ТОП 10:

Результати мікробіологічного дослідження масла вершкового№п/п Назва показників Результати досліджень зразків Метод дослідження
1. Б Г К П в в 0,01г не виявлено не виявлено не виявлено не виявлено ГОСТ 9225
2. М А Ф А М, КУО/г 1,0 х 10 5 1,0 х 10 5 1,0 х 10 5 1,0 х 10 5 ГОСТ 9225

 

Протоколи результатів досліджень фізико-хімічних і мікробіологічних показників, які проводились на базі Центральної харчової лабораторії Сумської облспоживспілки, завіряються печаткою і особистим підписом начальника лабораторії і прикладаються у додатку Т.

Для обробки одержаних в процесі експерименту результатів автор повинен використовувати метод статистико-математичного аналізу експериментальних даних в товарознавстві, економіко-математичні методи розрахунків, використовуючи для цього електронно-обчислювальні машини, комп'ютери та обчислювальні центри університету.

Одержані експериментальні дані та розробки необхідно ілюструвати малюнками, схемами, таблицями і іншими засобами. Закінчувати кожну серію експериментів необхідно поясненнями, аналізом, обґрунтуванням висновків.

В бакалаврській роботі значне місце треба приділити фактичним матеріалам, які характеризують торговельну роботу організацій, підприємств, митницю. Це і звіти, оперативні матеріали, опитування працівників, відгуки споживачів, їх зауваження, пропозиції і ін. Всі розділи і підрозділи, які розробляються в бакалаврській роботі, повинні відповідати темі роботи, розкривати її зміст і відображати здатність бакалавра вирішувати наукові і практичні завдання. Матеріали бакалаврської роботи поділяють на розділи, підрозділи пункти. Кожен підрозділ і пункт повинні містити закінчену інформацію. В випускній бакалаврській роботі треба використовувати одиниці системи СІ. Відповідальність за достовірність відомостей, що наведені в бакалаврській випускній роботі, несе виконавець, тобто студент.

4.3.4.Митне оформлення товарів при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності

Питання товарознавчої експертизи або митної справи повинні бути органічно пов'язані з товарознавчою частиною.

За напрямом 6.030510 "Товарознавство і торгівельне підприємництво", професійного спрямування «Товарознавство та експертиза в митній справі» в бакалаврській випускній роботі можуть бути такі питання:

 

1. Порядок митного оформлення продукції;

2. Документи для митного оформлення

3. Методи нетарифного регулювання, що застосовуються до товару

4. Визначення коду товару за УКТ ЗЕД

5. Визначення країни-походження товару

6. Нарахування митних платежів

 

Товари та інші предмети, що ввозяться на митну територію України і вивозяться за межі цієї території, підлягають обкладенню митом. Мито нараховується митним органом України відповідно до положень Закону "Про Єдиний митний тариф" і ставок Єдиного митного тарифу України. Мито йде до державного бюджету України. Митне оформлення розпочинається після подання митному органу митної декларації, а також усіх необхідних для здійснення митного контролю та оформлення документів, відомостей щодо товарів і транспортних засобів, які підлягають митному оформленню.

Засвідчення митним органом прийняття товарів, транспортних засобів та документів на них до митного контролю та митного оформлення здійснюється шляхом проставлення відповідних позначок на митній декларації та інших товаросупровідних документах (ст.72 МК України).

Митний контроль - це сукупність заходів, здійснюваних митними органами України з метою забезпечення дотримання законодавства країни про митну справу і міжнародних договорів, укладених державою, контроль за виконанням яких покладено на митні органи.

Держава зацікавлена, щоб ЗЕД здійснювалася відповідно до встановленого порядку, який мають знати і якого повинні додержуватися учасники ЗЕД. Передусім це стосується правильного митного оформлення товарів і транспортних засобів, що стають предметом митного контролю. До цих правил належать:

- одержання дозволу на здійснення ЗЕД шляхом реєстрації у відповідних органах держави як господарюючих суб'єктів;

- правила укладання договорів, у т. ч. міжнародних контрактів, на виробництво, купівлю, продаж товарів.

1. Порядок митного оформленнявизначається розділом 3 Митного кодексу України . Усі товари та інші предмети, що переміщуються через митний кордон України, підлягають обов’язковому митному оформленню. Митне оформлення розпочинається після подання митному органу декларації, а також всіх необхідних документів для здійснення митного контролю та митного оформлення документів, відомостей про товар і транспортних засобів, які підлягають митному оформленню.

2. Для митного оформленняпідприємство подає наступні документи та відомості:

а) облікову карту зовнішньо-економічної діяльності або в установлених випадках її завірену копію;

б) зовнішньо-економічний договір;

в) ВМД, заповнену згідно з вибраним режимом. Разом з ВМД подається електронна копія , що використовується для проведення процедур митного контролю та митного оформлення;

г) товаротранспортні та товаросупровідні документи (рахунок – фактура, CMR);

д) дозволи і сертифікати уповноважених державних органів (сертифікат відповідності).

3. Одним із основних інструментів митних органів у процесі здійснення митного контролю є використання засобів митно-тарифного регулювання і нетарифного регулювання (ст.9 МКУ) з метою захисту національного ринку і національного виробника, а також сприяння виконанню міжнародних зобов’язань держави. Нетарифні методи регулювання ЗЕД є методами адміністративного характеру і полягають у необхідності надання визначених дозвільних документів державних органів для здійснення ввезення (вивезення) товарів та інших предметів. Ознайомтесь з переліком необхідних документів, зазначте і опишіть їх.

3. Класифікатор товарів зовнішньо – економічної діяльності (УКТ ЗЕД) розроблений на базі Гармонізованої системи описання і кодування товарів (ГС) і Комбінованої тарифної – статистичної номенклатури Європейської економічної співдружності (КН ЄЕС), представляє собою основу системи мір державного регулювання зовнішньоекономічною діяльністю держави.

Структура УКТ ЗЕД включає найменування розділу, код та найменування групи, код та найменування товарної позиції, кодове позначення товару, найменування товару, преференційна, пільгова, повна ставка мита та скорочене позначення додаткових одиниць його виміру.

Класифікація товарів зовнішньоекономічної діяльності здійснюється відповідно до правил.

Визначте код товару, який досліджується в бакалаврській роботі.

4. Країна походження товаріввизначається відповідно до ст. 18 Закону України "Про Єдиний митний тариф" і міжнародних угод за участю України.

Країною походження товарів вважається країна, де товари було повністю вироблено або піддано достатній переробці чи обробці. Вкажіть перелік товарів, які повністю вироблені в даній країні. Визначте країну походження товару.

5. Митні платежіє ефективним інструментом регулювання зовнішніх економічних зв’язків. Завдяки вдалому маніпулюванню ставками мита, митними зборами, ПДВ і акцизом стимулюється діяльність підприємств, що займаються імпортом, забезпечується умова для зростання експорту.

Під час ввезення на територію України какао-порошку підприємство сплачує такі митні платежі:

а) мито (ставка мита – 0 % від митної вартості);

б) митні збори (0,2 % від митної вартості);

в) ПДВ (20 % від суми митної вартості і мита).

Загальна сума митних платежів у даному випадку розраховується за формулою 4.3.4.1:

МП = М + ПДВ + МЗ , (4.3.4.1 )

де МП–сума митних платежів, грн.;
М – сума мита, грн., ПДВ – сума податку на додану вартість, грн.,

МЗ–сума митних зборів.

 

Проведіть розрахунки митних платежів.
Всі питання опишіть згідно рекомендацій, використовуючи Митний кодекс України, Закон України "Про Єдиний митний тариф" та інші нормативні документи щодо митного регулювання в державі.

Висновки та рекомендації

Після закінчення викладу усіх розділів бакалаврської випускної роботи і на їх матеріалі студент оформлює загальні висновки та конкретні рекомендації. В них коротко підсумовуються результати вивчення матеріалу по розробленій темі і обговорення власних досліджень. Як перші, так і другі становлять основу висновків по даній темі і рекомендацій та впровадженню їх у практику.

Висновки та пропозиції повинні бути викладені окремо. Висновки - це узагальнення тих результатів, які були отриманні у дослідженнях автора і які свідчать про досягнення мети, поставленої перед автором в темі бакалаврської дипломної роботи. В пропозиціях автор пропонує використати свої дослідження в подальшому розвитку розробленої ним проблеми в підприємстві, організації галузі.

Висновки та рекомендації повинні бути чітко сформульовані стисло викладені, мати конкретний характер, становити практичну цінність і можливість використання в окремих підприємствах або в їх системі.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-06-23; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.206.194.161 (0.006 с.)