ТОП 10:

Оформлення бакалаврської випускної роботиЗагальні вимоги

Бакалаврська робота має бути стилістично, граматично і технічно правильно та акуратно оформлена, вона комплектується у послідовності, зазначеній вище.

Зміст оформлюється у вигляді переліку назв розділів та підрозділів роботи, для кожного з яких вказується відповідний номер початкової сторінки тексту.

Бакалаврська випускна робота оформляється у відповідності до загального положення про бакалаврські дипломні роботи вимог, яким повинні відповідати звіти про науково-дослідницьку роботу /ДСТУ 3008-95/. Оформлення титульної сторінки наведено у додатку В.

Бакалаврську роботу друкують за допомогою принтера чорним шрифтом на одному боці аркуша білого паперу формату А4 (210 х 297 мм) через півтора міжрядкових інтервали до тридцяти рядків на сторінці, залишаючи поля — зліва 20 мм, справа — не менш 15 мм, зверху та знизу — по 20 мм. Зазвичай використовують шрифт Times New Roman розміру 14.

Роздруковані програмні документи повинні відповідати формату А4. Їх включають до загальної нумерації сторінок і розміщують, як правило, в додатках.

Обсяг основного тексту бакалаврської роботи має становити 60…80 сторінок.

Заголовки структурних частин бакалаврської роботи «ЗМІСТ», «ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ», «ВСТУП», «РОЗДІЛ», «ВИСНОВКИ», «СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ», «ДОДАТКИ» друкують великими літерами симетрично до набору. Заголовки підрозділів друкують маленькими літерами (крім першої-великої) з абзацного відступу. Крапку в кінці заголовка не ставлять. Якщо заголовок складається з двох або більше речень, їх розділяють крапкою. Заголовки пунктів друкують маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу в розбивку в підбір до тексту. В кінці заголовка, надрукованого в підбір до тексту, ставиться крапка.

Відстань між заголовком (за винятком заголовка пункту) та текстом повинна дорівнювати 3...4 одинарним інтервалам.

Кожну структурну частину роботи треба починати з нової сторінки.

До загального обсягу роботи не входять додатки, список використаних джерел, таблиці та рисунки, які повністю займають площу сторінки. Але всі сторінки зазначених елементів роботи підлягають суцільній нумерації.

Помилки, списки та графічні неточності допускаються виправляти підчищенням або зафарбовувати білою фарбою і нанесенням на тому місці або між рядками виправленого зображення машинописним способом або від руки. Виправлення повинно бути такого ж кольору, як текст роботи. Допускається наявність не більше двох виправлень на одній сторінці.

Скорочення слів і словосполучень у звіті - відповідно до чинних стандартів з бібліотечної та видавничої справи.

Розділи і підрозділи повинні мати заголовки. Пункти і підпункти можуть мати заголовки. Заголовки структурних елементів роботи і заголовки підрозділів слід розташовувати посередині рядка і писати або друкувати великими літерами без крапки в кінці, не підкреслюючи. Заголовки підрозділів, пунктів і підпунктів роботи слід починати з абзацного відступу, не підкреслюючи, без крапки в кінці.

Абзацний відступ повинен бути однаковим впродовж усього тексту роботи і дорівнюють п'яти знакам

Якщо заголовок складається з двох і більше речень, їх розділяють крапкою. Перенесення слів у заголовку розділу не допускається. Відстань між заголовком і подальшим чи попереднім текстом має бути:

• за машинописного способу - не менше, ніж три інтервали.

Відстань між рядками заголовку, а також між двома заголовками приймають такою, як у тексті

Не допускається розміщувати назву розділу, підрозділу, а також пункту і підпункту на нижній частині сторінки, якщо після неї розміщено тільки один рядок тексту.

Нумерація

Розділи, підрозділи, пункти бакалаврської випускної роботи нумеруються арабськими цифрами.

Розділи роботи повинні мати порядкову нумерацію в межах викладання суті роботи і позначатися арабськими цифрами без крапки, наприклад; 1,2 і т.д.

Підрозділи повинні мати порядкову нумерацію в межах кожного розділу. Номер підрозділу складається з номеру розділу і порядкового номера підрозділу, відокремлених крапкою. Після номеру підрозділу крапку не ставлять, наприклад: 1.1,1.2 і т.д.

Пункти повинні мати порядкову нумерацію в межах кожного розділу або підрозділу. Номер пункту складається з номера розділу і порядкового номера пункту, або з номера розділу, порядкового номера підрозділу та порядкового номера пункту, відокремлених крапкою. Після номера пункту крапку не ставлять, наприклад: 1.1.1,1.1.2 і т.д.

Сторінки випускної роботи нумеруються арабськими цифрами, додержуючись наскрізної нумерації впродовж усього тексту роботи. Номер сторінки проставляють у правому верхньому куті сторінки без крапки в кінці.

Титульний аркуш, зміст, вступ, список літератури, висновки включають до загальної нумерації сторінок роботи, але номер сторінки на них не проставляється.

Ілюстрації та таблиці, розмішені на окремих сторінках, включають до загальної нумерації сторінок роботи.

У змісті послідовно дається перелік заголовків розділів, підрозділів та додатків, зазначаються тільки початкові номери сторінок.

 

Ілюстрації

Ілюстрації (фотознімки, схеми, креслення, рисунки, діаграми) називаються рисунками і розміщуються у бакалаврській випускній роботі безпосередньо після тексту, де вони згадуються вперше, або на наступній сторінці. На всі ілюстрації мають бути посилання у тексті бакалаврської дипломної роботи.

Усі ілюстрації, розміщені у роботі мають відповідати вимогам стандартів «Єдиної системи конструкторської документації».

Фотознімки розміром менше за форматом А4 мають бути наклеєні на аркуші білого паперу формату А4.

Ілюстрації можуть мати назву, яку розміщують під ілюстрацією. За необхідністю під ілюстрацією розміщують пояснювальні дані.

Слід уникати графіків із великими вільними ділянками, не зайнятими лініями. Для запобігання цього слід змінити масштаб по одній з осей координат, або почати побудову графіка не з нуля, а обмежити даними, які демонструють функціональну залежність На осях графіка обов'язково повинні бути умовні позначки величин і відповідні розмірності в прийнятих скороченнях.

Надписи на осях повинні бути гранично короткими і не виходити за межі координатної сітки графіка. Криві на графіку бажано накреслювати тушшю різних кольорів. Товщина лінії кривих повинна бути в 2 рази більшою за товщину лінії координатної сітки.

Таблиці

Цифровий матеріал у випускній роботі, як правило, оформляється у вигляді таблиць.

Горизонтальні та вертикальні лінії, які розмежовують рядки таблиці, а також лінії зліва, справа і Іншу, що обмежують таблицю, можна не проводити, якщо їх відсутність не ускладнює користування таблицею.

Таблицю слід розташовувати безпосередньо після тексту, у якому вона згадується вперше, або на наступній сторінці. На всі таблиці мають бути посилання в тексті роботи.

Таблиці нумеруються арабськими цифрами порядковою нумерацією в межах розділу, за винятком таблиць, що наводяться у додатках. Номер таблиці складається з номера розділу і порядкового номера таблиці, відокремлених крапкою, наприклад, таблиця 2.1 - перша таблиця другого розділу.

Таблиця може мати назву, яка друкується або пишеться малими літерами (крім першої великої) і вміщують над таблицею. Назва має бути стислою і відбивати зміст таблиці.

Якщо рядки або графи таблиці виходять за межі формату сторінки, таблицю поділяють на частини. Слово «Таблиця » вказують один раз зліва над першою частиною таблиці над іншими частинами пишуть: «Продовження таблиці» - з зазначенням номера таблиці.

Заголовки граф таблиці починають з великої літери, а підзаголовки - з малої, якщо вони складають одне речення з заголовком. Підзаголовки, що мають самостійне значення, пишуть з великої літери. В кінці заголовків і підзаголовків таблиць крапки не ставлять. Заголовки і підзаголовки граф указують в однині.

У таблицях повинні бути вказані одиниці вимірювання, дотримувані правилам скорочення. Не допускаються вільні скорочення в таблицях та іншому тексті. При побудові таблиць, які характеризують органолептичні, мікробіологічні властивості товарів, слід користуватися стандартами.

 

Формули та рівняння

Формули та рівняння розташовують безпосередньо після тексту, в якому вони згадуються, посередині сторінки. Вище і нижче кожної формули або рівняння повинно бути залишено не менше одного вільного рядка. Формули і рівняння у бакалаврській дипломній роботі (за винятком формул і рівнянь, наведених у додатках) слід нумерувати порядковою нумерацією в межах розділу. Номер формули або рівняння складається з номера розділу і порядкового номера формули рівняння, відокремлених крапкою, наприклад, формула (1.3) - третя формула першого розділу. Номер формули або рівняння зазначають на рівні формули або рівняння в дужках у крайньому правому положенні рядку.

Пояснення значень символів і числових коефіцієнтів, що входять до формули чи рівняння, слід наводити безпосередньо під формулою у тій послідовності, в якій наведеш у формулі чи рівнянні. Пояснення значення кожного символу та числового коефіцієнта слід давати з нового рядка. Перший рядок пояснення починають з абзацу словом «де» без двокрапки.

Переносити формули чи рівняння на наступний рядок допускається тільки на знаках виконуючих операцій повторюючи знак операції на початку наступного рядка. Коли переносять формули чи рівняння на знакові операції множенням застосовують знак «х».

Формули, що йдуть одна за однією й не розділені текстом, відокремлюють комою.

Посилання

Посилання в тексті бакалаврської випускної роботи на джерела слід зазначити порядковим номером за переліком посилань, виділеним двома квадратними дужками, наприклад, ...у роботах [1-7].

Допускається наводити посилання на джерела у виносках, при цьому оформлення посилання має відповідати бібліографічному опису за переліком посилань із зазначенням номеру.

При посиланнях на розділи, підрозділи, пункти, підпункти, ілюстрації, таблиці, формули, рівняння, додатки зазначають їх номери.

При посиланнях слід писати: (...у розділі 4...), (дивись 2.1...), (...на мал. 1.3..), (у таблиці 3.2...), (...за формулою (3.1)...), у додатку Б.

 

Список використаних джерел

Заключна частина бакалаврської роботи обов’язково включає оформлення бібліографії, тобто списку використаних у роботі джерел.

Оформити його необхідно відповідним чином.

Зазвичай бібліографія в роботі подається в алфавітному порядку, хоча її можна подавати в порядку посилання в тексті. У бібліографічному описі видання зазначаються такі дані:

• прізвище, ініціали автора; якщо книжку написано кількома авторами, то перераховуються або всі прізвища (за тим порядком, у якому вони вказані в книжці), або лише прізвище та ініціали першого автора, після чого роблять приписку "та ін.";

• повна і точна назва роботи, яка не береться в лапки;

• підзаголовок, який уточнює назву (якщо його зазначено на титульному аркуші);

• дані про повторне видання;

• назва збірника, часопису (якщо це стаття);

• назва міста видання книжки в називному відмінку. Назва міста пишеться повністю (для міст Києва, Харкова та Москви вживаються скорочення К., X., М.);

• назва видавництва без лапок (не обов’язково);

• рік видання (без слів "рік" та скорочення "р.");

• кількість сторінок зі скороченням "с," або номери використаних сторінок після великої літери "С".

Бібліографічний опис роблять мовою документа.

Перелік джерел, на які є посилання в основній частині бакалаврської випускної роботі, наводять у кінці тексту роботи (після висновку), починаючи з нової сторінки. У відповідних місцях тексту мають бути посилання на вказані джерела.

Бібліографічні описи в переліку посилань подають у порядку, за яким вони вперше згадуються в тексті. Порядкові номери описів у переліку є посиланням в тексті (номери посилання).

У список літературних джерел включають всі використані джерела (25-40 найменувань). Бібліографічні описи посилань у переліку наводять відповідно до чинних стандартів з бібліотечної та видавничої справи.

Відомості про книги повинні включати: прізвище та ініціали автора, заголовок книги, місце видання, видавництво та рік видання, кількісну характеристику (об'єм в сторінках і кількість ілюстративного матеріалу). За наявності трьох і більше авторів допускається вказувати прізвище і ініціали тільки першого з них і слова «та ін.». (додаток Ж).

 

Оформлення додатків

Додатки оформлюються як продовження бакалаврської випускної роботи на його наступних сторінках, розташовуючи їх в порядку появи посилань на них у тексті роботи. Кожний такий додаток повинен початися з нової сторінки. Додаток повинен мати заголовок, надрукований вгорі малими літерами з першої великої симетрично відносно тексту сторінки. Посередині рядка над заголовком малими літерами з першої великої повинно бути надруковано слово «Додаток» і велика літера, що позначає додаток.

Додатки слід позначати послідовно великими літерами української абетки, за винятком літер Г, Е, З, І, Ї, Й, О, Ч, Ь. Наприклад, додаток А, додаток. Б і т.д. Додатки повинні мати спільну з рештою бакалаврської випускної роботи наскрізну нумерацію сторінок.

Якщо у бакалаврської випускній роботі як додаток використовується документ наприклад: лист-замовлення підприємства, його відгук, що має самостійне значення і оформлюється згідно з вимогами до документу даного виду, його копію вмішують у роботі без змін в оригіналі. Перед копією документу вмішують аркуш, на якому посередині друкують слово «Додаток» і його назву (за наявності), праворуч у верхньому куті аркуша проставляють порядковий номер сторінки. Сторінки документа нумерують, продовжуючи наскрізну нумерацію сторінок звіту (не займаючи власної нумерації сторінок документу).

За необхідності текст додатків може поділятися на розділи, підрозділи, пункти, підпункти, які слід нумерувати в межах кожного додатку. У цьому разі перед кожним номером ставлять позначення додатку (літеру) і крапку, наприклад, А.2 - другий розділ додатку А; Б.3.1 - підрозділ 3.1 додатку Б; Д.4.1.2 - пункт 4.1.2 додатку Д.

Ілюстрації, таблиці, формули та рівняння, що є у тексті слід нумерувати в межах кожного додатку, наприклад, малюнок Б.3 - третій малюнок додатку Б; таблиця А.2 - друга таблиця додатку А; формула (А.1) - перша формула додатку А.

В посиланнях у тексті додатку на ілюстрації, таблиці, формули, рівняння рекомендується писати: (...на малюнку А.2...), (... за формулою(В. 1)...), (...в таблиці Б.3...), (...у рівнянні (Б.2)...).

 Последнее изменение этой страницы: 2016-06-23; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.207.254.88 (0.009 с.)