпечує ><задній ><хід ><машини.>

<Таку ><схему ><гідрооб'ємної ><трансмісії ><називають ><однопотоко><вою. ><Вона ><має ><низку ><недоліків, ><зокрема ><дещо ><нижчий ><ККД ><порівняно ><з ><механічними, ><високу ><чутливість ><до ><забруднення ><робочої ><рідини.>

<З ><метою ><підвищення ><ККД ><розроблено ><двопотокові ><схеми ><гід><рооб'ємних ><трансмісій. ><У ><них ><лише ><частина ><потужності, ><яка ><передається >< >< ><від >< >< ><двигуна >< >< ><до >< >< ><рушіїв, >< >< ><проходить >< >< ><через >< >< ><гідро6'ємну ><гілку, ><інша ><частина ><спрямована ><у ><механічну ><гілку ><з ><ви><щ><им ><ККД, ><а ><на ><диференційному ><механізмі ><потоки ><потужності
><додаються.

 

Питання для самоконтролю:

1. Які типи трансмісій застосовуються на тракторах і автомобілях?

2. Що таке передаточне число редуктора?

3. Які переваги та недоліки мають механічні трансмісії порівняно з іншими типами трансмісій?

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.234.247.75 (0.008 с.)