ТОП 10:

Титаренко Л.Д. Теоретичні основи товарознавства, К.- 2003.43. Медико-биологические требования и санитарные нормы качества продовольственного сырья и пищевых продуктов. — М.: Минздрав СССР, 1989"‘— 120 с.

44. Sensory analysis. Metodolögy. Flavour Profile Method: Draft International Standart ISO/DIS 6564. 1983.

45. Рекомендации ИСО PI 871-71. Продукты сельскохозяйственные
пищевые растительного и животного происхождения. Общие правила
определения методом Кьельдаля. — 1995. - 12 с.

46. Химический состав пищевых продуктов. — Кн.2 /Под ред. И.М. Скурихина. — М.: Агропромиздат, 1987. — 360 с.

47. Исследование продовольственных товаров /В.И. Базарова, Л.А. Боро­викова, А.Л. Дорофеев и др. — М.: Экономика, 1986. — 295 с.

48. Скурихин И.М. О методах определения содержания минеральных ве­ществ в продуктах //Вопросы питания. — 1981. - №2. — С.4-8.

49. Инструкция по организации и проведению микробиологических иссле­дований пищевых продуктов и оценке их качества. — К.: Минздрав Укра­ины, 1994.

50 .Журнали:

Відомості Верховної Ради України

Економіка України

Зеркало реклами (для тих, хто займається маркетингом)

Стандартизація, сертифікація, якість

Агросектор

Агроном

Товар – лицом (рос.)

Торговый эксперт (рос.)

Упаковка (укр., рос.)

Харчова і переробна промисловість

Цукор України

Мясное дело (рос.)

Керамика: стиль и мода (рос.)

Полимеры – деньги (рос.)

Україна і будівельні матеріали

Світ меблів і деревини

Бизнес-досье. Металл и оборудование (рос).

Welcome (рос.) (новітні напрямки підприємництва)

Кожа и обувь (рос.)

51 . Газети:

- Вісті центральної спілки споживчих товариств України

- Закон і бізнес

- Экономические известия.

- Ежедневная газета.

Електронні джерела.

 

 

ДОДАТКИ

 

Додаток А

Базові терміни

Нормативний документ – документ. що встановлює правила, принципи чи характеристики до конкретних видів діяльності або їх результатів.

Товарознавча експертиза – оцінка споживчих властивостей товарів за органолептичними, фізико-хімічними, хімічними, мікробіологічними показниками та показниками безпеки.

Митна експертиза – оцінка експертами товарів для визначення країни походження з метою встановлення ставки мита, для проведення ідентифікації товару з визначенням кількісних і якісних характеристик товару. Для уточнення належності продукції за ступенем готовності до сировини, напівфабрикату або до готової продукції для правильного встановлення коду за Українським класифікатором товарів зовнішньоекономічної діяльності.

Митний контроль - сукупність заходів, що здійснюються митними органами при переміщенні через митний кордон України товарів (вантажів) та інших предметів і спрямовані на забезпечення дотримання норм Митного кодексу України, міжнародних договорів, законодавчих та інших нормативно-правових актів з митної справи, контроль за виконанням яких покладено на митні органи.

Мито — непрямий податок, який накладається на товари, що переміщуються через митний кордон, тобто ввіз/вивіз чи транзит і який включається до ціни товарів та сплачується за рахунок кінцевого споживача.

Експертиза харчових продуктів — система біохімічної, клінічної і юридичної оцінки продукту та документації, що його характеризує.

Якість - сукупність характеристик продукції, здатних задовольняти існуючі і передбачувані потреби .

Показники якості товару – сукупність характеристик, що характеризує одну або декілька властивостей.

Показники якості харчових продуктів і продовольчої сировини — комплекс ознак і властивостей, притаманних кожному видові харчового продукту (продовольчої сировини), що визначають його харчову цінність і споживчі властивості та дають можливість ідентифікувати конкретний харчовий продукт.

Якість харчового продукту — сукупність властивостей, що надають харчовому продуктові здатність задовольняти потреби споживачів згідно зі своїм призначенням і відповідають вимогам, установленим законодавством.

Рівень якості - відносна характеристика якості, яка ґрунтується на порівнянні значень оцінюваних показників якості продукції з базовими значеннями відповідних показників.

Функціональний продукт. Харчовий продукт може бути віднесений до категорії функціонального, якщо він, окрім адекватного харчового ефекту, достатньо переконливо продемонстрував сприятливий вплив на одну чи більше функцій організму таким чином, що стан здоров’я споживачів цього продукту поліпшився або знизився ризик захворювань. Таке визначення сформульовано в Європейському Міжнародному Інституті науки про життя (ILS).

Біологічно активна харчова добавка — спеціальний харчовий продукт, призначений для вживання в межах фізіологічних норм до раціонів харчування чи харчових продуктів з метою надання їм дієтичних, оздоровчих, профілактичних властивостей для забезпечення нормальних та відновлення порушених функцій організму людини.

Ергономіка- наука, яка комплексно вивчає людину в конкретних умовах її діяльності з метою оптимізації засобів і процесів праці або експлуатації чи споживання. Ергономічні властивості задовольняють фізіологічні і (або), психологічні потреби в відповідності з певними характеристика-ми споживача. Залежно від цих характеристик ергономічні влас-тивості поділяють на підгрупи: антропометричні, психологічні і психофізіологічні.

Антропометричні властивості - здатність товарів при споживанні (експлуатації) відповідати в повній мірі вимірюваним характеристикам споживача.

Ергономічні властивості – здатність товарів створювати відчуття зручності, комфортності, найбільш повного задоволення потреб згідно з антропометричними, психологічними і психофізіологічними характеристиками споживача.

Біологічно активні речовини — речовини природного (рослинного, тваринного, мінерального), біотехнологічного чи синтетичного походження, що мають фармакологічну дію й використовуються у виробництві оздоровчих продуктів.

Технологічно новий продукт — з точки зору інноваційних технологій, це збагачений функціональними інгредієнтами традиційний харчовий продукт, технологічні характеристики якого (біологічна цінність, склад біокомпонентів та ефект їх взаємодії, біодоступність, засвоюваність тощо) принципово нові або суттєво відрізняються від вироблених раніше.

Високі технології створюються завдяки використанню новітніх досягнень науки. Це технології сучасної електроніки, інформаційні технології, біохімічні, радіаційно-хімічні процеси тощо. Загальною властивістю цих технологій є те, що їхньою базою та головними компонентами служать наукові знання та інформація.

Інноваційне харчове підприємство — це сучасне виробництво традиційних і нових харчових продуктів яке базується на досягненнях науково-технічного прогресу, передбачає активне використання нових технологічних і технічних рішень з метою постійного зростання соціальної та економічної ефективності господарювання.

Концепція — система поглядів на нові явища, спосіб тлумачення цих явищ, розуміння теорії. Вона визначає основний напрям, стратегію і тактику реалізації наукових досліджень, проектів, програм тощо; е формою і засобом наукового пізнання, способом розуміння основної ідеї наукового дослідження.

Харчова цінність продукту — провідний показник якості харчового продукту, який визначає ступінь його відповідності оптимальним потребам людини в основних харчових речовинах та енергії.

Процес — сукупність послідовних дій з метою створення продукту.

Технологія — сукупність методів оброблення, зміни стану, властивостей, форми сировини, матеріалу чи напівфабрикату, здійснюваних під час виробництва продукції.

Технологічний процес — частина виробничого процесу, що містить науково обґрунтовані дії, спрямовані на одержання готового продукту. Технологічний процес складається з окремих, послідовних стадій виробництва.

Готовий продукт — кінцевий продукт технологічного процесу, що пройшов одну чи кілька стадій оброблення.

Основна сировина — сировина, що входить до складу готового продукту.

Допоміжна сировина — сировина, яка в кількостях, що використовується у технологічному процесі, не виявляє терапевтичного ефекту, а сприяє виробництву та зберіганню готового продукту й виявляє позитивну дію на фармакокінетичні властивості інгредієнтів, що входять до складу готового продукту.

Продовольча продукція — харчові продукти, продовольча сировина та супутні матеріали.

Показники безпеки продовольчої продукції — науково обґрунтовані показники вмісту у зазначеній продукції шкідливих для здоров’я і життя людини компонентів чи речовин хімічного, біологічного, радіаційного та будь-якого іншого походження, недотримання яких призводить до шкідливого впливу на здоров’я людини.

Небезпечна продовольча продукція — продовольча продукція, показники безпеки якої не відповідають встановленим в Україні для даною виду продукції, а також продовольча продукція, споживання якої пов’язане з підвищеним ризиком для здоров’я і життя людини.

НАССР (Hazard Analysis Control Critical Points) — аналіз ризиків в контрольних критичних точках) — система контролю виробничого процесу, яка передбачає систематичне виявлення, оцінку й управління ризиками, що суттєво впливають на безпеку продукції.

Безпека харчового продукту — це стан харчового продукту, що є результатом діяльності з виробництва та обігу, який не чинить шкідливого впливу на здоров’я людини за умови використання його за призначенням.

Аналіз ризиків - процес, що складається з трьох взаємопов’язаних компонентів: оцінка ризику, управління (менеджмент) ризиком та повідомлення про ризик.

Критична контрольна точка (ККТ) — сировина, технологічна опе­рація, рецептура продукту або процес, стосовно яких необхідно застосовувати певні заходи щодо запобігання небезпеці або зниження її до мінімуму. Контроль необхідно здійснювати в усіх точках технологічного процесу, але критичними точками с лише ті, які можуть загрожувати безпеці продукту.

Критичні межі — це межі біологічного, хімічного або фізичного стану між допустимим і недопустимим рівнем вимірюваного параметру.

Контроль — стан, за якого необхідні методики виконуються, а критерії дотримуються.

Верифікація НАССР — систематичне обстеження, яке включає методи аудиту, процедури тестування та інше оцінювання в доповнення до моніторингу НАССР для визначення відповідності НАССР - плану.

Контамінант (забруднювач) — будь-яка біологічна чи хімічна речовина, сторонній предмет, що ненавмисно додані до продукту і можуть ставити під загрозу безпеку і придатність харчового продукту для споживання.

Сертифікація — процедура, за допомогою якої третя сторона дає письмову гарантію того, що продукція, процес чи послуга відповідають заданим вимогам.

Сертифікат відповідності — письмове свідчення (гарантія), що якість продуктів (ефективність, безпека) відповідає встановленим вимогам специфікацій, а виробничий процес — технологічному регламентові.

Технологічний регламент — нормативно-правовий акт, затверджений Кабінетом Міністрів України, в якому для конкретного виду продовольчої продукції встановлюються показники якості та показники безпеки для здоров’я і життя людини, тварин або рослин і охорони довкілля, правила маркування і введення продукції в обіг, а також порядок підтвердження відповідності та визначені повноваження органів, які здійснюють контроль за продукцією.

Валідація — оцінка й документальне підтвердження відповідності виробничого процесу та якості продукції затвердженим вимогам.

Стабільність — здатність компонентів харчових продуктів зберігати свої поживні, фізико-хімічні й мікробіологічні властивості протягом визначеного терміну з моменту його випуску.

Термін придатності — затверджений законодавчим органом на підставі результатів спеціальних досліджень термін зберігання харчового продукту, протягом якого він зберігає свої поживні, фізико-хімічні, мікробіологічні властивості без змін у встановлених для нього межах за умови дотримання норм зберігання.

Додаток Б

 

Завідуючому кафедрою товарознавства Сумського НАУ

_________________________________

Студента / ки ___ курсу, факультету економіки підприємництва, групи _____

___________________________________

(прізвище та ініціали)

 

ЗАЯВА

Прошу дозволити мені виконання випускної бакалаврської роботи на тему:______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

 

 

Дата Підпис


Додаток В

 Последнее изменение этой страницы: 2016-06-23; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.206.187.81 (0.012 с.)