Облік руху товару у аптечних закладахМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Облік руху товару у аптечних закладах1. Аптека отримала ліцензію на роздрібну торгівлю лікарськими засобами. Назвіть операцію з відпуску товару, яка не відноситься до роздрібної реалізації:

A. Безкоштовний відпуск лікарських засобів хворим;

B. Відпуск готових лікарських форм стаціонарним хворим;

C. Відпуск готових лікарських форм амбулаторним хворим;

D. Відпуск лікарських засобів, що дозволені до відпуску без рецепта лікаря;

E. Відпуск товарів установам та організаціям з правом їх подальшого перепродажу.*

Під час прийому товару встановлена розбіжність між фактичною наявністью та кількістью вказаною в супровідних документах. Вкажіть, в якому документі фіксується дана невідповідність

* Акт прийому товару

Товарний звіт

Звіт про фінансово-господарську діяльність

Касова книга

Накладна

Наприкінці кожного місяця завідувач аптечного закладу складає «Товарний звіт». Для визначення величини залишку товару на кінець місяця необхідно мати дані про:

* Суму приходу і розходу товару

Суму прибутку

Суму нарахованої амортизації

Суму витрат аптеки

Суму нарахованої зарплати

 

За звітний період аптека здійснювала забезпечення населення готовими лікарськими засобами. Яка господарська операція вплине на збільшення товарного залишку аптеки?

A *Надходження товару з аптечного складу.

B Уцінка з фасувального журналу.

C Списання товару.

D Списання малоцінного інвентарю.

E Нарахування заробітної плати.

Аптека отримує товар з аптечного складу. Який документ є основним при оприбуткуванні товару в аптеці, що надійшов від постачальника?

A *Товарно-транспортна накладна

B Реєстр лікарських засобів

C Вимога - накладна

D Доручення

E Рахунок - фактура

 

Аптека в режиме централизованных поставок получает товар с аптечного склада. Выберите документ, который не используется при учете поступления товара в атпеку.

A *Приходный кассовый ордер

B Товарный отчет

C Журнал учета товаров по группам

D Журнал учета поступления товаров по наименованиям и поставщикам

E Отчет о финансово-хозяйственной деятельности аптеки

 

Старша медична сестра хірургічного відділення міської лікарні звернулась до

міжлікарняної аптеки. Який документ є підставою для відпуску перев’язочних матеріалів з цієї аптеки?

A *Вимога-накладна;

B Посвідчення

C Рахунок-фактура;

D Податкова накладна;

E Паспорт .

 

При заповненні “Товарного звіту” відображено операції, які були проведені протягом місяця. Вкажіть, яка з них повинна бути відображена у прихідній частині звіту.

A *Вартість тарифів за індивідуальне виготовлення

B Списання товару

C Списання основних засобів

D Списання малоцінного інвентаря

E Реалізація товару

В конце месяца заведующая аптекой составляет товарный отчет. Какие хозяйственные операции нужно отразить в расходной части “Товарного отчета”?

A Реализация лекарственных средств

B Амортизационные начисления

C Транспортные расходы

D Дооценка по лабораторно-фасовочным работам

E Выплата аванса сотрудникам

 

10. Між двома фірмами, суб’єктами регіонального фармацевтичного ринку, виникла господарська суперечка, пов’язана з недостачею партії лікарських засобів. В яку судову інстанцію їм слід звернутися для розв’язку такої суперечки?

А суд присяжних

В. народний суд

С. конституційний суд

Д. арбітражний суд

Е. верховнийсуд

Среди хозяйственных опереаций по выбытию товаров в аптеках имеют место другие

виды документируемого выбытия товаров. Выберите основной вид расхода товара.

A *Реализация

B Оказание первой доврачебной помощи

C На хозяйственные нужды

D На проведение экспертизы лекарственных средств и других товаров

E При недостаче за счет списания естественной убыли

6.В аптеці не зберігалися належним чином документи, що засвідчують факт купівлі ЛЗ, тому Обласна Інспекція з контролю якості ЛЗ мала відповідно претензії і застосувала штрафні санкції при перевірці даного господарюючого суб’єкта. Який термін необхідно зберігати згадані документи?

A *не менше 3 років

B не менше 1 року

C не менше 2 років

D не менше 7 років

E не менше 5 років

 

До аптеки з аптечного складу його автотранспортом було здійснене постачання товару, тому необхідним супровідним документом для прийому товару повинен бути:

A Товарно-транспортна накладна

B Фінансова звітність постачальника

C Договір на постачання товару

D Специфікація до договору постачання товару

E Всі вище перелічені документи

 

1. В аптеку № 5 поступили товарно-материальные ценности по товарно-транспортной накладной № 7. В каком документе лекарственные средства учитываются уполномоченным лицом

A. Журнале учета поступивших товаров

B. Товарно-транспортной накладной

C. Реестре лекарственных средств, которые поступили субъекту хозяйственной деятельности.

D. Акте приема передачи

Реестре лекарственных средств, которые реализуются субъектом хозяйственной деятельности.

 

2. При прийманні товару в аптеці проводиться кількісна і якісна перевірка товару. Якщо немає розбіжностей, то аптека виписує доручення на одержання товару. Який термін дії доручення

A. 15 днів

B. 1 місяць

C. 1 рік

D. *10 днів

20 днів

 

1. . Терапевтическое отделение городской больницы приобретает товар в аптеке. На основании какого документа товар будет отпущен из отдела запасов?

A. *требования накладной

B. Кассовой книги

C. Рецептурного журнала

D. Товарного отчета

E. Журнала лабораторно-фасовочных работ

2. На протяжении месяца аптека многократно получала товар от разных поставщиков. Какой из накопительных документов используется для регистрации полученного аптекой товара?

A. Реестр требований накладных

B. Регистрация розничных оборотов

C. Журнал учета рецептуры

D. *товарный отчет

E. Приходно-расходная накладная

Існують різні операції по руху товарів. Які операції не належать до операцій, що збільшують залишок товарів в аптеці?

A. надходження з аптечних складів

B. дооцінка вартості товару в результаті переоцінки

@ C. уцінка товару в результаті переоцінки

D. переведення з інших обігових груп в товар

E. надходження від підприємств виробників.

 

2. Відбувається постачання лікарських засобів до аптеки. Яким документом повинна супроводжуватися кожна серія лікарських засобів, що поступають до аптеки?

A. Балансом

B. угодою про постачання

@ C. сертифікатом якості

D. даними про заборгованість підприємства

E. Звітом про фінансові результати.

 

3. Аптечне підприємство планує отримати товари від постачальника. Який документ фіксує домовленість сторін про постачання в аптеку товарів і регулює відносини між продавцем та покупцем.

A. товарно-транспортна накладна

@ B. договір купівлі-продажу

C. бухгалтерський баланс

D. податкова накладна

E. доручення.

 

4. В аптеці відбувається документальне оформлення надходження товарів. Який документ видається матеріально відповідальним особам для отримання товарів?

A. товарно-транспортна накладна

@ B. доручення

C. ліцензія

D. податкова накладна

E. сертифікат якості.

 

5. При постачанні товарів в аптеку постачальник виписує супровідні документи. Який з нижче наведених документів відноситься до них:

A. бізнес-план

B. інвестиційний проект

C. Баланс

D. Товарний звіт

@ E. податкова накладна.

 

6. При постачанні товарів постачальник виписує товарно-транспортну накладну. Які данні не містяться в даній накладній:

A. назва виробника

B. назва товару

C. кількість товарів

@ D. податок на прибуток

E. сума в оптових цінах.

 

7. Товари, що надійшли в аптеку та прийняті матеріально відповідальними особами відображаються в певних документах. Де спочатку відображаються дані товари?

@ A. в Журналі реєстрації надходження товарів по групах

B. в Балансі

C. в Звіті про фінансово-господарську діяльність

D. в Товарному звіті

E. в Звіті про фінансові результати.

 

8. Господарські операції по надходженню товарів відображаються в бухгалтерських рахунках. Який номер має бухгалтерський рахунок, що використовується для обліку товарів:

A. 10

@ B. 28

C. 12

D. 30

E. 40.

9. Для обліку товарів в відповідності з Планом рахунків бухгалтерського обліку використовується рахунок “Товари”. Які рахунки відносяться до субрахунків рахунку “Товари”?

A. Машини та обладнання

B. Права користування майном

C. Сировина і матеріали

D. Каса в національній валюті

@ E. Торговельна націнка.

 

10. В аптеку надійшов товар без супровідних документів. Яка послідовність дій працівників аптеки, що приймають товар?

A. товар одразу повертається постачальнику

B. товар утилізується

C. товар одразу находить у відділи аптеки для негайної реалізації

@ D. складається акт приймання товару та забезпечується окреме його зберігання

E. товар одразу передається спеціалізованим підприємствам для детального аналізу та надається інформація про цей товар окремим центральним органам виконавчої влади.

Підсумковий контроль

 

1. Операції по обороту товарів в аптечних установах діляться на операції по їх надходженню та вибуттю. Яка з наведених операцій відноситься до операцій по надходженню товарів?

@ A. переведення тари в групу товару

B. уцінка за лабораторними та фасувальними роботами

C. оптова реалізація товарів

D. списання вартості товарів

E. реалізація товарів за амбулаторною рецептурою.

 

2. Обов’язковим документом, що підтверджує отримання товару, є правильно оформлене покупцем доручення. Який строк дії доручення?

@ A. 10 днів

B. 5 днів

C. 15 днів

D. 2 дні

E. 8 днів.

 

До аптеки надійшли товарно-матеріальні цінності за товарно-транспортною накладною. В якому документі лікарські засоби обліковуються уповноваженою особою?

A. Акт приймання передачі

B. *Реєстр лікарських засобів, що надійшли суб'єкту господарської діяльності

C. Журнал обліку товарів, що надійшли

D. Реєстр лікарських засобів, що реалізуються суб'єктом господарської діяльності

E. Товарно-транспортна накладна

3. Лікарські засоби та вироби медичного призначення надходять в аптеку від постачальників, що повинні мати чинні ліцензії на право оптової торгівлі. Копії цих ліцензій додаються до:

A. статуту аптечного підприємства

B. бізнес-плану

C. Звіту про власний капітал

@ D. договорів постачання

E. інвестиційних проектів.

 

4. При постачанні товарів до аптеки постачальники надають певні документи. Які з наведених документів не відносяться до них?

A. товарно-транспортна накладна

B. податкова накладна

@ C. Баланс

D. рахунок-фактура

E. сертифікат якості.

 

5. При постачанні товару виписується податкова накладна. Які дані не містяться в даній накладній?

A. податок на додану вартість

B. форма проведення розрахунків

@ C. данні про якість товару

D. назва товару

E. номер свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість.

 

6. Якщо в результаті приймання товару комісією за участю представника постачальника виявляється недостача то комісією складається акт. В скількох екземплярах складається цей акт?

A. в одному

B. в чотирьох

@ C. в трьох

D. в двох

E. в п’яти.

 

7. Важливим документом управлінського обліку в аптеках є Звіт про фінансово-господарську діяльність. Коли складається цей звіт?

A. по закінченню року

B. по закінченню кварталу

C. по закінченню п’яти років

@ D. по закінченню місяця

E. по закінченню шести місяців.

 

8. Рахунок № 282 “Товари в торгівлі” використовується для обліку товарів. Яким є цей рахунок?

A. пасивний синтетичний рахунок

B. аналітичний рахунок

@ C. активний субрахунок

D. пасивний субрахунок

E. активний синтетичний рахунок.

 

9. В аптеку поступили наркотичні засоби. Який документ відноситься до документів, що супроводжують дані лікарські засоби?

A. інвестиційний проект

B. бізнес-план

@ C. сертифікат аналізу

D. Баланс

E. Звіт про фінансові результати.

 

10. При постачанні товарів в аптеку виявлений брак. Коли повинен прибути представник постачальника, який перебуває в одному населеному пункті з аптекою, якщо товари не відносяться до категорії товарів, що швидко псуються?

A. на протязі двох днів після одержання виклику

B. в день одержання виклику

C. на протязі п’яти днів після одержання виклику

@ D. не пізніше наступного дня після одержання виклику

E. на протязі тижня після одержання виклику

 

Впродовж якого часу суб'єкт господарювання, який здійснює діяльність з оптової торгівлі лікарськими засобами, повинен зберігати документи, що підтверджують факт купівлі або продажу цих засобів?

A. *Не менше 3-х років

B. Не менше 10-ти років

C. Не менше 1-го року

D. Не менше 5-ти років

E. Не менше 2-х років

Відповідно до Плану рахунків охарактеризуйте рахунок, за дебетом якого відображається надходження товару в аптеку, за кредитом - його вибуття:

A. *Активний рахунок 282 "Товари в торгівлі"

B. Пасивний рахунок 40 "Статутний капітал"

C. Пасивний рахунок 63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками"

D. Пасивний рахунок 66 "Розрахунки з оплати праці"

E. Пасивний рахунок 60 "Короткострокові позики"

 

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; просмотров: 423; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.228.229.51 (0.023 с.)