Бухгалтерський облік як інформаційна система в аптечних закладахМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Бухгалтерський облік як інформаційна система в аптечних закладахОрганізація системи обліку та звітності у аптечних закладах

В конце месяца аптека представляет отчетность для принятия управленческих решений. Укажите к какому виду учета относится товарный отчет аптеки?

A *Управленческий

B Бухгалтерский

C Финансовый

D Статистический

E Налоговый

 

Звітна форма “Баланс” складається з двох частин – активу та пасиву. Назвіть тільки

статті пасиву балансу.

A *Кредит банку

B Основні засоби

C Товари

D Грошові кошти

E Нематеріальні активи

 

Аптеки як юридичні особи для реєстрації в державних органах повинні володіти

статутним капіталом. Вкажіть суму, що ідентифікується як статутний капітал

A *Сума, що зареєстрована в установчих документах

B Сума необоротних активів підприємства

C Сума оборотних активів підприємства

D Сума активу підприємства

E Сума заборгованості підприємства

Підсумковий контроль

 

1. Операції по обороту товарів в аптечних установах діляться на операції по їх надходженню та вибуттю. Яка з наведених операцій відноситься до операцій по надходженню товарів?

@ A. переведення тари в групу товару

B. уцінка за лабораторними та фасувальними роботами

C. оптова реалізація товарів

D. списання вартості товарів

E. реалізація товарів за амбулаторною рецептурою.

 

2. Обов’язковим документом, що підтверджує отримання товару, є правильно оформлене покупцем доручення. Який строк дії доручення?

@ A. 10 днів

B. 5 днів

C. 15 днів

D. 2 дні

E. 8 днів.

 

До аптеки надійшли товарно-матеріальні цінності за товарно-транспортною накладною. В якому документі лікарські засоби обліковуються уповноваженою особою?

A. Акт приймання передачі

B. *Реєстр лікарських засобів, що надійшли суб'єкту господарської діяльності

C. Журнал обліку товарів, що надійшли

D. Реєстр лікарських засобів, що реалізуються суб'єктом господарської діяльності

E. Товарно-транспортна накладна

3. Лікарські засоби та вироби медичного призначення надходять в аптеку від постачальників, що повинні мати чинні ліцензії на право оптової торгівлі. Копії цих ліцензій додаються до:

A. статуту аптечного підприємства

B. бізнес-плану

C. Звіту про власний капітал

@ D. договорів постачання

E. інвестиційних проектів.

 

4. При постачанні товарів до аптеки постачальники надають певні документи. Які з наведених документів не відносяться до них?

A. товарно-транспортна накладна

B. податкова накладна

@ C. Баланс

D. рахунок-фактура

E. сертифікат якості.

 

5. При постачанні товару виписується податкова накладна. Які дані не містяться в даній накладній?

A. податок на додану вартість

B. форма проведення розрахунків

@ C. данні про якість товару

D. назва товару

E. номер свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість.

 

6. Якщо в результаті приймання товару комісією за участю представника постачальника виявляється недостача то комісією складається акт. В скількох екземплярах складається цей акт?

A. в одному

B. в чотирьох

@ C. в трьох

D. в двох

E. в п’яти.

 

7. Важливим документом управлінського обліку в аптеках є Звіт про фінансово-господарську діяльність. Коли складається цей звіт?

A. по закінченню року

B. по закінченню кварталу

C. по закінченню п’яти років

@ D. по закінченню місяця

E. по закінченню шести місяців.

 

8. Рахунок № 282 “Товари в торгівлі” використовується для обліку товарів. Яким є цей рахунок?

A. пасивний синтетичний рахунок

B. аналітичний рахунок

@ C. активний субрахунок

D. пасивний субрахунок

E. активний синтетичний рахунок.

 

9. В аптеку поступили наркотичні засоби. Який документ відноситься до документів, що супроводжують дані лікарські засоби?

A. інвестиційний проект

B. бізнес-план

@ C. сертифікат аналізу

D. Баланс

E. Звіт про фінансові результати.

 

10. При постачанні товарів в аптеку виявлений брак. Коли повинен прибути представник постачальника, який перебуває в одному населеному пункті з аптекою, якщо товари не відносяться до категорії товарів, що швидко псуються?

A. на протязі двох днів після одержання виклику

B. в день одержання виклику

C. на протязі п’яти днів після одержання виклику

@ D. не пізніше наступного дня після одержання виклику

E. на протязі тижня після одержання виклику

 

Впродовж якого часу суб'єкт господарювання, який здійснює діяльність з оптової торгівлі лікарськими засобами, повинен зберігати документи, що підтверджують факт купівлі або продажу цих засобів?

A. *Не менше 3-х років

B. Не менше 10-ти років

C. Не менше 1-го року

D. Не менше 5-ти років

E. Не менше 2-х років

Відповідно до Плану рахунків охарактеризуйте рахунок, за дебетом якого відображається надходження товару в аптеку, за кредитом - його вибуття:

A. *Активний рахунок 282 "Товари в торгівлі"

B. Пасивний рахунок 40 "Статутний капітал"

C. Пасивний рахунок 63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками"

D. Пасивний рахунок 66 "Розрахунки з оплати праці"

E. Пасивний рахунок 60 "Короткострокові позики"

 

 

Фінансова звітність суб’єктів господарювання у фармації

Фінансова звітність аптек складається з окремих звітних форм. У якій із них відображається сума кредиторської заборгованості за придбаний товар?

A. Ф4 "Звіт про власний капітал"

B. Ф2м "Звіт про фінансові результати"

C. *Ф1 "Баланс"

D. Ф2 "Звіт про фінансові результати"

E. Ф3 "Звіт про власний капітал"

1. Відповідно до Національного П(С)БО 1 фінансова звітність має певну структуру. Що з перерахованого не є складовою фінансової звітності:

A. Баланс;

B. Звіт про фінансові результати;

C. Звіт про рух грошових коштів;

D. Фінансові інструменти;*

E. Звіт про власний капітал.

 

Бухгалтер аптеки (юридична особа), яка працює на єдиному податку (за ставкою 6%), оформляє звітність за І-й квартал. Назвати складові фінансової звітності.

A *Баланс, Звіт про фінансові результати.

B Звіт про власний капітал, баланс.

C Баланс, Звіт про фінансові результати, Звіт про власний капітал, Звіт про рух грошових коштів.

D Баланс, Звіт про прибутки і збитки, Звіт про зміни у власному капіталі, Звіт про рух грошових коштів.

E Баланс, Звіт про фінансові результати, Звіт про фінансово-майновий стан,

пояснювальна записка.

 

Перед складанням річної фінансової звітності в аптеці обов'язково проводиться

інвентаризація. При інвентаризації основних засобів у першу чергу необхідно перевірити:

A Наявність і стан реєстрів аналітичного обліку основних засобів (інвентарні картки, описи інвентарних карток тощо)

B Статутний капітал

C Фактичну наявність грошових коштів і цінних паперів

D Дебіторсько-кредиторську заборгованість

E Фактичні залишки наркотичних, психотропних, отруйних, сильнодіючих засобів і прекурсорів списку 1

 

Під час службової наради виникло питання щодо фінансового стану аптеки, а саме суми боргів. В якомі документі фінансової звітності наводиться дана інформація?

A *Баланс, сума ІІ і ІІІ розділів Пасиву .

B Баланс, сума необоротних активів.

C Баланс, сума Активу.

D Баланс, сума власного капіталу.

E Звіт про фінансові результати.

Організація системи обліку та звітності у аптечних закладах

В конце месяца аптека представляет отчетность для принятия управленческих решений. Укажите к какому виду учета относится товарный отчет аптеки?

A *Управленческий

B Бухгалтерский

C Финансовый

D Статистический

E Налоговый

 

Звітна форма “Баланс” складається з двох частин – активу та пасиву. Назвіть тільки

статті пасиву балансу.

A *Кредит банку

B Основні засоби

C Товари

D Грошові кошти

E Нематеріальні активи

 

Аптеки як юридичні особи для реєстрації в державних органах повинні володіти

статутним капіталом. Вкажіть суму, що ідентифікується як статутний капітал

A *Сума, що зареєстрована в установчих документах

B Сума необоротних активів підприємства

C Сума оборотних активів підприємства

D Сума активу підприємства

E Сума заборгованості підприємства

Бухгалтерський облік як інформаційна система в аптечних закладах

Аптеки, як юридичні особи, для реєстрації в державних органах повинні володіти статутним капіталом. Вкажіть суму, що ідентифікується як статутний капітал:

A. Сума оборотних активів підприємства

B. *Сума, що зареєстрована в установчих документах

C. Сума активу підприємства

D. Сума заборгованості підприємства

E. Сума необоротних активів підприємства

В Україні прийнято цифрове позначення рахунків бухгалтерського обліку згідно з класами. Які об’єкти обліку відображаються на рахунках 7-го класу ?

@Доходи і результати діяльності

Засоби підприємства

Витрати за елементами

Власний капітал

Джерела утворення засобів підприємства

#

Для складання зовнішньої бухгалтерської звітності виводяться залишки на синтетичних рахунках. Вкажіть місце запису суми всіх дебетових залишків активних рахунків

@Підсумок активу балансу

Перший розділ активу балансу

Другий розділ активу балансу

Перший розділ пасиву балансу

Четвертий розділ пасиву балансу

#

Для здійснення своєї діяльності аптеки повинні володіти певними засобами. Нематеріальні активи є складовою :

A * Необоротних активів

B Оборотних активів

C Позикового капіталу

DВласного оборотного капіталу

EПасиву балансу

 

1. Аптека забезпечує населення готовими лікарськими засобами та виробами медичного призначення. Вкажіть господарську операцію, яка ідентифікуються як витрати аптеки:

A. Виручка аптеки;

B. Виручка структурного підрозділу;

C. Списання собівартості реалізованого товару;*

D. Переведення лікарської рослинної сировини в товар;

E. Оприбуткування товару.

2.

Ресурси, що контролюються підприємством, використання яких призведе до отримання економічних вигод у майбутньому називають:

A * Активом;

B Зобов'язанням;

C Прибутком;

D Власним капіталом;

E Доходами майбутніх періодів

 

Одним із звітних документів аптеки є Баланс (ф1), який складається з активу і пасиву. Вкажіть які зміни у пасиві, оцінюються позитивно:

A * Зростання власного капіталу

B Зниження доходів майбутніх періодів

C Зростання кредиторської заборгованості

D Зниження прибутку

E Зростання дебіторської заборгованості

 

Одним із звітних документів аптеки є Баланс (ф1), який складається з активу і пасиву. Назвіть складові частини активу балансу аптеки:

A *Оборотні та необоротні засоби

B Власні та позикові засоби

C Оборотні та власні оборотні засоби засоби

D Поза оборотні і позикові засоби

E Оборотні і позикові

 

При складанні Балансу розподіляються дані бухгалтерського обліку на господарські засоби та джерела їх утворення. Виберіть складові активу балансу:

A *Гроші, товар

B Прибуток

C Кредити банку

D Кредитори

E Статутний капітал

 

7.Студенти-практиканти запитують в головного бухгалтера аптеки про облікування у бухгалтерських рахунках Прав на знаки для товарів і послуг. Його правильна відповідь повинна бути: для їх обліку використовується синтетичний рахунок першого порядку...

A * 12 „Нематеріальні активи”

B 10 „Основні засоби”

C 22 „Малоцінні та видкозношувані предмети”

D 28 „Товари”

E 20 „Виробничі запаси”

 

.Механізм дії подвійного запису полягає в одночасному і взаємопов’язаному відображенні кожної господарської операції в дебеті одного рахунку і в кредеті іншого в однакових сумах. Як називається такий взаємозв’язок рахунків?

A * кореспонденція рахунків

B інвентариація

C калькуляція

D балансове узагальнення

E документація

11.

12.Господарську операцію щодо перетворення одного виду майна підприємства в інше бухгалтер відобразить ..... бухгалтерських рахунках:

A *Тільки на активних

B Тільки на пасивних

C На активно-пасивних

D Спочатку на активному, а потім на пасивному

E -

13.Щоб здійснити будь-яку бухгалтерську проводку потрібно знати, що механізм подвійного запису полягає в одночасному і взаємопов’язаному відображенні кожної операції:

A *В дебеті одного рахунку і в кредиті іншого в однакових сумах

B В дебеті рахунків в однакових сумах

C В кредиті рахунків в однакових сумах

D В дебеті рахунків порівну (по ? суми)

E В дебеті та кредиті одного й того ж рахунку в однакових чи різних сумах

 

14.Відомо, що кожна господарська операція змінює баланс підприємства. Скільки можливих типів змін у балансі можуть викликати господарські операції:

A *Чотири

B Три

C Дві

D Один

E П’ять

 

15.Сальдо балансових рахунків відповідає сумам, які відображуються у статтях Балансу. Таку рахунки формують розділи активу та пасиву Балансу. На підставі даних яких класів рахунків Плану рахунків заповнюються розділи активу Балансу:

A *1 - 3

B 4,5,6

C 7,8

D 1 - 6

E.1 - 8

 

Наприкінці місяця бухгалтер аптеки складає баланс. Який показник характеризує пасиви фармацевтичного підприємства?

A *Власний капітал

B Оборотні засоби

C Запаси і затрати

D Незавершене виробництво

E Дебіторська заборгованість

 

Аптека відпускає товар лікувально-профілактичним закладам. Заклади та організації, а також окремі особи, що заборгували перед підприємством – це:

A *Дебітори

B Інвестори

C Кредитори

D Постачальники

E Замовники

 

Господарські засоби аптеки поділяються на основні та обігові засоби. До основних

фондів фармацевтичного підприємства належать:

A *Автотранспорт

B Спецодяг

C Паливно-мастильні матеріали

D Фонд оплати праці

E Склад готової продукції

 

Бухгалтерський облік в аптеці здійснюється відповідно певних принципів. Якому з

принципів бухгалтерського обліку відповідає наступне визначення: “цей принцип

передбачає постійне застосування підприємством обраної облікової політики, зміна якої повинна бути обґрунтованою та знайти відображення у фінансовій звітності”:

A * Послідовність.

B Періодичність.

C Відповідність доходів і витрат.

D Повне висвітлення.

E Безперервність діяльності.

 

Для обліку здійснених в аптеці господарських операцій використовуються синтетичні рахунки, перелік яких наводиться у Плані рахунків. Для заповнення якого документу використовують залишки на першому, другому та третьому класах рахунків?

A Актив балансу

B Звіт про фінансові результати підприємства

C Пасив балансу

D Перший розділ пасиву балансу

E Четвертий розділ пасиву балансу

Основним документом, який завершує процес бухгалтерського обліку та звітності

підприємства є баланс. Як називається ліва сторона в структурі таблиці бухгалтерського балансу:

A * Актив.

B Власний капітал.

C Доходи майбутніх періодів.

D Пасив.

E Товарні запаси.

Користувачів облікової інформації у бухгалтерському обліку підрозділяють на зовнішніх та внутрішніх. Серед перелічених користувачів зазначте внутрішніх:

A * Управлінський персонал.

B Існуючі та потенційні інвестори.

C Партнери по ринку.

D Громадські організації.

E Органи державного управління та контролю.

 

Для відображення господарських операцій використовуються бухгалтерські рахунки. Як називається частина активного бухгалтерського рахунку, де записуються факт надходження господарських засобів:

A *Дебет

B Сальдо

C Кредит

D Актив

E Пасив

 

Аптека з правом роздрібної торгівлі протягом звітного періоду здійснювала операції з придбання товару. Які зміни в балансі викличе дана господарська операція?

A *Збільшення активу і пасиву.

B Зменшення активу і пасиву.

C Зміни тільки в активі.

D Зміни тільки в пасиві.

E -

16.Підкажіть своєму бухгалтерові, що активні рахунки мають сальдо:

A *Дебетове

B Кредитове

C Дебетово – кредитове

D Безсальдові

E Сальдо завжди рівне 0

Складовою частиною фінансової звітності аптек є баланс. Вкажіть показник, який знаходить своє відображення в активі бухгалтерського балансу:

A. Виручка аптеки

B. Витрати на заробітну плату

C. Оптовий товарообіг

D. *Залишкова вартість основних засобів

E. Роздрібний товарообіг

Для обліку здійснених в аптеці господарських операцій використовуються синтетичні рахунки, перелік яких наводиться у Плані рахунків. Для заповнення якого документу використовують залишки на першому, другому та третьому класах рахунків?

A. Звіт про фінансові результати підприємства

B. Четвертий розділ пасиву балансу

C. Пасив балансу

D. Перший розділ пасиву балансу

E.* Актив балансу

 

Аптечні заклади в бухгалтерському обліку діяльності використовують синтетичні рахунки дев’яти класів. Які об’єкти обліку відображаються на рахунках 4-го - 6-го класів?

@Джерела утворення господарських засобів

Засоби підприємства

Витрати за елементами

Матеріальні витрати

Доходи і результати діяльності

#

Аптека з правом роздрібної торгівлі протягом звітного періоду здійснювала операції з придбання товару. Які зміни в балансі викличе дана господарська операція?

A. Зменшення активу і пасиву

B. *Збільшення активу і пасиву

C. Зміни тільки в пасиві

D. -

E. Зміни тільки в активі

3.

4. Баланс є однією зі складових фінансової звітності підприємства. Як називається права частина таблиці балансу?

A. Актив;

B. Пасив;*

C. Дебет;

D. Кредит;

E. Сальдо.

5. Баланс підприємства відображає на певну дату його активи, зобов’язання і власний капітал. Підсумок активів балансу завжди повинен:

A. Дорівнювати сумі обігових коштів;

B. Дорівнювати сумі власного капіталу і необоротних активів;

C. Дорівнювати сумі зобов’язань і власного капіталу;*

D. Бути більшим суми зобов’язань і власного капіталу;

E. Бути меншим суми зобов’язань і власного капіталу.

6. Метою складання балансу є надання користувачам повної та неупередженої інформації про фінансовий стан підприємства на звітну дату. Назвіть складові частини активу балансу аптеки:

A. Оборотні та необоротні засоби;*

B. Власні та позикові засоби;

C. Оборотні та власні засоби;

D. Позаоборотні і позикові засоби;

E. Оборотні і позикові засоби.

7. З поточного рахунку аптеки погашена заборгованість постачальнику за товар у сумі 3000 грн. Які зміни в балансі викличе дана господарська операція?

A. Підсумок активу і пасиву збільшиться на 3000 грн;

B. Підсумок активу і пасиву зменшиться на 3000 грн;*

C. Підсумок активу збільшиться, а пасиву зменшиться на 3000 грн;

D. Підсумок активу зменшиться, а пасиву збільшиться на 3000 грн;

E. Підсумок активу і пасиву не зміниться.

Кожне функціонуюче підприємство володіє власним капіталом. Вкажіть його складову частину, розмір якої не може бути нижче встановленої законодавством суми.

@Статутний капітал

Додатковий капітал

Резервний капітал

Вилучений капітал

Нерозподілений прибуток

#Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.206.76.226 (0.037 с.)