ТОП 10:

Підготовка бакалаврської випускної роботи до захисту та її захистЗакінчена бакалаврська випускна робота переплітається або підшивається в папку для бакалаврських робіт, підписується студентом, керівником, консультантами і направляється на рецензію. Після закінчення робіт з технічного оформлення випускної роботи, студент повинен приділити достатньо уваги останньому і вирішальному етапу навчання в університеті - підготовці до захисту. Така підготовка включає одержання рецензії, підготовку до виступу на засіданні Державної атестаційної комісії і саму процедуру захисту цієї випускної роботи.

Рецензентами бакалаврської випускної роботи можуть бути кваліфіковані фахівці, що мають вищу спеціальну освіту і значний досвід в сфері торгівлі. Склад рецензентів комплектується кафедрою товарознавства і затверджується наказом ректора університету.

Рецензент протягом 7 днів знайомиться з бакалаврською випускною роботою, визначає її актуальність, з професійної точки зору оцінює теоретичну глибину розроблених питань і практичну їх цінність, наскільки студент зумів пов'язати теоретичні питання з сучасними проблемами торгівлі, зважено оцінює зроблені студентом висновки і пропозиції, які можна зробити з представленого тексту роботи.

Підписана рецензентом і скріплена печаткою рецензія вкладається в бакалаврську випускну роботу.

Студент знайомиться з рецензією до засідання державної екзаменаційної комісії.

З зовнішньою рецензією бакалаврська випускна робота подається на розгляд зав. кафедрою товарознавства, який на основі підписів керівника та консультантів і зовнішньої рецензії вирішує питання про допуск бакалаврської роботи до захисту, ставлячи свій підпис на титульній сторінці бакалаврської роботи.

Бакалаврська випускна робота, виконана незадовільно, не у відповідності з завданням та вимогами до оформлення, яка одержала негативну рецензію, до захисту не допускається.

Для захисту бакалаврської роботи заздалегідь повинна бути підготовлена презентація у електронному вигляді, яка містить ілюстративний матеріал, обумовлений завданням: таблиці, малюнки, схеми, графіки, фотографії та ін. (не менше 4 шт.).

Ілюстративний матеріал повинен відображати зміст випускної роботи і бути використаний студентом при доповіді під час захисту бакалаврської роботи. До змісту і оформлення графічного матеріалу ставляться ті ж вимоги, що й до подібного матеріалу, вміщеному в томі бакалаврської дипломної роботи.

Ілюстративний і графічний матеріал оформлюється у відповідності до ДСТУ 3008-95 згідно з вимогами, наведеним в розділі 5 (Оформлення бакалаврської роботи).

Захист випускної роботи відбувається на відкритому засіданні Державної екзаменаційної комісії. Термін захисту бакалаврської роботи визначається у відповідності з навчальним планом, а черговість захисту студентами - деканом факультету.

До початку захисту голова ДЕК поздоровляє студентів з початком роботи, зачитує наказ ректора про ДЕК і черговість захисту.

Перше і саме головне, з чого починається підготовка до захисту, - це його робота над виступом у формі доповіді. Доповідь має призначення розкрити суть, теоретичне і практичне значення результатів проведеної роботи.

Студент повинен, опираючись на зауваження керівника і рецензента, підготовити виступ в межах 10-15 хвилин. Йому необхідно назвати тему роботи, її мету, актуальність теми, основні етапи експерименту, використані методики і головне, зміст виконаних досліджень, їх результат і ефективність, зробити висновки та пропозиції щодо впровадження їх в практику торгівлі.

Можна рекомендувати такий орієнтовний розподіл цього часу:

- вступ, тема, її актуальність і народногосподарське значення - 1-2 хв.;

- коротка характеристика роботи і перелік її структурних частин - 1-2 хв.;

- повідомлення про власне експериментальне дослідження, його методику, одержані результати - 6-9 хв.,

- висновки та рекомендації - 2 хв. Разом 10-15хв.

Відповідно до розділу часу, студент повинен скласти доповідь та відпрацювати її використання при захисті з урахуванням особистої демонстрації презентації.

Коли текст виступу на захисті складено, доцільно підготувати письмові відповіді на питання, зауваження і побажання, які містяться у рецензії рецензента. Письмова форма підготовки відповідей необхідна для того, щоб під час захисту лишнє хвилювання не могло завадити правильно і спокійно відповідати на питання.

Після доповіді студента члени комісії можуть поставити запитання як по суті бакалаврської випускної роботи, так і зі спеціальності в цілому (з товарознавства продовольчих та непродовольчих товарів, товарній експертизі, митній справі та інших дисциплін, які формують фахівця).

Відповіді студента мають змістовно, коротко розкривати сутність заданих питань.

Після відповідей на запитання головою або членом ДЕК зачитуються рецензія та відгуки на випускну роботу студента. Для відповідей та зауважень рецензента і осіб, що приймали участь в обговоренні, студенту надається заключне слово.

Державна екзаменаційна комісія оцінює випускну роботу, враховуючи її зміст, висновки рецензента та весь хід захисту.

Оцінка «Відмінно» і «Добре» виставляються студенту, який успішно розробив поставлену в завданні тему, теоретичні і практичні питання, виконав належні дослідження і одержав очікувані результати, вміло проаналізував матеріал і зробив висновки і рекомендації по впровадженню своїх досліджень в практику.

Бакалаврська випускна робота має бути виконана самостійно, на сучасному науковому і методичному рівні, оформлена у відповідності з існуючими вимогами, при захисті якої студентом демонструється високий рівень підготовки, вміння захищати науково-теоретичні та практичні положення.

Незадовільно оцінюється захист бакалаврської випускної роботи, якщо вона не відповідає встановленим нормам, а студент не знає більшої частини її змісту, не володіє як теоретичною, так і практичною базою професії, завчивши матеріал без загального усвідомлення.

Захист бакалаврських робіт з комплексної теми, як правило, відбувається на одному засіданні ДЕК. При цьому перший доповідач спочатку робить вступ, висвітлюючи в цілому актуальність теми, мету і загальні завдання, поставлені перед усіма виконавцями, а потім переходить до повідомлення про власну випускну роботу. Інші виконавці доповідають про виконані ними дослідження по розділах теми. Останній доповідач завершує свій захист узагальненням результатів виконання і освітлення всієї теми.

Бакалаврська випускна робота оцінюється індивідуально. ДЕК робить висновок в цілому по всій темі про можливість зарахування її до реальних робіт.

Пам’ятка керівникові бакалаврської роботи

 

Відгук керівника має довільну форму викладу, але повинен містити основні положення, до складу яких входять:

• загальна характеристика проведеної роботи, ступінь виконання поставлених в дослідженні мети та завдань {повністю, частково, не виконано);

• визначення рівня теоретичних надбань та ступеня розробок, їх повноти, глибини, оригінальності;

• відсутність недоречного цитування, повторів, другорядних моментів;

• вміння виділити головне з часткового;

• володіння інструментарієм досліджень, науковими методами пізнання, сучасними засобами оброблення та інтерпретації;

• вміння аналізувати статистичні дані, користуватись інформацією;

• акуратність у дослідженнях, коректність у застосуванні методів аналізу до конкретних об’єктів дослідження;

• аргументованість тверджень у висновках і пропозиціях;

• ритмічність роботи та внесення необхідних змін і поправок до тексту роботи, реагування на зауваження керівника, рецензента, завідувача випускової кафедри.

Останнім абзацем відгуку є визначення ступеню відповідності роботи вимогам до бакалаврських робіт та висновок щодо попередньої оцінки, з якою робота допускається (або не допускається) до захисту у ДЕК. В останньому випадку причини мають бути достатньо аргументовано обгрунтовані.

Відгук подається у рукописному вигляді з особистим підписом керівника і не потребує спеціального підтвердження (у вигляді печатки, підписів посадових осіб тощо).

 

Пам’ятка рецензентові бакалаврської роботи

 

Від ретельності експертизи, аргументованості й повноти висновків рецензента великою мірою залежить оцінка роботи ДЕК.

Оцінка ступеня обґрунтованості теоретичних положень бакалаврської роботи, висновків і пропозицій повинна бути об’єктивною та відбивати як позитивні, так і негативні сторони дослідження.

У відгуку рецензент також повинен оцінити зміст бакалаврської роботи, її завершеність у цілому й викласти зауваження щодо її оформлення.

Якщо рецензент встановив недостатню обґрунтованість висновків та пропозицій у роботі, виявив помилки або порушення щодо оформлення (запозичення з чужих праць без посилань, невідповідність змісту вимогам), у рецензії мають бути вказані конкретні причини, через які студентові треба доопрацювати роботу.

У позитивному висновку щодо бакалаврської роботи рецензент повинен вказати, що вона є завершеною працею, в якій отримано такі результати, які в сукупності вирішують конкретне народногосподарське завдання; або в якій отримані теоретичні і (чи) експериментальні результати, що в сукупності є суттєвими для розвитку конкретного напряму удосконалення в Україні належного контролю якості та безпеки товарів народного споживання. Рецензії повинні бути особисто підписані рецензентом і засвідчені печаткою установи, де він працює.

Термін подання рецензій - один тиждень з дня одержання рецензентом бакалаврської роботи.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-06-23; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.229.119.29 (0.008 с.)