Мета і завдання бакалаврської роботи
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Мета і завдання бакалаврської роботиБакалаврська робота є випускною кваліфікаційної роботою наукового характеру, виконується з метою закріплення, поглиблення і узагальнення знань, отриманих студентами за час навчання щодо надання їм навиків до самостійної науково-дослідницької роботи, підвищення рівня фахової підготовки, встановлення рівня кваліфікації.

У процесі виконання бакалаврської роботи бакалавр (студент) повинен показати знання теоретичних основ матеріального і процесуального права, самостійно проаналізувати основні нормативні та літературні джерела і на цій основі обґрунтовувати свої висновки і пропозиції по вдосконаленню чинного законодавства, практику правової роботи тощо.

Бакалаврська робота повинна поширити і поглибити теоретичні знання і практичні навики самостійного аналізу і узагальнення зібраного матеріалу з обраної теми.

Бакалаврська робота повинна містити наукове обґрунтування актуальності теми, задачі, предмет, об’єкт, опис методів дослідження, список використаних джерел та літератури, зноски, додатки, визначену та сформовану проблему, запропоновані шляхи і засоби її вирішення, висновки та рекомендації щодо вдосконалення описаних рекомендацій та практичного використання результатів дослідження.

Завдання бакалаврської роботи – обґрунтування шляхів і методів подальшого вдосконалення організації і управління правовою роботою.

Бакалаврська робота є самостійною, науково-практичною роботою студента, що підводить підсумки набутих ним знань, вмінь та навичок з основних дисциплін, передбачених навчальним планом. Бакалаврська робота є етапом підготовки спеціаліста в галузі міжнародного права, що свідчить про підготовленість випускника до виконання самостійної роботи за відповідною спеціальністю.

Виконання бакалаврської роботи передбачає основні цілі:

- поглиблення, розширення та систематизацію теоретичних знань і практичних навичок, отриманих студентом за весь період навчання за спеціальністю;

- оволодіння методиками теоретичного та експериментального дослідження при розв’язанні конкретних міжнародних правових, політичних, економічних та соціальних проблем, пов’язаних з аналізом та розробкою рекомендацій для прийняття відповідних управлінських рішень у галузях міжнародного права;

- розвиток вмінь та навичок в проведенні самостійних аналітичних робіт, а також оволодіння методами та формами їх виконання;

- визначення підготовленості студента для самостійного аналізу та викладу матеріалу, вміння захищати свою роботу перед Державною екзаменаційною комісією.

Бакалаврська робота – це наукове дослідження у вигляді спеціального підготовленого рукопису, на підставі якого Державна екзаменаційна комісія визначає рівень кваліфікації бакалавра та його здатність до самостійної роботи. Ось чому бакалаврська робота повинна носити науково-практичний характер, включаючи і проблемний, відмінність якого полягає у вмінні аналізувати, досліджувати проблему з допомогою наукових методів, синтезувати та узагальнювати накопичений в процесі аналізу матеріал, а також розробляти рекомендації на рівні оперативних, тактичних та стратегічних рішень.

Бакалаврська робота виконується студентом самостійно, тому в ній повинна бути відображена сукупність результатів і положень, що характеризують її автора як особу, рівень освіти якої відповідає освітньо-кваліфікаційному рівню бакалавра, його особистий внесок у розробку теми.

Основні вимоги до бакалаврської роботи: чіткість побудови, логічна послідовність при викладенні матеріалу, стислість та точність формулювань, критичний підхід до теоретичного матеріалу, чинного законодавства, міжнародної судової практики, обґрунтованість висновків та рекомендацій.

Теоретичний і практичний матеріал повинен викладатися чітко, переконливо, в такій послідовності, яка дозволить дати логічне завершення проблемам, що досліджуються в роботі, у вигляді висновків та пропозицій. Висновки та пропозиції мають стосуватись вдосконалення державотворення, чинного законодавства, практики застосування правових приписів.

Тематика бакалаврської роботи та терміни її виконання встановлюються на початку навчального року. Студент самостійно обирає тему роботи, яка затверджується завідувачем випускової кафедри. На цьому ж етапі відповідно до обраного напрямку дослідження призначається науковий керівник з числа фахівців ВНЗ. Вся тематика робіт є орієнтовною. Остаточна тема роботи уточнюється з урахуванням її актуалізації в процесі консультацій з науковим науковий керівником та погоджується з завідувачем кафедри.

Студент несе відповідальність за дотримання встановлених вимог до бакалаврської роботи і регламенту її виконання. Робота оцінюється позитивною оцінкою тоді, коли вона є самостійним та завершеним дослідженням і оформлена у відповідності до зазначених нижче вимог.

Підготовка, написання та захист бакалаврської роботи передбачають такі етапи:

1. Вибір теми.

2. Визначення мети, задач, об’єкта та предмету дослідження.

3. Складання плану, підбір і опрацювання списку використаної літератури та джерел.

4. Збирання, аналітичне опрацювання практичного матеріалу.

5. Виконання бакалаврської роботи.

6. Підготовка до захисту (попередній захист, отримання відгуку та рецензії, допуск до захисту).

7. Захист бакалаврської роботи.

Вищенаведені етапи не передбачають жорсткого додержання послідовності, в якій вони викладаються, деякі з них можуть виконуватися паралельно з урахуванням конкретних умов підготовки роботи.

Після того як обрано тему роботи, потрібно сформулювати мету роботи і визначити коло задач, розв'язання яких забезпечить досягнення поставленої мети стосовно конкретного предмета та об'єкта дослідження. Для вирішення поставлених задач студент повинен обрати методику проведення дослідження з обраної проблеми. Формулювання теми, визначення предмета, об'єкта та методики дослідження виконавець бакалаврської роботи повинен узгодити з науковим керівником.

Самостійно складений студентом план також обговорюється з науковим керівником, у разі необхідності уточнюється і після цього затверджується.

План включає:

Вступ.

I розділ - дається суспільно-політична характеристика питання, що розглядається, характеристика теоретичних основ об'єкта дослідження, основних термінів та понять тощо.

II розділ - подається аналіз проблеми, розкривається її практична значимість, а також сучасний стан проблеми.

III розділ - проектна частина роботи. Аналізується нормативний матеріал (закон і підзаконні акти), керівні роз'яснення пленуму Верховного Суду України, судова практика та статистика, літературні джерела. Крім того, приводиться думка студента по тій чи іншій позиції з питання, що розглядається, або його згода з одним із суджень, що наведено в літературі. Кожна думка, непогодження з відомими точками зору повинна бути обґрунтована. Це значить, що студент, посилаючись на нормативний матеріал, судову практику (з посиланням на джерела інформації) або шляхом логічного висновку, повинен показати «життєвість», пріоритет своєї позиції в дискусії.

Висновки.

Список використаних джерел.

Додатки (в разі потреби).

Кожний розділ бакалаврської роботи містить ЕКілька підрозділів, в яких розглядаються відповідні питання у різних аспектах.

Уточнення плану може здійснюватися і під час написання роботи, в залежності від особливостей проходження практики, нових змін у законодавстві або додатково отриманих матеріалів. Однак усі зміни в плані повинні бути узгоджені з керівником.

Формування тексту відбувається шляхом систематизації й обробки зібраних матеріалів з кожної позиції плану. В текст включаються тільки цілеспрямовано проаналізовані матеріали. На цьому ж етапі виконуються необхідні обчислення, обґрунтовуються пропозиції, формулюються висновки, підбирається ілюстративний матеріал (рисунки, таблиці). В процесі роботи визначається необхідність доповнення додатковими матеріалами, формулюються всі висновки і пропозиції.

В процесі написання роботи студент, за виникненням такої необхідності, може звертатися до наукового керівника за консультацією, час якої призначається кафедрою і включається до розкладу занять.

Виконання кожного з етапів фіксується в «Індивідуальному графіку виконання роботи» (додаток Г), до якого науковим керівником роботи вносяться відповідні відмітки («Виконано», «Не виконано», терміни виконання, загальні рекомендації).

Починаючи з виробничої або науково-виробничої практики за спеціальністю у терміни, визначені керівником, але не менше одного разу на місяць, бакалавр зобов'язаний звітувати перед ним про хід виконання підготовки роботи згідно з графіком. Відповідальність за виконання плану підготовки роботи покладається безпосередньо на студента – виконавця бакалаврської роботи.

Після написання роботи студент оформлює її у відповідності з вимогами і реєструє в ЕКанаті. Керівник роботи на виконану та зареєстровану роботу складає відгук. Зареєстрована робота після перевірки керівником, в разі позитивного відгуку, направляється на зовнішнє рецензування.

На підставі відгуку керівника і зовнішньої рецензії кафедра дає рекомендацію щодо допуску роботи до захисту.

На підставі виконаної бакалаврської роботи та її захисту Екзаменаційна комісія (ЕК) оцінює її та приймає рішення про присвоєння її автору кваліфікації фахівець з міжнародного права.

Кафедра міжнародного права та порівняльного правознавства НАН України організовує виконання бакалаврських робіт за реальною сучасною тематикою, в тому числі і за замовленнями зацікавлених організацій та установ.

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.204.42.98 (0.007 с.)